Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            01.12.2008 N 405
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2008 р.
                   за N 1210/15901
 
 
       Про затвердження Спеціального порядку
        здійснення заходів щодо фінансового
            оздоровлення банків
 
 
   Відповідно до  Законів  України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ),  "Про  Національний  банк  України"
( 679-14 ), "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до  деяких
законодавчих актів України" ( 639-17 ) та з метою підвищення рівня
капіталізації банків і забезпечення стабільності їх діяльності
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Спеціальний порядок здійснення заходів щодо
фінансового оздоровлення банків, що додається.
 
   2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Департаменту  нормативно-методологічного  забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Iваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків України для керівництва та використання в роботі.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
виконавчого  директора  -  директора Дирекції з банківського
регулювання та нагляду О.I.Кірєєва, департаменти  безвиїзного
банківського нагляду (В.I.Мазепа), реорганізації та припинення
діяльності  банків  (К.Є.Раєвський),  інспектування  банків
(С.В.Фабер), реєстрації та ліцензування банків (О.I.Пархоменко) і
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   01.12.2008 N 405
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2008 р.
                   за N 1210/15901
 
 
            СПЕЦIАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
        здійснення заходів щодо фінансового
            оздоровлення банків
 
 
   Цей порядок розроблено відповідно до статті 3 Закону України
"Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 639-17 ), статей 66, 73, 78 та 80 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон про
банки), статей 7, 15, 55 та 56 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з урахуванням Порядку участі держави у
капіталізації банків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 04.11.2008 N 960 ( 960-2008-п ), з метою підвищення
рівня капіталізації  банків  і  забезпечення  їх  стабільної
діяльності.
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. Цей Порядок встановлює умови та вимоги здійснення заходів
з  фінансового  оздоровлення  банків,  зокрема  шляхом  їх
капіталізації.
 
   2. Згідно  з  цим  Порядком капіталізація - це надання
фінансової допомоги банку акціонерами (учасниками) банку, третіми
особами (далі - інвестори), державою під час здійснення заходів,
передбачених планом фінансового оздоровлення банку (програмою
фінансового оздоровлення  або  програмою капіталізації банку)/
далі - план фінансового оздоровлення/ з метою стабілізації та
поліпшення фінансового стану банку.
 
   3. Дія цього Порядку поширюється на банки, які розробили та
затвердили план фінансового оздоровлення, погоджений Національним
банком України (далі - Національний банк).
 
   4. Правління  Національного  банку  відповідно  до вимог
законодавства України має право з урахуванням фінансового стану
банку прийняти постанову про особливості його капіталізації.
 
     Розділ II. Порядок затвердження та погодження
         плану фінансового оздоровлення
 
   1. Загальні збори акціонерів (учасників) або  тимчасовий
адміністратор банку приймають рішення про затвердження плану
фінансового оздоровлення, зокрема шляхом:
   збільшення статутного капіталу банку;
   реорганізації банку.
 
   2. Банк скликає загальні збори акціонерів (учасників) з
порядком денним про затвердження плану фінансового оздоровлення
банку не менше ніж за три робочих дні з дати повідомлення
акціонерів (учасників) банку про проведення зборів.
   Банк повідомляє про скликання та проведення цих  зборів
передбаченим статутом і законом способом.
 
   3. Комісія Національного банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку)
приймає  рішення  про  погодження (чи відмову в погодженні)
прийнятого  загальними  зборами  акціонерів  (учасників)  або
тимчасовим адміністратором плану фінансового оздоровлення банку
протягом двох робочих днів з дня його надходження до Національного
банку.
 
      Розділ III. Особливості капіталізації банків
 
   Глава 1. Особливості порядку збільшення статутного капіталу
за рахунок коштів акціонерів (учасників) банку та інвесторів
 
   1. 1. Банк на підставі рішення Національного банку про
потребу в капіталізації банку та в установлений Національним
банком строк зобов'язаний провести загальні збори акціонерів
(учасників) з порядком денним про збільшення статутного капіталу
банку не менше ніж за три робочих дні з дати повідомлення
акціонерів (учасників) банку про проведення зборів.
   Банк повідомляє про скликання та проведення цих  зборів
передбаченим статутом і законом способом.
 
   1.2. Банк  протягом  двох робочих днів з дня прийняття
загальними зборами акціонерів (учасників) рішення про збільшення
статутного капіталу банку подає оформлені відповідно до вимог
законодавства зміни до статуту банку на погодження Національному
банку.
   Фактичне подання змін до статуту  банку  на  погодження
Національному банку вважається погодженням їх Національним банком.
 
   1.3. Антимонопольний комітет України у випадках, передбачених
законодавством, надає висновок та/або дозвіл на концентрацію
протягом п'яти робочих днів з дня фактичного подання банком
відповідних документів.
 
   1.4. Банк - акціонерне товариство збільшує розмір статутного
капіталу за рахунок додаткових внесків акціонерів та інвесторів
шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.
 
   1.5. Банк - акціонерне товариство здійснює закрите (приватне)
розміщення акцій у два етапи.
   На першому етапі (не  менше  трьох  днів)  здійснюється
реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій.
Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій у
кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату
початку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій.
   На другому етапі (не менше двох днів) здійснюється закрите
(приватне) розміщення акцій серед акціонерів та інвесторів. Заяви
акціонерів та інвесторів на другому етапі задовольняються в
порядку їх надходження. Право на придбання акцій, що пропонуються
до розміщення на другому етапі, у першу чергу надається акціонерам
та/або інвесторам, які прийняли на себе інвестиційні зобов'язання
відповідно до плану фінансового оздоровлення.
 
   1.6. Фактичне  надання  банком - акціонерним товариством
документів для реєстрації випуску акцій банку до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія з цінних
паперів) вважається реєстрацією Комісією з цінних паперів випуску
акцій банку.
 
   1.7. Банк зобов'язаний провести загальні збори акціонерів
(учасників) про затвердження результатів збільшення статутного
капіталу банку та змін до статуту, пов'язаних із збільшенням
статутного капіталу банку, не менше ніж за три робочих дні з дати
повідомлення акціонерів (учасників) банку про проведення зборів.
Банк повідомляє про  скликання  та  проведення  цих  зборів
передбаченим статутом і законом способом.
 
   1.8. Фактичне подання в Комісію з цінних паперів звіту про
результати  закритого  (приватного)  розміщення  акцій  банку
вважається реєстрацією Комісією з цінних паперів цього звіту.
Комісія з цінних паперів видає свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій в день подання банком до Комісії з цінних паперів цього
звіту.
 
   1.9. Банк зобов'язаний протягом місяця після  погодження
Національним банком змін до статуту подати до Національного банку
повний пакет  документів,  оформлених  відповідно  до  вимог
законодавства, встановлений Положенням про порядок створення і
державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097, зі змінами
(далі - Положення про реєстрацію банків), для погодження змін до
статуту та отримання дозволу на придбання істотної участі в банку.
   Національний банк має право:
   продовжити строк подання документів, передбачених абзацом
першим цього пункту, за наявності об'єктивних причин;
   у разі невиконання банком вимог, визначених цим пунктом,
застосовувати заходи впливу до банку в порядку, передбаченому
законодавством.
 
   Глава 2.  Особливості  реорганізації  банків за рішенням
власників
 
   2.1. Загальні збори акціонерів (учасників) банку приймають
рішення про реорганізацію банку та план реорганізації банку
відповідно до плану фінансового оздоровлення без попереднього
дозволу Національного банку.
   Банки - учасники реорганізації здійснюють  скликання  та
проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку з питань
реорганізації банку з урахуванням вимог розділу II цього Порядку.
   Банки - учасники реорганізації подають до Національного банку
для затвердження план реорганізації, яким передбачено здійснення
відповідних процедур, а також рішення загальних зборів акціонерів
(учасників) про проведення реорганізації банку та прийняття плану
реорганізації банку.
   Дата отримання Національним банком плану реорганізації банку
вважається датою його затвердження.
   Банки - учасники реорганізації здійснюють заходи, передбачені
планом реорганізації, та подають до Національного банку документи
щодо реорганізації згідно з вимогами Положення про особливості
реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008
N 189 ( z0845-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12.09.2008 за N 845/15536 (далі - Положення про реорганізацію
банків), з урахуванням особливостей, які визначені цим Порядком.
 
   2.2. Комісія Національного банку приймає рішення про заміну
банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку в
десятиденний строк з дня отримання Національним банком повного
пакета документів, визначених Положенням про порядок видачі банкам
банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (зі змінами)
(далі - Положення про ліцензування банків).
 
   Глава 3. Особливості процедури капіталізації банків за участю
держави
 
   3.1. Участь держави в капіталізації банків  здійснюється
відповідно до вимог Порядку участі держави у капіталізації банків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2008
N 960 ( 960-2008-п ) (далі - Порядок N 960), на підставі
результатів діагностичного обстеження банків за  встановленою
Національним банком методикою та критеріїв, що встановлюються
Національним банком, за якими визначається можливість участі
держави в капіталізації (формуванні та/або збільшенні статутного
капіталу) банків.
 
   3.2. Банк має право звернутися до Національного банку з
клопотанням  про  участь держави в його капіталізації після
прийняття загальними зборами акціонерів (учасників) рішення про
необхідність участі держави в капіталізації банку.
   Банк забезпечує здійснення оцінки реальної поточної вартості
акцій (часток) суб'єктами оціночної діяльності відповідно до
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ).
   Банк зобов'язаний зменшити  свій  статутний  капітал  та
зареєструвати  відповідні  зміни  до статуту в установленому
законодавством порядку, якщо розмір капіталу банку менший, ніж
розмір статутного капіталу.
 
   3.3. Банк одночасно із зверненням до Національного банку
зобов'язаний подати такі документи:
   а) заяву про намір банку здійснити капіталізацію за участю
держави;
   б) копію рішення загальних зборів акціонерів (учасників) або
тимчасового адміністратора банку про необхідність участі держави в
капіталізації банку;
   в) програму фінансового оздоровлення банку, затверджену в
установленому порядку та погоджену Національним банком;
   г) копію рішення загальних зборів акціонерів (учасників) або
тимчасового адміністратора банку про передавання у власність
держави частки статутного капіталу банку в розмірі не менше ніж
50 відсотків плюс одна акція;
   ґ) інформацію банку про акціонерів (учасників), які володіють
часткою в статутному капіталі банку, що становить не менше як
п'ять відсотків;
   д) копію рішення загальних зборів акціонерів (учасників) чи
іншого органу банку або тимчасового адміністратора про надання
права  уповноваженим  особам  Міністерства  фінансів  України
отримувати інформацію про фінансовий стан банку у відповідності до
законодавства.
 
   3.4. Рішення про внесення пропозиції про участь держави в
капіталізації банку (відмову в задоволені  звернення  банку)
приймається Правлінням Національного банку України протягом п'яти
робочих днів з дати отримання документів.
 
   3.5. Рішення Правління Національного банку про  внесення
пропозиції про участь держави в капіталізації банку має містити
інформацію, передбачену Порядком N 960 ( 960-2008-п ).
 
   3.6. Рішення Правління Національного банку про відмову в
задоволенні звернення банку не пізніше наступного дня після дати
його прийняття надсилається банку.
 
   3.7. Національний банк у день отримання рішення Кабінету
Міністрів України щодо участі держави в капіталізації банку
надсилає копію цього рішення банку.
 
   3.8. Погодження Національним банком змін до статуту банку за
умови участі держави в його капіталізації здійснюється в порядку,
установленому пунктами 1.2 та 1.9 глави 1 цього розділу.
 
      Розділ IV. Заходи щодо збільшення статутного
      капіталу та реорганізації банків в умовах
       запровадження тимчасової адміністрації
 
   Глава 1. Особливості фінансового оздоровлення банків в умовах
запровадження тимчасової адміністрації
 
   1.1. Документи  для  погодження  змін до статуту банку,
визначені Положенням про реєстрацію банків ( z0906-01 ), під час
формування  (збільшення)  статутного  капіталу  подаються  до
Національного банку тимчасовим адміністратором (або надсилаються
рекомендованим  листом  з  описом вкладення) і розглядаються
Національним банком (з прийняттям відповідного рішення) у порядку,
визначеному в главі 1 розділу III цього Порядку.
   Тимчасовий адміністратор  здійснює  закрите  (приватне)
розміщення акцій з урахуванням вимог глави 1 розділу III цього
Порядку.
 
   1.2. Тимчасовий  адміністратор,  з  метою  фінансового
оздоровлення банку, має право зменшити статутний капітал банку в
порядку, установленому Національним банком відповідно до вимог
статті 78 Закону про банки ( 2121-14 ).
 
   1.3. Тимчасовий адміністратор банку для погодження змін до
статуту банку в разі зменшення статутного капіталу банку шляхом
зменшення номінальної вартості акцій має подати до Національного
банку такі документи:
   а) клопотання  про погодження змін до статуту банку за
підписом тимчасового адміністратора банку;
   б) план фінансового оздоровлення банку;
   в) зміни до статуту банку, засвідчені підписом тимчасового
адміністратора та відбитком печатки банку, у трьох примірниках;
   г) рішення  тимчасового  адміністратора  про  зменшення
статутного  капіталу  банку,  оформлене  наказом  тимчасового
адміністратора та погоджене Національним банком;
   ґ) рішення про випуск акцій шляхом зменшення номінальної
вартості акцій та про обмін акцій старої номінальної вартості на
акції нової номінальної вартості, оформлене наказом тимчасового
адміністратора та погоджене Національним банком.
 
   1.4. Правління Національного банку за поданням Департаменту
реєстрації та ліцензування банків приймає рішення про погодження
змін до статуту банку у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу
протягом двох робочих днів після отримання такого подання.
 
   1.5. Тимчасовий адміністратор не пізніше наступного робочого
дня після дня погодження Національним банком змін до статуту банку
подає зміни до статуту банку на реєстрацію державному реєстратору.
 
   1.6. Тимчасовий адміністратор у разі потреби переоформлення
банківської ліцензії та/або письмового дозволу Національного банку
подає до Національного банку документи відповідно до Положення про
ліцензування банків ( z0730-01 ).
   Національний банк видає письмовий дозвіл Національного банку
в разі звернення тимчасового адміністратора незалежно від того, що
банк є (був) об'єктом застосування заходів впливу.
 
   Глава 2. Особливості проведення реорганізації банку під час
здійснення тимчасової адміністрації
 
   2.1. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації
здійснюється  в  порядку,  установленому  Національним банком
відповідно до вимог статті 78 Закону про банки ( 2121-14 ),
Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001
N 369 ( z0845-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами).
 
   2.2. Строк  реорганізації  банку  під  час  тимчасової
адміністрації не має перевищувати 30 днів з дати призначення
тимчасового адміністратора.
 
 Директор Департаменту
 нормативно-методологічного
 забезпечення банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Iваненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка