Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірного статуту територіального центру екстреної медичної допомоги


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 429 від 26.10.2001
 
  Про затвердження Примірного статуту територіального центру
          екстреної медичної допомоги
 
   З метою удосконалення діяльності Державної служби медицини
катастроф територіального рівня відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 827 ( 827-2001-п ) "Про
затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Примірний  статут  територіального  центру
екстреної медичної допомоги (додається).
   2. МОЗ Автономної Республіки Крим,  управлінням  охорони
здоров'я   обласних,  Севастопольської  міської  державних
адміністрацій та Головному управлінню охорони здоров'я Київської
міської  держадміністрації  при  утворенні  чи  реорганізації
територіальних центрів екстреної медичної допомоги за рішенням
відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Севастопольської і Київської міських держадміністрацій керуватись
положеннями зазначеного Примірного статуту.
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря Шевчука С.В.
 
 Міністр                     В.Ф. Москаленко
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   від 26.10.2001 N 429
             ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
    територіального центру екстреної медичної допомоги
            Загальні положення
   1. Територіальний центр екстреної медичної допомоги (далі -
Центр)  створюється  відповідно  Радою  міністрів  Автономної
Республіки Крим, обласними,  Київською  та  Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
   2. Центр є лікувально-профілактичним закладом і входить до
складу медичних сил і засобів Державної служби медицини катастроф
(далі - ДСМК).
   3. Центр  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента і Кабінету
Міністрів України, актами відповідно Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, наказами МОЗ України, а також цим Статутом.
   4. Режим  функціонування  Центру встановлюється місцевими
органами виконавчої влади відповідно до масштабів і особливостей
надзвичайної ситуації (далі НС), що прогнозується або виникла.
Центр  залучається  до  виконання  робіт  з  ліквідації
медико-санітарних наслідків НС відповідно до законодавства.
   5. Центр має статус юридичної особи, відокремлене майно,
реєстраційні рахунки в установах держказначейства, печатку із
зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, веде
самостійний баланс.
   6. Центр  підпорядковуються  відповідно  Раді  міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським держадміністраціям через їх органи, що
уповноважені з питань охорони здоров'я, а в функціональному
відношенні Українському науково-практичному  центру  екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф.
           Основні завдання Центру
   7. Основними завданнями Центру є:
   термінове реагування  на  НС  у  межах  адміністративної
території,  організація  надання  екстреної медичної допомоги
постраждалим від НС, рятувальникам та особам, які беруть участь у
ліквідації наслідків НС;
   запобігання виникненню  та  мінімізація  медико-санітарних
наслідків НС в межах адміністративної території;
   участь в  організації  захисту  навколишнього  природного
середовища та ліквідації медико-санітарних наслідків екологічних
НС у межах адміністративної території;
   організація виїзної екстреної та планової консультативної
медичної допомоги в межах адміністративної території.
              Права Центру
   8. Центр має право:
   самостійно планувати та реалізовувати свою діяльність у межах
повноважень, наданих цим Статутом, та виділених асигнувань;
   запитувати  та  отримувати  необхідну  інформацію  у
лікувально-профілактичних закладів, місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування в межах адміністративної
території для виконання покладених функцій;
   залучати для ліквідації медико-санітарних наслідків НС на
території  обслуговування  фахівців  та  формування  ДСМК
адміністративної території згідно з планами медико-санітарного
забезпечення населення адміністративної території в  НС,  що
затверджені відповідним органом виконавчої влади;
   здійснювати контроль       щодо       готовності
лікувально-профілактичних закладів і установ ДСМК адміністративної
території до роботи за умов НС;
   взаємодіяти з  лікувально-профілактичними  закладами  та
підприємствами немедичного профілю з питань організації та надання
екстреної медичної допомоги;
   розробляти пропозиції щодо планування та управління резервним
ліжковим  фондом  на  базі лікувально-профілактичних закладів
адміністративної території;
   розробляти та видавати для лікувально-профілактичних закладів
адміністративної території рекомендації, інформативні листи, інші
методичні документи з питань екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф;
   організовувати підготовку  з  питань  екстреної  медичної
допомоги та медицини катастроф медичних і немедичних працівників
адміністративної  території  за  програмами, затвердженим МОЗ
України.
   Працівники Центру мають право безперешкодного доступу на
об'єкти і території з метою виконання функцій, пов'язаних з
ліквідацією медико-санітарних наслідків НС.
   9. Центр відповідно до поставлених на нього завдань:
   направляє в район НС оперативні групи, окремих представників
та формування ДСМК з метою проведення медичної розвідки, аналізу
та оцінки медико-санітарних наслідків НС;
   організовує надання екстреної медичної допомоги постраждалим
при НС, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації
наслідків НС;
   розраховує потреби в медичних силах і технічних засобах ДСМК
для  надання  екстреної  медичної  допомоги згідно з планом
медико-санітарного  забезпечення  населення  адміністративної
території при НС;
   розраховує додаткові потреби в залученні сил і засобів ДСМК
центрального рівня при неможливості ліквідації медико-санітарних
наслідків НС силами і засобами ДСМК адміністративної території;
   організовує облік санітарних втрат та проведення заходів щодо
зменшення негативного впливу несприятливих чинників на здоров'я і
життя людей в зоні НС;
   готує та надає оперативну інформацію про хід ліквідації
медико-санітарних наслідків НС відповідним органам виконавчої
влади, Українському науково-практичному центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф;
   визначає сили і засоби ДСМК адміністративної території для
участі в ліквідації наслідків НС в інших регіонах України та/або
за  її межами на підставі рішень відповідно Ради міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій;
   організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування,
керівництвом закладів, установ та організацій всіх відомств, які
беруть участь у ліквідації наслідків НС, взаємодіє з іншими
державними та недержавними структурами, що беруть участь  в
ліквідації наслідків НС;
   бере участь  в   організації   проведення   комплексу
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах НС;
   збирає, аналізує та передає інформацію про медичні наслідки
НС в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС;
   виконує функції  вузла  інформаційно-аналітичної  обробки
інформації територіального органу управління охорони здоров'я
функціональної   підсистеми   МОЗ   України   Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань НС;
   прогнозує медико-санітарні наслідки НС на адміністративній
території  та розробляє відповідні пропозиції територіальному
органу управління охорони здоров'я щодо конкретних заходів з метою
зниження негативного впливу медико-санітарних наслідків НС на
життя і здоров'я населення;
   розробляє  план медико-санітарного забезпечення населення
адміністративної території при НС та вносить пропозиції щодо його
корегування;
   створює банк даних, обробляє та аналізує матеріали щодо
організації  надання  екстреної  медичної  допомоги населенню
адміністративної території в повсякденних умовах та при ліквідації
медико-санітарних  наслідків  НС  техногенного  та природного
характеру;
   бере активну участь у створенні та раціональному використанні
регіонального  резерву  медичних  засобів  і  обладнання,
матеріально-технічних ресурсів ДСМК адміністративної території для
ліквідації медико-санітарних наслідків НС;
   розробляє  пропозиції  щодо  удосконалення організаційної
структури та функціонування ДСМК адміністративної території;
   організовує  навчання  та практичну підготовку з питань
екстреної медичної допомоги медичних і немедичних працівників, на
яких  відповідно  до  законодавства покладені обов'язки щодо
володіння  навичками  надання медичної допомоги потерпілим у
випадках НС;
   утворює та утримує власні формування ДСМК;
   організовує на базі закладу освіти (післядипломної освіти)
післядипломну  підготовку  і підвищення кваліфікації медичних
працівників ДСМК адміністративної території;
   координує  роботу, спрямовану на забезпечення готовності
органів охорони  здоров'я,  лікувально-профілактичних закладів,
системи зв'язку та оповіщення,  медичних  і  спеціалізованих
формувань  та закладів ДСМК адміністративної території до дій за
умов НС;
   контролює створення  і стан готовності формувань ДСМК у
лікувально-профілактичних закладах та інших об'єктах регіону, веде
їх облік;
   виконує функції базового закладу для роботи територіальної
координаційної комісії ДСМК;
   організовує виїзну екстрену та планову консультативну медичну
допомогу в межах адміністративної території;
   організовує статистичний облік та звітність з питань ДСМК,
виїзної екстреної та планової консультативної медичної допомоги в
межах адміністративної території, безпосередньо складає звіти;
   вивчає та     розповсюджує    передовий    досвід
лікувально-профілактичних закладів адміністративної території щодо
організації та надання екстреної медичної допомоги;
   організовує і проводить семінари, наради, конференції  з
питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
   проводить підготовку та  атестацію  медичних  працівників
закладів  і  формувань  ДСМК  адміністративної території, як
рятувальників;
   організовує атестування медичних формувань ДСМК, внесення їх
до спеціального реєстру аварійно-рятувальних служб.
             Структура Центру
   10. У структуру Центру входять:  апарат  управління  та
адміністративно-господарська  служба;  аналітично-організаційний
підрозділ; відділ екстреної медичної допомоги, а також формування
ДСМК  і  служба  забезпечення  їх  постійної  готовності
(інформаційно-диспетчерська служба; спеціалізовані медичні центри
травми  та токсикології, склади нормативно-визначених запасів
медикаментів,  медичної  апаратури,  інструментів,  майна;
автотранспортна служба тощо).
   11. До складу Центру за рішенням Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій можуть входити лікувально-профілактичні заклади,
мобільні госпіталі, мобільні загони; навчально-методичні заклади,
спеціалізовані центри, курси тощо.
   12. Організаційна структура Центру визначається власником.
          Майно та фінансування Центру
   13. Майно Центру становлять основні фонди та обігові кошти, а
також  цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі Центру.
   14. Майно Центру є комунальною власністю адміністративної
території і закріпляється за ним на праві оперативного управління.
   15. Джерелами формування майна Центру та його фінансування є:
   бюджетні асигнування із місцевого бюджету адміністративної
території;
   майно, що передано власником;
   кошти державного та місцевого бюджетів на виконання цільових
програм;
   добровільні пожертвування організацій та громадян;
   інші джерела, що не заборонені законодавством.
            Управління Центром
   16. Управління Центром здійснює директор (головний лікар),
який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням з
МОЗ України.
   17. Директор (головний лікар) Центру:
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Центр завдань і функцій;
   укладає і розриває трудові договори з працівниками формувань
ДСМК, що входять до штату Центру;
   складає штатний розпис та кошториси витрат і видатків Центру
відповідно до виділених бюджетних асигнувань і ліміту штатної
чисельності та подає на затвердження розпоряднику коштів вищого
рівня;
   розподіляє функціональні обов'язки між своїми заступниками та
керівниками підрозділів;
   розпоряджається коштами і майном Центру;
   представляє Центр в органах виконавчої влади, діє від імені
Центру у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;
   видає довіреності;
   у межах  своєї  компетенції видає накази, дає вказівки,
обов'язкові для підпорядкованих підрозділів  та  працівників,
організовує та контролює їх виконання.
        Ліквідація і реорганізація Центру
   18. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Центру здійснюється за рішенням власника
або уповноваженого ним органу відповідно до чинного законодавства.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги          М.П. Жданова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка