Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендація щодо обмеження робочого часу у внутрішньому судноплавстві N 8


              Рекомендація
         щодо обмеження робочого часу у
          внутрішньому судноплавстві
             N 8 (укр/рос)
 

   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   скликана у Генуї Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці 15 червня 1920 року,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій відносно застосування до
моряків Конвенції, підготовленої у Вашингтоні в листопаді минулого
року, що обмежують робочий час на всіх промислових підприємствах
( 993_155 ), беручи морський транспорт, і за умов, що мають бути
визначені, транспорт внутрішніх водних шляхів, вісьмома годинами
на день і сорока вісьмома годинами на тиждень; про наслідки, які
випливають із цього, щодо комплектування команди на суднах і
правил, що стосуються жилих приміщень та охорони здоров'я на борту
суден, що є першим пунктом порядку денного Генуезької сесії
Конференції, і
   вирішивши надати цим пропозиціям форми рекомендації,
   ухвалює нижченаведену Рекомендацію, яка може бути названа
Рекомендацією  1920  року  щодо  робочого  часу  (внутрішнє
судноплавство), щоб передати членам Міжнародної організації праці
для розгляду з метою впровадження її в життя через законодавство
кожної країни або іншим шляхом відповідно до положень Статуту
Міжнародної організації праці ( 993_154 ):
   беручи до уваги положення Статуту Міжнародної організації
праці ( 993_154 ) про те, що всі промислові колективи повинні
докласти всіх зусиль до введення, наскільки даватимуть змогу їхні
особливі   умови,   "восьмигодинного  робочого  дня  або
сорокавосьмигодинного робочого тижня як стандарту, до якого слід
прагнути, якщо він ще не досягнутий". Міжнародна конференція праці
рекомендує:
                I
   Щоб кожний член Міжнародної організації праці, якщо він ще не
зробив  цього,  надав  чинності  законодавству,  що  у дусі
вищенаведеного положення Статуту Міжнародної організації праці
( 993_154 ) обмежує тривалість робочого часу працівників, зайнятих
у внутрішньому судноплавстві, за допомогою  таких  особливих
заходів, які можуть бути потрібні залежно від кліматичних та
промислових умов, властивих внутрішньому судноплавству в кожній
країні;  і  після  консультацій з відповідними організаціями
роботодавців та організаціями працівників.
                II
   Щоб ті члени Міжнародної організації праці, чиї території
лежать  на  берегах  внутрішніх  водних шляхів, які спільно
використовуються їхніми суднами, уклали угоди з метою обмеження в
дусі вищезгаданого положення тривалості робочого часу працівників,
зайнятих у внутрішньому судноплавстві на таких водних шляхах,
після консультацій з відповідними організаціями роботодавців та
організаціями працівників.
                III
   Щоб таке національне законодавство і такі угоди між цими
країнами, наскільки це можливо, дотримувались загальних принципів
Конвенції про тривалість робочого часу ( 993_155 ), ухваленої
Міжнародною конференцією праці у Вашингтоні, з такими винятками,
які можуть бути потрібні залежно від кліматичних або інших
особливих умов відповідних країн.
                IV
   Щоб, застосувуючи цю Рекомендацію, кожний член Міжнародної
організації праці визначив для себе  після  консультації  з
відповідними  організаціями  роботодавців  та  організаціями
працівників, чим є внутрішнє судноплавство на  відміну  від
морського  судноплавства,  і  повідомив  про своє визначення
Міжнародне бюро праці.
                V
   Щоб кожний член Міжнародної організації праці  повідомив
Міжнародне бюро праці протягом двох років з моменту закриття
Генуезької конференції про досягнутий ним прогрес у напрямі
виконання цієї Рекомендації.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1919-1964, Том I
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Рекомендация
  об ограничении рабочего времени во внутреннем судоходстве
                N 8
        (Генуя, 15 июня - 10 июля 1920 года)
 

   Генеральная конференция Международной организации труда,
   созванная в Генуе Административным советом Международного
бюро труда и собравшаяся 15 июня 1920 года,
   постановив принять ряд предложений о применении к морякам
Конвенции, выработанной в Вашингтоне в ноябре прошлого года,
ограничивающей  продолжительность  рабочего  времени  на всех
промышленных предприятиях ( 993_155 ), включая морской транспорт,
и при условиях, которые должны быть определены, транспорт по
внутренним водным путям - восемью часами в день и сорока восемью
часами в неделю, и о вытекающих из этого последствиях в отношении
укомплектования судов командой и  правил,  касающихся  жилых
помещений и охраны здоровья на борту судов, что является первым
пунктом повестки дня Генуэзской сессии Конференции,
   решив придать этим предложениям форму рекомендации,
   принимает нижеследующую  Рекомендацию,  которая   может
именоваться  Рекомендацией  1920  года о рабочем времени во
внутреннем судоходстве и которая подлежит представлению членам
Международной  организации  труда  для  рассмотрения с целью
проведения ее в жизнь посредством законодательства каждой страны
или другим путем в соответствии с положениями Устава Международной
организации труда ( 993_154 ):
   принимая во  внимание  положение  Устава  Международной
организации труда ( 993_154 ) о том, что все местные промышленные
коллективы должны прилагать усилия к принятию, насколько позволят
их  особые  условия,  "восьмичасового  рабочего  дня  или
сорокавосьмичасовой рабочей недели в качестве нормы, к которой
следует стремиться, если она еще не достигнута", Международная
конференция труда рекомендует:
                I
   Чтобы каждый член Международной организации труда, который
еще не сделал  этого,  ввел  в  действие  законодательство,
ограничивающее  в  духе  вышеприведенного  положения  Устава
Международной организации труда ( 993_154 ) продолжительность
рабочего времени трудящихся, занятых в судоходстве по внутренним
водным путям, с помощью таких особых мероприятий, которые могут
быть необходимыми в зависимости от климатических и промышленных
условий, свойственных внутреннему судоходству каждой страны, и по
консультации с соответствующими организациями предпринимателей и
организациями трудящихся.
                II
   Чтобы те члены Международной организации труда, территории
которых расположены на берегах внутренних водных путей, совместно
используемых их судами, заключили соглашения в целях ограничения в
духе вышеупомянутого положения продолжительности рабочего времени
лиц, занятых во внутреннем судоходстве по таким водным путям, по
консультации с соответствующими организациями предпринимателей и
организациями трудящихся.
                III
   Чтобы такое законодательство стран и такие соглашения между
странами,  территории  которых  расположены на берегах общих
внутренних водных путей, по возможности придерживались общих
принципов  Конвенции  о  продолжительности  рабочего времени
( 993_155 ), принятой  Международной  конференцией  труда  в
Вашингтоне, с такими исключениями, которые могут быть необходимы в
зависимости от климатических или других особых условий данных
стран.
                IV
   Чтобы при применении настоящей Рекомендации каждый  член
Международной организации труда определил для себя по консультации
с соответствующими организациями предпринимателей и организациями
трудящихся, что является внутренним судоходством в отличие от
морского судоходства, и сообщил свое определение Международному
бюро труда.
                V
   Чтобы каждый член Международной организации труда сообщил
Международному бюро труда в течение двух лет с момента закрытия
Генуэзской конференции о достигнутом им прогрессе в направлении
выполнения настоящей Рекомендации.
 
 Конвенции и рекомендации,
 принятые Международной конференцией
 труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева:
 Международное бюро труда, 1991. С. 38 - 39.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка