Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про укладання угоди про співробітництво між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Київським університетом права НАН України

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            17.12.2008 N 2167
 
 
       Про укладання угоди про співробітництво
       між Національною радою України з питань
       телебачення і радіомовлення та Київським
         університетом права НАН України
 
 
   Керуючись статтями 17, 24 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
з метою співробітництва у сфері інформаційної, законопроектної,
освітньої, наукової та просвітницької діяльності, Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Схвалити проект Угоди про співробітництво між Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення та Київським
університетом права НАН України (додається).
 
   2. Доручити голові Національної ради України  з  питань
телебачення і радіомовлення Шевченку Віталію Федоровичу підписати
від імені Національної ради цю Угоду, дозволивши у разі потреби
вносити до неї зміни і доповнення, що не мають принципового
характеру.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради Шевченка В.Ф. та юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 В.о. відповідального секретаря             Ю.Плаксюк
 
 
                   Додаток
 
 
          УГОДА ПРО СПIВРОБIТНИЦТВО
    між Національною радою України з питань телебачення
      і радіомовлення та Київським університетом
            права НАН України
 
 
   м. Київ             "___" ____________ 2008 року
   Національна рада  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення (далі - Національна рада) в особі голови Шевченка
Віталія Федоровича, який діє на підставі Закону України "Про
Національну раду України з питань  телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ) та Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), з однієї сторони, та Київський університет права
Національної академії наук України (далі - Університет) в особі
ректора Бошицького  Юрія Ладиславовича, який діє на підставі
Статуту Університету, з другої сторони, (далі - Сторони) уклали цю
угоду (далі - Угода) про наступне.
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Національна  рада  і  Київський  університет  права
Національної академії наук України,  прагнучи  розвивати  та
розширювати співробітництво у сферах юридичної освіти і науки з
метою формування всебічно розвиненої, соціально активної  та
творчої особистості, уклали цю Угоду.
 
   1.2. Спільна  діяльність за умовами даної Угоди повинна
проводитися у відповідності до чинного законодавства через засоби
масової інформації,  науково-практичні  конференції,  семінари,
круглі столи із залученням науково-педагогічних працівників (за їх
згодою), провідних спеціалістів Національної ради, студентів та
аспірантів.
 
   1.3. Організація  співробітництва  між  Університетом  і
Національною радою покладається на:
   - ректорат Університету;
   - керівництво Національної ради.
 
   2. Предмет Угоди
 
   2.1. Предметом Угоди є співробітництво між сторонами у сфері
інформаційної,  законопроектної,  освітньої,  наукової  та
просвітницької  діяльності  відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ) та Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про Національну раду України з питань
телебачення  і  радіомовлення"  (  538/97-ВР  ),  а  також
нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів
України.
 
   2.2. Співробітництво здійснюється за такими напрямами:
   2.2.1. Фахова  правова  підготовка  працівників  апарату
Національної ради, керівників ТРО України з питань правильного
застосування норм чинного законодавства в сфері телерадіомовлення
та здійснення господарської діяльності.
   2.2.2. Наукове  коментування  фахівцями КУП НАНУ судової
практики та судочинства,  застосування  міжнародної  правової
практики.
   2.2.3. Поширення правових знань, правової інформації шляхом
спільного видання науково-популярної літератури та навчальних
посібників, публікація наукових статей в періодичних виданнях
(газетах,  наукових  журналах);  сприяння і взаємодопомога у
видавничо-поліграфній справі  та  поширення  наукових  видань,
підручників, іншої друкованої продукції Сторін.
   2.2.4. Консультативна допомога та  участь  у  проведенні
наукових  конференцій,  відеоконференцій,  круглих  столів та
семінарів.
   2.2.5. Організація засідань координаційної Ради (додаток 1).
   2.2.6. Підготовка  експертних  висновків  по  проектах
нормативних актів.
   2.2.7. Підготовка у відповідності до професійних програм
фахівців у галузі права, підвищення кваліфікації працівників
Національної ради.
   2.2.8. Пошук, вибір, залучення до сфери науки та освіти
талановитої молоді та її закріплення,  створення  умов  для
підвищення престижу наукової та науково-освітньої діяльності.
   2.2.9. Спільне створення на базі приміщень Національної ради
Навчального  Центру  у системі підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників Національної ради.
   2.2.10. Сприяння  підвищенню  якості підготовки студентів
Університету.
   2.2.11. Організація та проведення науково-дослідних робіт в
галузі права.
 
   3. Права та зобов'язання сторін
 
   3.1. Сторони спільно зобов'язані:
   3.1.1. Визначати та погоджувати на Зборах учасників порядок,
строки та етапи сумісної роботи, відображаючи це у додаткових
угодах та/або протоколах, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   3.1.2. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією,
яка сприяє досягненню мети угоди та відповідає взаємним інтересам.
   3.1.3. Організовувати спільне  видання  науково-популярної
літератури, збірників, підручників, журналів, теле-, радіопередач,
що пов'язані з діяльністю Національної ради та Університету.
   3.1.4. Здійснювати  науково-дослідну  роботу,  проводити
науково-практичні конференції, методичні семінари, лекції  та
зустрічі.
 
   3.2. Права Національної ради:
   3.2.1. Направляти щорічно на навчання до Університету поза
конкурсом на пільгових умовах із:  40 % знижкою   оплати  за
навчання - двох-трьох абітурієнтів, 20 % знижкою - не менше трьох
абітурієнтів на денну або заочну форму навчання, 20 % знижкою -
двох студентів на заочну форму навчання (другу вищу освіту) за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. З цією
метою адміністрації необхідно надати пропозиції щодо  вступу
кандидатів на навчання керівництву Університету до 15 червня
кожного року.
   3.2.2. Направляти  щорічно  на  навчання  до аспірантури
Університету на пільгових умовах із 20 % знижкою оплати за
навчання - двох працівників апарату Національної ради на денну або
заочну форму навчання. З цією метою Національній раді необхідно
надати пропозиції щодо вступу кандидатів на навчання керівництву
Університету до серпня місяця кожного року.
   3.2.3. Залучати науково-педагогічних працівників Університету
(за їх згодою) до участі у роботі науково-практичних конференцій,
семінарів, круглих столів.
 
   3.3. Зобов'язання Національної ради:
   3.3.1. Забезпечувати працевлаштування в  ТРК,  згідно  з
отриманою Кваліфікацією, випускників Університету денної форми
навчання із спеціальності "Правознавство", які навчались  за
направленням Національної ради.
   3.3.2. У відповідності до навчального плану Університету
приймати в Національну раду на навчальну виробничу практику
погоджену кількість студентів денної форми навчання в червні -
липні кожного року, з попереднім узгодженням між Університетом і
Національною радою списків студентів (до 1 червня вказаного року)
та бажані місця проходження практики.
   3.3.3. За  можливості  забезпечувати  навчальний  процес
Університету методичною, нормативною та інформаційною літературою
щодо напрямків діяльності та розвитку.
   3.3.4. Направляти відповідних працівників Національної ради
(за їх згодою) до Університету для участі у науково-педагогічній
роботі (виступати з лекціями, проводити майстер-класи, практичні
та семінарські заняття, керувати практикою і брати участь у роботі
державної екзаменаційної комісії).
   3.3.5. Надавати організаційну, методичну та  інформаційну
допомогу в організації роботи студентських юридичних клінік.
   3.3.6. Залучати на договірній основі фахівців Університету до
спільної роботи над законопроектами та іншими нормативно-правовими
актами, здійснення  їх  експертизи  та  надання  відповідних
консультацій.
   3.3.7. Сприяти в межах повноважень підвищенню авторитету
Університету  на міжнародній арені, налагодженню зв'язків із
закордонними юридичними навчальними закладами.
 
   3.4. Права Університету:
   3.4.1. Рекомендувати випускників Університету, які навчалися
за направленням Національної ради на денній формі навчання, для
працевлаштування в Національній раді в установленому законом та
цією Угодою порядку.
   3.4.2. Сприяти  адаптації та надавати методичну допомогу
працевлаштованим випускникам.
   3.4.3. У  відповідності з навчальним планом Університету
направляти студентів для  проходження  навчальної  виробничої
практики в Національну раду із врахуванням взаємних можливостей та
інтересів.
   3.4.4. Залучати працівників Національної ради (за їх згодою)
до викладацької та наукової роботи, обговорення робочих програм та
інших навчально-методичних матеріалів, пов'язаних з кваліфікованою
підготовкою студентів.
   3.4.5. Брати  спільну  участь у розробці законопроектів,
проведенні наукової експертизи проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів, програм, пропозицій різного рівня, які
потребують науково обґрунтованих висновків про доцільність їх
прийняття, впровадження та подальшого використання.
   3.4.6. Направляти за домовленістю Сторін науково-педагогічних
кадрів університету (за їх згодою) для надання допомоги в роботі
апарату Національної ради.
   3.4.7. Брати участь в засіданнях Національної ради з метою
обговорення проектів щодо вдосконалення законодавства у сфері
телерадіомовлення.
 
   3.5. Зобов'язання Університету:
   3.5.1. За направленням Національної ради щорічно приймати на
навчання поза конкурсом на пільгових умовах із 20 % знижкою оплати
за навчання - двох працівників апарату Національної ради на денну
або  заочну форму навчання. З цією метою Національній раді
необхідно надати пропозиції щодо вступу кандидатів на навчання
керівництву Університету до серпня місяця кожного року.
   3.5.2. Створення необхідних умов студентам  для  набуття
відповідних  фахових  знань,  умінь  і навичок, передбачених
державними стандартами освіти; забезпечення висококваліфікованого
навчання  аспірантів,  надання  їм  належної  наукової  і
консультативної допомоги, літератури, доступу до поточного та
інших архівів.
   3.5.3. Повідомляти  Національну  раду  про  відрахування
студентів зарахованих до Університету на умовах цієї Угоди, або
переведення їх в  інший  навчальний  заклад  за  клопотанням
Національної ради.
   3.5.4. Погоджувати з Національною радою за місяць до початку
практики її програму, терміни і місця проходження, кількісний
склад студентів-практикантів.
 
   4. Прикінцеві положення
 
   4.1. Вирішення додаткових питань, що виникають у Сторін у
ході реалізації Угоди, проводиться шляхом укладання додаткових
угод, що є невід'ємною частиною даної Угоди.
 
   4.2. Сторони зобов'язуються вирішувати спірні питання, які
можуть виникнути у ході виконання умов Угоди, шляхом взаємних
консультацій і переговорів. Суперечки, в яких Сторони не дійшли
згоди шляхом взаємних консультацій та переговорів, вирішуються у
відповідності із законодавством України.
 
   4.3. Угода укладається строком на п'ять років і вступає в дію
з дня підписання Сторонами.
 
   4.4. Угоду укладено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 
   4.5. Дія Угоди припиняється:
   4.5.1. Після закінчення строку дії.
   4.5.2. За згодою Сторін (оформлюється протоколом).
   4.5.3. Достроково  на вимогу однієї Сторони з письмовим
Попередженням іншої Сторони за один місяць до припинення відносин
у випадку порушення цією Стороною умов Угоди.
   4.5.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством
України.
   4.5.5. Угода вважається продовженою на той же термін і на тих
же умовах, якщо не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну
дії Угоди жодна із Сторін не попередить у письмовій формі іншу
Сторону про припинення дії Угоди.
 
   5. Юридичні адреси та підписи сторін
 
 Київський університет права    Національна рада України
 НАН України            з питань телебачення
 Адреса: 03142, м. Київ,      і радіомовлення
 вул. Академіка Доброхотова, 7-а  Адреса: м. Київ,
 тел. (044) 409-23-28        Вул. Прорізна, 2 тел/факс:
 Ректор, професор          (044)278-68-32
                   Голова Національної ради
          Ю.Л.Бошицький
                          В.Ф.Шевченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Угоди про співробітництво
                   між Національною радою
                   України з питань телебачення
                   і радіомовлення та Київським
                   університетом права
                   НАН України
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
           про координаційну Раду
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Координаційна Рада Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення (Далі -  Національна  рада)  та
Київського університету права НАН України (далі іменується - Рада)
є консультативно-дорадчим органом, створеним у цілях напрацювання
пропозицій та шляхів щодо реалізації діяльності зі співробітництва
між Сторонами у сфері законопроектної, інформаційної, наукової та
культурно-освітньої діяльності.
 
   1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР  )  та  чинним  законодавством,   програмою
співробітництва, річними  планами  співпраці,  а  також даним
Положенням.
 
   1.3. Рада створюється для планування і контролю ефективності
спільної діяльності з метою реалізації Угоди і прийнятої Програми
співробітництва.
 
     2. Основні завдання і напрямки діяльності Ради
 
   2.1.Основними завданнями координаційної Ради є:
   - розробка  програм,  методик  і планів роботи спільної
діяльності сторін з метою кращого співробітництва сторін;
   - напрацювання пропозицій щодо аналізу виконаних заходів;
   - підготовка пропозицій про внесення змін і доповнень в діюче
законодавство, розгляд попередніх проектів законів та нормативних
актів зацікавлених сторін;
   - підготовка і проведення нарад щодо здійснення повсякденної
та перспективної діяльності за основними напрямами співпраці.
 
   2.2. Рада для виконання покладених на неї задач:
   - приймає рішення про необхідність створення робочих груп для
підготовки  пропозицій  з  актуальних  проблем  забезпеченню
навчально-виховного процесу;
   - готує  пропозиції  з  реалізації  основних  напрямків
співробітництва і механізмів взаємодії підрозділів Університету і
Національної ради;
   - готує пропозиції щодо проведення конференцій, семінарів,
нарад з проблем взаємодії Університету та Національної ради, а
також визначення актуальних напрямків науково-експериментальних
досліджень, які  стосуються  різноманітних  аспектів  програм
Національної ради, проведення цих досліджень;
   - готує довідкові та інформаційні матеріали;
   - вносить в установленому порядку в органи виконавчої влади
пропозиції щодо вирішення питань,  що  стосуються  взаємодії
Національної ради та Київського університету права НАН України.
 
             3. Склад Ради
 
   3.1. Співголовами Ради є голова Національної ради (або його
заступник) та ректор (заступник ректора) Київського університету
права НАН України.
 
   3.2. Персональний склад Ради формується з числа представників
Університету і Національної ради.
 
   3.3. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських
засадах.
 
   3.4. Склад Ради затверджується наказом ректора Університету
та головою Національної ради.
 
           4. Порядок роботи Ради
 
   4.1. Засідання Ради проводиться у разі необхідності, але не
рідше одного разу на півріччя.
 
   4.2. Порядок засідання Ради формується співголовами Ради на
основі рішень Ради, пропозицій членів Ради і затверджується на
засіданні Ради.
 
   4.3. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому
були присутні не менше 2/3 офіційного складу членів Ради.
 
   4.4. Засідання Ради є відкритими.
 
   4.5. Для організації роботи з основних напрямків діяльності
Рада має право створювати робочі групи, які очолюються членами
Ради.
 
   4.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів,
оформлюються протоколами, які підписуються співголовами Ради або
їх заступниками, що головують на засіданні.
 
   4.7. Рішення Ради,  що  приймаються  відповідно  до  її
компетенції мають рекомендаційний характер.
 
           5. Заключні положення
 
   5.1. Відповідальними за забезпечення діяльності Ради є голова
Національної ради та ректор Київського університету права НАН
України.
 
   5.2. Діяльність Ради завершується за рішенням однієї зі
сторін Угоди про співробітництво.
 
   5.3. Зміни і доповнення до Положення про координаційну раду
приймаються на засіданні координаційної Ради більшістю голосів на
основі  пропозицій,  які  заявляються  одним  із  співголів
координаційної Ради.
 
   5.4. По завершенні діяльності координаційної Ради її основні
документи передаються у встановленому порядку на державне архівне
зберігання.
 
   5.5. Положення про координаційну раду укладається строком на
п'ять років відповідно до Угоди і вступає в дію з дня підписання
Сторонами.
 
   5.6. Положення  укладено  у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
 
   5.7. Дія Положення припиняється у відповідності до п. 4.5
Угоди про співробітництво.
 
        6. Юридичні адреси та підписи сторін
 
 Київський університет права    Національна рада України
 НАН України            з питань телебачення
 Адреса: 03142, м. Київ,      і радіомовлення
 вул. Академіка Доброхотова, 7-а  Адреса: м. Київ,
 тел. (044) 409-23-28       вул. Прорізна, 2 тел./факс:
 Ректор, професор         (044) 278-68-32
                  Голова національної ради
          Ю.Л.Бошицький
                          В.Ф.Шевченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка