Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження положень про надзвичайні протиепізоотичні комісії


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 22 грудня 1992 р. N 711
                Київ
                
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 517 ( 517-98-п ) від 20.04.98 )
          Про затвердження положень про
        надзвичайні протиепізоотичні комісії
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 213 ( 213-93-п ) від 22.03.93 )
 
   На виконання постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення  в  дію Закону України "Про ветеринарну  медицину"
( 2499-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  положення про Надзвичайну протиепізоотичну
комісію при Кабінеті Міністрів України, обласні, Київську і
Севастопольську  міські,  районні надзвичайні протиепізоотичні
комісії, що додаються.
   2. Затвердити Надзвичайну  протиепізоотичну  комісію  при
Кабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком.
   3. Установити,   що   робочим   органом  Надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України є Головне
управління  ветеринарної  медицини  з  державною ветеринарною
інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства.
   4. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським,  районним  державним  адміністраціям
утворити надзвичайні протиепізоотичні комісії.
   5. Рекомендувати Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській  і  Севастопольській  міським,  районним  державним
адміністраціям  призначати  на  посаду  голови  надзвичайної
протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів Республіки Крим,
обласних, Київській і Севастопольській міських, районних державних
адміністраціях відповідно заступника  Голови  Ради  Міністрів
Республіки Крим, заступника представника Президента України по
агропромисловому комплексу області, міста, району, а заступником
голови указаної комісії -  відповідно  головного  державного
інспектора ветеринарної медицини Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, району.
   6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 26 вересня 1990 р. N 289  "Про  склад
Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді Міністрів УРСР".
 
   Перший віце-прем'єр-міністр України       І.ЮХНОВСЬКИЙ
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України            В.НЕСМІХ
   Інд.22
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 1992 р. N 711
               ПОЛОЖЕННЯ
       про Надзвичайну протиепізоотичну комісію
         при Кабінеті Міністрів України
   1. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  Кабінеті
Міністрів України:
   здійснює оперативне керівництво науковою  та  практичною
діяльністю міністерств і відомств України, організацій і установ,
підприємств і громадян з питань попередження та  ліквідації
інфекційних захворювань або отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та
інших представників фауни;
   через органи державної виконавчої влади, а також керівників і
спеціалістів підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності контролює виконання заходів щодо профілактики
особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин (ящур, чума,
ньюкаслівська хвороба птиці тощо) та масової загибелі тварин від
отруєнь;
   контролює проведення протиепізоотичних заходів  з  метою
недопущення занесення на територію України збудників інфекційних
захворювань тварин з інших держав;
   координує діяльність науково-дослідних установ і навчальних
закладів ветеринарної медицини щодо вивчення та  опрацювання
нормативних актів з питань особливо небезпечних, екзотичних або
недостатньо вивчених захворювань тварин;
   здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними
особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих  на  захист
навколишнього природного середовища, тощо;
   при необхідності надає практичну  допомогу  надзвичайним
протиепізоотичним комісіям на місцях у виконанні протиепізоотичних
заходів.
   2. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  Кабінеті
Міністрів України діє на громадських засадах.
   До складу Комісії входять представники Мінсільгосппроду, МОЗ,
МВС, Мінзв'язку, Мінлісгоспу, Української академії аграрних наук
та інших заінтересованих організацій, підприємств й установ.
   3. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  Кабінеті
Міністрів України здійснює свою діяльність з питань, віднесених до
її компетенції, в тісній взаємодії з Комісією Кабінету Міністрів
України з надзвичайних ситуацій.
   4. На Надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті
Міністрів України покладається:
   вжиття оперативних заходів для локалізації й ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслівська хвороба птиці тощо);
   координація  діяльності  міністерств,  відомств  України,
підприємств і установ, організацій, надзвичайних протиепізоотичних
комісій при Раді Міністрів Республіки Крим, обласних, Київській і
Севастопольській міських, районних державних адміністраціях з
питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   залучення  провідних  вчених  ветеринарної  медицини для
оперативного опрацювання протиепізоотичних заходів при виявленні
екзотичних або недостатньо вивчених інфекційних захворювань;
   інформування Кабінету Міністрів України про випадки масових
уражень сільськогосподарських і диких тварин особливо небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь та про вжиті заходи щодо
їх ліквідації.
   При виявленні особливо небезпечного екзотичного, недостатньо
вивченого інфекційного захворювання Комісія може запроваджувати
карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і
розповсюдження інфекції (окремі населені пункти, район, декілька
районів, область);
   періодичне заслуховування відповідальних службових осіб про
хід виконання протиепізоотичних заходів і  прийняті  за  їх
результатами організаційні рішення;
   оперативне залучення працівників  державної  ветеринарної
медицини, господарських служб підприємств, установ і організацій
для виконання протиепізоотичних заходів, а також  визначення
відповідальних осіб;
   розгляд матеріалів про причини  виникнення  і  наслідки
ліквідації вогнищ інфекційного захворювання або масового отруєння
та визначення винних у цьому осіб.
   5. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  Кабінеті
Міністрів України має право:
   одержувати від міністерств, відомств, підприємств, установ,
господарств, службових осіб та окремих громадян України інформацію
і документи, необхідні для з'ясування епізоотичної ситуації,
ветеринарно-санітарного стану підприємств, установ і господарств
та вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та
ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях,
господарствах незалежно від форм власності перевірку стану роботи
щодо профілактики й ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь
тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення
виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці в разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, переробку або інше використання продуктів і
сировини тваринного  походження,  визнаних  непридатними  для
використання;
   забороняти, у разі виявлення інфекційних захворювань, вивіз
(включаючи експорт) з окремих господарств, підприємств, районів і
областей тварин, птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного
походження всіма видами транспорту, в тому числі пересилання в
посилках, а також їх ввіз (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію тваринницьких об'єктів, підприємств
по  переробці  й зберіганню продукції і сировини тваринного
походження в разі виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань     або     встановлення    незадовільного
ветеринарно-санітарного  стану  на  вказаних  об'єктах  і
підприємствах;
   приймати рішення про запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину в господарствах,
підприємствах, окремих населених пунктах, районах, областях з
метою запобігання розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних
захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці працівників ферм, підприємств з переробки продукції і
сировини  тваринного  походження  залежно  від  конкретного
захворювання тварин і наявних умов ферми, підприємства; ( Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 213 ( 213-93-п ) від
22.03.93 )
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
міністерств і відомств, надзвичайних протиепізоотичних комісій при
Раді Міністрів Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  і
Севастополя, підприємств, установ і організацій про вжиті заходи
щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань серед
тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності службових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію України, виникнення епізоотій
інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин.
   6. Рішення Комісії є обов'язковими для центральних і місцевих
органів державної  виконавчої  влади,  органів  місцевого  і
регіонального самоврядування, а також підприємств, організацій і
установ незалежно від форм власності, службових осіб і громадян.
   7. Члени Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України забезпечуються сучасним телефонним зв'язком
(АТС-10 та ін.). При виконанні службових обов'язків їм надається
право позачергового користування міжміським телефонним зв'язком,
придбання проїзних квитків на всі види транспорту, використання
спеціалізованого  транспорту  ветеринарної  медицини  тощо.
Командировочні та телефонні витрати при цьому відшкодовуються за
рахунок коштів, що виділяються на проведення протиепізоотичних
заходів. Членам  комісії  видаються підписані головою комісії
посвідчення встановленого зразка, що засвідчують їхню особу.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 213 
( 213-93-п ) від 22.03.93 )
   8. За членами Комісії, які відволікаються для виконання
доручень, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
   9. Голова Надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті
Міністрів України забезпечує скликання та проведення планових і
позачергових засідань Комісії та здійснює контроль за виконанням
прийнятих рішень.
   10. На засідання Надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Кабінеті Міністрів України запрошуються залежно від характеру
питань, що розглядаються, керівники або представники міністерств,
відомств України, Республіки Крим, підприємств, організацій і
установ, а також господарств.
   Засідання Комісії оформляються протоколом, який у вигляді
виписок на бланку доводиться до відома заінтересованих організацій
та служб, а в разі необхідності і до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
Комісії і скріплюється печаткою.
   11. Надзвичайна протиепізоотична  комісія  при  Кабінеті
Міністрів України має печатку і бланки із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 1992 р. N 711
               ПОЛОЖЕННЯ
       про надзвичайну протиепізоотичну комісію
        при обласній державній адміністрації
   1. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  обласній
державній адміністрації:
   здійснює на  території  області  оперативне  керівництво
практичною діяльністю організацій і установ,  підприємств  і
громадян з питань  попередження  та  ліквідації  інфекційних
захворювань або отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших
представників фауни;
   через місцеві органи державної виконавчої влади, а також
керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності контролює виконання заходів щодо
профілактики особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин
(ящур, чума, ньюкаслівська хвороба птиці тощо) та масової загибелі
тварин від отруєнь;
   контролює проведення протиепізоотичних заходів  з  метою
недопущення занесення на територію області збудників інфекційних
захворювань тварин з інших територій;
   здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними
особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих  на  захист
навколишнього природного середовища, тощо;
   при необхідності  дає  практичну  допомогу  надзвичайним
протиепізоотичним комісіям при районних державних адміністраціях у
виконанні протиепізоотичних заходів.
   2. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  обласній
державній адміністрації діє на громадських засадах.
   До складу Комісії входять представники обласних управлінь
сільського господарства, внутрішніх справ,  зв'язку,  охорони
здоров'я та інших заінтересованих організацій, підприємств і
установ області.
   3. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  обласній
державній адміністрації здійснює свою діяльність  з  питань,
віднесених до її компетенції, в тісній взаємодії з Надзвичайною
протиепізоотичною комісією при Кабінеті Міністрів України.
   4. На надзвичайну протиепізоотичну комісію при обласній
державній адміністрації покладається:
   вжиття оперативних заходів для локалізації й ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл (ящур, чума, ньюкаслівська хвороба птиці тощо);
   координація діяльності підприємств, установ та організацій,
надзвичайних протиепізоотичних комісій при районних державних
адміністраціях щодо здійснення протиепізоотичних заходів;
   захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   інформування Надзвичайної протиепізоотичної  комісії  при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських і диких  тварин  особливо  небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь та про вжиті заходи щодо
їх ліквідації.
   При виявленні особливо небезпечного екзотичного, недостатньо
вивченого інфекційного захворювання комісія може запроваджувати
карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і
розповсюдження інфекції (окремі населені пункти, район);
   періодичне заслуховування відповідальних службових осіб про
хід виконання протиепізоотичних заходів і прийняті рішення;
   оперативне залучення працівників  та  засобів  державної
ветеринарної медицини,  науково-дослідних  установ,  вузів  і
технікумів ветеринарної медицини, господарських служб підприємств,
установ і організацій області для виконання протиепізоотичних
заходів, а також визначення відповідальних осіб;
   розгляд матеріалів про причини  виникнення  і  наслідки
ліквідації вогнищ інфекційного захворювання або масового отруєння
та виявлення винних у цьому осіб.
   5. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  обласній
державній адміністрації має право:
   одержувати від підприємств, установ, господарств, службових
осіб і окремих громадян області інформацію і документи, необхідні
для вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та
ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в установах і організаціях,
господарствах незалежно від форм власності перевірку стану роботи
щодо профілактики й ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь
тварин і приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення
виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці в разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, переробку або інше використання продуктів і
сировини тваринного  походження,  визнаних  непридатними  для
використання;
   при виявленні інфекційних захворювань  забороняти  вивіз
(включаючи експорт) із окремих господарств, підприємств і районів
тварин, птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного походження
всіма видами транспорту, в тому числі пересилання в посилках, а
також їх ввіз (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію тваринницьких об'єктів, підприємств
по переробці й зберіганню продукції і  сировини  тваринного
походження в разі виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань  або  встановлення  незадовільного  ветеринарно-
санітарного стану на вказаних об'єктах і підприємствах;
   приймати рішення про запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину в господарствах, на
підприємствах, в окремих населених пунктах, районах з метою
запобігання розповсюдженню  особливо  небезпечних  інфекційних
захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці працівників ферм, підприємств з переробки продукції і
сировини  тваринного  походження  залежно  від  конкретного
захворювання тварин і наявних умов ферми, підприємства; ( Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 213 ( 213-93-п ) від
22.03.93 )
   заслуховувати на засіданнях Комісії повідомлення керівників
надзвичайних протиепізоотичних комісій районів, міст обласного
підпорядкування, господарств, підприємств, установ і організацій
області про вжиті заходи щодо  профілактики  та  ліквідації
інфекційних захворювань серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності службових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію області, виникнення епізоотій
інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин;
   позачергово відправляти всіма видами транспорту біологічні
препарати, медикаменти і дезінфікуючі засоби до місць виникнення
епізоотій або масових отруєнь тварин.
   6. Рішення Комісії є обов'язковими для місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, а також підприємств, організацій  і  установ
незалежно від форм власності, службових осіб і громадян.
   7. Члени надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній
державній адміністрації забезпечуються телефонним зв'язком. При
виконанні службових обов'язків їм надається право позачергового
користування міжміським телефонним зв'язком, придбання проїзних
квитків на всі види транспорту, використання спеціалізованого
транспорту ветеринарної медицини тощо. Командировочні та телефонні
витрати при цьому відшкодовуються  за  рахунок  коштів,  що
виділяються на проведення протиепізоотичних заходів.
   8. За членами комісії, які відволікаються для виконання
доручень, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
   9. Голова  надзвичайної  протиепізоотичної  комісії  при
обласній  державній  адміністрації  забезпечує  скликання  й
проведення планових і позачергових засідань Комісії та здійснює
контроль за виконанням прийнятих рішень.
   10. На засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при
обласній державній  адміністрації  запрошуються  залежно  від
характеру питань, що розглядаються, керівники або представники
підприємств, організацій і установ, а також господарств.
   Засідання комісії оформляються протоколом, який у вигляді
виписок на бланку доводиться до відома заінтересованих організацій
та служб, а в разі необхідності і до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини області.
   11. Надзвичайна протиепізоотична  комісія  при  обласній
державній адміністрації має бланки із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 1992 р. N 711
               ПОЛОЖЕННЯ
   про надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській,
    Севастопольській міських державних адміністраціях
 
   1. Надзвичайна протиепізоотична  комісія  при  Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях:
   здійснює  на  території  міста  оперативне  керівництво,
організацію і координацію практичної діяльності  організацій,
установ, підприємств і громадян з  питань  попередження  та
ліквідації   інфекційних   захворювань   або   отруєнь
сільськогосподарських домашніх, зоопаркових, лабораторних тварин,
птиці, бджіл, риб та інших представників фауни;
   через місцеві органи державної виконавчої влади, а також
керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності контролює виконання заходів щодо
профілактики особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин і
загибелі їх від отруєнь;
   контролює проведення протиепізоотичних заходів  з  метою
недопущення занесення на територію міста збудників інфекційних
захворювань тварин;
   здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними
особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих  на  захист
навколишнього природного середовища, тощо.
   2. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при Київській,
Севастопольській  міських  державних  адміністраціях  діє  на
громадських засадах.
   До складу комісії входять представники міських управлінь
державної ветеринарної медицини, внутрішніх  справ,  зв'язку,
охорони здоров'я та інших заінтересованих організацій, підприємств
і установ міста.
   3. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях здійснює свою
діяльність з питань, віднесених до її компетенції, в тісній
взаємодії з Надзвичайною протиепізоотичною комісією при Кабінеті
Міністрів України.
   4. На надзвичайну протиепізоотичну комісію при Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях покладається:
   вжиття оперативних заходів для локалізації і ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл;
   координація діяльності підприємств, установ і організацій  з
питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   інформування Надзвичайної протиепізоотичної  комісії  при
Кабінеті  Міністрів  України  про  випадки  масових  уражень
сільськогосподарських і диких  тварин  особливо  небезпечними
інфекційними захворюваннями або отруєнь та про вжиті заходи щодо
їх ліквідації.
   При виявленні особливо небезпечного екзотичного, недостатньо
вивченого інфекційного захворювання комісія може запроваджувати
карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і
розповсюдження інфекції;
   періодичне заслуховування відповідальних службових осіб про
хід виконання протиепізоотичних заходів і прийняті рішення;
   оперативне залучення працівників  та  засобів  державної
ветеринарної медицини, науково-дослідних установ  ветеринарної
медицини, господарських служб підприємств, установ та організацій
для виконання конкретних протиепізоотичних заходів і визначення
відповідальних осіб;
   розгляд матеріалів про причини  виникнення  і  наслідки
ліквідації  вогнищ  інфекційного  захворювання  або  масового
отруєння, виявлення винних у цьому осіб.
   5. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях має право:
   одержувати від підприємств, установ, господарств, службових
осіб і окремих громадян міста інформацію і документи, необхідні
для вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню та
ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в  установах,  організаціях,
господарствах незалежно від форм власності перевірку стану роботи
щодо профілактики й ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь
тварин і приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення
виявлених порушень;
   вирішувати питання про забій і знищення тварин, птиці в разі
виявлення особливо небезпечних інфекційних захворювань, а також
про знезараження, переробку або інше використання продуктів і
сировини тваринного  походження,  визнаних  непридатними  для
використання;
   при виявленні інфекційних захворювань  забороняти  вивіз
(включаючи експорт) із окремих підприємств і районів міста тварин,
птиці, кормів, продуктів і сировини тваринного походження всіма
видами транспорту, в тому числі і пересилання в посилках, а також
ввіз їх (включаючи імпорт);
   забороняти експлуатацію тваринницьких об'єктів, підприємств
по переробці й зберіганню продукції і  сировини  тваринного
походження в разі виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань  або  встановлення  незадовільного  ветеринарно-
санітарного стану на вказаних об'єктах і підприємствах;
   приймати рішення про запровадження особливого режиму роботи,
карантинно-обмежувальних заходів або карантину в господарствах, на
підприємствах, в окремих населених пунктах і районах з метою
запобігання розповсюдженню  особливо  небезпечних  інфекційних
захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці працівників ферм, підприємств з переробки продукції і
сировини  тваринного  походження  залежно  від  конкретного
захворювання тварин і наявних умов ферми, підприємства; ( Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 213 ( 213-93-п ) від
22.03.93 )
   заслуховувати на засіданнях комісії повідомлення керівників
підприємств, установ і організацій міста про вжиті заходи щодо
профілактики та ліквідації інфекційних захворювань серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності службових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію міста, виникнення  епізоотій
інфекційних захворювань або масових отруєнь тварин.
   6. Рішення Комісії є обов'язковими для місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, а також підприємств, організацій та  установ
незалежно від форм власності, службових осіб і громадян.
   7. За членами комісії, які відволікаються для виконання
доручень, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
   8. Голова  надзвичайної  протиепізоотичної  комісії  при
Київській, Севастопольській міських  державних  адміністраціях
забезпечує  скликання  та проведення планових і позачергових
засідань комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих
рішень.
   9. На засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Київській, Севастопольській  міських  державних адміністраціях
залежно від характеру питань, що розглядаються, запрошуються
керівники підприємств, організацій і установ, а також господарств,
що  входять  до  зони  обслуговування  управління  державної
ветеринарної медицини міста.
   Засідання комісії оформляються протоколом, який у вигляді
виписок на бланку доводиться до відома заінтересованих організацій
та служб, а у разі необхідності і до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини міста.
   10. Надзвичайна протиепізоотична комісія  при  Київській,
Севастопольській міських державних адміністраціях має бланки із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 1992 р. N 711
               ПОЛОЖЕННЯ
      про надзвичайну протиепізоотичну комісію при
         районній державній адміністрації
   1. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  районній
державній адміністрації:
   здійснює  на  території  району  оперативну  організацію
практичної діяльності організацій, установ, підприємств і громадян
з питань попередження та ліквідації інфекційних захворювань або
отруєнь тварин, птиці, бджіл, риб та інших представників фауни;
   через органи місцевого і регіонального самоврядування, а
також керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності контролює виконання заходів щодо
профілактики особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин
(ящур, чума,  ньюкаслівська хвороба птиці тощо) та  масової
загибелі тварин від отруєнь;
   контролює проведення протиепізоотичних заходів  з  метою
недопущення занесення на територію району збудників інфекційних
захворювань тварин з інших територій;
   здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичними
особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих  на  захист
навколишнього природного середовища, тощо;
   надає практичну допомогу у  виконанні  протиепізоотичних
заходів на місцях.
   2. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  районній
державній адміністрації діє на громадських засадах.
   До складу комісії входять представники районних відділів
сільського господарства, зв'язку, охорони здоров'я, внутрішніх
справ та інших заінтересованих організацій, підприємств і установ
району.
   3. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  районній
державній адміністрації здійснює свою діяльність  з  питань,
віднесених до її компетенції, в тісній взаємодії з надзвичайною
протиепізоотичною комісією при обласній державній адміністрації.
   4. На надзвичайну протиепізоотичну комісію при  районній
державній адміністрації покладається:
   вжиття оперативних заходів для локалізації і ліквідації
спалахів особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин,
птиці, риб і бджіл;
   координація діяльності підприємств, установ і організацій  з
питань здійснення протиепізоотичних заходів;
   захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
   інформування обласної державної адміністрації про випадки
масових уражень сільськогосподарських і диких тварин особливо
небезпечними інфекційними захворюваннями або отруєнь і про вжиті
заходи щодо їх ліквідації.
   При виявленні особливо небезпечного екзотичного, недостатньо
вивченого інфекційного захворювання комісія може запроваджувати
карантинно-обмежувальні заходи або карантин у місці виникнення і
розповсюдження  інфекції  (окремі  населені  пункти,  ферми,
господарства);
   періодичне заслуховування відповідальних службових осіб про
хід виконання протиепізоотичних заходів і прийняті рішення;
   оперативне залучення працівників  та  засобів  державної
ветеринарної медицини, господарських служб підприємств, установ і
організацій для виконання конкретних протиепізоотичних заходів, а
також визначення відповідальних осіб;
   розгляд матеріалів про причини  виникнення  і  наслідки
ліквідації  вогнищ  інфекційного  захворювання  або  масового
отруєння, виявлення винних у цьому осіб.
   5. Надзвичайна  протиепізоотична  комісія  при  районній
державній адміністрації має право:
   одержувати від підприємств, установ, господарств, службових
осіб і окремих громадян району інформацію і документи, необхідні
для вжиття невідкладних заходів щодо запобігання розповсюдженню
та ліквідації інфекційних захворювань;
   проводити на підприємствах, в  установах і організаціях,
господарствах незалежно від форм власності перевірку стану роботи
щодо профілактики й ліквідації інфекційних захворювань, отруєнь
тварин та приймати обов'язкові для виконання рішення про усунення
виявлених порушень;
   вирішувати за узгодженням з надзвичайною протиепізоотичною
комісією при обласній державній адміністрації питання про забій і
знищення тварин, птиці в разі виявлення особливо небезпечних
інфекційних захворювань, а також про знезараження, переробку або
інше використання продуктів і сировини тваринного походження,
визнаних непридатними для використання;
   при виявленні інфекційних захворювань забороняти вивіз із
окремих господарств, підприємств і району тварин, птиці, кормів,
продуктів і  сировини  тваринного  походження  всіма  видами
транспорту, в тому числі і пересилання в посилках, а також ввіз їх
до ліквідації вогнищ захворювань і зняття карантинних обмежень;
   забороняти експлуатацію тваринницьких об'єктів, підприємств
по  переробці  й зберіганню продукції і сировини тваринного
походження в разі виявлення особливо небезпечних інфекційних
захворювань     або     встановлення    незадовільного
ветеринарно-санітарного  стану  на  вказаних  об'єктах  і
підприємствах;
   приймати за узгодженням з надзвичайною протиепізоотичною
комісією при обласній державній  адміністрації  рішення  про
запровадження особливого режиму роботи, карантинно-обмежувальних
заходів або карантину в господарствах, на фермах, підприємствах,
в окремих населених  пунктах  району  з  метою  запобігання
розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань;
   визначати на договірних умовах на період карантину тварин
режим праці працівників ферм, підприємств з переробки продукції і
сировини  тваринного  походження  залежно  від  конкретного
захворювання тварин і наявних умов ферми, підприємства; ( Абзац
восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 213 ( 213-93-п ) від
22.03.93 )
   заслуховувати на засіданнях комісії повідомлення керівників
господарств, підприємств, установ і організацій району про вжиті
заходи щодо профілактики та ліквідації інфекційних захворювань
серед тварин;
   ставити перед відповідними органами питання про звільнення з
роботи,  притягнення  до  адміністративної  або  кримінальної
відповідальності службових осіб, з вини яких допущено занесення
збудників інфекції на територію району, виникнення інфекційних
захворювань або отруєнь тварин.
   6. Рішення Комісії є обов'язковими для місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, а також підприємств, організацій  і  установ
незалежно від форм власності, службових осіб та громадян.
   7. За членами комісії, які відволікаються для виконання
доручень, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
   8. Голова надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній
державній адміністрації з урахуванням  епізоотичної  ситуації
забезпечує скликання та проведення планових  і  позачергових
засідань комісії та здійснює контроль за виконанням прийнятих
рішень.
   9. На засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при
районній державній  адміністрації  запрошуються  залежно  від
характеру питань, що  розглядаються,  керівники  господарств,
підприємств, організацій і установ району.
   Засідання комісії оформляються протоколом, який у вигляді
виписок на бланку доводиться до відома заінтересованих організацій
та служб, а в разі необхідності і до засобів масової інформації.
   Протокол підписується головою та відповідальним секретарем
комісії і скріплюється печаткою головного державного інспектора
ветеринарної медицини міста.
   10. Надзвичайна протиепізоотична  комісія  при  районній
державній адміністрації має бланки із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 22 грудня 1992 р. N 711
               СКЛАД
       Надзвичайної протиепізоотичної комісії
         при Кабінеті Міністрів України
   ДЕМ'ЯНОВ В.В.  - Віце-прем'єр-міністр України, голова
            комісії
   КОВАЛЕНКО А.П.  - зав.відділом з питань агропромислового
            комплексу і продовольства Кабінету
            Міністрів України, заступник голови
            комісії
   ДОСТОЄВСЬКИЙ П.П.- начальник Головного управління ветери-
            нарної медицини з держветінспекцією
            Мінсільгосппроду  України - головний
            державний інспектор ветеринарної меди-
            цини України, заступник голови комісії
   ХОМЕНКО В.І.   - експерт відділу з питань агропромислово-
            го комплексу і продовольства Кабінету
            Міністрів України, відповідальний секре-
            тар комісії
           Члени комісії
   ДУНЕЦЬ Л.А.   - перший заступник Міністра сільського
            господарства і продовольства України
   НЕДРИГАЙЛО В.М. - перший заступник Міністра внутрішніх
            справ України
   БУСОЛ В.О.   - віце-президент Української академії
            аграрних наук, директор Інституту екс-
            периментальної клінічної ветеринарної
            медицини
   МАРІЄВСЬКИЙ В.Ф. - заступник Міністра охорони здоров'я
            України, Головний санітарний лікар
            України
   СТАРОДУБ М.М.  - заступник Міністра зв'язку України
   МОМОТ Я.Ф.    - заступник начальника Головного управ-
            ління ветеринарної медицини з держвет-
            інспекцією Мінсільгосппроду України,
            заступник головного державного інспек-
            тора ветеринарної медицини України,
            начальник управління ветеринарної інс-
            пекції та профілактики незаразних хво-
            роб
   ЛІТУС І.Е.    - начальник Головного управління мислив-
            ського господарства Мінсільгосппроду
            України
   ІЛЬЧЕНКО А.В.  - зав.епізоотологічним відділом Централь-
            ної державної лабораторії ветеринарної
            медицини Мінсільгосппроду України
   СОБКО А.І.    - директор Українського науково-дослідного
            інституту ветеринарної медицини
   ЛІСОВЕНКО В.Т.  - генеральний директор корпорації "Укр-
            зооветпромпостач" (за його згодою)
   ГОЛИК М.П.    - начальник обласного управління ветери-
            нарної медицини з держветінспекцією
            Тернопільської обласної державної ад-
            міністрації - головний державний інс-
            пектор ветеринарної медицини Тернопі-
            льської області
   ДЗІКОВСЬКИЙ В.М. - начальник обласного управління ветери-
            нарної медицини з держветінспекцією
            Хмельницької обласної державної адміні-
            страції - головний державний інспектор
            ветеринарної  медицини  Хмельницької
            області
   КОСЕНКО М.В.   - начальник обласного управління ветери-
            нарної медицини з держветінспекцією
            Львівської обласної державної адміні-
            страції - головний державний інспектор
            ветеринарної медицини Львівської обла-
            сті
 
 ( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 213
( 213-93-п ) від 22.03.93 )
 
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України            В.НЕСМІХ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка