Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про постійно діючий тендерний комітет (конкурсну комісію) Міністерства внутрішніх справ

       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2008 N 588
 
 
          Про затвердження Положення
       про постійно діючий тендерний комітет
            (конкурсну комісію)
         Міністерства внутрішніх справ
 
 
   Керуючись вимогами Закону України "Про державне оборонне
замовлення" ( 464-14 ), постанов Кабінету Міністрів  України
від 17 жовтня 2008 N 921 ( 921-2008-п ) "Про затвердження
Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
та від 9 грудня 1999 року N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного
оборонного замовлення",  від  27   вересня   2000   року
N 1469  (  1469-2000-п  )  "Про  організаційні  заходи щодо
функціонування системи   державних   закупівель",   наказу
МВС від 08.02.2008 N 54 "Про затвердження складу постійно діючого
тендерного комітету  (конкурсної  комісії)  МВС   України"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про постійно діючий тендерний комітет
(конкурсну  комісію)  Міністерства  внутрішніх  справ України
(додається).
 
   2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
МВС від  13.04.2007  N  122 "Про створення постійно діючого
тендерного комітету МВС України", від 19.07.2007 N 249 "Про
затвердження Положення про постійно діючий тендерний комітет
Міністерства внутрішніх справ України" та від 18.09.2007 N 340
"Про внесення змін до наказу МВС України від 19.07.2007 N 249".
 
   3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника
Міністра генерал-полковника міліції Хоменка В.П.
 
   4. Наказ  оголосити  начальницькому  складу  органів  і
підрозділів внутрішніх України.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС
                   10.11.2008 N 588
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про постійно діючий тендерний комітет
            (конкурсну комісію)
       Міністерства внутрішніх справ України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Дане Положення розроблене відповідно до вимог Закону
України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ), Положення
про  закупівлю  товарів, робіт і послуг за державні кошти,
затвердженого постановою   Кабінету   Міністрів   України
від 17 жовтня 2008 року N 921 ( 921-2008-п ), постанови Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 1999 року N 2244 ( 2244-99-п )
"Питання державного оборонного замовлення" (зі змінами).
 
   1.2. Положення визначає правовий статус, функції, склад,
структуру, загальні організаційні основи діяльності  постійно
діючого тендерного комітету (конкурсної комісії) МВС (далі -
Тендерний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність
його членів.
 
   2. Порядок створення й організація діяльності Тендерного
комітету
 
   2.1. Тендерний комітет створюється  для  організації  та
проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на засадах
колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів
членів Тендерного комітету та їх неупередженості.
   2.1.1. До складу Тендерного комітету повинно входити не
менше, як 5 осіб.
   2.1.2. До складу Тендерного комітету не можуть  уходити
посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі,
посадові особи об'єднань підприємств - учасників, їх представники
та близькі родичі.
   2.1.3. Склад Тендерного комітету затверджується наказом МВС.
   2.1.4. Зміни до складу Тендерного комітету вносяться наказом
МВС за поданням голови Тендерного комітету.
 
   2.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним
законодавством  України, нормативно-правовими актами МВС, цим
Положенням та рішеннями, які приймаються Тендерним комітетом.
 
   2.3. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його
голова, який призначається наказом МВС.
   2.3.1. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Тендерний комітет функцій.
   2.3.2. Голова  Тендерного  комітету  призначає  першого
заступника, (заступників) голови, секретаря тендерного комітету.
 
   2.4. За  рішенням  голови  Тендерного  комітету  можуть
створюватися  окремі  робочі групи для вирішення питань, що
виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатися як
консультанти  чи експерти спеціалісти структурних підрозділів
центрального апарату МВС України, інших органів (організацій,
установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері
управління МВС. Керівник робочої групи призначається з числа
членів Тендерного комітету.
 
   2.5. Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші
фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи
Тендерного комітету на договірних засадах відповідно до чинного
законодавства, та нотаріуси, які  посвідчують  договори  про
закупівлю  (у  разі  нотаріального посвідчення договорів про
закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами Тендерного
комітету та не несуть відповідальності за рішення, дії або
бездіяльність Тендерного комітету та службових осіб замовника,
учасника чи інших осіб, та за виконання (невиконання) договорів
про закупівлю, укладених на підставі рішення Тендерного комітету
замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або
бездіяльністю.
 
   2.6. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які
проводяться згідно з затвердженим планом діяльності Тендерного
комітету або в міру необхідності.
 
   2.7. Рішення з питань, що розглядаються  на  засіданнях
Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у
присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Тендерного комітету.
 
   2.8. Рішення  комітету  оформляється  протоколом,  який
підписується всіма членами Тендерного комітету, що брали участь у
голосуванні.
 
   3. Функції Тендерного комітету
 
   3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур
закупівель на всіх етапах їх проведення.
 
   3.2. У процесі роботи Тендерний комітет, зокрема, забезпечує
реалізацію наступних функцій:
   планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного
року відповідно до затверджених  кошторисних  призначень  та
пріоритетності закупівель;
   затвердження річного плану державних закупівель та змін до
нього;
   вибір процедури закупівлі відповідно до вимог законодавства у
сфері державних закупівель;
   оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно
до вимог законодавства у сфері державних закупівель;
   підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур
закупівель  чи  процедури попередньої кваліфікації інформації
учасникам торгів, зокрема відповідної (тендерної, кваліфікаційної)
документації чи запиту щодо цінових пропозицій;
   надання роз'яснень учасникам процедур закупівель щодо змісту
тендерної документації в разі отримання від останніх відповідних
запитів;
   організація приймання,  зберігання,  розкриття  тендерних
пропозицій, забезпечення вибору найбільш  вигідної  тендерної
пропозиції винятково на основі критеріїв та методики оцінки
тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;
   ведення необхідної звітності та листування щодо здійснення
процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;
   прийняття рішень за результатами розгляду скарг учасників
процедур закупівель, що проводяться Тендерним комітетом.
 
   4. Права та обов'язки Тендерного комітету
 
   4.1. Тендерний комітет має право:
   від імені МВС у межах наданих повноважень та визначених
функцій виступати організатором проведення процедур закупівель
товарів, робіт та послуг (у тому числі централізованих);
   готувати та подавати на затвердження Міністрові пропозиції,
проекти нормативно-правових актів та розпорядчих актів,  які
стосуються діяльності Тендерного комітету (у т.ч. складу);
   одержувати від структурних підрозділів центрального апарату
МВС, інших органів (організацій, установ,  підприємств),  що
підпорядковані або знаходяться у сфері управління МВС, інформацію,
необхідну для проведення процедур закупівель;
   залучати в разі потреби до роботи в Тендерному комітеті
працівників структурних підрозділів центрального апарату МВС,
органів і підрозділів внутрішніх  справ  (у  т.ч.,  які  є
безпосередніми замовниками та користувачами товарів, робіт та
послуг, які закуповуються), науково-дослідних установ МВС з правом
дорадчого голосу та на договірних засадах сторонніх експертів і
консультантів (без права голосу);
   запрошувати фахівців, що входять до складу робочих груп для
надання необхідних рекомендацій, визначень та порад щодо перебігу
та результатів торгів;
   використовувати необхідне для виконання покладених завдань
майно Міністерства, за погодженням з відповідним  керівником
органів та підрозділів внутрішніх справ.
 
   4.2. Тендерний комітет зобов'язаний:
   організовувати проведення процедур закупівлі відповідно до
чинного законодавства України;
   забезпечувати рівні умови для всіх учасників, що беруть
участь  у процедурах закупівлі, об'єктивний та чесний вибір
переможця;
   зберігати конфіденційність інформації;
   у разі надходження скарги від будь якого учасника, який
вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення
замовником процедур закупівель - забезпечувати її належний розгляд
відповідно до чинного законодавства;
   своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її
подання на затвердження голові Тендерного комітету.
 
   4.3. Голова Тендерного комітету:
   організовує роботу Тендерного комітету і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
   планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці
засідання;
   вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного
комітету;
   призначає першого  заступника  (заступників)  голови  та
секретаря Тендерного комітету;
   приймає рішення щодо створення робочих  груп  Тендерного
комітету;
   уносить на розгляд керівництва МВС пропозиції щодо складу
Тендерного комітету та змін до нього;
   приймає рішення  щодо  проведення  позапланових  засідань
Тендерного комітету;
   пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету.
   4.3.1. У разі відсутності голови Тендерного комітету його
обов'язки виконує перший заступник.
   4.3.2. Голова Тендерного комітету (та/або перший заступник
голови) засвідчує своїм підписом наступні документи щодо державних
закупівель:
   річний план державних закупівель;
   протоколи засідань Тендерного комітету;
   оголошення стосовно державних закупівель,  запит  цінових
пропозицій (котирувань), запрошення до торгів з обмеженою участю
та закупівлі в одного учасника;
   звернення до  спеціально  уповноваженого органу з питань
координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
щодо погодження процедур закупівель, отримання роз'яснень з питань
державних закупівель та інших організаційних заходів, що пов'язані
з процедурами закупівлі;
   тендерну документацію  та  документацію  щодо  проведення
попередньої кваліфікації, уключаючи зміни в разі їх унесення;
   реєстр отриманих тендерних пропозицій;
   повідомлення про  акцепт  тендерної  пропозиції  та  про
результати торгів;
   рішення щодо  скарг  учасників  процедур  закупівель, що
розглядалися Тендерним комітетом;
   звіт про результати здійснення процедури закупівлі.
 
   4.4. Секретар Тендерного комітету готує проекти протоколів
засідань Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування
членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його
діяльності,  за  дорученням  голови  комітету  виконує  іншу
організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до чинного
законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель.
 
   4.5. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні
комітету, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря
іншому члену комітету.
 
   4.6. Члени Тендерного комітету:
   приймають рішення  щодо  погодження  техніко-економічних
обгрунтувань здійснення закупівлі та вибору процедури закупівлі;
   відповідно до  функціональних  повноважень  забезпечують
підготовку проектів усіх необхідних документів, що стосуються
державних  закупівель  відповідно  до  вимог законодавчих та
нормативно-правових актів з питань державних закупівель і виносять
питання на розгляд та затвердження Тендерного комітету;
   здійснюють перевірку проектів документації  із  державних
закупівель на її відповідність вимогам чинного законодавства у
сфері закупівель;
   здійснюють контроль щодо відповідності обсягів і запланованих
тендерною документацією  термінів  оплати  наявним  бюджетним
надходженням загального, спеціального фондів;
   на засіданнях Тендерного комітету беруть участь в обговоренні
і  приймають  рішення  щодо  оцінки та порівняння тендерних
пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі;
   мають право  брати  участь у всіх засіданнях Тендерного
комітету і прийнятті його рішень, ознайомлюватися  з  усіма
матеріалами,  що  стосуються  оцінки та порівняння тендерних
пропозицій учасників, виносити питання на розгляд комітету, а
також мають право на внесення своєї особливої думки в протоколи
засідань Тендерного комітету;
   зобов'язані виконувати норми чинного законодавства, даного
положення, тендерної документації, об'єктивно і  неупереджено
розглядати тендерні пропозиції учасників, забезпечувати збереження
конфіденційності інформації, що стосується діяльності Тендерного
комітету.
 
   5. Відповідальність членів Тендерного комітету
 
   5.1. Голова  Тендерного комітету та інші члени комітету
відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством за порушення, допущені під час проведення
процедур закупівлі, правильність і об'єктивність прийнятих рішень,
збереження  конфіденційності  інформації,  недоліки у веденні
звітності.
 
   5.2. При виявленні порушень у роботі Тендерного комітету
голова Тендерного комітету представляє письмові пояснення з цього
приводу Міністру внутрішніх справ України.
 
 Начальник ДРЗ МВС
 полковник міліції                  П.А.Матвійчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка