Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція)


              Конвенція
       про закони і звичаї суходільної війни
           (IV Гаазька конвенція)
              (укр., рос.)
               (витяг)
 
   Беручи до уваги, що, разом із пошуком засобів щодо збереження
миру й запобігання воєнним сутичкам між народами,  належить
воднораз мати на увазі і той випадок, коли доведеться вдатися до
зброї через події, запобігання яким виявиться неможливим;
   бажаючи і в цьому крайньому випадку служити справі гуманізму
згідно з вимогами цивілізації, що постійно розвиваються;
   визнаючи, що для цього належить переглянути загальні закони і
звичаї війни як із метою точнішого їх визначення, так і для того,
щоби ввести до них відомі обмеження, які, по спромозі, пом'якшили
б їхню суворість;
   визнали за необхідне доповнити, а за деякими пунктами й
конкретизувати документи Першої Конференції Миру, котра, натхненна
прикладом Брюссельської конференції 1874 року - взірцем мудрої та
великодушної обачливості, ухвалила постанови, що мають визначити і
встановити звичаї суходільної війни.
   Ці постанови, навіяні бажанням зменшити лиха війни, наскільки
дозволять воєнні вимоги, покликані, згідно з поглядами Високих
Договірних Сторін, служити загальним посібником для поведінки
воюючих у їхніх стосунках між собою та з населенням.
   Нині виявилося неможливим дійти згоди щодо постанов, які
охоплювали б усі випадки, що дійсно виникають.
   З іншого боку, до намірів Високих Договірних Сторін не могло
входити,  щоб непередбачені випадки, за відсутності писемних
постанов, були б надані  на  довільний  розгляд  військових
командувачів.
   У подальшому, доки не з'явиться можливість видати повніше
зведення законів війни, Високі Договірні Сторони вважають за
доцільне засвідчити, що у випадках, не передбачених прийнятими
ними постановами, населення й воюючі залишаються під охороною і
дією засад міжнародного права, позаяк останні випливають із
встановлених  між  цивілізованими  народами звичаїв, заповіту
людяності й вимог суспільної свідомості.
   Вони проголошують, що саме в такому розумінні слід тлумачити,
зокрема, статті I і II прийнятого ними Положення.
   Високі Договірні  Сторони, бажаючи укласти з цією метою
Конвенцію,  призначили  своїми   уповноваженими:   (список
уповноважених),
   які після набрання своїх повноважень, визнаних у належній і
законній формі, погодилися на таке.
   Стаття I. Договірні Держави дадуть своїм суходільним військам
наказ, узгоджений із доданим до цієї Конвенції Положенням про
закони і звичаї суходільної війни.
   Стаття II. Постанови вказаного у статті I Положення, а рівно
й цієї Конвенції, обов'язкові лише для Договірних Держав і тільки
у випадку, якщо всі воюючі сторони беруть участь у Конвенції.
   Стаття III.  Воююча  сторона,  яка  порушить  постанови
зазначеного Положення, муситиме відшкодувати збитки, якщо для того
будуть підстави. Вона нестиме відповідальність за всі дії, вчинені
особами, які входять до складу її збройних сил.
   Стаття IV. Ця Конвенція, належно ратифікована, заступить у
відносинах між Договірними Державами Конвенцію 29 липня 1899 року
про закони і звичаї суходільної війни ( 995_765 ).
   Конвенція 1899 року залишається чинною щодо відносин між
Державами, котрі її підписали й котрі рівночасно не ратифікували
цієї Конвенції.
              Положення
       про закони і звичаї суходільної війни
               (витяг)
   Стаття XXIII. Крім обмежень, установлених особливими угодами,
забороняється:
   f) незаконно користуватися парламентським або національним
прапором, військовими знаками та одностроями ворога, так само як і
розпізнавальними знаками, встановленими Женевською конвенцією;
   g) нищити або загарбувати ворожу власність, окрім випадків,
коли таке знищення або загарбання викликане настійною воєнною
необхідністю.
   Стаття XXV. Забороняється атакувати чи бомбардувати хоч би
яким способом незахищені міста, селища, оселі чи будівлі.
   Стаття XXVI. Командувач війська, що нападає, перед тим, як
вдатися до бомбардування, окрім випадків атаки відкритою  силою,
повинен зробити все, що від нього залежить, для попередження про
це властей.
   Стаття XXVII. Під час облоги й бомбардувань слід ужити всіх
необхідних заходів, щоб уберегти, по спромозі, храми, будівлі, що
служать цілям науки, мистецтв і доброчинності, історичні пам'ятки,
шпиталі та місця, де зосереджено хворих чи поранених, за умови, що
такі будівлі й місця не служать водночас воєнним цілям.
   Піддані облозі зобов'язані вирізнити ці будівлі особливими
помітними  знаками, про які тих, що проводять облогу, слід
попередньо поінформувати.
   Стаття XXVIII. Забороняється віддавати на розграбування місто
або місцевість, навіть узяті приступом.
   Стаття XLVI. Честь і права родинні, життя окремих осіб і
приватна власність, рівно як і релігійні переконання та справляння
обрядів віри, мають поважатись.
   Приватна власність не підлягає конфіскації.
   Стаття XLVII. Грабунок категорично забороняється.
   Стаття LV. Держава, що захопила регіон, повинна визнавати за
собою лише права управління і користування стосовно громадських
будівель, нерухомості, лісів і сільськогосподарських угідь, що
знаходяться в ній і належать ворожій державі. Вона зобов'язана
зберігати основну цінність цих видів власності та управляти ними
згідно з правилами користування.
   Стаття LVI. Власність громад, установ церковних, доброчинних
та освітніх, художніх і наукових, навіть таких, що належать
Державі, прирівнюється до приватної власності. Всіляке умисне
загарбання, знищення чи пошкодження подібних установ, історичних
пам'яток, творів художніх або наукових забороняється і  має
переслідуватись.
                         18 жовтня 1907 р.
   Международное право.  Ведение  боевых  действий.  Сборник
Гаагских конвенций и иных соглашений / МККК. - М., 1995. - С.
13-29.
 
 Україна в міжнародно-правових відносинах,
 книга 2, Правова охорона культурних цінностей,
 Київ, Юрінком Інтер, 1997
              Конвенция
        о законах и обычаях сухопутной войны
           5 (18) октября 1907 года
              (Извлечение)
   Принимая во внимание, что, наряду с изысканием средств к
сохранению мира и предупреждению вооруженных столкновений между
народами, надлежит, равным образом, иметь в виду и тот случай,
когда придется прибегнуть к оружию в силу событий, устранение
которых, при всем старании, оказалось бы невозможным;
   Желая и в этом крайнем случае служить делу человеколюбия и
сообразоваться  с  постоянно  развивающимися  требованиями
цивилизации;
   Признавая, что для сего надлежит подвергнуть пересмотру общие
законы и обычаи войны как с целью более точного их определения,
так и для того, чтобы внести в них известные ограничения, которые,
насколько возможно, смягчили бы их суровость;
   Признали необходимым восполнить и, по некоторым пунктам,
сделать более точными труды Первой Конференции Мира, которая,
одушевляясь, по примеру Брюссельской Конференции 1874 года, этими
началами мудрой и великодушной  предусмотрительности  приняла
постановления, имеющие предметом определить и установить обычаи
сухопутной войны.
   Постановления эти,  внушенные желанием уменьшить бедствия
войны, насколько позволят военные требования, предназначаются,
согласно видам Высоких Договаривающихся Сторон, служить общим
руководством для поведения воюющих в их отношениях друг к другу и
к населению.
   В настоящее время оказалось, однако, невозможным придти к
соглашению относительно постановлений, которые обнимали бы все
возникающие на деле случаи.
   С другой стороны, в намерения Высоких Договаривающихся Держав
не могло входить, чтобы непредвиденные случаи, за отсутствием
письменных  постановлений, были предоставлены на произвольное
усмотрение военноначальствующих.
   Впредь до того времени, когда представится возможность издать
более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны
считают  уместным  засвидетельствовать,  что  в  случаях, не
предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и воюющие
остаются под охраною и действием начал международного права,
поскольку они вытекают из установившихся между образованными
народами  обычаев,  из  законов  человечности  и  требований
общественного сознания.
   Они объявляют,  что  именно в таком смысле должны быть
понимаемы, в частности, ст. 1 и 2 принятого ими Положения.
   Высокие Договаривающиеся Стороны, желая заключить для сего
конвенцию, назначили своими уполномоченными: (следует перечень)
   Каковые по  представлении  своих  полномочий,  признанных
составленными в надлежащей и законной форме, согласились  о
нижеследующем:
               Статья I
   Договаривающиеся Державы  дадут  своим сухопутным войскам
наказ, согласный с приложенным к настоящей конвенции Положением о
законах и обычаях сухопутной войны.
              Статья II
   Постановления упомянутого  в  ст.  I Положения, а равно
настоящей конвенции, обязательны лишь для Договаривающихся Держав
и только в случае, если все воюющие участвуют в конвенции.
              Статья III
   Воюющая Сторона, которая нарушит постановления сказанного
Положения, должна будет возместить убытки, если к тому есть
основание. Она будет ответственна за все действия, совершенные
лицами, входящими в состав ее военных сил.
              Статья IV
   Настоящая конвенция,  надлежащим  образом  ратификованная,
заменит в отношениях между Договаривающимися Державами конвенцию
29  июля  1899  года  о  законах и обычаях сухопутной войны
( 995_765 ).
   Конвенция 1899 года остается в силе в отношениях между
Державами, которые ее подписали и которые не ратификуют равным
образом и настоящей конвенции.
                      Приложение к Конвенции
     Положение о законах и обычаях сухопутной войны
               Отдел I
              О воюющих
               Глава I
         О том, кто признается воюющим
               Статья I
   Военные законы, права и обязанности применяются не только к
армии, но также к ополчению и добровольческим отрядам, если они
удовлетворяют всем нижеследующим условиям:
   1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
   2) имеют  определенный  и  явственно  видимый  издали
отличительный знак;
   3) открыто носят оружие, и
   4) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
   Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они
составляют  армию  или  входят в ее состав, понимаются под
наименованием армии.
              Статья II
   Население незанятой территории, которое  при  приближении
неприятеля  добровольно  возьмется  за  оружие для борьбы с
вторгающимися войсками и которое не имело времени устроиться
согласно статье I, будет признаваться в качестве воюющего, если
будет открыто носить оружие и будет соблюдать законы и обычаи
войны.
              Статья III
   Вооруженные силы воюющих сторон могут состоять из сражающихся
и несражающихся. В случае захвата неприятелем как те, так и другие
пользуются правами военнопленных.
               Глава II
             О военнопленных
              Статья IV
   Военнопленные находятся   во   власти   неприятельского
Правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в плен.
   С ними надлежит обращаться человеколюбиво.
   Все, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей
и военных бумаг, остается их собственностью.
               Статья V
   Военнопленные могут быть подвергнуты водворению в городе,
крепости, лагере или каком-либо другом месте, с обязательством не
удаляться за известные определенные границы;  но  собственно
заключение может быть применено к ним лишь как необходимая мера
безопасности и исключительно пока существуют  обстоятельства,
вызывающие эту меру.
 
              Статья VI
   Государство может  привлекать  военнопленных  к  работам,
сообразно с их чином и способностями, за исключением офицеров.
Работы эти не должны быть слишком обременительными и не должны
иметь никакого отношения к военным действиям.
   Военнопленным может  быть   разрешено   работать   на
государственные установления, за счет частных лиц или лично от
себя.
   Работы, производимые для Государства, оплачиваются по расчету
цен, существующему для чинов местной армии за исполнение тех же
работ, а если такого расчета нет, то по ценам, соответственным
произведенным работам.
   Если работы производятся на государственные установления или
за счет частных лиц, то условия их определяются по соглашению с
военной властью.
   Заработок пленных назначается на улучшение их положения, а
остаток выдается им при освобождении, за вычетом расходов по их
содержанию.
              Статья VII
   Содержание военнопленных возлагается на Правительство, во
власти которого они находятся.
   Если между воюющими не заключено особого соглашения, то
военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как
войска Правительства, взявшего их в плен.
              Статья VIII
   Военнопленные подчиняются законам, уставам и распоряжениям,
действующим в армии Государства, во власти коего они находятся.
Всякое неповиновение с их стороны дает право на применение к ним
необходимых мер строгости.
   Лица, бежавшие из плена и задержанные ранее, чем покинут
территорию,  занятую  армией,  взявшей  их в плен, подлежат
дисциплинарным взысканиям.
   Военнопленные, удачно совершившие побег и вновь взятые в
плен, не подлежат никакому взысканию за свой прежний побег.
              Статья IX
   Каждый военнопленный обязан, на поставленный ему вопрос,
объявить свое настоящее имя и чин, и в случае нарушения этого
правила он подвергается ограничению тех преимуществ, которые
предоставлены военнопленным его разряда.
               Статья Х
   Военнопленные могут быть освобождаемы на честное слово, если
это разрешается законами их страны, и в таком случае обязаны, с
ручательством  личною  своею  честью, добросовестно исполнить
принятые ими на себя обязательства, как в отношении собственного
Правительства, так и Правительства, взявшего их в плен.
   В этом случае их собственное Правительство обязывается ни
требовать, ни принимать от них никаких услуг, противных данному
ими слову.
              Статья XI
   Военнопленный не может быть принуждаем к освобождению на
честное слово; равно и неприятельское Правительство не обязано
давать согласие на просьбу пленного об освобождении его на честное
слово.
              Статья XII
   Каждый военнопленный, отпущенный на честное слово и затем
вновь взятый в действиях с оружием в  руках  против  того
Правительства, перед коим он обязался честью, или против союзников
последнего, теряет права, предоставленные военнопленным, и может
быть предан суду.
              Статья XIII
   Лица, сопровождающие армию, но не принадлежащие собственно к
ее составу, как-то:  газетные  корреспонденты  и  репортеры,
маркитанты, поставщики, в том случае, когда будут захвачены
неприятелем и когда последний сочтет полезным задержать их,
пользуются правами военнопленных, если только имеют удостоверение
от военной власти той армии, которую они сопровождали.
              Статья XIV
   С открытия военных действий в каждом из воюющих Государств, а
также и в нейтральных Государствах в том случае, если они приняли
на свою территорию воюющих, учреждается справочное  бюро  о
военнопленных. Бюро это, имеющее назначением давать ответы на все
запросы,  касающиеся  военнопленных,  получает  от  различных
подлежащих учреждений все сведения относительно водворения и
перемещения, освобождения на честное слово, обмена, побегов,
поступления  в  госпиталь, смерти, а равно другие сведения,
требуемые для составления и своевременного исправления именной
карточки о каждом военнопленном. Бюро обязано заносить на нее
номер, имя и фамилию, возраст, место происхождения, чин, войсковую
часть, день и место взятия в плен, водворения, получения ран и
смерти, а равно все особые замечания. Именная карточка передается
Правительству другого воюющего после заключения мира.
   Справочное бюро обязано равным образом собирать и хранить в
одном месте, а также пересылать по принадлежности, все вещи,
служащие для личного пользования, ценности, письма и проч.,
которые будут найдены на поле битвы или останутся после пленных,
освобожденных на честное слово, обмененных, бежавших или умерших в
госпиталях и полевых лазаретах.
              Статья XV
   Общества для  оказания  помощи  военнопленным,  надлежаще
учрежденные по законам  их  страны,  имеющие  задачей  быть
посредниками  в  делах благотворения, а также и их законно
уполномоченные агенты, для наиболее успешного выполнения своей
человеколюбивой  деятельности,  будут  пользоваться  всеми
облегчениями со стороны воюющих, в  пределах,  обусловленных
военными   требованиями   и  административными  порядками.
Уполномоченные этих обществ допускаются для раздачи пособий в
места  водворения пленных, равно как и на пункты остановок
военнопленных, возвращаемых на родину, под условием предъявления
именного разрешения, выданного военною властью, и дачи письменного
обязательства подчиняться всем ее  распоряжениям,  касающимся
порядка и безопасности.
              Статья XVI
   Справочные бюро  освобождаются от уплаты весового сбора.
Письма, переводы, денежные суммы, равно как и почтовые посылки,
адресуемые военнопленным или ими отправляемые, освобождаются от
всех почтовых сборов, как в странах отправления и назначения, так
и в промежуточных странах.
   Пожертвования и вспомоществования вещами, посылаемые  для
военнопленных, освобождаются от всех таможенных и других сборов,
равно как от провозной платы по железным дорогам, состоящим в
казенном управлении.
              Статья XVII
   Военнопленные офицеры получают оклад, на который имеют право
офицеры того же ранга страны, где они задержаны, под условием
возмещения такового расхода их Правительством.
              Статья XVIII
   Военнопленным предоставляется  полная  свобода отправления
религиозных обрядов, не исключая и присутствия на церковных, по их
обрядам,  богослужениях, под единственным условием соблюдения
предписанных военною властью мер порядка и безопасности.
              Статья XIX
   Духовные завещания военнопленных принимаются на хранение и
составляются на тех же основаниях, как и завещания военнослужащих
местной армии.
   Те же правила соблюдаются относительно свидетельств о смерти,
равно как и относительно  погребения  военнопленных,  причем
принимаются во внимание их чин и звание.
              Статья ХХ
   По заключении мира отсылка военнопленных на родину должна
быть произведена в возможно близкий срок.
              Глава III
            О больных и раненых
              Статья XXI
   Обязанности воюющих сторон, относящиеся к уходу за больными и
ранеными, определяются Женевской конвенций.
   * Имелась в виду Женевская конвенция об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях от 23 июня (6 июля) 1906
года.
               Отдел II
            О военных действиях
               Глава I
       О средствах нанесения вреда неприятелю,
          об осадах и бомбардировках
              Статья XXII
   Воюющие не пользуются неограниченным правом в выборе средств
нанесения вреда неприятелю.
              Статья XXIII
   Кроме ограничений,  установленных  особыми  соглашениями,
воспрещается:
   а) употреблять яд или отравленное оружие;
   б) предательски убивать или ранить лиц, принадлежащих к
населению или войскам неприятеля;
   в) убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие или
не имея более средств защищаться, безусловно сдался;
   г) объявлять, что никому не будет дано пощады;
   д) употреблять  оружие,  снаряды или вещества, способные
причинить излишние страдания;
   е) незаконно пользоваться парламентерским или национальным
флагом, военными знаками и форменной одеждой неприятеля, равно как
и отличительными знаками, установленными Женевскою конвенциею;
   ж) истреблять или захватывать неприятельскую собственность,
кроме случаев, когда подобное истребление или захват настоятельно
вызывается военною необходимостью;
   з) объявлять  потерявшими  силу,  приостановленными  или
лишенными судебной защиты права и требования подданных противной
стороны.
   Равным образом, воюющему запрещено  принуждать  подданных
противной  стороны  принимать  участие  в военных действиях,
направленных против их страны даже в том случае, если они были на
его службе до начала войны.
              Статья XXIV
   Военные хитрости  и употребление способов, необходимых к
получению сведений  о  неприятеле  и  местности,  признаются
дозволенными.
              Статья XXV
   Воспрещается атаковать или бомбардировать каким бы то ни было
способом незащищенные города, селения, жилища или строения.
              Статья XXVI
   Начальник нападающих  войск  ранее  чем  приступить  к
бомбардированию, за исключением случаев атаки открытою силою,
должен сделать все от него зависящее для предупреждения о сем
властей.
              Статья XXVII
   При осадах  и  бомбардировках  должны  быть приняты все
необходимые меры к тому, чтобы щадить, насколько возможно, храмы,
здания, служащие целям науки, искусств и благотворительности,
исторические памятники, госпитали и места, где собраны больные и
раненые, под условием, чтобы таковые здания и места не служили
одновременно военным целям.
   Осаждаемые обязаны обозначить эти здания и места особыми
видными знаками, о которых осаждающие должны  быть  заранее
поставлены в известность.
             Статья XXVIII
   Воспрещается отдавать на разграбление город или местность,
даже взятые приступом.
               Глава II
              О лазутчиках
              Статья XXIX
   Лазутчиком может быть признаваемо только такое лицо, которое,
действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или
старается собрать сведения в районе действия одного из воюющих, с
намерением сообщить таковые противной стороне.
   Так, не считаются лазутчиками военные чины, которые в форме
проникнут для собирания сведений в район действий неприятельской
армии. Равно не считаются лазутчиками те военного и невоенного
звания лица, открыто исполняющие свои  обязанности,  которым
поручена передача депеш по назначению в их собственную либо
неприятельскую армию. К этому же разряду принадлежат и лица,
посылаемые на воздушных шарах для передачи депеш или вообще для
поддержания сообщений между  различными  частями  армий  или
территории.
              Статья XXX
   Лазутчик, пойманный на месте, не может быть наказан без
предварительного суда.
              Статья XXXI
   Лазутчик, возвратившийся в свою армию и впоследствии взятый
неприятелем,  признается военнопленным и не подлежит никакой
ответственности за прежние свои действия, как лазутчик.
              Глава III
             О парламентерах
              Статья XXXII
   Парламентером считается лицо, уполномоченное одною из воюющих
сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом.
Как сам парламентер, так и сопровождающие его трубач, горнист или
барабанщик, лицо, несущее флаг, и переводчик пользуются правом
неприкосновенности.
             Статья XXXIII
   Начальник войск, к которому послан парламентер, не обязан
принять его при всяких обстоятельствах.
   Он может принять все необходимые меры, дабы воспрепятствовать
парламентеру воспользоваться возложенным на него поручением для
собирания сведений.
   Он имеет право, в  случае  злоупотребления  со  стороны
парламентера, временно его задержать.
              Статья XXXIV
   Парламентер теряет право на неприкосновенность, если будет
положительным  и  несомненным  образом  доказано,  что  он
воспользовался своим привилегированным положением для подговора к
измене или для ее совершения.
               Глава IV
             О капитуляциях
              Статья XXXV
   При заключении между договаривающимися сторонами капитуляций
должны быть принимаемы во внимание правила воинской чести.
   Заключенные капитуляции должны быть в точности соблюдаемы
обеими сторонами.
               Глава V
              О перемирии
              Статья XXXVI
   Перемирие приостанавливает  военные действия по взаимному
соглашению воюющих сторон. Если срок перемирия не был установлен,
то воюющие могут во всякое время возобновить военные действия, с
тем, однако, чтобы  неприятель  был  предупрежден  об  этом
заблаговременно, согласно условиям перемирия.
             Статья XXXVII
   Перемирие может  быть  общим  или  местным.  Первое
приостанавливает  повсюду  военные  действия  между  воюющими
Государствами; второе только между известными частями воюющих
армий и на определенном пространстве.
 
             Статья XXXVIII
   Подлежащие власти и войска должны быть официальным образом и
своевременно  извещены  о  перемирии.  Военные  действия
приостанавливаются или немедленно по объявлению перемирия, или же
в условленный срок.
              Статья XXXIX
   От договаривающихся сторон зависит определить в условиях
перемирия, какие отношения к населению и между сторонами могут
иметь место на театре войны.
              Статья XL
   Всякое существенное нарушение перемирия одною из сторон дает
право другой отказаться от него и даже в крайнем случае немедленно
возобновить военные действия.
              Статья XLI
   Нарушение условий перемирия отдельными лицами, действующими
по собственному почину, дает только право требовать наказания
виновных и вознаграждения за понесенные потери, если бы таковые
случились.
              Отдел III
         О военной власти на территории
          неприятельского государства
              Статья XLII
   Территория признается  занятою,  если  она  действительно
находится во власти неприятельской армии.
   Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть
установлена и в состоянии проявлять свою деятельность.
              Статья XLIII
   С фактическим переходом власти из рук законного Правительства
к занявшему территорию неприятелю, последний обязан принять все
зависящие от него меры к тому, чтобы, насколько  возможно,
восстановить и обеспечить общественный порядок и общественную
жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к тому не
встретится неодолимого препятствия.
              Статья XLIV
   Воюющему воспрещается принуждать население занятой области
давать сведения об армии другого воюющего или о его средствах
обороны.
              Статья XLV
   Воспрещается принуждать население занятой области к присяге
на верность неприятельской Державе.
              Статья XLVI
   Честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и  частная
собственность, равно как и религиозные убеждения и отправление
обрядов веры, должны быть уважаемы.
   Частная собственность не подлежит конфискации.
              Статья XLVII
   Грабеж безусловно воспрещается.
             Статья XLVIII
   Если неприятель взимает в занятой им области установленные в
пользу Государства налоги, пошлины и денежные сборы, то он обязан
делать это, по возможности, сообразуясь с существующими правилами
обложения и раскладки их, при чем на него ложится проистекающая из
сего обязанность нести расходы по управлению занятой областью, в
размерах, в каких обязывалось к сему законное Правительство.
              Статья XLIX
   Взимание неприятелем в занятой им области других денежных
сборов, сверх упомянутых в предыдущей статье, допускается только
на нужды армии или управления этой областью.
               Статья L
   Никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть
налагаемо на все население за те деяния единичных лиц, в коих не
может быть усмотрено солидарной ответственности населения.
              Статья LI
   Никакая контрибуция не должна быть взимаема иначе, как на
основании  письменного  распоряжения  и  под ответственностью
начальствующего генерала.
   Сбор должен, по возможности, производиться согласно правилам
обложения и раскладки существующих налогов.
   По каждой  контрибуции  плательщикам  должна  выдаваться
расписка.
              Статья LII
   Реквизиции натурой и повинности могут быть требуемы от общин
и жителей лишь для нужд занявшей область армии. Они должны
соответствовать средствам страны и быть такого рода, чтобы они не
налагали на население обязанности принимать участие в военных
действиях против своего отечества.
   Эти реквизиции и повинности могут быть требуемы лишь с
разрешения военноначальника занятой местности.
   Натуральные повинности  должны  быть,  по  возможности,
оплачиваемы  наличными  деньгами;  в  противном  случае  они
удостоверяются расписками, и уплата должных сумм будет произведена
возможно скорее.
              Статья LIII
   Армия, занимающая область, может завладеть только деньгами,
фондами и долговыми требованиями, составляющими собственность
Государства, складами оружия, перевозочными средствами, магазинами
и  запасами провианта и вообще всей движимой собственностью
Государства, могущей служить для военных действий.
   Все средства, приспособленные для передачи сведений на суше,
на море и по воздуху, для перевозки лиц и вещей, за исключением
случаев, подлежащих действию морского права, склады оружия и
вообще всякого род боевые припасы, даже если они принадлежат
частным лицам, также могут быть захвачены, но подлежат возврату, с
возмещением убытков, по заключении мира.
              Статья LIV
   Подводные кабели,  соединяющие  занятую  территорию  с
территорией нейтральной, захватываются или уничтожаются лишь в
случаях крайней необходимости. Они должны быть, равным образом,
возвращены, а возмещение убытков производится по заключении мира.
              Статья LV
   Государство, занявшее область, должно признавать за собою
лишь права управления и пользовладения по отношению к находящимся
в ней и принадлежащим неприятельскому Государству общественным
зданиям, недвижимостям, лесам и сельскохозяйственным угодьям. Оно
обязано сохранять основную ценность этих видов собственности и
управлять ими согласно правилам пользования.
              Статья LVI
   Собственность общин, учреждений церковных, благотворительных
и образовательных, художественных и научных, хотя бы принадлежащих
Государству, приравнивается к частной собственности.
   Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение
подобных  учреждений,  исторических  памятников,  произведений
художественных  и  научных  воспрещаются  и должны подлежать
преследованию.
  "Действующее международное
  право" в 3 томах, том 2,
  М.: МНИМП, 1996 год
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка