Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
         про схвалення рішень директорів
        департаментів Державної комісії з
      регулювання ринків фінансових послуг України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Зміст розпорядження    ¦ Номер розпорядження Комісії ¦
¦                ¦    від 06.11.2008 р.    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Департамент страхового нагляду         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1263       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦страхового нагляду від     ¦                ¦
¦03.11.2008 N 792-л про зупинення¦                ¦
¦дії всіх ліцензій на здійснення ¦                ¦
¦страхової діяльності, виданих  ¦                ¦
¦Закритому акціонерному     ¦                ¦
¦товариству "Страхова компанія  ¦                ¦
¦"Регіональний страховий союз"  ¦                ¦
¦(ідентифікаційний код за    ¦                ¦
¦ЄДРПОУ 34989890;        ¦                ¦
¦місцезнаходження:        ¦                ¦
¦місто Донецьк, бульвар Шевченка,¦                ¦
¦27), у зв'язку з порушенням   ¦                ¦
¦вимог чинного законодавства у  ¦                ¦
¦сфері надання фінансових послуг.¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1264       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦страхового нагляду від     ¦                ¦
¦23.10.2008 N СК08/08-1045 про  ¦                ¦
¦анулювання ліцензії на     ¦                ¦
¦здійснення страхової діяльності ¦                ¦
¦у формі добровільного      ¦                ¦
¦страхування відповідальності  ¦                ¦
¦перед третіми особами (крім   ¦                ¦
¦цивільної відповідальності   ¦                ¦
¦власників наземного транспорту, ¦                ¦
¦відповідальності власників   ¦                ¦
¦повітряного транспорту,     ¦                ¦
¦відповідальності власників   ¦                ¦
¦водного транспорту (включаючи  ¦                ¦
¦відповідальність перевізника)), ¦                ¦
¦виданої Закритому акціонерному ¦                ¦
¦товариству "Страхова компанія  ¦                ¦
¦"Ротонда"            ¦                ¦
¦(код за ЄДРПОУ 31618490;    ¦                ¦
¦місцезнаходження:        ¦                ¦
¦36022, місто Полтава, вулиця  ¦                ¦
¦Гожулівська, 4, кв. 47), у   ¦                ¦
¦зв'язку з неукладанням договорів¦                ¦
¦із зазначеного вище виду    ¦                ¦
¦страхування протягом 12 місяців ¦                ¦
¦з дати видачі ліцензії.     ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1265       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦страхового нагляду від     ¦                ¦
¦29.10.2008 N 789-л про     ¦                ¦
¦анулювання ліцензії на     ¦                ¦
¦здійснення страхової діяльності ¦                ¦
¦у формі добровільного      ¦                ¦
¦страхування життя, виданої   ¦                ¦
¦Товариству з додатковою     ¦                ¦
¦відповідальністю "Страхова   ¦                ¦
¦компанія "Фортеця-Преміум" (код ¦                ¦
¦за ЄДРПОУ 32914106;       ¦                ¦
¦місцезнаходження:        ¦                ¦
¦02232, місто Київ,       ¦                ¦
¦вулиця Цвітаєвої, 18/78),    ¦                ¦
¦у зв'язку з неукладанням    ¦                ¦
¦договорів із зазначеного вище  ¦                ¦
¦виду страхування протягом 12  ¦                ¦
¦місяців з дати видачі ліцензії. ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1266       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦страхового нагляду від     ¦                ¦
¦31.10.2008 N 791-л про     ¦                ¦
¦анулювання всіх ліцензій на   ¦                ¦
¦здійснення страхової діяльності,¦                ¦
¦виданих Закритому акціонерному ¦                ¦
¦товариству "Українська     ¦                ¦
¦акціонерна страхова компанія  ¦                ¦
¦"Едем" (ідентифікаційний код за ¦                ¦
¦ЄДРПОУ 19206112;        ¦                ¦
¦місцезнаходження: місто Київ,  ¦                ¦
¦вулиця Артема, 24), у зв'язку з ¦                ¦
¦порушенням вимог чинного    ¦                ¦
¦законодавства у сфері надання  ¦                ¦
¦фінансових послуг.       ¦                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за кредитними установами     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1267       ¦
¦директора департаменту нагляду ¦                ¦
¦за кредитними установами від  ¦                ¦
¦04.11.2008 N 1418-ЛК про видачу ¦                ¦
¦ліцензії на провадження     ¦                ¦
¦діяльності з надання фінансових ¦                ¦
¦кредитів за рахунок залучених  ¦                ¦
¦коштів, крім внесків (вкладів) ¦                ¦
¦членів кредитної спілки на   ¦                ¦
¦депозитні рахунки, кредитній  ¦                ¦
¦спілці "Перша всеукраїнська   ¦                ¦
¦кредитна спілка"        ¦                ¦
¦(04071, м. Київ,        ¦                ¦
¦вул. Нижній Вал, 21, код    ¦                ¦
¦за ЄДРПОУ 26519685) строком на ¦                ¦
¦три роки.            ¦                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       Перший заступник Голови Держфінпослуг       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення першого    ¦       1268       ¦
¦заступника Голови Держфінпослуг ¦                ¦
¦від 28.10.2008 N 1415-Л про   ¦                ¦
¦тимчасове зупинення дії ліцензії¦                ¦
¦на провадження діяльності по  ¦                ¦
¦залученню внесків (вкладів)   ¦                ¦
¦членів кредитної спілки на   ¦                ¦
¦депозитні рахунки та ліцензії на¦                ¦
¦провадження діяльності з надання¦                ¦
¦фінансових кредитів за рахунок ¦                ¦
¦залучених коштів, крім внесків ¦                ¦
¦(вкладів) членів кредитної   ¦                ¦
¦спілки на депозитні рахунки,  ¦                ¦
¦кредитній спілці "Партнерський ¦                ¦
¦кредит" (код за ЄДРПОУ 26296995,¦                ¦
¦місцезнаходження: 01001,    ¦                ¦
¦м. Київ, вул. Михайлівська,   ¦                ¦
¦22-б) у зв'язку з невиконанням ¦                ¦
¦кредитною спілкою вимог     ¦                ¦
¦Ліцензійних умов провадження  ¦                ¦
¦діяльності кредитних спілок з  ¦                ¦
¦надання фінансових послуг,   ¦                ¦
¦затверджених розпорядженням   ¦                ¦
¦Держфінпослуг від 02.12.2003  ¦                ¦
¦N 146 ( z1225-03 ),       ¦                ¦
¦зареєстрованим в Міністерстві  ¦                ¦
¦юстиції України         ¦                ¦
¦25.12.2003 за N 1225/8546    ¦                ¦
¦(далі - Ліцензійні умови),   ¦                ¦
¦повторним порушенням ліцензіатом¦                ¦
¦протягом року вимог Ліцензійних ¦                ¦
¦умов, за яке було застосовано  ¦                ¦
¦відповідні заходи впливу,    ¦                ¦
¦та неусуненням порушень,    ¦                ¦
¦що стали підставою для     ¦                ¦
¦попереднього застосування заходу¦                ¦
¦впливу.             ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення першого    ¦       1269       ¦
¦заступника Голови від 31.10.2008¦                ¦
¦N 1416-Л про анулювання ліцензії¦                ¦
¦на провадження діяльності по  ¦                ¦
¦залученню внесків (вкладів)   ¦                ¦
¦членів кредитної спілки на   ¦                ¦
¦депозитні рахунки, кредитній  ¦                ¦
¦спілці "Простір"        ¦                ¦
¦(код за ЄДРПОУ 23903029,    ¦                ¦
¦місцезнаходження,        ¦                ¦
¦відповідно до інформації,    ¦                ¦
¦внесеної до Державного реєстру ¦                ¦
¦фінансових установ: 25006,   ¦                ¦
¦м. Кіровоград, вул.       ¦                ¦
¦Преображенська, 12, кв. 2) у  ¦                ¦
¦зв'язку зі здійсненням кредитною¦                ¦
¦спілкою діяльності, що потребує ¦                ¦
¦ліцензування згідно із законом, ¦                ¦
¦під час тимчасового зупинення  ¦                ¦
¦дії ліцензії.          ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення першого    ¦       1270       ¦
¦заступника Голови від 31.10.2008¦                ¦
¦N 1417-Л про анулювання ліцензії¦                ¦
¦на провадження діяльності по  ¦                ¦
¦залученню внесків (вкладів)   ¦                ¦
¦членів кредитної спілки на   ¦                ¦
¦депозитні рахунки, кредитній  ¦                ¦
¦спілці "Капітал-3000" (код за  ¦                ¦
¦ЄДРПОУ 33615109,        ¦                ¦
¦місцезнаходження, відповідно до ¦                ¦
¦інформації, внесеної до     ¦                ¦
¦Державного реєстру фінансових  ¦                ¦
¦установ: 25006, м. Кіровоград, ¦                ¦
¦вул. Шевченка, буд. 29/29, кв. ¦                ¦
¦4) у зв'язку з порушенням вимог ¦                ¦
¦Порядку складання та подання  ¦                ¦
¦звітності кредитними спілками та¦                ¦
¦об'єднаними кредитними спілками ¦                ¦
¦до Державної комісії з     ¦                ¦
¦регулювання ринків фінансових  ¦                ¦
¦послуг України, затвердженого  ¦                ¦
¦розпорядженням Держфінпослуг від¦                ¦
¦25.12.2003 N 177 ( z0069-04 ), ¦                ¦
¦зареєстрованим у Міністерстві  ¦                ¦
¦юстиції України 19.01.2004   ¦                ¦
¦за N 69/8668,          ¦                ¦
¦та неусуненням протягом     ¦                ¦
¦строку, визначеного рішенням  ¦                ¦
¦Держфінпослуг, порушень, що   ¦                ¦
¦стали підставою для тимчасового ¦                ¦
¦зупинення дії ліцензії.     ¦                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за фінансовими компаніями     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1277       ¦
¦директора департаменту нагляду ¦                ¦
¦за фінансовими компаніями від  ¦                ¦
¦03.11.2008 N 2771-ю про взяття ¦                ¦
¦на облік юридичної особи    ¦                ¦
¦Товариства з обмеженою     ¦                ¦
¦відповідальністю "Лізингова   ¦                ¦
¦компанія "Прем'єра"       ¦                ¦
¦(місцезнаходження: 01054,    ¦                ¦
¦м. Київ, вул. Павлівська, 9; код¦                ¦
¦за ЄДРПОУ 36126858) як такої, що¦                ¦
¦може здійснювати фінансову   ¦                ¦
¦послугу з фінансового лізингу. ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1278       ¦
¦директора департаменту нагляду ¦                ¦
¦за фінансовими компаніями від  ¦                ¦
¦04.11.2008 N 2776-ю про взяття ¦                ¦
¦на облік юридичної особи    ¦                ¦
¦Товариства з обмеженою     ¦                ¦
¦відповідальністю "Лізингова   ¦                ¦
¦компанія "Ардіан-Лізинг"    ¦                ¦
¦(місцезнаходження: 03013,    ¦                ¦
¦м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, ¦                ¦
¦літера "Ц"; код за       ¦                ¦
¦ЄДРПОУ 36058982)        ¦                ¦
¦як такої, що може        ¦                ¦
¦здійснювати фінансову послугу з ¦                ¦
¦фінансового лізингу.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1279       ¦
¦директора департаменту нагляду ¦                ¦
¦за фінансовими компаніями від  ¦                ¦
¦30.10.2008 N 2767-ЛД щодо    ¦                ¦
¦внесення до Державного реєстру ¦                ¦
¦фінансових установ інформації  ¦                ¦
¦про ломбард Повне товариство  ¦                ¦
¦"Ломбард "Пряничникова і    ¦                ¦
¦компанія" (місцезнаходження:  ¦                ¦
¦94204, Луганська обл.,     ¦                ¦
¦м. Алчевськ,          ¦                ¦
¦пр-т Леніна, буд. 29,      ¦                ¦
¦кв. 42; код за ЄДРПОУ 35785143).¦                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових¦
¦              послуг               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1280       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 334 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора Мельничук   ¦                ¦
¦Валентини Василівни.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1281       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 335 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Молодової Iрини Володимирівни. ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1282       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 336 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Озеран Алли Володимирівни.   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1283       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 337 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора Озерана    ¦                ¦
¦Володимира Олександровича.   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1284       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 343 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Бойко Тетяни Степанівни.    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1285       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 344 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора Кравцової   ¦                ¦
¦Оксани Олександрівни.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1286       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 345 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Кравець Лариси Олексіївни.   ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1287       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 346 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Колоколової Iрини Євгеніївни.  ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1288       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 347 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора        ¦                ¦
¦Кошового Федора Васильовича.  ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1289       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 24.10.2008 N 348 про ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, аудитора Свєтлєющого  ¦                ¦
¦Олега Станіславовича.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1290       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 338 про ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, виданого аудитору   ¦                ¦
¦Алешко Галині Вікторівні.    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1291       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 339 про ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, виданого аудитору   ¦                ¦
¦Макаренку Миколі Анатолійовичу. ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1292       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 340 про ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, виданого аудитору   ¦                ¦
¦Хоролець Тетяні Iванівні.    ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1293       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 341 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Павленко  ¦                ¦
¦Любові Станіславівни з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1294       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 22.10.2008 N 342 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Ярош Віри  ¦                ¦
¦Миколаївни з реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1295       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 349 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Батиліна  ¦                ¦
¦Олександра Миколайовича з    ¦                ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть  ¦                ¦
¦проводити аудиторські перевірки ¦                ¦
¦фінансових установ, у зв'язку з ¦                ¦
¦ненаданням документів для    ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів у визначений Порядком ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1296       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 350 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Бульби   ¦                ¦
¦Світлани Миколаївни з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1297       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 351 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Бурменко  ¦                ¦
¦Наталії Володимирівни з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1298       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 352 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Васильєвої ¦                ¦
¦Наталі Леонідівни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1299       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 353 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Веремейченка¦                ¦
¦В'ячеслава Георгійовича з    ¦                ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть  ¦                ¦
¦проводити аудиторські перевірки ¦                ¦
¦фінансових установ, у зв'язку з ¦                ¦
¦ненаданням документів для    ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів у визначений Порядком ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1300       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 354 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Гаркуші   ¦                ¦
¦Володимира Віталійовича з    ¦                ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть  ¦                ¦
¦проводити аудиторські перевірки ¦                ¦
¦фінансових установ, у зв'язку з ¦                ¦
¦ненаданням документів для    ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів у визначений Порядком ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1301       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 355 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Губарєва  ¦                ¦
¦Олександра Олександровича з   ¦                ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть  ¦                ¦
¦проводити аудиторські перевірки ¦                ¦
¦фінансових установ, у зв'язку з ¦                ¦
¦ненаданням документів для    ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів у визначений Порядком ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1302       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 356 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Дегтярьової ¦                ¦
¦Ольги Миколаївни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1303       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 357 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Дурової   ¦                ¦
¦Надії Тихонівни з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1304       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 358 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Зернова   ¦                ¦
¦Євгена Львовича з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1305       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 359 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Катіна   ¦                ¦
¦Антона Володимировича з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1306       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 360 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Кохан Алли ¦                ¦
¦Михайлівни з реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1307       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 361 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Кондратьєва ¦                ¦
¦Михайла Михайловича з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1308       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 362 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Корчевської ¦                ¦
¦Лідії Миколаївни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1309       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 363 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Коваль   ¦                ¦
¦Тетяни Iванівни з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1310       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 364 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Коржук Олени¦                ¦
¦Миколаївни з реєстру аудиторів, ¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1311       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 365 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Койнова   ¦                ¦
¦Олександра Анатолійовича з   ¦                ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть  ¦                ¦
¦проводити аудиторські перевірки ¦                ¦
¦фінансових установ, у зв'язку з ¦                ¦
¦ненаданням документів для    ¦                ¦
¦продовження строку дії свідоцтва¦                ¦
¦про внесення до реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів у визначений Порядком ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1312       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 366 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Кляцького  ¦                ¦
¦Михайла Iлліча з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1313       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 367 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Краковного ¦                ¦
¦Iгоря Володимировича з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1314       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 368 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Кулачко   ¦                ¦
¦Марини Володимирівни з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1315       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 369 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Лисенко   ¦                ¦
¦Iрини Миколаївни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1316       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 370 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Массана   ¦                ¦
¦Андрія Анатолійовича з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1317       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 371 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Максименко ¦                ¦
¦Олени Михайлівни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1318       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 372 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Медвєдєвої ¦                ¦
¦Iрини Петрівни з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1319       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 373 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Нечитайло  ¦                ¦
¦Валентини Григорівни з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1320       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 374 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Олішевського¦                ¦
¦Миколи Опанасовича з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1321       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 375 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Пантелєєвої ¦                ¦
¦Тетяни Миколаївни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1322       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 376 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Панченко  ¦                ¦
¦Ольги Анатоліївни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1323       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 377 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Постолової ¦                ¦
¦Наталії Сімеонівни з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1324       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 378 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Плющ Олени ¦                ¦
¦Валентинівни з реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1325       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 379 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Сенюти   ¦                ¦
¦Віктора Михайловича з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1326       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 380 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Сідляренко ¦                ¦
¦Iрини Микитівни з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1327       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 381 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Сушка Дмитра¦                ¦
¦Сергійовича з реєстру аудиторів,¦                ¦
¦які можуть проводити      ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1328       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 382 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Тютюннік  ¦                ¦
¦Лариси Iванівни з реєстру    ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1329       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 383 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Фесенко   ¦                ¦
¦Олени Володимирівни з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1330       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 384 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Філоненка  ¦                ¦
¦В'ячеслава Iвановича з реєстру ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1331       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 385 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Хомечка   ¦                ¦
¦Олега Ярославовича з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04) термін.       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1332       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 386 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Южаніної  ¦                ¦
¦Ніни Петрівни з реєстру     ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1333       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 387 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Яковенка  ¦                ¦
¦Володимира Сергійовича з реєстру¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04 ) термін.      ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1334       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 388 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Якуніної  ¦                ¦
¦Людмили Михайлівни з реєстру  ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком       ¦                ¦
¦( z0489-04) термін.       ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії -¦       1335       ¦
¦директора департаменту     ¦                ¦
¦державного регулювання та    ¦                ¦
¦розвитку ринків фінансових   ¦                ¦
¦послуг від 28.10.2008 N 389 про ¦                ¦
¦виключення аудитора Ященко   ¦                ¦
¦Світлани Петрівни з реєстру   ¦                ¦
¦аудиторів, які можуть проводити ¦                ¦
¦аудиторські перевірки фінансових¦                ¦
¦установ, у зв'язку з ненаданням ¦                ¦
¦документів для продовження   ¦                ¦
¦строку дії свідоцтва про    ¦                ¦
¦внесення до реєстру аудиторів у ¦                ¦
¦визначений Порядком ( z0489-04 )¦                ¦
¦термін.             ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 6 листопада 2008 р. N 441
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка