Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції проекту Кодексу цивільного захисту України

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 12 листопада 2008 р. N 1424-р
                Київ
 
         Про схвалення Концепції проекту
        Кодексу цивільного захисту України
 
 
   1. Схвалити Концепцію проекту Кодексу цивільного захисту
України, що додається.
 
   2. МНС  разом з іншими заінтересованими центральними та
місцевими органами виконавчої влади розробити з  урахуванням
положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати на
розгляд Кабінету Міністрів України проект Кодексу цивільного
захисту України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 33
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 12 листопада 2008 р. N 1424-р
 
              КОНЦЕПЦIЯ
      проекту Кодексу цивільного захисту України
 
 
        Визначення проблеми, на розв'язання
          якої спрямовано законопроект
 
   Цивільний захист - комплекс організаційних і  практичних
заходів,  аварійно-рятувальних  та  інших невідкладних робіт,
спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних  ситуацій,
забезпечення ліквідації їх наслідків, надання допомоги та захист
населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру.
 
   Негативні тенденції, зокрема підвищення ризику виникнення
надзвичайних ситуацій внаслідок антропогенного і техногенного
впливу на території, значні матеріальні та соціальні збитки,
пов'язані із збільшенням кількості надзвичайних ситуацій та їх
масштабу, становлять загрозу національній безпеці в економічний,
соціальній та екологічній сфері.
 
   Для підвищення ефективності цивільного захисту і подолання
негативних   тенденцій  необхідно  забезпечити  реалізацію
цілеспрямованої державної політики у сфері цивільного захисту,
проте чіткому визначенню її пріоритетів перешкоджає наявність у
законодавстві положень, що дублюють, а в деяких випадках - не
узгоджуються один з одним.
 
   Недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності у
сфері цивільного захисту призводить до неефективного виконання
завдань щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту
населення і територій від їх наслідків.
 
   Відповідні завдання і повноваження органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій визначені не в повному обсязі.
Крім того, система управління процесами у сфері цивільного захисту
потребує удосконалення.
 
        Аналіз причин виникнення проблеми
         та обґрунтування необхідності
        її розв'язання шляхом розроблення
        Кодексу цивільного захисту України
 
   На сьогодні відносини у сфері цивільного захисту регулюються
Законами України "Про Цивільну оборону України" ( 2974-12 ), "Про
захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), "Про правові
засади цивільного захисту" ( 1859-15 ), "Про аварійно-рятувальні
служби" ( 1281-14 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про
війська Цивільної оборони України" ( 556-14 ) та "Про загальну
структуру і чисельність військ Цивільної оборони" ( 328-14 ).
 
   Аналіз актів законодавства, що регулюють відносини у сфері
цивільного захисту, свідчить, що вони потребують узгодження з
метою усунення протиріч та дублювання.
 
   На сьогодні в державі одночасно функціонують три системи
протидії надзвичайним ситуаціям: система цивільної оборони, єдина
державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру та єдина система цивільного
захисту,  що призводить до неузгодженості дій центральних і
місцевих органів виконавчої влади в частині виконання покладених
на них завдань та у цілому - до зниження ефективності роботи з
реагування на надзвичайні ситуації.
 
   Таким чином, нормативно-правове забезпечення діяльності у
сфері  цивільного  захисту потребує перегляду, уніфікації та
кодифікації з метою розроблення єдиного законодавчого акта.
 
              Мета Кодексу
 
   Метою Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс) є
усунення протиріч, що містяться в законодавстві у сфері цивільного
захисту, його уніфікація,  впорядкування  та  систематизація,
формування належних правових, економічних і організаційних засад
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний
час та в особливий період для підвищення ефективності державної
політики у зазначеній сфері.
 
         Визначення оптимального варіанта
         розв'язання проблеми на основі
       порівняльного аналізу можливих варіантів
 
   Першим варіантом розв'язання проблеми є внесення змін до
Закону України  "Про  правові  засади  цивільного  захисту"
( 1859-15 ), а також інших законів, що регулюють відносини у сфері
цивільного захисту.
 
   Недоліками цього варіанта є:
 
   збереження функціонування в Україні трьох систем протидії
надзвичайним ситуаціям, що призводить до дублювання повноважень
органів виконавчої влади у зазначеній сфері;
 
   відсутність можливості уніфікації положень законодавства у
сфері цивільного захисту.
 
   Другим варіантом  розв'язання  проблеми,  законодавчого
врегулювання відносин у сфері цивільного захисту та уніфікації
нормативно-правових актів у зазначеній сфері є розроблення Кодексу
на базі  Законів  України  "Про  Цивільну  оборону  України"
( 2974-12 ), "Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру" ( 1809-14 ), "Про
правові  засади  цивільного  захисту"  (  1859-15  ),  "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ), "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про війська Цивільної оборони України" ( 556-14 ),
"Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони"
( 328-14 ).
 
   Другий варіант є оптимальним, оскільки його реалізація дасть
змогу створити єдину систему цивільного захисту, уніфікувати
законодавство у сфері цивільного захисту та уникнути протиріч і
дублювання окремих положень.
 
          Шляхи розв'язання проблеми
 
   Оптимальним шляхом  розв'язання  проблеми  законодавчого
врегулювання відносин у сфері цивільного захисту та уніфікації
нормативно-правових актів у цій сфері є розроблення Кодексу.
 
   Кодекс повинен бути основним законодавчим актом у сфері
цивільного захисту, що визначає основні засади державної політики
і  заходи  щодо  її реалізації, регулює відносини суб'єктів
діяльності у зазначеній сфері, а також враховує та узгоджує
положення, які містяться у законодавстві з питань цивільного
захисту.
 
   У Кодексі необхідно передбачити:
 
   мету, принципи та завдання цивільного захисту;
 
   права і обов'язки громадян України, іноземців та осіб без
громадянства у зазначеній сфері;
 
   класифікацію надзвичайних ситуацій;
 
   засади та порядок створення і функціонування єдиної системи
цивільного захисту;
 
   завдання та склад сил цивільного захисту;
 
   порядок:
 
   - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та захисту
населення і територій від їх наслідків;
 
   - реагування на надзвичайні ситуації;
 
   - організації  навчання  фахівців,  працівників  органів
виконавчої влади, сил цивільного захисту та населення з питань
цивільного захисту;
 
   - проходження служби в органах цивільного захисту, гарантії
соціального та правового захисту її особового складу, працівників
органів управління і сил цивільного захисту;
 
   - відшкодування  шкоди  та надання допомоги особам, які
постраждали від надзвичайних ситуацій;
 
   - фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів
цивільного захисту;
 
   повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій з
питань цивільного захисту;
 
   напрями міжнародного  співробітництва  у сфері цивільного
захисту, умови та порядок надання допомоги іноземним державам та
отримання допомоги від них.
 
            Очікувані результати
 
   Прийняття Кодексу дасть змогу систематизувати законодавство у
сфері цивільного  захисту,  сприятиме  ефективній  реалізації
державної політики у зазначеній сфері у мирний час та в особливий
період, підвищенню рівня відповідальності органів  виконавчої
влади, керівників підприємств, установ, організацій та населення
за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту.
 
   Прийняття Кодексу дасть можливість:
 
   удосконалити правові, економічні та організаційні  засади
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зокрема
щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 
   створити єдину систему цивільного захисту;
 
   розподілити повноваження і функції у сфері цивільного захисту
між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та іншими суб'єктами;
 
   підвищити ефективність заходів, спрямованих на запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій;
 
   усунути протиріччя  та  дублювання,  що  містяться  у
нормативно-правових актах у сфері цивільного захисту.
 
    Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових
      ресурсів, необхідних для виконання Кодексу
 
   Виконання Кодексу  не  потребує  додаткових  фінансових,
матеріально-технічних витрат і трудових ресурсів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка