Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо удосконалення вітчизняної аеронавігаційної системи


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2001 р. N 1682
                Київ
         Про заходи щодо удосконалення
        вітчизняної аеронавігаційної системи
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Підтримати  пропозицію  Міністерства  транспорту  щодо
визначення як одного з його пріоритетних завдань на 2002 та
наступні роки розроблення і виконання плану впровадження в Україні
систем зв'язку, навігації, спостереження/організації повітряного
руху (систем CNS/ATM) у цивільній авіації.
   2. Установити, що розроблення плану впровадження в Україні
систем зв'язку, навігації, спостереження/організації повітряного
руху (систем CNS/ATM) фінансується з Державного спеціалізованого
фонду  фінансування  загальнодержавних  витрат  на  авіаційну
діяльність  та  участь  України  у  міжнародних  авіаційних
організаціях.
   Взяти до відома, що фінансування виконання зазначеного плану
здійснюватиметься за рахунок коштів, що залучатимуться головним
виконавцем (надавачем послуг) з впровадження в Україні систем
CNS/ATM.
   3. Покласти на Державний департамент авіаційного транспорту
функції з впровадження в Україні систем CNS/ATM.
   Взяти до відома, що головним виконавцем робіт (надавачем
послуг) з впровадження в Україні систем CNS/ATM Міністерством
транспорту  визначено  Державне  підприємство  обслуговування
повітряного руху України "Украерорух".
   4. Утворити Експертну раду з питань застосування супутникових
технологій для визначення координат рухомих і нерухомих об'єктів в
Україні у складі згідно з додатком.
   5. Затвердити Положення про  Експертну  раду  з  питань
застосування супутникових технологій для визначення координат
рухомих і нерухомих об'єктів в Україні (додається).
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 21
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2001 р. N 1682
               СКЛАД
    Експертної ради з питань застосування супутникових
      технологій для визначення координат рухомих
         і нерухомих об'єктів в Україні
 
   СКАЛЬКО      - заступник директора Укравіатрансу
Ярослав Ілліч       (голова Експертної ради)
   ДОВГОПОЛИЙ     - керівник департаменту стратегічного
Анатолій Степанович    планування оборонно-промислової
             політики Державної комісії з питань
             оборонно-промислового комплексу
             (заступник голови Експертної ради)
   АФАНАСЬЄВ     - заступник начальника управління
Віктор Михайлович     Укравіатрансу (секретар Експертної
             ради)
   ПРОЖИВАЛЬСЬКИЙ   - заступник Голови Держкомзв'язку
Олег Петрович
   ПЕТРАШЕВСЬКИЙ   - начальник департаменту безпеки
Олег Львович       транспорту та технічної політики
             Мінтрансу
   СЕНЬ        - начальник управління Генерального
Іван Васильович      штабу Збройних Сил
   КОМАРОВ      - перший заступник генерального директора
Валерій Георгійович    НКАУ
   ШМАРОВ       - президент Асоціації підприємств
Валерій Миколайович    авіапромисловості України
   ПОЛІЩУК      - генеральний директор Державного
Кирило Ананійович     підприємства обслуговування повітряного
             руху України "Украерорух"
   КУХАР       - директор Інституту біоорганічної
Валерій Павлович     хімії та нафтохімії Національної
             академії наук, академік
   МОРОЗОВ      - директор Інституту проблем математичних
Анатолій Олексійович   машин і систем Національної академії
             наук, член-кореспондент
   КОШОВИЙ      - директор Науково-дослідного інституту
Анатолій Андрійович    "Квант-навігація", м. Київ
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2001 р. N 1682
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Експертну раду з питань застосування
     супутникових технологій для визначення координат
       рухомих і нерухомих об'єктів в Україні
 
   1. Експертна  рада  з  питань  застосування супутникових
технологій для визначення координат рухомих і нерухомих об'єктів в
Україні (далі - Експертна рада) є постійним робочим органом
Кабінету Міністрів України, утвореним з метою вироблення єдиних
підходів до здійснення державної політики у сфері застосування
новітніх технологій для визначення місцезнаходження рухомих і
нерухомих  об'єктів  і  управління транспортними засобами на
території України шляхом проведення відповідної експертизи.
   2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   3. Основними завданнями Експертної ради є:
   організація і проведення відповідно до законодавства наукової
і науково-технічної експертизи у сфері застосування супутникових
технологій для визначення координат рухомих і нерухомих об'єктів в
Україні (далі - супутникові технології);
   підготовка пропозицій  та  рекомендацій щодо застосування
супутникових технологій.
   4. Експертна рада відповідно до завдань, покладених на неї у
сфері застосування супутникових технологій:
   1) організовує   і  проводить  державну  наукову  і
науково-технічну експертизу проектів національних,  державних,
міждержавних   наукових   і  науково-технічних   програм,
науково-технічних розробок та дослідно-конструкторських  робіт,
фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі на стадії їх
практичного застосування (впровадження, результати використання
тощо), а також галузевих, міжгалузевих, інноваційних програм і
проектів державного значення;
   2) організовує і проводить експертизу проектів рішень органів
виконавчої влади, пропозицій підприємств, установ, організацій
щодо виконання  зобов'язань  України  як  члена  міжнародних
організацій;
   3) організовує  та  бере участь у проведенні експертизи
пропозицій юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, щодо
застосування супутникових технологій;
   4) бере участь в організації та проведенні експертизи:
   проектів міжнародних договорів України;
   пропозицій щодо  визначення  пріоритетів  у  фінансуванні
заходів, пов'язаних із застосуванням супутникових технологій;
   проектів нормативних документів у галузі стандартизації та
сертифікації з питань застосування супутникових технологій;
   5) готує для Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
забезпечення координації дій органів виконавчої влади, спрямованих
на налагодження взаємовигідного співробітництва з  іноземними
партнерами, освоєння перспективних ринків супутникових технологій,
а також щодо удосконалення законодавства з питань створення та
застосування супутникових технологій;
   6) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України:
   у розробленні заходів щодо представлення інтересів України в
діяльності міжнародних авіаційних організацій, а також космічних і
транспортних організацій;
   в організації та проведенні експертизи проектів законодавчих
та інших нормативно-правових  актів  з  питань  застосування
супутникових технологій;
   7) аналізує стан виконання міжнародних договорів України і
готує аналітичні, довідкові  та  інші  матеріали  з  питань
застосування супутникових технологій;
   8) порушує перед Кабінетом Міністрів України, відповідними
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  і
організаціями  питання,  вирішення  яких  потребує  прийняття
нормативно-правових  актів  у сфері застосування супутникових
технологій;
   9) інформує Кабінет Міністрів України, а у разі потреби
центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування про хід реалізації рішень з питань застосування
супутникових технологій;
   10) організовує створення необхідних експертних систем та
інформаційно-аналітичних баз даних;
   11) виконує інші функції, пов'язані з розв'язанням покладених
на неї завдань.
   5. Експертна рада у межах своїх повноважень має право:
   одержувати в установленому порядку інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, від
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій;
   залучати в разі потреби працівників органів виконавчої влади
та  органів  місцевого  самоврядування,  провідних  учених і
працівників наукових, творчих, міжнародних неурядових та інших
організацій,  підприємств  і  установ  (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
   6. Персональний  склад  Експертної  ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Експертної ради має право вносити у разі потреби зміни
до її персонального  складу  за  погодженням  з  керівником
відповідного  державного  органу,  підприємства,  установи чи
організації.
   Формою роботи Експертної ради є засідання, що проводяться в
міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
   7. Голова Експертної ради:
   організовує роботу Ради за затвердженими ним планами;
   визначає функції членів Ради;
   виконує інші функції, що покладаються на нього Кабінетом
Міністрів України.
   8. Секретар Експертної ради забезпечує підготовку матеріалів
для проведення її засідань, веде протоколи і оформляє рішення.
   9. Члени Експертної ради:
   мають право  виносити  на  розгляд Ради пропозиції щодо
проведення наукової і науково-технічної експертизи  у  сфері
застосування супутникових технологій;
   у разі неможливості особистої участі в засіданні можуть за
погодженням з її головою делегувати свої права визначеним ними
представникам з правом брати участь у голосуванні чи подати на
ім'я голови Ради обгрунтовані письмові висновки та пропозиції для
врахування їх під час обговорення питань на засіданні.
   10. Експертна рада працює на громадських засадах.
   11. Перелік питань, які виносяться для розгляду на засіданнях
Експертної ради,  формується  її  секретарем  відповідно  до
затвердженого плану роботи (з урахуванням попередніх рішень Ради,
пропозицій її членів) і затверджується головою Ради.
   Засідання Експертної ради проводяться її головою, а у разі
відсутності голови - уповноваженим головою членом Ради.
   12. Прийнятим  вважається  рішення, за яке проголосувала
більшість членів Ради, присутніх на засіданні.
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.
   13. Протокол  засідання  Експертної  ради  підписується
секретарем і затверджується головою Ради.
   Експертна рада має право приймати рішення шляхом опитування.
У цьому разі голова Ради повідомляє її членів про питання, щодо
яких слід подати у визначений термін аргументовані письмові
висновки. Прийняті  шляхом  опитування  рішення  оформляються
протоколом, до якого додаються письмові висновки членів Ради.
Протокол підписується секретарем і затверджується головою Ради.
   14. Організаційне та інформаційно-аналітичне  забезпечення
діяльності Експертної ради здійснюється Укравіатрансом.
   Матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності
Експертної ради здійснюються за  рахунок  коштів  Державного
спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних організаціях,
а також коштів підприємств і організацій, заінтересованих у
проведенні відповідної експертизи (за їх згодою).
   15. Експертна рада має бланк із своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка