Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 773
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                           фінансів
    N 1467 ( v1467201-08 ) від 09.12.2008 }
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       зі складання мережі розпорядників коштів
         місцевих бюджетів всіх рівнів
 
 
 
   З метою запровадження єдиної методики  складання  мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації зі складання мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів, що додаються.
 
   2. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, Головним
фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному
фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради,
фінансовому  управлінню  Севастопольської  міської  державної
адміністрації:
 
   2.1. До 14 грудня 2004 року довести до головних розпорядників
та розпорядників коштів місцевих бюджетів Методичні рекомендації
зі складання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх
рівнів;
 
   2.2. Провести  роз'яснювальну  роботу серед розпорядників
коштів з питань складання мережі розпорядників коштів місцевих
бюджетів  всіх  рівнів  і  вжити  заходів  щодо  посилення
відповідальності і недопущення порушень при здійсненні бюджетного
планування забезпечити складання мережі в електронному вигляді.
 
   3. Покласти персональну відповідальність за складання мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів відповідно до
затверджених цим наказом Методичних рекомендацій зі складання
мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів на
Міністра фінансів Автономної Республіки Крим, начальників Головних
фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, начальника
Головного фінансового управління виконавчого органу Київської
міської ради, начальника фінансового управління Севастопольської
міської державної адміністрації.
 
   4. Державному казначейству України до 1 грудня 2004 року
створити Єдиний реєстр розпорядників (одержувачів) коштів місцевих
бюджетів всіх рівнів.
 
   5. Контроль за виконанням пунктів 1, 2, 3 цього наказу
покласти на виконуючого обов'язки першого заступника Міністра
фінансів України Мярковського А.I.; пункту 4 цього наказу - на
Голову Державного казначейства України Петрашка П.Г.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр України,
 Міністр фінансів України                М.Я.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   13.12.2004 N 773
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
    зі складання мережі розпорядників коштів місцевих
            бюджетів всіх рівнів
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Зазначені Методичні рекомендації зі складання мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів всіх рівнів (далі  -
Методичні рекомендації) встановлюють порядок формування мережі
розпорядників коштів місцевих бюджетів.
 
   1.2. Визначення термінів, які вживаються в цих Методичних
рекомендаціях:
   Мережа розпорядника - згрупована розпорядником коштів бюджету
у відповідності до законодавства України вичерпна інформація щодо
установ (організацій), які у своїй діяльності підпорядковані цьому
розпоряднику та/або діяльність яких координується через нього, а
також підприємств, госпрозрахункових організацій, громадських та
інших організацій, що не мають статусу бюджетних установ і які
одержують безпосередньо через цього розпорядника кошти з бюджету
як фінансову підтримку або уповноважені органами місцевої влади на
виконання програм соціально-культурного та економічного розвитку;
   Головні розпорядники  бюджетних  коштів  (далі - головні
розпорядники) - бюджетні установи в особі їх керівників, які
визначаються відповідно до частини першої статті 22 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) та затверджуються рішенням про
місцевий бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень;
   Розпорядники коштів  бюджету  нижчого  рівня  (далі  -
розпорядники нижчого рівня) - розпорядники, які у своїй діяльності
підпорядковані  відповідному  головному  розпоряднику  та/або
діяльність яких координується через нього.
   Розпорядники коштів  нижчого  рівня,  в  свою  чергу,
класифікуються  на  такі,  що  мають  власну мережу, та на
розпорядників коштів без мережі.
   Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать
інші розпорядники нижчого рівня, в процесі формування мережі
застосовують положення, визначені цими Методичними рекомендаціями
для головних розпорядників.
   Одержувачі бюджетних коштів - підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, що не мають статусу
бюджетної  установи,  які  одержують  безпосередньо  через
розпорядників кошти з бюджету як  фінансову  підтримку  або
уповноважені  органами  місцевої  влади на виконання програм
соціально-культурного та економічного розвитку.
 
   2. Основні положення щодо формування мережі розпорядників
коштів місцевих бюджетів
 
   2.1. Головні розпорядники формують мережу, що складається із
розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, із
обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник або одержувач), з
урахуванням необхідності забезпечення своєчасного її подання до
відповідного органу Державного казначейства України. Юридична
особа,  що  включається  до мережі, не може бути одночасно
розпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. Розпорядники
нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів включаються до мережі
головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони
отримують асигнування безпосередньо від них.
 
   2.2. Установа (організація, підприємство) не  може  бути
включена  одночасно  до  мережі  головного  розпорядника  та
розпорядника нижчого рівня за одним кодом тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів.
 
   2.3. Одержувачі коштів включаються у мережу відповідного
розпорядника.
 
   2.4. Юридичні особи, які відповідно до укладених договорів
виконали для бюджетної установи (організації) або одержувача
відповідні роботи (надали  послуги,  поставили  товари),  не
включаються  до  мережі  відповідного розпорядника, а оплата
виконаних робіт (наданих послуг тощо) здійснюється на підставі
договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, актів виконаних
робіт, звітів про результати здійснення процедур  закупівель
товарів, робіт та послуг за державні кошти, листів-погоджень у
випадках,   передбачених    законодавством,    накладних,
товарно-транспортних   накладних  та  рахунків  до  них,
рахунків-фактур, трудових угод, заявок на перерахування коштів на
карткові  рахунки  тощо шляхом перерахування належних коштів
(відшкодування витрат за фактично здійснені  роботи,  надані
послуги) на поточний рахунок підприємства (установи, організації),
відкритий в установі банку.
 
   2.5. Підрозділи розпорядників бюджетних коштів, які не є
юридичними  особами,  в  тому  числі  розташовані на різних
адміністративних територіях, не включаються до мережі відповідного
розпорядника.
 
   2.6. Бюджетна установа (організація) не може бути одночасно
головним розпорядником та/або розпорядником бюджетних  коштів
різних бюджетів.
 
   2.7. Головний розпорядник бюджетних коштів не може бути
включений до мережі іншого головного розпорядника в  якості
розпорядника коштів нижчого рівня.
 
   2.8. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня не може бути
включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників
бюджетних коштів.
 
   2.9. Iнформація  щодо  мережі  розпорядника подається до
відповідного органу Державного казначейства за формою, наведеною у
додатку 9 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
який затверджено наказом Державного казначейства України від
04.11.2002 N 205 ( z0919-02 ) та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207.
   У графі "Рівень розпорядника коштів (РРК)" вказується рівень
підпорядкованості юридичної  особи,  що  включена  у  мережу
розпорядника,  що  позначається таким чином через присвоєння
відповідного коду:
   головному розпоряднику - 1;
   розпорядникам коштів нижчого рівня, що мають мережу - 2;
   бюджетним установам, що не мають мережі - 3;
   одержувачам бюджетних коштів - 9.
   У графі "Код розпорядника коштів" вказується код, присвоєний
розпоряднику (одержувачу)  у  Єдиному  реєстрі  розпорядників
(одержувачів)  коштів  місцевих  бюджетів  всіх рівнів, який
формується Державним казначейством України. Порядок створення
Єдиного  реєстру  розпорядників (одержувачів) коштів місцевих
бюджетів всіх рівнів визначається Державним казначейством України.
   До мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів включаються
установи (організації, підприємства), внесені до Єдиного реєстру
розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів.
Установи (організації, підприємства), не внесені до  Єдиного
реєстру розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів всіх
рівнів, не можуть бути включені у мережу розпорядника коштів
місцевих бюджетів.
 
   2.10. Головні розпорядники та розпорядники бюджетних коштів
нижчого рівня подають на паперових і електронних носіях до органу
Державного казначейства України за місцезнаходженням дані щодо
мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів,  погоджені  з
відповідним фінансовим органом, за формою, наведеною у Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z0919-02 ), не
пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року.
 
   2.11. У разі необхідності розпорядниками бюджетних коштів
можуть вноситися зміни до мережі, що виникають внаслідок включення
до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, при
уточненні або зміні реквізитів (назви чи місця обслуговування)
тощо.
   Про зміні мережі установ головні розпорядники коштів та
розпорядники коштів нижчого рівня повідомляють відповідні органи
Державного казначейства України за місцем обслуговування. Реєстр
змін  до мережі розпорядника коштів місцевих бюджетів з їх
обґрунтуванням,  погоджений  відповідним  фінансовим  органом,
подається на паперових та електронних носіях за формою, наведеною
у Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
 
   2.12. Органи Державного казначейства здійснюють перевірку
відповідності поданої мережі розпорядника бюджетних коштів із
положеннями цих Методичних рекомендацій та інших законодавчих і
нормативно-правових  актів. У разі недотримання розпорядником
бюджетних коштів установлених вимог при складанні мережі та
внесенні змін до неї, документ повертається органом Державного
казначейства розпоряднику бюджетних коштів на доопрацювання із
відповідною позначкою.
 
   2.13. Відповідальність за достовірність даних, наведених у
мережі, несуть розпорядники бюджетних коштів. Органи Державного
казначейства  є  користувачами мережі розпорядників бюджетних
коштів.
 
   Примітка. У  разі  необхідності  здійснення  видатків
розпорядником коштів одного місцевого бюджету за рахунок коштів
іншого бюджету (державного чи місцевого), наприклад, на виконання
програм соціально-культурного та економічного розвитку або на
умовах співфінансування окремих заходів  за  рахунок  різних
бюджетів, у межах чинного законодавства України статтями 85, 92 і
93 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) передбачено механізм
передачі відповідних бюджетних ресурсів у вигляді міжбюджетного
трансферту.
   У разі прийняття Верховною Радою України у Бюджетному кодексі
України ( 2542-14 ) і Законі про Державний бюджет України на
відповідний рік норм, що призведуть до обмеження або зміни
положень чинних нормативно-правових актів, які  регламентують
відносини  у  процесі формування мережі розпорядників коштів
місцевих бюджетів,  дані  Методичні  рекомендації  підлягають
приведенню у відповідність до цих норм.
 
 Директор Департаменту місцевих
 бюджетів Міністерства фінансів
 України                       М.Л.Палійчук
 
 Директор Департаменту
 інформаційних технологій
 Міністерства фінансів України            С.В.Жлуктенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка