Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві N 10


              Конвенція
        про мінімальний вік допуску дітей на
         роботу в сільському господарстві
             N 10 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася 25 жовтня 1921 року на свою третю сесію,
   постановивши ухвалити ряд пропозицій стосовно роботи дітей у
сільському господарстві у години, встановлені для обов'язкового
відвідування школи, що є частиною третього пункту порядку денного
сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
ухвалює нижченаведену Конвенцію, яка може називатися Конвенцією
1921 року про мінімальний вік у сільському господарстві і яка
підлягає ратифікації членами  Міжнародної  організації  праці
відповідно  до  положень Статуту Міжнародної організації праці
( 993_154 ):
               Стаття 1
   Діти віком до чотирнадцяти років не можуть бути прийняті на
роботу  або  працювати  в   державних   чи   приватних
сільськогосподарських  підприємствах,  чи в яких-небудь їхніх
філіалах у години, встановлені для відвідування школи. Якщо вони
використовуються на такого роду роботах у позашкільні години, то
ця робота не повинна бути на шкоду їхньому відвідуванню школи.
               Стаття 2
   З метою практичного професійного навчання навчальний рік і
години відвідування школи може бути встановлено таким чином, щоб
було  можливо  використовувати  працю  дітей  на  легких
сільськогосподарських роботах і, зокрема, на легких роботах,
пов'язаних із збиранням врожаю, за умови, що зайнятість дітей на
таких  роботах  не спричиняє скорочення загальної тривалості
навчального року більш як до восьми місяців.
               Стаття 3
   Положення статті 1 не поширюється на роботу, виконувану
дітьми в технічних училищах, за умови, що така робота виконується
за схваленням та під наглядом органу державної влади.
               Стаття 4
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації відповідно до положень Статуту Міжнародної організації
праці ( 993_154 ).
               Стаття 5
   1. Ця  Конвенція набуває чинності як тільки Генеральний
директор зареєструє документи про ратифікацію від двох членів
Міжнародної організації праці.
   2. Вона зв'язує лише тих членів Організації, чиї документи
про ратифікацію зареєстровано в Міжнародному бюро праці.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності стосовно кожного
члена Організації в день реєстрації його документа про ратифікацію
в Міжнародному бюро праці.
               Стаття 6
   Як тільки в Міжнародному бюро праці зареєстровано документи
про ратифікацію від двох членів Міжнародної організації праці,
Генеральний директор Міжнародного бюро праці сповіщає про це всіх
членів Міжнародної організації праці. Він також сповіщає їх про
реєстрацію документів про ратифікацію, отриманих ним у подальшому
від інших членів Організації.
               Стаття 7
   З урахуванням положень статті 5 кожний член Організації, що
ратифікував цю Конвенцію, погоджується надати чинності положенням
статей 1, 2 і 3 не пізніш як 1 січня 1924 року та вживати заходів,
потрібних для їхнього ефективного здійснення.
               Стаття 8
   Кожний член Міжнародної організації праці, що ратифікує цю
Конвенцію, зобов'язується застосовувати її до своїх колоній,
володінь і протекторатів відповідно до положень статті 35 Статуту
Міжнародної організації праці ( 993_154 ).
               Стаття 9
   Будь-який член Організації, що ратифікував цю Конвенцію, може
після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набрала чинності, денонсувати її актом про денонсацію,
надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро праці й
зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік після
реєстрації в Міжнародному бюро праці акта про денонсацію.
              Стаття 10
   Кожного разу, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро
праці вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції
доповідь про застосування цієї Конвенції і вирішує, чи слід
вносити до порядку денного Конференції питання про її повний або
частковий перегляд.
              Стаття 11
   Англійський та французький тексти цієї  Конвенції  мають
однакову силу.
 
 Дата набуття чинності: 31 серпня 1923 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1919-1964, Том I
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
        о минимальном возрасте допуска детей
         к работе в сельском хозяйстве
                N 10
   Генеральная Конференция Международной Организации Труда,
   созванная в Женеве Административным Советом Международного
    Бюро Труда и собравшаяся 25 октября 1921 года на свою
    третью сессию,
   постановив принять ряд предложений о работе детей в сельском
    хозяйстве  в  часы,  установленные  для обязательного
    посещения школы, что является частью третьего пункта
    повестки дня сессии,
   решив придать  этим  предложениям  форму  международной
    конвенции,  принимает нижеследующую Конвенцию, которая
    может именоваться Конвенцией 1921 года о минимальном
    возрасте  в  сельском  хозяйстве  и которая подлежит
    ратификации Членами Международной Организации Труда в
    соответствии  с  положениями  Устава  Международной
    Организации Труда ( 993_154 ):
               Статья 1
   Дети в возрасте до четырнадцати лет не могут приниматься на
работу  или  работать  на  государственных  или  частных
сельскохозяйственных предприятиях, или в каких-либо их филиалах в
часы, установленные для посещения школы. Если они используются на
такого рода работе во внешкольные часы, то эта работа не должна
быть в ущерб посещению ими школы.
               Статья 2
   В целях практического профессионального обучения учебный год
и часы посещения школы могут быть установлены таким образом, чтобы
было    возможно   использовать   труд   детей   на
легких сельскохозяйственных работах и, в частности, на легких
работах, связанных с уборкой урожая, при условии, что занятость
детей  на  таких  работах  не  вызывает  сокращения  общей
продолжительности учебного года более чем до восьми месяцев.
               Статья 3
   Положения статьи 1 не распространяются на работу, выполняемую
детьми в технических училищах, при условии, что такая работа
производится с одобрения и под надзором органа государственной
власти.
               Статья 4
   Официальные документы о ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному Директору Международного Бюро Труда для
регистрации в соответствии с положениями Устава Международной
Организации Труда ( 993_154 ).
               Статья 5
   1. Настоящая Конвенция вступает в силу как только Генеральный
Директор зарегистрирует документы о ратификации двух  Членов
Международной Организации Труда.
   2. Она связывает только тех Членов Организации, чьи документы
о ратификации зарегистрированы в Международном Бюро Труда.
   3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в  силу  в
отношении  каждого Члена Организации в день регистрации его
документа о ратификации в Международном Бюро Труда.
               Статья 6
   Как только в Международном Бюро  Труда  зарегистрированы
документы о ратификации двух Членов Международной Организации
Труда, Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает об
этом  всех Членов Международной Организации Труда. Он также
извещает их о регистрации документов о ратификации, полученных им
впоследствии от других Членов Организации.
               Статья 7
   С учетом  положений  статьи  5 каждый Член Организации,
ратифицировавший настоящую Конвенцию,  соглашается  ввести  в
действие положения статей 1, 2 и 3 не позднее 1 января 1924 года и
принимать меры, необходимые для их эффективного осуществления.
               Статья 8
   Каждый Член Международной Организации Труда, ратифицирующий
настоящую Конвенцию, обязуется применять ее к своим колониям,
владениям и протекторатам в соответствии с положениями статьи 35
Устава Международной Организации Труда ( 993_154 ).
               Статья 9
   Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию,
может по  истечении  десятилетнего  периода  с  момента  ее
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством
акта  о  денонсации,  направленного  Генеральному  Директору
Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации в Международном Бюро
Труда акта о денонсации.
              Статья 10
   Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро
Труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
Конференции доклад о применении настоящей Конвенции и решает,
следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос о ее полном
или частичном пересмотре.
               Статья 11
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
 
   Неофициальный перевод.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка