Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи, спрямовані на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року


     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 240 від 17.10.2001
 
     Про заходи, спрямовані на реалізацію у 2002 році
     Основних напрямів соціальної політики на період
              до 2004 року
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21
серпня 2001 р. N 380-р ( 380-2001-р ) "Про затвердження заходів,
спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних напрямів соціальної
політики на період до 2004 року" Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам   Державного   секретаря,   керівникам
департаментів:
   організувати у  відповідних   структурних   підрозділах
Міністерства  економіки  та з питань європейської інтеграції
здійснення заходів, спрямованих на реалізацію у 2002 році Основних
напрямів соціальної  політики  на  період  до  2004  року
( 380-2001-р ) (далі - заходи), та забезпечити узгоджену роботу з
їх реалізації у строки, визначені у додатку.
   2. Начальникам управлінь та самостійних відділів:
   визначити відповідальних виконавців за реалізацію заходів, у
виконанні яких Міністерство економіки та з питань європейської
інтеграції бере участь;
   забезпечити своєчасне і в повному обсязі виконання зазначених
заходів та розробку відповідних проектів документів;
   усі необхідні матеріали, пов'язані з виконанням цього наказу,
подавати до  управлінь,  що  визначені  першими  виконавцями
відповідного пункту заходів, не пізніше ніж за 15 днів до
закінчення терміну, визначеного у додатку.
   3. Начальникам управлінь, що визначені першими виконавцями,
щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним,
подавати до управління соціальних прогнозів  та  економічної
експертизи соціальних реформ звіт про стан виконання зазначених
вище заходів.
   4. Начальникові  управління  соціальних  прогнозів  та
економічної експертизи соціальних реформ узагальнювати інформацію
управлінь та подавати її до Міністерства праці та соціальної
політики у терміни, визначені у розпорядженні Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2001 р. N 380-р ( 380-2001-р ).
   5. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Державного секретаря.
 
 Міністр економіки та з
 питань європейської
 інтеграції України          О.Шлапак
                    Додаток
                    до наказу Міністерства
                    економіки та з питань
                    європейської інтеграції
                    України
                    від 17 жовтня 2001 р. N 240
               Заходи,
   спрямовані на реалізацію у 2002 році Основних напрямів
      соціальної політики на період до 2004 року
              ( 717/2000 )
 
-------------------------------------------------------------------
| Зміст заходу | Термін   |   Виконавці   |Відповідальні  |
|  згідно з  |виконання  |          |        |
|розпорядженням |згідно з  |          |        |
|  Кабінету  |розпоряджен-|          |        |
|  Міністрів  |  ням   |          |        |
|України від 21 |      |          |        |
|серпня 2001 р. |      |          |        |
|  N 380-р  |      |          |        |
|( 380-2001-р ) |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|     1. Забезпечення розвитку народонаселення        |
|-----------------------------------------------------------------|
|         Демографічна політика             |
|-----------------------------------------------------------------|
|Удосконалити  |протягом  |Держкомстат    |Дорошкевич Р.М. |
|програми    | року   |Мінпраці      |        |
|статистичних  |      |Міністерство    |        |
|публікацій за |      |економіки та з   |        |
|підсумками   |      |питань європейської|        |
|вибіркового  |      |інтеграції     |        |
|обстеження умов|      |Національна    |        |
|життя     |      |академія наук   |        |
|домогосподарств|      |          |        |
|для всебічного |      |          |        |
|висвітлення  |      |          |        |
|рівня життя  |      |          |        |
|окремих верств |      |          |        |
|населення,   |      |          |        |
|оцінки     |      |          |        |
|ефективності та|      |          |        |
|адресного   |      |          |        |
|характеру   |      |          |        |
|програм    |      |          |        |
|соціального  |      |          |        |
|захисту    |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Формування державної політики стосовно сім'ї, жінок, дітей    |
|             і молоді                |
|-----------------------------------------------------------------|
|Сприяти    |протягом  |Держкоммолодьспорт-|Вітренко Ю.М.  |
|створенню разом| року   |туризм       |        |
|з молодіжними |      |МОЗ        |        |
|громадськими  |      |МВС        |        |
|організаціями |      |МОН        |        |
|реабілітаційних|      |Міністерство    |        |
|центрів для  |      |економіки та з   |        |
|наркозалежної |      |питань європейської|        |
|молоді     |      |інтеграції     |        |
|        |      |Мінфін       |        |
|        |      |Рада міністрів   |        |
|        |      |Автономної     |        |
|        |      |Республіки Крим,  |        |
|        |      |обласні, Київська |        |
|        |      |та Севастопольська |        |
|        |      |міські       |        |
|        |      |держадміністрації |        |
|-----------------------------------------------------------------|
| Створення сприятливих житлових та соціально-побутових     |
|              умов                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |у      |Держбуд      |Лотоцький О.Б. |
|Типове     |двомісячний |Міністерство    |Медведцький А.Т.|
|положення про |термін   |економіки та з   |        |
|гуртожиток   |після    |питань європейської|        |
|        |прийняття  |інтеграції     |        |
|        |Житлового  |Мінфін       |        |
|        |кодексу   |Мін'юст      |        |
|        |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|      2. Удосконалення трудових відносин          |
|-----------------------------------------------------------------|
|    Розвиток ринку праці та зайнятість населення       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити План |у      |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|дій на 2002 рік|місячний  |разом із      |Цехмістер Д.П. |
|щодо реалізації|термін   |заінтересованими  |Сисолятін А.Ю. |
|Державної   |після    |центральними    |Загародній В.М. |
|програми    |прийняття  |органами виконавчої|Сідушов В.М.  |
|зайнятості   |Державної  |влади       |        |
|населення на  |програми  |Рада міністрів   |        |
|2001 - 2004  |зайнятості |Автономної     |        |
|роки та    |населення  |Республіки Крим,  |        |
|забезпечити  |на 2001 -  |обласні, Київська |        |
|його      |2004 роки  |та Севастопольська |        |
|реалізацію   |      |міські       |        |
|        |      |держадміністрації |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Розробити План |грудень   |    - " -    |Дорошкевич Р.М. |
|дій на 2003 рік|2002    |          |Цехмістер Д.П. |
|щодо реалізації|року    |          |Сисолятін А.Ю. |
|Державної   |      |          |Загародній В.М. |
|програми    |      |          |Сідушов В.М.  |
|зайнятості   |      |          |        |
|населення на  |      |          |        |
|2001 - 2004  |      |          |        |
|роки      |      |          |        |
|        |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Політика щодо доходів та вдосконалення оплати праці      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |перше    |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проект Закону |півріччя  |Міністерство    |Медведцький А.Т.|
|України "Про  |      |економіки та з   |        |
|затвердження  |      |питань європейської|        |
|прожиткового  |      |інтеграції     |        |
|мінімуму на  |      |Мінфін       |        |
|2003 рік"   |      |Держкомстат    |        |
|        |      |Мін'юст      |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Розробити та  |протягом  |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|затвердити   | року   |Центр       |        |
|галузеві    |      |продуктивності   |        |
|випуски    |      |Мінпраці      |        |
|Довідника   |      |міністерства, інші |        |
|кваліфікаційних|      |центральні органи |        |
|характеристик |      |виконавчої влади  |        |
|професій    |      |          |        |
|працівників і |      |          |        |
|запровадити їх |      |          |        |
|на       |      |          |        |
|підприємствах, |      |          |        |
|в установах та |      |          |        |
|організаціях  |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Сприяти    | - " -   |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|подальшому   |      |Мінфін       |Вітренко Ю.М.  |
|підвищенню   |      |Міністерство    |Тринєєв Г.О.  |
|заробітної   |      |економіки та з   |        |
|плати     |      |питань європейської|        |
|працівників  |      |інтеграції     |        |
|бюджетної сфери|      |Мін'юст      |        |
|та       |      |          |        |
|упорядкуванню |      |          |        |
|умов оплати їх |      |          |        |
|праці з метою |      |          |        |
|посилення   |      |          |        |
|мотивації до  |      |          |        |
|праці та    |      |          |        |
|забезпечення  |      |          |        |
|об'єктивної  |      |          |        |
|оцінки праці  |      |          |        |
|працівників  |      |          |        |
|різних     |      |          |        |
|категорій   |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Розробити   |під час   |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проект Закону |підготовки |Мінфін       |Медведцький А.Т.|
|України "Про  |пропозицій |Міністерство    |        |
|встановлення  |до проекту |економіки та з   |        |
|розміру    |Державного |питань європейської|        |
|мінімальної  |бюджету   |інтеграції     |        |
|заробітної   |України   |Мін'юст      |        |
|плати на 2003 |на 2003 рік |          |        |
|рік"      |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Вивчити стан  |III     |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|нормування   |квартал   |Міністерство    |        |
|праці на    |      |економіки та з   |        |
|підприємствах |      |питань європейської|        |
|різних форм  |      |інтеграції     |        |
|власності й  |      |          |        |
|господарювання |      |          |        |
|згідно з    |      |          |        |
|наказом    |      |          |        |
|Мінпраці та  |      |          |        |
|Мінекономіки  |      |          |        |
|від 28.12.2000 |      |          |        |
|N 361/7    |      |          |        |
|( v0361203-00 )|      |          |        |
|"Про заходи  |      |          |        |
|поліпшення   |      |          |        |
|нормування   |      |          |        |
|праці"     |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|    Охорона праці та безпечна життєдіяльність        |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |після    |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проекти    |прийняття  |МОЗ        |Сідушов В.М.  |
|нормативно-  |відповідних |МВС        |Медведцький А.Т.|
|правових актів,|законів   |Держатомрегулювання|        |
|спрямованих на |      |Мінфін       |        |
|реалізацію   |      |Міністерство    |        |
|Законів України|      |економіки та з   |        |
|"Про внесення |      |питань європейської|        |
|змін до Закону |      |інтеграції     |        |
|України "Про  |      |Мін'юст      |        |
|охорону праці",|      |          |        |
|"Про державний |      |          |        |
|нагляд за   |      |          |        |
|безпечним   |      |          |        |
|веденням    |      |          |        |
|робіт", "Про  |      |          |        |
|безпечність  |      |          |        |
|промислової  |      |          |        |
|продукції"   |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Розробити   | - " -   |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проекти    |      |МОЗ        |Медведцький А.Т.|
|Концепції   |      |МВС        |        |
|державного   |      |Мінпаливенерго   |        |
|нагляду за   |      |Держатомрегулювання|        |
|охороною праці |      |Мінфін       |        |
|та Концепції  |      |Міністерство    |        |
|управління   |      |економіки та з   |        |
|охороною праці,|      |питань європейської|        |
|передбачивши у |      |інтеграції     |        |
|них посилення |      |Мін'юст      |        |
|державного   |      |за участю інших  |        |
|нагляду за   |      |центральних та   |        |
|створенням   |      |місцевих органів  |        |
|безпечних умов |      |виконавчої влади  |        |
|праці на    |      |          |        |
|виробництві та |      |          |        |
|вдосконалення |      |          |        |
|роботи органів |      |          |        |
|державного   |      |          |        |
|управління   |      |          |        |
|охороною праці |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Розробити   | у     |МОЗ        |Вітренко Ю.М.  |
|порядок    |тримісячний |Держстандарт    |Сідушов В.М.  |
|атестації   |термін   |Мінпраці      |Медведцький А.Т.|
|підприємств та |після    |Мінфін       |        |
|виробництв щодо|прийняття  |Міністерство    |        |
|випуску    |Закону   |економіки та з   |        |
|безпечної для |України   |питань європейської|        |
|здоров'я людини|"Про    |інтеграції     |        |
|продукції   |безпечність |Мін'юст      |        |
|        |промислової |          |        |
|        |продукції" |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|       Розвиток соціального партнерства          |
|-----------------------------------------------------------------|
|Ініціювати   |перше    |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|прискорення  |півріччя  |Міністерство    |        |
|розгляду і   |      |економіки та з   |        |
|прийняття   |      |питань європейської|        |
|Закону України |      |інтеграції     |        |
|"Про внесення |      |Мін'юст      |        |
|змін і     |      |за участю об'єднань|        |
|доповнень до  |      |профспілок та   |        |
|Закону України |      |роботодавців    |        |
|"Про колективні|      |          |        |
|договори і   |      |          |        |
|угоди"     |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Сприяти    |протягом  |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|створенню   | року   |інші центральні  |        |
|галузевих і  |      |органи виконавчої |        |
|територіальних |      |влади за участю  |        |
|об'єднань   |      |об'єднань     |        |
|роботодавців, |      |профспілок та   |        |
|залученню їх  |      |роботодавців    |        |
|представницьких|      |          |        |
|органів до   |      |          |        |
|участі у    |      |          |        |
|переговорному |      |          |        |
|процесі з   |      |          |        |
|питань     |      |          |        |
|соціально-   |      |          |        |
|трудових    |      |          |        |
|відносин та  |      |          |        |
|укладенню угод |      |          |        |
|відповідного  |      |          |        |
|рівня     |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Удосконалювати | - " -   |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|практику    |      |інші центральні  |        |
|взаємодії   |      |органи виконавчої |        |
|органів    |      |влади разом з   |        |
|виконавчої   |      |Національною радою |        |
|влади з    |      |соціального    |        |
|об'єднаннями  |      |партнерства    |        |
|роботодавців та|      |          |        |
|профспілок у  |      |          |        |
|сфері     |      |          |        |
|соціально-   |      |          |        |
|трудових    |      |          |        |
|відносин та  |      |          |        |
|соціального  |      |          |        |
|партнерства  |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|   3. Реформування системи соціального забезпечення      |
|-----------------------------------------------------------------|
|    Реформування системи соціального страхування       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |III     |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проекти    |квартал   |Мінфін       |Медведцький А.Т.|
|законодавчих  |      |Міністерство    |        |
|актів про   |      |економіки та з   |        |
|затвердження  |      |питань європейської|        |
|розміру    |      |інтеграції разом з |        |
|страхових   |      |Фондом       |        |
|внесків і   |      |загальнообов'язко- |        |
|тарифів з   |      |вого державного  |        |
|окремих видів |      |соціального    |        |
|загально-   |      |страхування на   |        |
|обов'язкового |      |випадок безробіття |        |
|державного   |      |та Фондом     |        |
|соціального  |      |загальнообов'язко- |        |
|страхування на |      |вого державного  |        |
|2003 рік    |      |соціального    |        |
|        |      |страхування з   |        |
|        |      |тимчасової втрати |        |
|        |      |працездатності   |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|    Реформування у сфері пенсійного забезпечення       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |протягом  |Мінпраці      |Дорошкевич Р.М. |
|проекти    |трьох    |Мінфін       |Лівий І.З.   |
|нормативно-  |місяців   |Мін'юст      |Довганюк Л.В.  |
|правових актів,|після    |Міністерство    |Кіяшко А.А.   |
|спрямованих на |прийняття  |економіки та з   |Медведцький А.Т.|
|реалізацію   |відповідних |питань європейської|        |
|Законів України|законів   |інтеграції     |        |
|"Про      |      |Державна комісія з |        |
|загально-   |      |цінних паперів та |        |
|обов'язкове  |      |фондового ринку  |        |
|державне    |      |Пенсійний фонд   |        |
|пенсійне    |      |разом з      |        |
|страхування" і |      |Національним банком|        |
|"Про недержавне|      |          |        |
|пенсійне    |      |          |        |
|забезпечення", |      |          |        |
|а також    |      |          |        |
|створити    |      |          |        |
|інституційні  |      |          |        |
|компоненти   |      |          |        |
|функціонування |      |          |        |
|накопичувальної|      |          |        |
|системи    |      |          |        |
|пенсійного   |      |          |        |
|забезпечення  |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Завершити   |перше    |Пенсійний фонд   |Дорошкевич Р.М. |
|передачу    |півріччя  |Мінпраці      |        |
|органам    |      |Міністерство    |        |
|Пенсійного   |      |економіки та з   |        |
|фонду функцій |      |питань європейської|        |
|призначення та |      |інтеграції     |        |
|виплати пенсій |      |Мінфін       |        |
|від органів  |      |          |        |
|праці та    |      |          |        |
|соціального  |      |          |        |
|захисту    |      |          |        |
|населення   |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Забезпечити  | - " -   |Пенсійний фонд   |Дорошкевич Р.М. |
|проведення   |      |Мінпраці      |Лівий І.З.   |
|відбору на   |      |Мінфін       |        |
|конкурсній   |      |Міністерство    |        |
|основі     |      |економіки та з   |        |
|банківських та |      |питань європейської|        |
|інших установ і|      |інтеграції разом з |        |
|організацій,  |      |Національним    |        |
|які здійснюють |      |банком       |        |
|виплату пенсій |      |          |        |
|та грошової  |      |          |        |
|допомоги за  |      |          |        |
|згодою     |      |          |        |
|одержувачів  |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Удосконалення системи соціального захисту інвалідів,     |
|         ветеранів війни та праці            |
|-----------------------------------------------------------------|
|Утворити та  |протягом  |Мінпраці      |Вітренко Ю.М.  |
|забезпечити  | року   |Мінфін       |        |
|функціонування |      |Міністерство    |        |
|Всеукраїнського|      |економіки та з   |        |
|центру     |      |питань європейської|        |
|професійної  |      |інтеграції     |        |
|реабілітації  |      |          |        |
|інвалідів у м. |      |          |        |
|Києві     |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Соціальна підтримка громадян, звільнених у запас або     |
|відставку з військової служби, служби в органах внутрішніх    |
|справ, установ кримінально-виконавчої системи, і членів їх    |
|             сімей                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Розробити   |листопад  |Міноборони     |Дорошкевич Р.М. |
|проект Закону |      |МВС        |Моргун М.І.   |
|України "Про  |      |СБУ        |Медведцький А.Т.|
|внесення змін |      |Держкомкордон   |        |
|до Закону   |      |МНС        |        |
|України "Про  |      |Мінфін       |        |
|пенсійне    |      |Міністерство    |        |
|забезпечення  |      |економіки та з   |        |
|військовослуж- |      |питань європейської|        |
|бовців та осіб |      |інтеграції     |        |
|начальницького |      |Мінпраці      |        |
|і рядового   |      |          |        |
|складу органів |      |          |        |
|внутрішніх   |      |          |        |
|справ" для   |      |          |        |
|підвищення   |      |          |        |
|захисту    |      |          |        |
|пенсіонерів-  |      |          |        |
|інвалідів, які |      |          |        |
|отримали    |      |          |        |
|каліцтво або  |      |          |        |
|стали     |      |          |        |
|інвалідами   |      |          |        |
|внаслідок   |      |          |        |
|загальних   |      |          |        |
|захворювань у |      |          |        |
|період     |      |          |        |
|проходження  |      |          |        |
|строкової   |      |          |        |
|військової   |      |          |        |
|служби     |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Підготувати  |перше    |Міноборони     |Дорошкевич Р.М. |
|пропозиції щодо|півріччя  |СБУ        |Моргун М.І.   |
|перегляду   |      |Мінпраці      |Медведцький А.Т.|
|порядку    |      |Міністерство    |        |
|обчислення   |      |економіки та з   |        |
|вислуги років, |      |питань європейської|        |
|призначення та |      |інтеграції     |        |
|виплати пенсій |      |Мінфін       |        |
|і грошової   |      |Мін'юст      |        |
|допомоги особам|      |          |        |
|офіцерського  |      |          |        |
|складу,    |      |          |        |
|прапорщикам,  |      |          |        |
|мічманам,   |      |          |        |
|військовослуж- |      |          |        |
|бовцям     |      |          |        |
|надстрокової  |      |          |        |
|служби та   |      |          |        |
|військової   |      |          |        |
|служби за   |      |          |        |
|контрактом,  |      |          |        |
|особам     |      |          |        |
|начальницького |      |          |        |
|і рядового   |      |          |        |
|складу органів |      |          |        |
|внутрішніх   |      |          |        |
|справ та членам|      |          |        |
|їхніх сімей,  |      |          |        |
|затвердженого |      |          |        |
|постановою   |      |          |        |
|Кабінету    |      |          |        |
|Міністрів   |      |          |        |
|України від 17 |      |          |        |
|липня 1992 р. |      |          |        |
|N 393     |      |          |        |
|( 393-92-п )  |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|          5. Гуманітарна сфера             |
|-----------------------------------------------------------------|
|             Наука                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|Забезпечити  |протягом  |МОН        |Тринєєв Г.О.  |
|наукове    | року   |центральні органи |        |
|супроводження |      |виконавчої влади  |        |
|виконання   |      |Національна    |        |
|національних, |      |академія наук   |        |
|державних   |      |Академія медичних |        |
|міжгалузевих та|      |наук        |        |
|галузевих   |      |Академія      |        |
|програм    |      |педагогічних наук |        |
|        |      |Українська академія|        |
|        |      |аграрних наук   |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|           Охорона здоров'я              |
|-----------------------------------------------------------------|
|Подати     |протягом  |МОЗ        |Вітренко Ю.М.  |
|пропозиції щодо| року   |Мінфін       |Кіяшко А.А.   |
|законодавчого |      |Міністерство    |Медведцький А.Т.|
|врегулювання  |      |економіки та з   |        |
|надання платних|      |питань європейської|        |
|медичних    |      |інтеграції     |        |
|послуг     |      |Мін'юст      |        |
|        |      |Академія медичних |        |
|        |      |наук        |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|   Фізична культура і спорт, відпочинок і туризм       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Організувати  |постійно  |Держкоммолодьспорт-|Вітренко Ю.М.  |
|проведення   |      |туризм       |        |
|всеукраїнських,|      |МОН        |        |
|обласних,   |      |Рада міністрів   |        |
|районних,   |      |Автономної     |        |
|міських    |      |Республіки Крим,  |        |
|спортивно-   |      |обласні, Київська |        |
|масових заходів|      |та Севастопольська |        |
|серед дітей, у |      |міські       |        |
|тому числі   |      |держадміністрації |        |
|серед дітей-  |      |Міністерство    |        |
|інвалідів та  |      |економіки та з   |        |
|молоді     |      |питань європейської|        |
|        |      |інтеграції     |        |
|        |      |Мінфін       |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Ужити     |протягом  |Держкоммолодьспорт-|Вітренко Ю.М.  |
|необхідних   | року   |туризм       |        |
|заходів до   |      |Міністерство    |        |
|створення   |      |економіки та з   |        |
|Всеукраїнського|      |питань європейської|        |
|центру з    |      |інтеграції     |        |
|підвищення   |      |          |        |
|кваліфікації  |      |          |        |
|викладачів і  |      |          |        |
|спеціалістів  |      |          |        |
|навчальних   |      |          |        |
|закладів та  |      |          |        |
|підприємств  |      |          |        |
|туристичної  |      |          |        |
|галузі та   |      |          |        |
|Наукового   |      |          |        |
|центру розвитку|      |          |        |
|туризму.    |      |          |        |
|Забезпечити їх |      |          |        |
|стале     |      |          |        |
|функціонування |      |          |        |
|---------------+------------+-------------------+----------------|
|Забезпечити  | - " -   |Держкоммолодьспорт-|Вітренко Ю.М.  |
|рекламно-   |      |туризм       |Балясний В.Г.  |
|інформаційну  |      |Міністерство    |Сідушов В.М.  |
|підтримку   |      |економіки та з   |        |
|вітчизняного  |      |питань європейської|        |
|туристичного  |      |інтеграції     |        |
|продукту    |      |Мінфін       |        |
-------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління                 Р.Дорошкевич
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка