Законы Украины

Новости Партнеров
 

Методика проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного процесу при реалізації плану здійснення заходів на об"єкті "Укриття", в частині оцінки пр...


         ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
 
               Методика
       проведення експертизи (технічної оцінки)
        документів, що подаються на розгляд
    Державній адміністрації ядерного регулювання України
         в рамках ліцензійного процесу
 при реалізації плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття",
        в частині оцінки програми поводження
          з радіоактивними відходами
           ГНД 306.7.02/2.028-1999
 
             Видання офіційне
 
                КИЇВ
    ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
                1999
 
                      ГНД 306.7.02/2.028-1999
              Передмова
   1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-технічним центром з ядерної
          та радіаційної безпеки Міністерства  охорони
          навколишнього природного середовища та ядерної
          безпеки України
    ВНЕСЕНО   УРБПРВ  Державної  адміністрації ядерного
          регулювання України
   2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом  Державної  адміністрації  ядерного
          регулювання України від 02.11.1999 N 50
   3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 
____________
Цей галузевий нормативний документ не може бути  повністю  чи
частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу
Держаної адміністрації ядерного регулювання України
 
               Зміст
   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   2. ПИТАННЯ З БЕЗПЕКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
    ДОДАТОК 1. Перелік  чинних  нормативно-правових  актів
          України,  нормативно-технічних  документів
          України та документів міжнародних організацій,
          які  слід  використовувати  при проведенні
          експертизи (технічної оцінки) документів ПЗЗ,
          в   частині  поводження з радіоактивними
          відходами
 
                      ГНД 306.7.02/2.028-1999
         ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
               МЕТОДИКА
    ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ (ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ) ДОКУМЕНТІВ,
     ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА РОЗГЛЯД ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
    ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
    ПРОЦЕСУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ НА
   ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ", В ЧАСТИНІ ОЦІНКИ ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ
          З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
                       Чинний від 02.11.1999
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Дана Методика поширюється на діяльність з організації та
виконання експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються
на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в
рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану  Здійснення
Заходів на об'єкті "Укриття" (надалі - документів ПЗЗ), в частині
оцінки програми поводження з радіоактивними відходами (надалі -
РАВ).
   1.2. Дана Методика призначена для використання Державною
Адміністрацією  ядерного  регулювання  України  (надалі  -
Адміністрація) та Державним науково-технічним центром з ядерної та
радіаційної безпеки Мінекобезпеки України (надалі - ДНТЦ ЯРБ) при
організації та проведенні експертизи (технічної оцінки) програми
поводження з РАВ.
   1.3. Дана Методика встановлює:
   - перелік питань з безпеки, які мають розглянути експерти при
виконанні експертизи (технічної оцінки) програми поводження з РАВ,
та послідовність їх розгляду;
   - критерії оцінки, якими мають керуватися експерти  при
розгляді кожного питання з безпеки.
   1.4. Дана  Методика може, за необхідності, доповнюватися
узгодженими Адміністрацією Додатками, в яких для найбільш важливих
питань в частині оцінки програми поводження з РАВ рекомендовані
процедури аналізу документів ПЗЗ на відповідність  критеріям
оцінки.
   1.5. При виконанні експертизи (технічної оцінки) програми
поводження з РАВ, експерти визначають питання з безпеки поводження
з РАВ, які мають бути розглянуті, та їх пріоритетність. При цьому
експерти користуються:
   - переліком питань, що наведені в даній Методиці;
   - вимогами Технічного завдання на  виконання  експертизи
(технічної оцінки) документа ПЗЗ.
   1.6. На початку експертизи (технічної  оцінки)  програми
поводження з РАВ, експерти оцінюють наявність в складі цього
документу матеріалів, в яких відображені питання з безпеки, що
визначені згідно з п. 1.5. При відсутності в документі відомостей
щодо якого-небудь з даних питань експерти згідно з процедурою,
встановленою  в  ГНД  306.6.02/2.020-1999 "Порядок проведення
експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються на розгляд
Державній адміністрації ядерного регулювання України в рамках
ліцензійного процесу при реалізації Плану Здійснення Заходів на
об'єкті "Укриття", пропонують надати запит на додаткові матеріали.
Експерти можуть запропонувати надати такий запит і на подальших
етапах оцінки програми поводження з РАВ, якщо недостатність у
цьому документі відомостей щодо якого-небудь з питань безпеки
перешкоджає досягненню мети оцінки.
   1.7. Експерти виконують оцінку відомостей, що містяться в
програмі поводження з РАВ та відносяться до визначених згідно з
п.1.5 питань з безпеки, керуючись критеріями оцінки, встановленими
в даній Методиці, та рекомендованими процедурами. Якщо в процесі
оцінки документа експерти прийшли до висновку про недоцільність
використання якогось з критеріїв оцінки, вони мають право не
користуватися цим критерієм, однак за умови керування принципами
безпеки,  на яких даний критерій грунтується. Вищезазначений
висновок експерти повинні обгрунтувати при формулюванні експертних
оцінок.
   1.8. Перелік  чинних  нормативно-правових  актів   та
рекомендаційних  документів міжнародних організацій, які слід
використовувати при виконанні експертизи  (технічної  оцінки)
програми поводження з РАВ, наведено в Додатку 1. Експерти можуть
використовувати також інші нормативно-правові акти та документи,
які набудуть чинності в період дії даної Методики.
   1.9 Експерти викладають результати оцінки у вигляді Висновку
Державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки згідно з
вимогами,  що встановлені в ГНД 306.6.02/2.020-1999 "Порядок
проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються
на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в
рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану  Здійснення
Заходів на об'єкті "Укриття".
       2. ПИТАННЯ З БЕЗПЕКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
   2.1. Експертизу (технічну оцінку) програми поводження з РАВ
об'єкта "Укриття" (надалі - ОУ) експерти повинні виконувати в
такій послідовності:
   а) оцінити стратегію поводження з РАВ ОУ;
   б) оцінити заплановану діяльність по поводженню з РАВ ОУ на
кожному етапі, включеному в стратегію поводження з РАВ ОУ.
   2.2. При розгляді стратегії поводження з РАВ ОУ експерти
повинні оцінити встановлені в ній черговість, тривалість, основний
зміст етапів поводження з РАВ, стан РАВ по закінченні кожного
етапу.
   При цьому експерти повинні переконатися, що вибрана стратегія
поводження з РАВ ОУ відповідає принципам поводження з РАВ та
Державній програмі поводження з РАВ.
   Критеріями оцінки стратегії поводження з РАВ ОУ є положення
та вимоги розділів 1 та 9 Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), розділів 1, 5-8 та 11
Закону України  "Про  поводження  з радіоактивними відходами"
( 255/95-ВР ), "Державної програми поводження з радіоактивними
відходами на 1996-2000 роки та до 2005 року", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України  від  29.04.96  N  480
( 480-96-п ).
   При проведені експертизи (технічної оцінки) документів також
можуть використовуватися рекомендації, викладені в  наступних
документах МАГАТЕ:
   - "The Principles of Radioactive Waste Management. Safety
series No 111-F, 1995";
   - "Establishing a National System for Radioactive Waste
Management. Safety series No 111-S-1, 1995";
   - "Management of Radioactive Wastes from Nuclear  Power
Plants. Safety series No 69, 1987".
   2.3. При розгляді діяльності по поводженню з РАВ ОУ на
кожному етапі, включеному в стратегію поводження з РАВ ОУ,
експерти повинні оцінити:
   - об'єкти, призначені для поводження з РАВ;
   - запланований  порядок  створення та експлуатації даних
об'єктів;
   - запланований  комплекс заходів по забезпеченню безпеки
персоналу, населення та навколишнього природного середовища на
всіх стадіях життєвого циклу даних об'єктів;
   - заплановану систему обліку та контролю РАВ.
   2.4. При розгляді запланованих об'єктів для поводження з
РАВ ОУ, експерти повинні розділяти їх на такі, що призначені для:
   - попередньої обробки, переробки та кондиціювання РАВ;
   - перевезення РАВ;
   - тимчасового зберігання РАВ;
   - довгострокового зберігання та захоронення РАВ.
   2.4.1. При оцінці об'єктів, що призначені для попередньої
обробки, переробки та кондиціювання РАВ ОУ експерти повинні
розглянути заплановані для цієї діяльності методи (технології).
При цьому експерти повинні переконатися, що ці методи (технології)
відповідають загальним положенням нормативно-правових актів щодо
забезпечення безпеки персоналу,  населення  та  навколишнього
природного середовища, сучасному рівню розвитку науки і техніки,
схемі як попереднього, так і подальшого поводження з РАВ.
   2.4.2. При оцінці об'єктів, призначених для перевезення РАВ
ОУ, експерти повинні розглянути заплановані для цього транспортні
схеми, засоби та контейнери.  При  цьому  експерти  повинні
переконатися, що транспортні схеми, засоби та контейнери для
перевезення   РАВ   відповідають   загальним   положенням
нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки персоналу,
населення  та  навколишнього  природного  середовища,  та
забезпечується  їх технологічна сумісність з обладнанням, що
використовується в пунктах відправки та приймання РАВ.
   2.4.3. При  оцінці об'єктів, призначених для тимчасового
зберігання РАВ ОУ, експерти повинні розглянути заплановані для
цієї діяльності об'єкти по зберіганню РАВ на проммайданчику ОУ
після збирання (вилучення) та тимчасові сховища для проміжного
(буферного) контрольованого зберігання РАВ. При цьому експерти
повинні переконатися, що:
   - врахований  необхідний  термін експлуатації тимчасового
сховища;
   - наявні необхідні обгрунтування можливих майданчиків для
тимчасового сховища;
   - враховані очікувані об'єми та характеристики РАВ;
   - встановлені обгрунтовані критерії прийнятності РАВ для
тимчасового зберігання;
   - передбачені достатні локалізуючі захисні бар'єри та заходи
по  запобіганню  можливого виходу РАВ в навколишнє природне
середовище (враховуючи час зберігання цих РАВ);
   - враховані загальні положення щодо забезпечення безпеки
персоналу, населення та навколишнього природного середовища.
   2.4.4. При оцінці об'єктів, призначених для довгострокового
зберігання та захоронення РАВ ОУ, експерти повинні розглянути
заплановані для цієї діяльності сховища. При цьому експерти
повинні переконатися, що:
   - обраний спосіб довгострокового зберігання (захоронення) РАВ
відповідає чинному законодавству;
   - врахований необхідний термін експлуатації сховища;
   - наявні відповідні обгрунтування можливих майданчиків для
сховищ;
   - враховані очікувані об'єми та характеристики РАВ;
   - встановлені обгрунтовані критерії прийнятності РАВ для
довгострокового зберігання (захоронення);
   - передбачена система багатобар'єрного захисту, що забезпечує
на період експлуатації і після закриття сховища обмеження виходу
радіонуклідів в навколишнє природне середовище до встановлених
меж;
   - враховані загальні положення щодо забезпечення безпеки
персоналу, населення та навколишнього природного середовища.
   2.4.5. При розгляді зазначених в п.п. 2.4.1 - 2.4.4 питань
стосовно об'єктів, призначених для поводження з РАВ, експерти
повинні  використовувати  ГНД  306.6.02/2.027-1999  "Методика
проведення експертизи (технічної оцінки) документів, що подаються
на розгляд Державній адміністрації ядерного регулювання України в
рамках ліцензійного процесу при реалізації Плану  Здійснення
Заходів  на  об'єкті  "Укриття",  в  частині  поводження  з
радіоактивними відходами".
   В залежності від цілей програми поводження з РАВ ОУ експерти,
користуючись розділами даної  Методики,  що  відносяться  до
вищезазначених аспектів, повинні:
   - визначити питання з безпеки, які слід розглянути;
   - проаналізувати програму поводження з РАВ ОУ за кожним з
визначених питань на відповідність критеріям оцінки, встановленим
у вищевказаному ГНД 306.6.02/2.027-1999.
   2.5. При  розгляді  запланованого  порядку  створення та
експлуатації об'єктів, призначених для поводження з РАВ ОУ,
експерти  повинні  переконатися,  що  цей порядок відповідає
встановленим в нормативно-правових актах загальним положенням, які
стосуються ліцензування діяльності по створенню та використанню
таких об'єктів.
   Критеріями оцінки є положення розділів 4-6 та 10 Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР ), розділів 7 та 8 Закону України "Про поводження
з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ), "Положення про порядок
Ліцензування підприємницької діяльності", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ), та
загальних положень НД 306-501-93.
   2.6. При розгляді  запланованого  комплексу  заходів  по
забезпеченню  безпеки  персоналу,  населення та навколишнього
природного середовища експерти повинні переконатися, що  цей
комплекс заходів відповідає встановленим в нормативно-правових
актах вимогам і є достатнім.
   При цьому    експерти    повинні    використовувати
ГНД 306.6.02/2.023-1999 "Методика проведення експертизи (технічної
оцінки)  документів,  що  подаються  на  розгляд  Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного
процесу  при реалізації Плану Здійснення Заходів на об'єкті
"Укриття", в  частині  забезпечення  радіаційного  захисту",
ГНД 306.6.02/2.025-1999 "Методика проведення експертизи (технічної
оцінки)  документів,  що  подаються  на  розгляд  Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного
процесу при реалізації Плану Здійснення Заходів на  об'єкті
"Укриття",   в  частині  оцінки  критичності"  та  ГНД
306.6.02/2.032-2000 "Методика проведення експертизи (технічної
оцінки)  документів,  що  подаються  на  розгляд  Державній
адміністрації ядерного регулювання України в рамках ліцензійного
процесу  при реалізації плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття", в частині аналізу потенційних аварій".
   В залежності  від  змісту етапу, включеного в стратегію
поводження з РАВ ОУ, експерти, користуючись розділами цих ГНД, що
відносяться до вищезгаданого комплексу заходів, повинні:
   - визначити питання з безпеки, які слід розглянути;
   - проаналізувати програму поводження з РАВ ОУ за кожним з
визначених питань на відповідність критеріям оцінки, встановленим
в вищевказаних ГНД.
   2.7. При розгляді запланованої системи обліку та контролю РАВ
ОУ експерти повинні переконатися, що ця система охоплює всю
діяльність щодо поводження з РАВ ОУ, залежить від наявності чи
відсутності в їх складі ядерних матеріалів,  та  відповідає
встановленим в нормативно-правових актах загальним положенням щодо
контролю та обліку РАВ та ядерних матеріалів.
   Критеріями оцінки є положення розділу 6 Закону України "Про
поводження з  радіоактивними  відходами"  (  255/95-ВР  ),
"Положення про державний реєстр РАВ" та "Положення про державний
кадастр сховищ та місць тимчасового зберігання РАВ", затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.96 р. N 480,
( 480-96-п ) "Положення про державну систему обліку і контролю
ядерних матеріалів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.12.96 р. N 1525 ( 1525-96-п ), та загальних
положень НП 306.4.07.016-97.
                   Додаток 1
                   до п. 1.8 Методики
               ПЕРЕЛІК
      ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ,
       НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ
       ТА ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
    ЯКІ СЛІД ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ
        (ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ) ДОКУМЕНТІВ ПЗЗ,
     В ЧАСТИНІ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
          1. Нормативно-правові акти:
   - Конвенція про ядерну безпеку ( 955_023 ).
   - Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію
( 995_026 ).
   - Конвенція про допомогу в разі ядерної аварії чи радіаційної
аварійної ситуації ( 995_027 ).
   - Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну
шкоду ( 995_006 ).
   - Закон України "Про використання  ядерної  енергії  та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).
   - Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами"
( 255/95-ВР ).
   - Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і
зняття з експлуатації  Чорнобильської  АЕС  та  перетворення
зруйнованого  четвертого  енергоблоку цієї АЕС на екологічно
безпечну систему" ( 309-14 ).
   - Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ).
   - Закон  України  "Про  охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ).
   - Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих
випромінювань" (15/98-ВР).
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020
( 1020-98-п  )  "Про  порядок  ліцензування  підприємницької
діяльності".
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.96 N 1561
( 1561-96-п ) "Про заходи по перетворенню об'єкту "Укриття" в
екологічно безпечну систему".
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525
( 1525-96-п ) "Про затвердження положення про державну систему
обліку і контролю ядерних матеріалів".
   - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 N 480
( 480-96-п ) "Про Державну програму поводження з радіоактивними
відходами на 1996-2000 роки та до 2005 року".
   - "Положення про державний реєстр радіоактивних відходів",
затв. постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29.04.96
N 480 ( 480-96-п ).
   "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций
ОПБ-88 (ПНАЭ Г-1-011-89)".
   - "Заява про політику регулювання ядерної та радіаційної
безпеки об'єкта "Укриття" ВП "ЧАЕС", НП 306.1.2/1.007-98.
   - "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-85)" САН ПиН 42-129-11-3938-85.
   - "Безпека РАВ. Порядок звільнення радіоактивних відходів і
побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного  контролю"
НП 306.3.04/2.001-97.
   - "Тимчасове положення про порядок видачі дозволів (ліцензій)
на ведення діяльності в галузі поводження з  радіоактивними
відходами" НД 306-501-93.
   - "Правила безопасности при транспортировании радиоактивных
веществ" ( v1139400-73 ) (ПБТРВ-73).
   - "Основные правила безопасности и физической защиты при
перевозке ядерных материалов" (ОПБЗ-83).
   - "Основные правила ядерной безопасности при переработке,
хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов"
(ПБЯ-06-00-88).
   - "Правила  ядерной  безопасности  при  хранении  и
транспортировке   ядерноопасных   делящихся   материалов"
(ПБЯ-06-09-90).
   - "Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним
агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього
ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України"
НП 306.2.07.003-97.
   - "Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів на
установці" НП 306.4.07.016-98.
   - "Порядок видачі сертифікатів безпеки  при  перевезенні
радіоактивних матеріалів" НП 306.5.06/2.008-98.
   - "Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних
відходів" НП 306.2.04/3.005-98.
   - "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных
электростанций (СП АС-88)".
   - "Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах
життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017-99)".
        2. Нормативно-технічні документи:
   - "Норми   радіаційної   безпеки  України  (НРБУ-97)"
( v0062282-97 ).
   - "Основные  санитарные  правила работы с радиоактивными
веществами  и  другими  источниками  ионизирующих  излучений
( v4422400-87 ) (ОСП-72/87)".
   - "Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для
захоронення твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення
радіаційної безпеки" НД 306.608-95.
   - "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на
оточуюче середовище (ОВОС) при  проектуванні  і  будівництві
підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування"
ДБН А.2.2-1-95.
   - ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности".
   - ГОСТ 12916-89 "Транспортирование радиоактивных веществ.
Термины и определения".
   - ГОСТ  16327-88 "Комплекты упаковочные транспортные для
радиоактивных веществ. Общие технические условия".
   - ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и маркировка".
   - ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка".
   - ДСТУ ISO 9000-1-95 "Стандарти з управління якістю та
забезпечення якості. Частина 1. Настанови  щодо  вибору  та
застосування".
   - ДСТУ ISO 9000-2-96 "Стандарти з управління якістю та
забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ДСТУ
ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 та ДСТУ ISO 9003-95".
       3. Документи міжнародних організацій:
   - SS No. 111-G-1.1 "Classification of Radioactive Waste".
   - SS No. 89 "Principles for the Exemption of Radiation
Sources and Practices from Regulatory Control".
   - SS No. 111-P-1.1 "Application of Exemption Principles to
the Recycle and Reuse of Materials from Nuclear Facilities".
   - "Quality Assurance  for  Radioactive  Waste  Packages.
Technical Reports series No. 376".
   - TRS, No. 383 "Characterization of radwaste forms and
packages".
   - SS No. 115-I "International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of
Radiation Sources".
   - "Minimization of Radioactive Waste from Nuclear Power
Plants and the Back End of the Nuclear Fuel Cycle. Technical
Reports series No. 377".
   - N 50-SG-011 "Организация контроля радиоактивных выбросов и
отходов в процессе эксплуатации атомных электростанций. Сер. изд.
по безопасности".
   - SSS No. St-1 "Regulations for the Safe Transport of
Radioactive Material".
   - "ICRP Publication No. 37 Cost benefit analysis in the
optimization of radiation protection".
   - SS No. 111-S-1 "Establishing a national system for radwaste
management".
   - SS No. 111-G-3.1 "Siting of  Near  Surface  Disposal
Facilities".
   - No. 349 "Report on Radioactive Waste Disposal, Technical
Reports series".
   - SS No. 96 "Guidance for  Regulation  of  Underground
Repositories for Disposal of Radioactive Wastes".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка