Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про статистику праці N 160


              Конвенція
            про статистику праці
             N 160 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася на свою сімдесят першу сесію 7 червня 1985
року,
   ухваливши прийняти  ряд  пропозицій  стосовно  перегляду
Конвенції 1938 року про статистику заробітної плати і робочого
часу (63) ( 993_212 ), що є п'ятим пунктом порядку денного сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього двадцять п'ятого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот вісімдесят п'ятого року нижченаведену Конвенцію, яка
називатиметься Конвенцією 1985 року про статистику праці.
           I. Загальні положення
               Стаття 1
   Кожний член  Організації,  який  ратифікує цю Конвенцію,
зобов'язується регулярно збирати, обробляти й публікувати основні
статистичні дані щодо праці, котрі відповідно до його можливостей
поступово розширюватимуться, з тим щоб охоплювати такі розділи:
   a) економічно активне населення, зайнятість, безробіття, де
таке є, та, по змозі, видима неповна зайнятість;
   b) структура та розподіл економічно активного населення для
мети детального аналізу та як базисних даних;
   c) середні заробітки та середня тривалість робочого часу
(фактично відпрацьований або оплачений робочий час) і, коли це
доцільно, почасові ставки заробітної плати й нормальна тривалість
робочого часу;
   d) структура та розподіл заробітної плати;
   e) вартість робочої сили;
   f) індекси цін на споживчі товари;
   g) затрати на ведення домашніх  господарств  або,  якщо
потрібно, затрати сімей і, по змозі, прибутки від ведення домашніх
господарств, або, якщо потрібно, прибутки сімей;
   h) виробничий травматизм і, в міру можливості, професійні
захворювання;
   i) трудові конфлікти.
               Стаття 2
   У розробленні або перегляді понять, визначень та методології,
що використовуються під час збору, оброблення і  публікації
статистичних  даних,  передбачених  цією  Конвенцією,  члени
Організації враховують найновіші норми  та  керівні  засади,
встановлені під егідою Міжнародної організації праці.
               Стаття 3
   Під час  розроблення або перегляду понять, визначень та
методології, що використовуються під час збору, оброблення і
публікації  статистичних даних, передбачених цією Конвенцією,
проводяться  консультації  з  представницькими  організаціями
роботодавців і працівників, де такі організації є, з метою
врахування їхніх потреб та забезпечення їхнього співробітництва.
               Стаття 4
   Ніщо у цій Конвенції не накладає обов'язку публікувати або
розкривати дані, котрі могли б спричинити розголошення тим чи
іншим способом інформації, яка стосується окремих статистичних
одиниць, таких як особа, домашнє господарство, установа або
організація.
               Стаття 5
   Кожний член Організації, який  ратифікує  цю  Конвенцію,
зобов'язується при першій можливості надсилати до Міжнародного
бюро праці опубліковані статистичні  дані,  підготовлені  на
виконання цієї Конвенції, та інформацію, що стосується публікації
їх, зокрема:
   a) довідкову інформацію про застосовані засоби поширення
(назви й довідкові номери друкованих публікацій та еквівалентні
описи у разі, коли дані поширювалися в інших формах);
   b) останні дати або періоди, щодо яких є  різні  типи
статистичних даних, а також дати їх публікації чи випуску.
               Стаття 6
   Детальні описи джерел, понять, визначень і методології, що
використовуються під час збору та оброблення статистичних даних,
передбачених цією Конвенцією:
   a) надаються та оновлюються, щоб відобразити значні зміни;
   b) надсилаються при першій можливості до Міжнародного бюро
праці; і
   c) публікуються компетентним національним органом.
        II. Основні розділи статистики праці
               Стаття 7
   Поточна статистика   економічно   активного  населення,
зайнятості, безробіття, де таке є, та, по змозі, видимої неповної
зайнятості готується таким чином, щоб вона характеризувала країну
в цілому.
               Стаття 8
   Статистика структури та розподілу заробітної плати готується
таким  чином, щоб вона характеризувала країну в цілому для
детального аналізу та використання як базисних даних.
               Стаття 9
   Поточна статистика середніх заробітків і середньої тривалості
робочого  часу  (фактично  відпрацьований або оплачений час)
готується по всіх основних категоріях тих, хто працює за наймом,
та по всіх основних галузях економічної діяльності і таким чином,
щоб вона характеризувала країну в цілому.
              Стаття 10
   Статистичні дані щодо структури й розподілу заробітної плати
готуються з охопленням тих, хто працює за наймом, в основних
галузях економічної діяльності.
              Стаття 11
   Статистичні дані щодо вартості робочої сили готуються по
основних галузях економічної діяльності. В міру можливості, такі
статистичні дані пов'язуються з даними про зайнятість і тривалість
робочого  часу  (фактично  відпрацьований  та оплачений час)
аналогічного охоплення.
              Стаття 12
   Індекси цін на споживчі товари розраховуються з метою виміру
динаміки  цін  на  товари-представники стосовно до структури
споживання основних груп населення або населення в цілому.
              Стаття 13
   Статистика витрат на ведення домашніх господарств або, якщо
потрібно, витрат сімей і, по змозі, прибутків від ведення домашніх
господарств, або, якщо потрібно, прибутків сімей готується по всіх
категоріях та розмірах домашніх господарств або сімей і таким
чином, щоб вона характеризувала країну в цілому.
              Стаття 14
   1. Статистика виробничого травматизму готується, наскільки
можливо, по всіх галузях економічної діяльності і таким чином, щоб
вона характеризувала країну в цілому.
   2. В  міру можливості статистика професійних захворювань
готується по всіх галузях економічної діяльності і таким чином,
щоб вона характеризувала країну в цілому.
              Стаття 15
   Статистика трудових конфліктів готується, наскільки можливо,
по всіх галузях економічної діяльності і таким чином, щоб вона
характеризувала країну в цілому.
          III. Перейняття зобов'язань
              Стаття 16
   1. Кожний член Організації, який ратифікує цю Конвенцію, на
виконання загальних зобов'язань, зазначених у розділі I, переймає
зобов'язання за Конвенцією стосовно однієї чи більше статей, котрі
містяться у розділі II.
   2. Кожний член Організації зазначає при ратифікації статтю
або статті розділу II, стосовно яких він переймає зобов'язання,
котрі містяться у цій Конвенції.
   3. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
може згодом повідомити Генерального директора Міжнародного бюро
праці про те, що він переймає зобов'язання за цією Конвенцією
стосовно однієї чи більше статей розділу II, не зазначених у
документі про ратифікацію. Ці повідомлення матимуть чинність
ратифікації, починаючи від дати їхньої передачі.
   4. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію, у
своїх доповідях про її застосування, які подаються відповідно до
статті 22 Статуту Міжнародної організації праці ( 993_154 ),
повідомляє про стан своїх законодавства та практики стосовно
положень, охоплених статтями розділу II, за якими він не перейняв
зобов'язань щодо цієї Конвенції, і про те, яких заходів вжито чи
намічено вжити для надання чинності таким положенням Конвенції.
              Стаття 17
   1. Член Організації може  початково  обмежити  охоплення
статистики, зазначене в статті або статтях розділу II, відносно
яких він перейняв зобов'язання щодо цієї Конвенції, конкретними
категоріями працівників, секторами економіки, галузями економічної
діяльності чи географічними районами.
   2. Кожний член Організації, котрий відповідно до параграфа 1
цієї статті обмежує охоплення статистики у своїй першій доповіді
про застосування цієї Конвенції, що подається відповідно до статті
22 Статуту Міжнародної організації праці ( 993_154 ), зазначає
статтю або статті розділу II, на які поширюється це обмеження,
визначаючи вид та причини такого обмеження, і повідомляє в
наступних  доповідях,  якою  мірою  виявилося  можливим  або
передбачається охопити інші  категорії  працівників,  сектори
економіки, галузі економічної діяльності чи географічні райони.
   3. Після консультації із заінтересованими представницькими
організаціями роботодавців і працівників член Організації може
через заяву, надіслану Генеральному директорові Міжнародного бюро
праці через місяць після кожної річниці настання чинності цієї
Конвенції, вводити наступні  обмеження  технічного  охоплення
статистики, зазначеного в статті або статтях розділу II, відносно
яких він перейняв зобов'язання щодо Конвенції.  Такі  заяви
набувають чинності через рік від дати їхньої реєстрації. Кожний
член Організації, який вводить такі обмеження, зазначає у своїх
доповідях про застосування Конвенції, котрі подаються відповідно
до статті 22 Статуту Міжнародної організації праці ( 993_154 ),
інформацію, передбачену в параграфі 2 цієї статті.
              Стаття 18
   Ця Конвенція переглядає Конвенцію 1938 року про статистику
заробітної плати і робочого часу ( 993_212 ).
           IV. Прикінцеві положення
              Стаття 19
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
              Стаття 20
   1. Ця Конвенція має обов'язкову чинність тільки для тих
членів Міжнародної організації праці, документи про ратифікацію
яких зареєстрував Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців після того,
як Генеральний директор зареєструє документи про ратифікацію двох
членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуде чинності для кожного члена
Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
              Стаття 21
   1. Кожний член Організації, що ратифікував цю Конвенцію,
після закінчення десятирічного періоду з моменту, коли вона
початково набула чинності, може денонсувати  її  актом  про
денонсацію, надісланим Генеральному директорові Міжнародного бюро
праці і зареєстрованим ним. Денонсація набуває чинності через рік
від дати її реєстрації.
   2. Для кожного члена Організації, що ратифікував цю Конвенцію
і  протягом року після закінчення зазначених у попередньому
параграфі десяти років не скористався передбаченим у цій статті
правом на денонсацію, Конвенція лишатиметься чинною на наступні
десять років і надалі він зможе денонсувати її після закінчення
кожного десятиріччя в порядку, передбаченому в цій статті.
   3. Після консультації із  зацікавленими  представницькими
організаціями роботодавців і працівників член Організації, який
ратифікував цю Конвенцію, може після закінчення п'яти років від
дня, коли вона початково набула чинності, через заяву, котра
надсилається Генеральному директорові Міжнародного бюро праці,
відмовитися  від  перейнятих зобов'язань щодо цієї Конвенції
відносно однієї чи більше статей розділу II, за умови, що він і
далі виконуватиме ці зобов'язання відносно принаймні однієї з цих
статей. Така відмова набуває чинності тільки через рік від дати її
реєстрації.
   4. Для кожного члена Організації, який  ратифікував  цю
Конвенцію і протягом року після закінчення зазначених у параграфі
3 цієї статті п'яти років не скористався передбаченим у цьому
параграфі правом на відмову, статті розділу II, відносно яких він
перейняв зобов'язання щодо цієї Конвенції, лишаються чинними на
наступні п'ять років, і надалі він може відмовитися від перейнятих
зобов'язань після закінчення кожного п'ятиріччя  в  порядку,
передбаченому в цій статті.
              Стаття 22
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці оповіщає всіх
членів Міжнародної організації  праці  про  реєстрацію  всіх
документів про ратифікацію та актів про денонсацію, надісланих
йому членами Організації.
   2. Оповіщаючи членів організації про реєстрацію отриманого
ним другого документа про ратифікацію, Генеральний  директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 23
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй  для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) вичерпні відомості про всі документи про
ратифікацію і акти про денонсацію, зареєстровані ним відповідно до
положень попередніх статей.
              Стаття 24
   У випадках, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро праці
вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції доповідь
про застосування цієї Конвенції і розглядає доцільність внесення
до порядку денного Конференції питання про її повний або частковий
перегляд.
              Стаття 25
   1. Якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, яка повністю або
частково переглядає цю Конвенцію, і якщо в новій конвенції не
передбачено іншого, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично,  незалежно  від
положень статті 21, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) від дати настання чинності нової, переглянутої конвенції,
цю Конвенцію закрито для ратифікації її членами Організації.
   2. Ця Конвенція залишається в кожному разі чинною за формою
та змістом для тих членів Організації, котрі її ратифікували, але
не ратифікували переглянутої конвенції.
              Стаття 26
   Англійський і  французький  тексти  цієї Конвенції мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 24 квітня 1988 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
          Конвенция о статистике труда
               N 160
 
   Генеральная конференция Международной  организации  труда,
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро
труда и собравшаяся на свою 71-ю сессию 7 июня 1985 года,
   постановив принять ряд предложений о пересмотре Конвенции
1938 года о статистике заработной платы и продолжительности
рабочего времени (63) ( 993_212 ), что является пятым пунктом
повестки  дня сессии, решив придать этим предложениям форму
международной конвенции,
   принимает сего  двадцать  пятого дня июня месяца тысяча
девятьсот восемьдесят пятого года нижеследующую Конвенцию, которая
будет именоваться Конвенцией 1985 года о статистике труда.
            I. Общие положения
               Статья 1
   Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию,
обязуется регулярно собирать, обрабатывать и публиковать основные
статистические данные о труде, которые в соответствии с его
возможностями будут постоянно расширяться, с тем чтобы охватывать
следующие разделы:
   а) экономически активное население, занятость, безработица,
где таковая существует, и, по возможности, видимая неполная
занятость;
   b) структура и распределение экономически активного населения
для целей подробного анализа и в качестве базисных данных;
   c) средние заработки и средняя продолжительность рабочего
времени (фактически отработанное или оплаченное рабочее время) и,
когда это целесообразно, повременные ставки заработной платы и
нормальная продолжительность рабочего времени;
   d) структура и распределение заработной платы;
   e) стоимость рабочей силы;
   f) индексы цен на потребительские товары;
   g) расходы на ведение домашних хозяйств или, если необходимо,
расходы семей и, по возможности, доходы от ведения домашних
хозяйств, или, если необходимо, доходы семей;
   h) производственный травматизм и, по  мере  возможности,
профессиональные заболевания;
   i) трудовые конфликты.
               Статья 2
   При разработке или  пересмотре  понятий,  определений  и
методологии,  используемых при сборе, обработке и публикации
статистических данных, предусмотренных  настоящей  Конвенцией,
государства-члены учитывают самые последние нормы и руководящие
принципы, установленные под эгидой Международной  организации
труда.
               Статья 3
   При разработке  или  пересмотре  понятий,  определений и
методологии, используемых при сборе, обработке и  публикации
статистических  данных,  предусмотренных настоящей Конвенцией,
проводятся  консультации  с   представительными   органами
предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, в целях
учета их потребностей и обеспечения их сотрудничества.
               Статья 4
   Ничто в настоящей Конвенции  не  налагает  обязательства
публиковать или раскрывать данные, которые могли бы повлечь за
собой разглашение тем или иным образом информации, относящейся к
отдельным  статистическим единицам, таким как лицо, домашнее
хозяйство, учреждение или предприятие.
               Статья 5
   Каждый член Организации, ратифицирующий настоящую Конвенцию,
обязуется при первой возможности направлять в Международное бюро
труда опубликованные статистические данные, подготовленные во
исполнение  настоящей Конвенции, и информацию, касающуюся их
публикации, в частности:
   а) справочную  информацию  об  использованных  средствах
распространения (название и справочные номера печатных публикаций
и эквивалентные описания в случае, если данные распространялись в
других формах); и
   b) самые последние даты или периоды, по которым имеются
различные типы статистических данных, а также даты их публикования
или выпуска.
               Статья 6
   Подробные описания  источников,  понятий,  определений  и
методологии, используемых при сборе и обработке статистических
данных, предусмотренных настоящей Конвенцией:
   a) представляются и обновляются, чтобы отразить значительные
изменения;
   b) направляются при первой возможности в Международное бюро
труда; и
   c) публикуются компетентным национальным органом.
       II. Основные разделы статистики труда
               Статья 7
   Текущая статистика  экономически  активного  населения,
занятости, безработицы, где таковая существует, и, по возможности,
видимой неполной занятости готовится таким образом, чтобы она
характеризовала страну в целом.
               Статья 8
   Статистика структуры и распределения экономически активного
населения готовится таким образом, чтобы она характеризовала
страну в целом для подробного анализа и использования в качестве
базисных данных.
               Статья 9
   1. Текущая  статистика  средних  заработков  и  средней
продолжительности рабочего времени (фактически отработанное или
оплаченное время) готовится по всем основным категориям работающих
по найму и по всем основным отраслям экономической деятельности и
таким образом, чтобы она характеризовала страну в целом.
   2. В случае необходимости статистические данные о повременных
ставках заработной платы и нормальной продолжительности рабочего
времени готовятся по основным профессиям или группам профессий в
основных отраслях экономической деятельности и таким образом,
чтобы они характеризовали страну в целом.
              Статья 10
   Статистические данные о структуре и распределении заработной
платы готовятся с охватом работающих по найму в основных отраслях
экономической деятельности.
              Статья 11
   Статистические данные о стоимости рабочей силы готовятся по
основным отраслям экономической деятельности. По мере возможности,
такие статистические данные увязываются с данными о занятости и
продолжительности рабочего времени (фактически отработанное или
оплаченное время) аналогичного охвата.
              Статья 12
   Индексы цен на потребительские товары рассчитываются в целях
измерения динамики цен на товары-представители применительно к
структуре потребления основных групп населения или населения в
целом.
              Статья 13
   Статистика расходов на ведение домашних хозяйств или, если
необходимо, расходов семей, и, по возможности, доходов от ведения
домашних хозяйств,или, если необходимо, доходов семей готовится по
всем категориям и размерам частных домашних хозяйств или семей и
таким образом, чтобы она характеризовала страну в целом.
              Статья 14
   1. Статистика производственного травматизма готовится, по
возможности, по всем отраслям экономической деятельности и таким
образом, чтобы она характеризовала страну в целом.
   2. По  мере  возможности  статистика  профессиональных
заболеваний готовится по всем отраслям экономической деятельности
и таким образом, чтобы она характеризовала страну в целом.
              Статья 15
   Статистика трудовых конфликтов готовится, по возможности, по
всем отраслям экономической деятельности и таким образом, чтобы
она характеризовала страну в целом.
          III. Принятие обязательств
              Статья 16
   1. Каждый  член  Организации,  ратифицирующий  настоящую
Конвенцию, во исполнение общих обязательств, указанных в Разделе
I, принимает обязательства по Конвенции в отношении одной или
более статей, содержащихся в Разделе II.
   2. Каждый член Организации указывает при ратификации статью
или статьи Раздела II, в отношении  которых  он  принимает
обязательства, содержащиеся в настоящей Конвенции.
   3. Каждый член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, может впоследствии уведомить Генерального директора
Международного бюро труда о том , что он принимает обязательства
по настоящей Конвенции в отношении одной или более статей Раздела
II, не указанных в документе о ратификации. Эти уведомления будут
иметь силу ратификации, начиная с даты их передачи.
   4. Каждый член  Организации,  ратифицировавший  настоящую
Конвенцию, в своих докладах о ее применении, представляемых в
соответствии со статьей 22 Устава Международной организации труда
( 993_154 ), сообщает о состоянии своих законодательства  и
практики относительно положений, охваченных статьями Раздела II,по
которым он не принял обязательств по настоящей Конвенции, и о том
, какие меры были приняты или намечены для придания силы таким
положениям Конвенции.
              Статья 17
   1. Член Организации может первоначально ограничить охват
статистики, указанный в статье или статьях Раздела II, в отношении
которых  он  принял  обязательства  по  настоящей Конвенции,
конкретными категориями трудящихся, секторами экономики, отраслями
экономической деятельности или географическими районами.
   2. Каждый член Организации, который в соответствии с пунктом
1 настоящей статьи ограничивает охват статистики в своем первом
докладе о применении настоящей Конвенции,  представляемом  в
соответствии со статьей 22 Устава Международной организации труда
( 993_154 ), указывает статью или статьи Раздела II, на которые
распространяется это ограничение, определяя характер и причины
такого ограничения, и сообщает в последующих докладах, в какой
степени оказалось возможным или предполагается охватить другие
категории трудящихся, секторы экономики, отрасли экономической
деятельности или географические районы.
   3. После консультации с заинтересованными представительными
организациями предпринимателей и трудящихся член Организации может
посредством заявления,  направляемого  Генеральному  директору
Международного бюро труда через месяц после каждой годовщины
вступления в силу настоящей Конвенции,  вводить  последующие
ограничения технического охвата статистики, указанного в статье
или статьях Раздела II,  в  отношении  которых  он  принял
обязательства по Конвенции. Такие заявления вступают в силу через
год после даты их регистрации. Каждый член Организации, вводящий
такие  ограничения, указывает в своих докладах о применении
Конвенции, представляемых в соответствии со статьей 22 Устава
Международной организации  труда  (  993_154  ),  информацию,
предусматриваемую в пункте 2 настоящей статьи.
              Статья 18
   Настоящая Конвенция пересматривает Конвенцию 1938 года о
статистике заработной платы и продолжительности рабочего времени
( 993_212 ).
          IV. Заключительные положения
              Статья 19
   Официальные грамоты  о  ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации.
              Статья 20
   1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех
членов Международной организации труда, ратификационные грамоты
которых зарегистрированы Генеральным директором.
   2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после даты
регистрации Генеральным директором ратификационных грамот двух
членов Организации.
   3. Впоследствии  настоящая Конвенция вступит в силу для
каждого члена Организации  через  двенадцать  месяцев  после
регистрации его ратификационной грамоты.
              Статья 21
   1. Каждый  член  Организации,  ратифицировавший настоящую
Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального
вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации,
направленным Генеральному директору Международного бюро труда и
зарегистрированным им. Денонсация вступает в силу через год после
даты ее регистрации.
   2. Для  каждого члена Организации, который ратифицировал
настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в
предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в
настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться
в  силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет
денонсировать ее по истечение каждого десятилетия в порядке,
предусмотренном в настоящей статье.
   3. После консультации с заинтересованными представительными
организациями предпринимателей и трудящихся член Организации,
ратифицировавший настоящую конвенцию, может по истечении пяти лет
со  дня  ее  первоначального вступления в силу, посредством
заявления, направляемого Генеральному директору Международного
бюро труда, отказаться от принятых обязательств по настоящей
Конвенции в отношении одной или более статей Раздела II, при
условии, что он продолжает выполнять эти обязательства в отношении
по меньшей мере одной из этих статей. Такой отказ вступает в силу
только через год после даты его регистрации.
   4. Для каждого члена Организации, который  ратифицировал
настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в
пункте  3  настоящей  статьи  пяти  лет  не  воспользовался
предусмотренным в этом пункте правом на отказ, статьи Раздела II,
в отношении которых он принял  обязательства  по  настоящей
Конвенции, остаются в силе на следующие пять лет, и впоследствии
он может отказаться от принятых обязательств по истечении каждого
пятилетия в порядке, предусмотренном в настоящей статье.
              Статья 22
   1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает
всех членов международной организации труда о регистрации всех
ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему
членами Организации.
   2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им
второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает
 их внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции.
              Статья 23
   Генеральный директор Международного бюро труда направляет
Генеральному секретарю  Организации  Объединенных  Наций  для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) исчерпывающие сведения о всех
ратификационных  грамотах  и  заявлениях  о  денонсации,
зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих
статей.
              Статья 24
   В случаях, когда Административный совет Международного бюро
труда  считает  это необходимым, он представляет Генеральной
конференции  доклад  о  применении  настоящей  Конвенции  и
рассматривает  целесообразность  включения  в  повестку  дня
Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре.
              Статья 25
   1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой
конвенции не предусмотрено иное, то:
   а) ратификация  каким-либо  членом  Организации  новой,
пересматривающей конвенции  влечет  за  собой  автоматически,
независимо от положений статьи 21, незамедлительную денонсацию
настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая
конвенция вступила в силу;
   b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей конвенции
настоящая Конвенция закрыта для ратификации членами Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по
форме и содержанию для тех участников  Организации,  которые
ратифицировали  ее,  но  не  ратифицировали  пересматривающую
конвенцию.
              Статья 26
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
   Дата вступления в силу 24 апреля 1988 года.
 
 Статистика труда, 1985 год
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка