Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції "Про порядок накладення штрафів на суб"єктів господарської діяльності, їх посадових осіб та громадян-підприємців за порушення законодавства України про лікарські засоби"


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 428 від 26.10.2001
 
 
  Про затвердження Інструкції "Про порядок накладення штрафів
  на суб'єктів господарської діяльності, їх посадових осіб та
  громадян-підприємців за порушення законодавства України про
            лікарські засоби"
 
   З метою реалізації Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та посилення державного  контролю  за  якістю
лікарських засобів Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію "Про порядок накладення штрафів на
суб'єктів господарської діяльності,  їх  посадових  осіб  та
громадян-підприємців  за  порушення законодавства України про
лікарські засоби" (надалі - Інструкцію), що додається.
   2. Першому заступнику Головного державного інспектора України
з контролю лікарських засобів Варченку В.Г. забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України та його тиражування в необхідній кількості.
   3. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів
МОЗ України (Варченко В.Г.) забезпечити контроль за виконанням
територіальними державними інспекціями вимог Інструкції.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А.П.Картиша.
 
 Міністр                     В.Ф.Москаленко
                   Затверджено
                   наказом Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   26.10.2001 N 428
              Інструкція
  Про порядок накладання штрафів на суб'єктів господарської
   діяльності, їх посадових осіб та громадян-підприємців за
    порушення законодавства України про лікарські засоби
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкція "Про порядок накладення штрафів на суб'єктів
господарської   діяльності,   їх   посадових   осіб   та
громадян-підприємців  за  порушення законодавства України про
лікарські засоби" (далі - Інструкція) розроблена на виконання
Законів України "Про лікарські засоби" від 04.04.96 N 123/96-ВР
( 123/96-ВР ) та "Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям деяких
законодавчих актів з питань охорони здоров'я"  від 23.12.98
N 352-XIV ( 352-14 ).
   1.2. Штраф за порушення законодавства про лікарські засоби
(надалі - штраф) - це фінансова санкція, яка  накладається
посадовою особою органів державного контролю якості лікарських
засобів  на  підставі  чинного  законодавства  на  суб'єктів
господарської  діяльності,  які мають ліцензію на здійснення
виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами,
їх  посадових  осіб  та  громадян-підприємців,  які порушили
законодавство про лікарські засоби (надалі - порушників).
   1.3. Порушенням законодавства про лікарські засоби є:
   - недодержання вимог стандартів, норм, правил і технічних
умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації
чи медичного застосування лікарських засобів (ст.ст. 167-170 КпАП
України ( 80731-10 );
   - порушення  встановленного  порядку  взяття,  переробки,
зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її
компонентів і препаратів (ст. 45-1 КпАП України ( 80731-10 );
   - невиконання  законних  вимог  посадових  осіб  органів
державного контролю якості лікарських засобів (ст. 188-10 КпАП
України ( 80731-10 ).
   1.4. Застосування штрафної санкції не заважає притягненню до
відповідальності порушника за інші порушення законодавства про
лікарські засоби або за невиконання інших постанов, розпоряджень,
приписів, висновків посадових осіб органів державного контролю
якості лікарських засобів.
       2. Порядок розгляду справи про порушення
        законодавства про лікарські засоби
   2.1. Справи про порушення законодавства про лікарські засоби
(надалі - справи) розглядаються Головним державним інспектором
України з контролю якості лікарських засобів та його заступниками,
начальниками державних інспекцій з контролю якості лікарських
засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі та їх заступниками.
   2.2. Підставою для розгляду справи є акт про результати
перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення якості
лікарських засобів (надалі - акт) (Додаток N 1А або N 1Б).
   2.3. На підставі акту або при виявленні порушення посадовою
особою органів державного контролю якості лікарських засобів.
складається Протокол про порушення законодавства про лікарські
засоби (надалі - протокол) (Додаток N 2).
   2.4. Протокол складається у трьох примірниках, один з яких у
триденний термін передається особі, яка уповноважена розглядати
справу; другий - порушнику; третій - зберігається у посадової
особи, яка склала протокол.
   2.5. У протоколі при фіксації факту порушення законодавства
про лікарські засоби, за яке передбачено застосування штрафних
санкцій, обов'язково зазначаються:
   - дата і місце його складання;
   - посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала
протокол;
   - відомості про порушника;
   - місце, час вчинення та суть порушення законодавства про
лікарські засоби;
   - статті Законів або інших актів законодавства про лікарські
засоби,  що  порушуються,  або  яка  конкретно  постанова,
розпорядження, припис, висновок посадової особи органів державного
контролю якості лікарських засобів не виконується;
   - нормативний акт, що передбачає відповідальність за таке
порушення (стаття 27 Закону України "Про  лікарські  засоби"
( 123/96-ВР  )  або  відповідна  стаття  КпАП  України
( 80731-10, 80732-10 );
   - прізвища, адреси свідків та потерпілих, якщо вони є;
   - пояснення порушника;
   - інші відомості, необхідні для вирішення справи.
   Протокол підписується особою, яка його склала, і порушником.
   У разі відмови порушника від підписання протоколу, в ньому
робиться запис про це, проте фіксація цього факту з вказівкою
свідків не вимагається.
   Порушник має право подати пояснення або зауваження щодо
змісту протоколу (пояснювальна або доповідна записка), а також
викласти мотиви своєї відмови від підпису. Пояснення, зауваження,
а також мотиви відмови від підписання протоколу власноручно
викладені порушником, додаються до протоколу.
   2.6. Відомості про порушника повинні містити:
   - повне найменування, відомчу підлеглість та форму власності;
   - повну юридичну адресу порушника;
   - номер розрахункового рахунку та назву банку;
   - назву керуючого органу;
   - посаду, прізвище керівника;
   - посаду, прізвище представника порушника, в присутності
якого було складено протокол;
   - назву податкової інспекції, де зареєстрований порушник.
   2.7. Суть  порушення  законодавства про лікарські засоби
повинна бути описана таким чином, щоб було зрозуміло:
   - характер вчинення правопорушення;
   - де вчинено порушення законодавства;
   - коли вчинено порушення законодавства про лікарські засоби;
   - коли направлено припис про усунення порушень законодавства
про лікарські засоби (при порушенні вимог статті 188-10 КпАП
України ( 80731-10 );
   - яка  стаття  Закону  України  "Про  лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та КпАП України ( 80731-10, 80732-10  )  не
виконуються.
   2.8. Посадова особа органів державного  контролю  якості
лікарських  засобів,  яка уповноважена розглядати справи про
адміністративні порушення і накладати штрафні санкції, отримавши
протокол, повинна розглянути справу у п'ятнадцятиденний термін від
дня отримання.
   2.9. Справа розглядається в присутності порушника або його
представника.
   Розгляд справи під час відсутності порушника може бути лише у
випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення порушника про місце
і час розгляду справи (відмітка у протоколі про правопорушення або
наявність повідомлення про дату та місце розгляду справи (Додаток
N 6), і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення
розгляду справи.
   2.10. Порушник  або  представник  порушника  має  право
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, заявляти клопотання та оскаржувати постанову по справі
згідно з чинним законодавством.
   2.11. У провадженні по справі про порушення законодавства про
лікарські засоби може брати участь експерт.
   2.12. Експерт  призначається  особою, в провадженні якої
перебуває справа, у разі, коли виникає потреба у спеціальних
знаннях. Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що
стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання
йому додаткових матеріалів, необхідних для підготовки висновку,
бути присутнім при розгляді справи, з дозволу особи, в провадженні
якої перебуває справа, ставити представнику порушника запитання,
що стосуються предмета експертизи.
   2.13. Відшкодування витрат експерту проводиться з коштів
органів державного контролю якості лікарських засобів.
   2.14. При розгляді справи протокол не ведеться.
   2.15. Після розгляду справи посадова особа органів державного
контролю лікарських засобів, уповноважена  накладати  штрафні
санкції, виносить постанову про застосування штрафних санкцій
(надалі - постанова) (Додаток N 3). Постанова оголошується негайно
після закінчення розгляду справи.
   2.16. Копія постанови в триденний термін вручається або
надсилається порушнику. Копія постанови вручається під особистий
розпис порушника або його представника, а якщо копія постанови
надсилається порушнику, про це робиться відмітка у справі.
   2.17. Постанова повинна містити:
   - посаду особи, яка винесла постанову;
   - дату і місце розгляду справи;
   - відомості про порушника;
   - викладення обставин порушення законодавства про лікарські
засоби, встановленних при розгляді справи;
   - зазначення нормативного акту, який передбачає застосування
штрафу за порушення законодавства про лікарські засоби;
   - розмір штрафу, термін та порядок сплати;
   - порядок оскарження.
   2.18. Посадова особа органів державного контролю лікарських
засобів, яка розглядає справу, може направити порушнику припис
(Додаток N 4) щодо усунення виявлених правопорушень та умов
сприяючих їх появі.
       3. Порядок розгляду скарг та протестів
         прокурорів на винесені постанови
   3.1. Постанова у десятиденний термін з дня винесення може
бути оскаржена вищестоящому Головному державному інспектору з
контролю якості лікарських засобів або його заступнику та до суду,
який правомічний розглядати скарги.
   3.2. Вищестоячому Головному державному інспектору з контролю
якості лікарських засобів або його заступнику скарга на постанову
про застосування штрафу (надалі - скарга) - подається через
посадову особу, яка винесла постанову. Отримана скарга з додатком
необхідних матеріалів (копій протоколу, постанови про накладення
штрафу,  акту  обстеження, припису тощо) протягом трьох діб
надсилається разом з рецензією на скаргу вищестоящому органу
державного контролю якості лікарських засобів.
   3.3. Скарга, що подана вищестоячому Головному державному
інспектору з контролю якості лікарських  засобів  або  його
заступнику, повинна містити:
   - повне найменування, юридичну адресу та відомчу підлеглість
особи, яка оскаржує постанову по справі;
   - відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер, дата
винесення, посаду особи, яка наклала стягнення);
   - мотиви, з яких особа, котра звернулась зі скаргою, вважає
неправильним накладене на неї стягнення.
   3.4. Скарга повинна бути розглянута вищестоящим Головним
державним інспектором з контролю якості лікарських засобів або
його заступником у десятиденний термін з дня її надходження до
останнього.
   3.5. При розгляді скарги вищестоящий Головний  державний
інспектор з контролю якості лікарських засобів або його заступник
вправі прийняти одне з таких рішень:
   - залишити постанову без змін, а скаргу без задоволення;
   - скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд;
   - скасувати постанову і закрити справу;
   - змінити розмір стягнення, у межах передбачених нормативним
актом  про відповідальність за правопорушення, але так, щоб
стягнення не було посилене.
   3.6. Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою
особою, неправомірною вирішувати цю справу, то така постанова
скасовується, і справа надсилається на розгляд компетентного
органу (посадової особи).
   3.7. Будь-яке  прийняте  рішення повідомляється посадовій
особі, дії якої оскаржуються. Копія рішення по скарзі на постанову
протягом трьох днів надсилається порушнику.
   3.8. Постанова може бути опротестована прокурором. Протест
прокурора розглядається посадовою особою, що винесла постанову, в
десятиденний термін з дня одержання протесту.
   При розгляді протесту прокурора посадова особа, що винесла
постанову, може прийняти одне з рішень, передбаченних п.3.5.
дійсної інструкції.
   Про результати розгляду протесту повідомляють прокурора, а
при зміні розміру штрафу або скасування постанови - і порушника.
   3.9. Оскарження постанови або принесення протесту прокурором
призупиняє виконання постанови до прийняття відповідного рішення
посадовою особою або винесення ухвали судом.
   3.10. При  скасуванні  постанови  стягнуті  суми  штрафу
підлягають поверненню.
         4. Порядок виконання постанови
   4.1. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти
днів з дня винесення постанови; а у випадках оскарження - не
пізніше п'ятнадцяти днів з дня повідомлення рішення про залишення
скарги без задоволення.
   4.2. У  разі  невиконання  порушником  постанови  у
п'ятнадцятиденний термін з дня її винесення фінансова санкція
стягується у примусовому порядку судовими виконавцями на підставі
постанови про застосування штрафних санкцій.
   4.3. Про примусове стягнення суми штрафу до відповідного
органу подається заява (Додаток N 7).
           5. Заключні положення
   5.1. Відповідальність за достовірність пред'явлених державній
податковій інспекції та судовим виконавцям даних несе посадова
особа органу державного контролю якості лікарських засобів, що
надіслала їм постанову про застосування штрафу.
   5.2. Контроль  за  виконанням  постанови  та  вирішенням
пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла
постанову.
   5.3. Облік постанов здійснюється посадовою особою органів
державного контролю якості лікарських засобів що  розглядала
справи, шляхом реєстрації їх у журналі обліку справ про порушення
законодавства про лікарські  засоби  (Додаток  N  5),  який
пронумеровується, прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою
та підписується керівником державної інспекції з контролю якості
лікарських засобів, в якій розглядалися справи.
 
 Перший заступник Головного
 державного інспектора України
 з контролю якості лікарських засобів      В.Варченко
                   Додаток N 1А
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
   В (У) _______________________________________________
                АКТ
   Про результати перевірки додержання вимог законодавства
      щодо забезпечення якості лікарських засобів
 
 "__" ___________ 200__ р.        м. ___________________
   Державним інспектором _______________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
на підставі ______________________________________________________
__________________________________________________________________
здійснена перевірка ______________________________________________
           (повне найменування суб'єкта господарської
__________________________________________________________________
    діяльності, фактичне місце здійснення діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
з питань виконання вимог законодавства щодо забезпечення якості,
дотримання умов і правил виробництва та/або реалізації лікарських
засобів в присутності ____________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
   Перевіркою встановлено:
   1. __________________________________________________________
      (повна назва суб'єкта господарської діяльності, який
__________________________________________________________________
              перевірявся)
 
 - має (не має) ліцензію на реалізацію медикаментів
 Ліцензія N ___________           від "__" __________ р.
 - має (не має) ліцензію на виготовлення медикаментів
 Ліцензія N ___________           від "__" __________ р.
 На право ________________________________________________________
          (вид підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________
 Місце (я) здійснення діяльності _________________________________
                  (адреса та назва закладів і
__________________________________________________________________
       відокремлених структурних підрозділів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Юридична адреса суб'єкта ________________________________________
__________________________________________________________________
 Прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта ________________
__________________________________________________________________
 Телефон _________________________________________________________
 Фактична діяльність _____________________________________________
             (назва аптечного і (або) відокремленого
__________________________________________________________________
    структурного підрозділу суб'єкту, що перевірявся)
відповідає (не відповідає) виду назначеному у ліцензії.
 Адреса місця діяльності внесена (не внесена) до ліцензії ________
__________________________________________________________________
   2. Невідповідність споруди, приміщень та устаткування вимогам
нормативних документів щодо виробництва (виготовлення), зберігання
та реалізації лікарських засобів _________________________________
                 (вказуються конкретні порушення
__________________________________________________________________
   із посиланням на законодавчі та нормативні документи,
__________________________________________________________________
       вимоги яких не виконуються (порушуються)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   3. Недотримання  санітарних  норм  і правил, гігієнічних
нормативів (в т.ч. вимог особистої гігієни) ______________________
__________________________________________________________________
   (вказуються конкретні порушення із посиланням на законодавчі
__________________________________________________________________
та нормативні документи, вимоги яких не виконуються (порушуються)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Порушення умов, загальних вимог та технології виробництва
(виготовлення) лікарських засобів ________________________________
                 (вказуються конкретні порушення
__________________________________________________________________
   із посиланням на законодавчі та нормативні документи,
__________________________________________________________________
       вимоги яких не виконуються (порушуються)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Недотримання нормативних  умов  зберігання  лікарських
засобів __________________________________________________________
       (вказуються конкретні порушення із посиланням на
__________________________________________________________________
 законодавчі та нормативні документи, вимоги яких не виконуються
__________________________________________________________________
             (порушуються)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   6. Порушення  загальних  умов, норм і правил реалізації
(відпуску) лікарських засобів (в  т.ч.  щодо  наявності  та
кваліфікації  фахівців,  наявності  Державної  фармакопеї,
нормативно-інструктивних матеріалів та довідкової літератури з
питань лікознавства, забезпечення якості лікарських засобів, тощо)
__________________________________________________________________
 (вказуються конкретні порушення із посиланням на законодавчі та
__________________________________________________________________
 нормативні документи, вимоги яких не виконуються (порушуються)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   7. В процесі обстеження встановлено, що _____________________
                        (назва аптечного і
__________________________________________________________________
   (або) відокремленого структурного підрозділу суб'єкту,
             що перевірявся)
реалізуються лікарські засоби (ЛЗ):
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Порушення     |Найменування ЛЗ,|Серія ЛЗ|Кількість        |Дата та N  |Назва та   |
|п/п|         |(підприємство, |    |ЛЗ (упаковок)      |документа  |адреса    |
|  |         |фірма-виробник, |    |------------------------|за яким   |постачальника|
|  |         |країна)     |    |На час  |Одержано від |отримано ЛЗ |       |
|  |         |        |    |перевірки|постачальника |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
| 1 |     2    |    3    |   4 |  5  |   6    |   7   |   8    |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|1. |Незареєстровані в |        |    |     |       |      |       |
|  |Україні, або не  |        |    |     |       |      |       |
|  |мають дозволу - у |        |    |     |       |      |       |
|  |випадках,     |        |    |     |       |      |       |
|  |передбачених   |        |    |     |       |      |       |
|  |законодавством  |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|2. |Термін придатності|        |    |     |       |      |       |
|  |яких минув    |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|3. |Без сертифікату  |        |    |     |       |      |       |
|  |якості виробника |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|4. |Заборонені до   |        |    |     |       |      |       |
|  |реалізації    |        |    |     |       |      |       |
|  |відповідним    |        |    |     |       |      |       |
|  |приписом     |        |    |     |       |      |       |
|  |Державної     |        |    |     |       |      |       |
|  |інспекції МОЗ   |        |    |     |       |      |       |
|  |(вказати номер та |        |    |     |       |      |       |
|  |дату припису)   |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|5. |Не відповідають  |        |    |     |       |      |       |
|  |вимогам АНД за  |        |    |     |       |      |       |
|  |показниками,   |        |    |     |       |      |       |
|  |що визначаються  |        |    |     |       |      |       |
|  |візуально:    |        |    |     |       |      |       |
|  |("зовн.вигл.",  |        |    |     |       |      |       |
|  |"упаковка",    |        |    |     |       |      |       |
|  |"маркування"   |        |    |     |       |      |       |
|  |в т.ч. без    |        |    |     |       |      |       |
|  |інструкції про  |        |    |     |       |      |       |
|  |застосування або |        |    |     |       |      |       |
|  |з інструкцією на |        |    |     |       |      |       |
|  |мові, не     |        |    |     |       |      |       |
|  |зрозумілій    |        |    |     |       |      |       |
|  |споживачам)    |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|6. |Умови зберігання |        |    |     |       |      |       |
|  |яких порушені   |        |    |     |       |      |       |
|---+------------------+----------------+--------+---------+--------------+------------+-------------|
|7. |Не відповідає   |        |    |     |       |      |       |
|  |техн. процесу   |        |    |     |       |      |       |
|  |виготовлення   |        |    |     |       |      |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. За результатами здійсненої перевірки  призупинити  до
одержання відповідного припису Державної інспекції з контролю
якості  лікарських  засобів  реалізацію  лікарських  засобів,
перелічених в таблиці N 7.
   8.1. Проведено вилучення для лабораторної перевірки якості
зразків лікарських засобів: ______________________________________
                    (найменування ЛЗ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Акт відбору додається.
   9. При перевірці встановлені інші порушення законодавства і
нормативних актів, зокрема: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
До Акту додаються:
 1. Копії ліцензії, завірені печаткою суб'єкта  господарської
діяльності.
 2. Інші документи.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Акт складений у ____ прим.
 Державний інспектор ___________ __________________________
           (підпис)   (прізвище і ініціали)
 
 З Актом ознайомлений і один примірник отримав:
 ________________________________ ________ _____________________
 (посада представника суб'єкта) (підпис) (прізвище і ініціали)
                   Додаток N 1Б
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
       В (У) _________________________________
                АКТ
     Про результати перевірки додержання технологій
    виробництва, вимог нормативно-технічної документації
            та якості продукції
 
 "__" _________ 200__ р.          _________________
 
  ____________________________________________________________
       (назва підприємства, адреса, фактичне
          місце здійснення діяльності)
  ____________________________________________________________
   Керівник підприємства _______________________________________
                        (ПІБ)
   Начальник ВТК _______________________________________________
                     (ПІБ)
   Державний інспектор _________________________________________
                (ПІБ)
на підставі розпорядження ________________________________________
   Перевіркою встановлено:
 1. ______________________________________________________________
     (назва підприємства, статут, наявність ліцензії, дата
          видачі, номер ліцензії, вид діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 2. ______________________________________________________________
    (наявність акта Державної приймальної комісії про введення
__________________________________________________________________
     в експлуатацію завершеного об'єкту будівництва)
__________________________________________________________________
 
 3. ______________________________________________________________
    (наявність наказів, положень, інструкцій про організацію
          та забезпечення контролю якості
__________________________________________________________________
        лікарських засобів на підприємстві)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 4. ______________________________________________________________
     (наявність та кількість рекламацій за період не менше
               одного року)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 5. ______________________________________________________________
   (відповідність приміщень вимогам санітарних та будівельних
                 норм)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 6. ______________________________________________________________
    (забезпечення служби якості аналітично-нормативною
       документацією, галузевими стандартами,
__________________________________________________________________
            інструкціями та інші)
__________________________________________________________________
 
 7. ______________________________________________________________
          (наявність ФС, ТФС і інші)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 8. ______________________________________________________________
    (додержання порядку розробки, погодження та затвердження
         аналітично нормативної документації на
__________________________________________________________________
             лікарські засоби)
__________________________________________________________________
 
 9. ______________________________________________________________
   (додержання порядку створення та постановки на виробництво
             лікарських засобів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 10. _____________________________________________________________
     (відповідність умов виробництва та якості виготовленої
             продукції вимогам, які
__________________________________________________________________
           закладені в регламентах)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 11. _____________________________________________________________
   (матеріально-технічна забезпеченість служби контролю якості:
           вимірювальними приладами,
__________________________________________________________________
        устаткуванням, реактивами і інші)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 12. _____________________________________________________________
    (наявність положень, посадових інструкцій на спеціалістів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 13. _____________________________________________________________
     (забезпечення вхідного контролю сировини, субстанцій,
           матеріалів для упаковки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 14. _____________________________________________________________
   (проведення проміжного контролю якості сировини, субстанцій
           під час передачі їх зі складу у
__________________________________________________________________
              виробництво)
__________________________________________________________________
 
 15. _____________________________________________________________
      (додержання порядку прийому готової продукції)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 16. _____________________________________________________________
     (наявність дозволу на тимчасове виготовлення продукції)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 17. _____________________________________________________________
       (стан обліково-аналітичної документації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 18. _____________________________________________________________
     (додержання вимог до приміщень, підготовка персоналу,
           обладнання, інструментів, відбір
__________________________________________________________________
 проб, методики посіву та облік результатів контролю стерильності
            лікарських засобів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 19. _____________________________________________________________
   (організація і забезпечення санітарного контролю виробництва
          у відповідності з керівними
__________________________________________________________________
           нормативними документами)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 20. _____________________________________________________________
   (контроль за термінами придатності лікарських засобів під час
               зберігання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 21. _____________________________________________________________
    (аналіз характеру внутрізаводського браку, встановлення
         причини браку та вжиті заходи по їх
__________________________________________________________________
               усуненню)
__________________________________________________________________
 
 22. _____________________________________________________________
      (виконання пропозицій попередньої перевірки)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Пропозиції
 
 Державний інспектор   ________________
             (підпис, ПІБ)
 З актом ознайомлені,
 один екземпляр одержали ________________
             (підпис, ПІБ)
             ________________
             (підпис, ПІБ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Усунути вищезазначені порушення. Про їх усунення повідомити
письмово протягом 10-ти днів Державну інспекцію з контролю якості
лікарських засобів в ___________________________ за  адресою:
________________________ телефон ______________
 
 Акт складений в двох екземплярах.
                   Додаток N 2
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
   в (у) __________________________________________________
               ПРОТОКОЛ
     про порушення законодавства про лікарські засоби
 
 від "__" _____________ 200__ р.         N ____________
 
 місце складення протоколу _____________________________________
   Я ___________________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я, та по батькові особи, яка склала
                протокол)
__________________________________________________________________
склав(ла) цей протокол про наступне: _____________________________
                    (найменування суб'єкта
__________________________________________________________________
господарської діяльності та П.І.Б працівника, в присутності якого
         було виявлене правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (місце, час вчинення та докладний опис правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
що є порушенням ст. _______ Закону України "Про лікарські засоби"
і правопорушенням, передбаченим ст. ________________ КпАП України.
   Свідки правопорушення або потерпілі:
 1. ______________________________________________________________
          (П.І.Б., адреса проживання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________
          (П.І.Б., адреса проживання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Пояснення правопорушника: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________
(підпис правопорушника або його представника)
   Підписи свідків:
   1. _____________________;
   2. _____________________.
   Підпис особи, що склала протокол:
   _______________________.
   Додаток до протоколу: _______________________________________
                (пояснення свідків, працівників
__________________________________________________________________
       правопорушника, акт вилучення і т.і.)
__________________________________________________________________
   Роз'яснення про  права  особи,  яка  притягується  до
адміністративної відповідальності:
   Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати  докази,  заявляти  клопотання; при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою
і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою
ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про
адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час
відсутності  цієї особи справу може бути розглянуто лише у
випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час
розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи.
_____________________
  (підпис особи)
   Відомості про місце та дату розгляду справи:
__________________________________________________________________
    (найменування органу, адреса, число, місяць, рік)
__________________________________________________________________
            ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Рішення посадової особи по заяві, клопотанню ________________
                        (враховано та інше)
_________________________________________________________________.
                   Додаток N 3
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
   в (у) __________________________________________________
              Постанова
        про застосування штрафних санкцій
         від "___" _____________ 20___ р.
              N ________
   Я ___________________________________________________________
     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла
                постанову)
__________________________________________________________________
розглянув(ла) ____________________________________________________
       (перелічити подані матеріали справи по притягненню
               до відповідальності)
__________________________________________________________________
щодо порушення вимог законодавства про лікарські засоби __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (назва, підлеглість, банківські реквізити та адреса юридичної
         особи, П.І.Б. посадової особи)
та заслухав(ла) осіб, які брали участь у розгляді справи, ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові та в якості кого брав участь)
встановив(ла) ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (викладення обставин правопорушення)
що є порушенням __________________________________________________
         (вказати пункти норм законодавства про лікарські
                    засоби,
__________________________________________________________________
  статті Кодексу України про адміністративні правопорушення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На підставі статті 15 Закону України "Про лікарські засоби", та
ст.  244-8 КпАП  України  постановив:  застосувати  заходи
адміністративного впливу у вигляді _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (розмір штрафу цифрами та словами)
до _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (П.І.Б. та посада особи, яка порушила законодавство)
   Ця постанова у десятиденний термін з дня винесення може бути
оскаржена через мене у вищестоящі органи державного контролю
якості лікарських засобів, до районного (міського суду)  або
арбітражного суду.
   Штраф повинен бути сплачений у повному розмірі в 15-денний
термін з дня винесення постанови у розмірі _______________________
до державного бюджету ____________________________________________
               (сума цифрами та словами)
__________________________________________________________________
        (банківські реквізити одержувача)
   Несплачений у  встановлений  термін  штраф буде стягнуто
примусово у встановленому законодавством порядку.
 
 М.П. _________________________     __________________________
   _________________________          Підпис
   Посада особи Державної інспекції
   Постанову одержав __________________________________________
              (підпис особи, що одержала постанову)
 
 "__" _____________ 20__ р.
   Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом
_________________________________
(число, місяць, рік, N квитанції)
                   Додаток N 4
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
   в (у) _________________________________________________
 
 "__" __________ 200__ р.            N _________
 _______________________________
    (назва підприємства)
 _______________________________
     (юридична адреса)
 _______________________________
  (прізвище, ініціали керівника)
               ПРИПИС
      про усунення порушень законодавства України
            про лікарські засоби
   Державним інспектором _______________________________________
                (прізвище, ініціали інспектора)
проведена перевірка виконання законодавства про лікарські засоби
підприємством ____________________________________________________
        (назва підприємства, юридична адреса підприємства
              номер діючої ліцензії)
__________________________________________________________________
       (номер діючої ліцензії, вид діяльності)
   Під час  перевірки  (розгляду  справи) виявлені наступні
порушення: _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Зважаючи на вищевикладене Вам необхідно _____________________
                        (термін усунення
                       порушення - 30 днів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   При невиконанні припису про усунення порушень законодавства
України  про  лікарські  засоби  ви  будете  притягнені  до
адміністративної відповідальності згідно ст.  188-10  Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
 
 Начальник інспекції ______________ ______________________
             (підпис)  (прізвище, ініціали)
                   Додаток N 5
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
            Журнал обліку справ
   про порушення законодавства України про лікарські засоби
 
 Почато "___" __________ 20__ р. Закінчено "___" ________ 20__ р.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Дата   |Посада,  |Відомості про  |Суть    |Посада,  |Дата складання |Результат|Дата вручення |Дата     |Результати  |Відмітки |Примітка |
|поста-|винесення|прізвище, |особу, яка   |порушення за|прізвище, |протоколу про |розгляду |постанови   |добровільної |оскарження / |про оплату|     |
|нови |постанови|ім'я та по|притягається до |протоколом |ім'я та по|адміністративне|справи  |(особисто,  |сплати або  |опротестування|(номер  |     |
|   |     |батькові |відповідальності|      |батькові |порушення   |(розмір |направлено  |надсилання  |постанови   |платіжного|     |
|   |     |особи, яка|        |      |особи, яка|        |штрафу, |рекомендованим|заяви про  |(заповнюється |документа)|     |
|   |     |винесла  |        |      |склала  |        |санкції) |листом за   |примусове  |при наявності |     |     |
|   |     |постанову |        |      |протокол |        |або   |адресою)   |стягнення  |такої)    |     |     |
|   |     |     |        |      |     |        |відмітки |       |       |       |     |     |
|   |     |     |        |      |     |        |про   |       |       |       |     |     |
|   |     |     |        |      |     |        |закриття |       |       |       |     |     |
|   |     |     |        |      |     |        |справи  |       |       |       |     |     |
|------+---------+----------+----------------+------------+----------+---------------+---------+--------------+-------------+--------------+----------+---------|
| 1  |  2  |   3  |    4    |   5   |   6  |   7     |  8  |   9    |  10    |  11    |  12  |  13  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Додаток N 6
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
        в (у) ______________________________
              ПОВІДОМЛЕННЯ
     про розгляд справи за порушення законодавства
            про лікарські засоби
 
 від "____"______________ 20___ р.
   Повідомляю, що  згідно  з  Протоколом про правопорушення
законодавства України про лікарські засоби складеним _____________
__________________________________________________________________
(державним інспектором Держінспекції, прізвище, ім'я, по батькові)
від "___" _____________ 20__ р., вами ____________________________
скоєно правопорушення передбачене ст. ______ КпАП України.
Розгляд справи про _______________________________________________
              (викладення справи правопорушення)
__________________________________________________________________
відбудеться "___" ____________ 20__ р. у ______ годин за адресою:
__________________________________________________________________
Прошу ____________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові особи, що викликається)
з'явитися на розгляд справи як ___________________________________
                  (порушник, свідок, експерт)
   У разі  нез'явлення  особи,  яка  притягається   до
відповідальності,  при  наявності  даних  про  її  своєчасне
повідомлення, про  місце  і  час  розгляду  справи,  справа
розглядається у її відсутність.
 
 Начальник Держінспекції _________________ ____________________
                (підпис)  (прізвище, ініціали)
                   Додаток N 7
                   до Інструкції "Про порядок
                   накладення штрафів на
                   суб'єктів господарської
                   діяльності, їх посадових
                   осіб та громадян-підприємців
                   за порушення законодавства
                   України про лікарські
                   засоби"
        ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
         ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ МОЗ УКРАЇНИ
   Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
        в (у) ______________________________
               ЗАЯВА
 
 до ________________________ суду (державної податкової інспекції)
 _________________________________________________________________
 від _____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (назва територіальної інспекції)
 
 від "___"____________ 20__ р.             N _________
   У зв'язку  з несплатою у встановлений термін штрафу за
недодержання вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під
час  виробництва,  зберігання, транспортування, реалізації чи
використання лікарських засобів, порушення встановленного порядку
взяття,  переробки,  зберігання,  реалізації  і  застосування
донорської крові та (або) її компонентів і препаратів, невиконання
законних вимог посадових осіб органів державного контролю якості
лікарських засобів, на підставі ст. 308 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, п.4.2. "Інструкції про порядок
накладання штрафів на суб'єктів господарської діяльності  їх
посадових осіб та громадян-підприємців за порушення законодавства
України про лікарські засоби" постанови __________________________
__________________________________________________________________
         (назва територіальної інспекції)
 
 N ____ від "____"_____________ 20___ р. про накладення штрафу у
розмірі __________________________________________________________
            (сума штрафу прописом)
на _______________________________________________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові громадянина або найменування
          суб'єкта господарськой діяльності)
__________________________________________________________________
що працює (навчається, отримує пенсію) в _________________________
__________________________________________________________________
    (місце роботи, навчання, орган соціального захисту)
проживає (розташований) за адресою _______________________________
__________________________________________________________________
   ПРОШУ:
   1. Стягнути у примусовому порядку несплачену суму штрафу у
розмірі ______________________________________________________.
   2. Постанову, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з
відміткою про виконання, повернути за адресою ____________________
__________________________________________________________________
 
Додаток: Постанова про накладення штрафу N __ від "__"____ 20__ р.
 
 М.П. __________________________________ ____________________
   (підпис начальника держінспекції) (прізвище, ініціали)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка