Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 5 листопада 2008 р. N 1421-р
                Київ
 
      Про схвалення Концепції Державної цільової
      науково-технічної програми впровадження і
     застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
 
 
   1. Схвалити Концепцію Державної цільової науково-технічної
програми впровадження  і  застосування  грід-технологій  та
2009-2013 роки, що додається.
 
   Визначити Національну  академію  наук  і  МОН державними
замовниками Програми.
 
   2. Національній академії наук разом з Мінекономіки та іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити
і подати до кінця 2008 року Кабінетові Міністрів України проект
Державної  цільової науково-технічної програми впровадження і
застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 49
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 5 листопада 2008 р. N 1421-р
 
              КОНЦЕПЦIЯ
     Державної цільової науково-технічної програми
      впровадження і застосування грід-технологій
            на 2009-2013 роки
 
 
        Визначення проблеми, на розв'язання
           якої спрямована Програма
 
   Iнформатизація суспільного  життя  істотно  впливає  на
прискорення розвитку світової економіки, чим зумовлює соціальну
трансформацію суспільства. Розвиток і впровадження грід-технологій
у науку, індустрію, гуманітарну сферу за останнє десятиріччя
значно випереджає Iнтернет, який вже став невід'ємною частиною
життя. Провідні країни виділяють значні кошти на дослідження
грідтехнологій, підтримку міжнародного співробітництва та побудову
національних грід-інфраструктур. Грід-технології  дають  змогу
виконувати великі за обсягом обчислення та створювати систему, яку
можна назвати обчислювальний Iнтернет.
 
   У провідних  країнах  світу  грід-технології   широко
впроваджуються в економіку, освіту, медицину та інші сфери.
Використання грід-інфраструктури практично в усіх країнах Європи
стає потужним інтегруючим фактором у світовій економіці.
 
   В Україні також постає гостра потреба в обробленні великих
обсягів накопичених даних  у  галузі  науки,  промисловості,
соціальній  сфері,  що без застосування грід-технологій стає
неможливим.  Відсутність  національної   грід-інфраструктури
перешкоджає розв'язанню наукових і практичних проблем, зокрема
здійсненню євроінтеграційних процесів.
 
    Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
     необхідності її розв'язання програмним методом
 
   Основною причиною незадовільного розвитку грід-технологій в
Україні є обмеженість матеріально-технічних і фінансових ресурсів
науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, а також
центральних  органів  виконавчої  влади,  заінтересованих  у
впровадженні та широкому застосуванні грід-технологій.
 
   Для створення національної грід-інфраструктури необхідно:
 
   розробити єдині підходи до створення системи національних
грід-вузлів, захисту інформаційних ресурсів та автентифікації
користувачів у національній грід-інфраструктурі;
 
   забезпечити:
 
   - скоординований підхід до розвитку мережі магістральних
оптоволоконних  каналів  зв'язку  з  необхідною  пропускною
спроможністю;
 
   - кваліфіковане адміністрування грід-вузлів;
 
   - підготовку фахівців з грід-технологій;
 
   - розроблення грідівського програмного забезпечення.
 
   Грід-технології з  огляду  на  світові  тенденції широко
застосовуватимуться у таких фундаментальних і прикладних наукових
галузях, як:
 
   фізика високих енергій, фізика твердого тіла, фізика плазми,
фізика ядра і ядерних реакцій;
 
   астрономія, астрофізика, космологія, еволюція всесвіту;
 
   фармацевтика, хімія, хімічна промисловість;
 
   біохімія, молекулярна біологія, генна інженерія,  зокрема
розшифрування геномів тварин і рослин;
 
   геофізика, метеорологія, сейсмологія;
 
   економіка, прикладна математика.
 
   До першочергових  проблем,  які  будуть розв'язуватися в
медицині за допомогою грід-технологій, належить аналіз медичних
обстежень та досліджень, що потребують динамічно мінливих виборок
і методів дослідження, збір, структурування та оброблення даних
незалежно від місця їх зберігання, створення інфраструктури для
роботи з великими  обсягами  цифрових  даних  радіологічних,
генетичних досліджень, медичної цифрової діагностичної графіки
тощо.
 
   У світовій практиці грід-технології інтенсивно впроваджуються
в економіку і промисловість для розв'язання проблем машино-,
літако- і суднобудування, космічної промисловості, транспорту,
нафтової і газової галузі, енергетики.
 
   Створення національного гріду сприятиме розвитку міжнародного
наукового співробітництва, інтеграції українських  вчених  до
світової наукової громадськості, їх участі у використанні та
створенні наукових баз  даних,  проведенні  відеоконференцій,
відеосемінарів, доступу до науково-освітніх ресурсів провідних
світових університетів і наукових центрів, створенню разом з
провідними  університетами  віртуальних наукових і навчальних
лабораторій для ознайомлення світової громадськості з матеріалами,
що зберігаються в українських музеях і архівах, територіально
розподіленої електронної бібліотеки, інтегрованої до іноземних
наукових і загальноосвітніх комп'ютерних бібліотек.
 
   На шляху  створення  національної грід-інфраструктури вже
зроблені перші кроки, а саме:
 
   у рамках Державної програми "Iнформаційні та комунікаційні
технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1153
( 1153-2005-п  ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49,
ст. 3058), проводиться науково-технічна робота  із  створення
національної  грід-інфраструктури  для  забезпечення  наукових
досліджень;
 
   побудовано дев'ять грід-вузлів академічного гріду, на стадії
підготовки ще 11;
 
   український академічний грід використовується для проектів,
які реалізуються під егідою найбільшої в світі європейської
міжнародної наукової організації - Європейського центру ядерних
досліджень (Женева, Швейцарія).
 
   Для комплексного розв'язання зазначеної проблеми необхідна
державна підтримка та координація зусиль усіх органів виконавчої
влади, зокрема затвердження Державної цільової науково-технічної
програми впровадження  і  застосування  грід-технологій  на
2009-2013 роки.
 
        Мета та основні завдання Програми
 
   Метою Програми є створення національного гріду та широке
впровадження грід-технологій у наукову та соціально-економічну
сферу.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   створення національної грід-інфраструктури з впровадженням
комплексної  системи  захисту  інформації  відповідно  до
законодавства;
 
   залучення українських науковців до участі у  міжнародних
сучасних унікальних експериментах і комп'ютерному обробленні їх
результатів та у наукових форумах;
 
   впровадження і застосування грід-технологій в економічній,
фінансовій та соціальній сфері, промисловості, медицині та під час
проведення наукових досліджень і спостережень у режимі реального
часу;
 
   підготовка фахівців для роботи з грід-технологіями.
 
         Визначення оптимального варіанта
         розв'язання проблеми на основі
       порівняльного аналізу можливих варіантів
 
   Проаналізовані такі варіанти створення національного гріду і
впровадження грід-технологій:
 
   поступове нарощення ресурсів національного гріду в наукових
установах, які вже мають досвід роботи з грід-технологіями, та
подальше їх впровадження в інші сфери;
 
   побудова галузевих та  регіональних  грідів,  розроблення
методів роботи і впровадження грід-технологій у кожен з них і
наступне їх об'єднання в регіональні та національний гріди;
 
   створення багаторівневої міжвідомчої грід-інфраструктури з
елементами централізованого управління, що враховує особливості
використання грід-технологій у різних сферах.
 
   Застосування першого варіанта  призведе  до  уповільнення
впровадження грід-технологій і збільшить відставання України в цій
сфері.
 
   Галузеві гріди, що будуть створені у разі  застосування
другого  варіанта,  в  майбутньому стануть перешкодою до їх
об'єднання у національну грід-інфраструктуру.
 
   Найоптимальнішим та перспективним є третій варіант, який дає
змогу оптимізувати створення національного гріду ще на стадії
проектування та забезпечити його інтеграцію до європейського і
світового гріду.
 
   У разі застосування третього варіанта створення національної
грід-інфраструктури доцільно розпочати з регіональних грід-вузлів,
робота яких буде координуватися науковими установами Національної
академії наук та МОН. Цей процес супроводжуватиметься формуванням
віртуальних організацій за спільними науковими, науково-технічними
та практичними інтересами. Одночасно створюватимуться грід-вузли в
наукових установах Національної академії наук, МОН, МОЗ та вищих
навчальних закладах.
 
       Шляхи і способи розв'язання проблеми,
           строк виконання Програми
 
   Строк виконання Програми планується на 2009-2013 роки.
 
   Для досягнення мети Програми та виконання її основних завдань
необхідно:
 
   забезпечити розвиток обчислювальних ресурсів на базі нових
процесорів, обчислювальних вузлів і комунікаційної інфраструктури;
 
   розробити спеціалізоване програмне забезпечення (грідівське
та адаптоване до грід-обчислень);
 
   створити систему управління грід-інфраструктурою;
 
   утворити національний сертифікаційний центр для реєстрації
ресурсів і автентифікації користувачів гріду.
 
   В основу   створення  національної  грід-інфраструктури
передбачається покласти принцип  гнучкої  багаторівневості  з
елементами централізованого управління, що забезпечить об'єднання
грід-вузлів з різною потужністю та спеціалізацією.
 
   Активне використання грід-технологій потребуватиме наявності
відповідних фахівців, тому необхідно забезпечити підготовку та
перепідготовку у вищих навчальних закладах  таких  фахівців,
розробити відповідні плани і програми.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу:
 
   створити національний  грід,  інтегрований  до  світової
грідінфраструктури;
 
   побудувати національну грід-інфраструктуру, зокрема систему
регіональних грід-вузлів та грід-вузлів у наукових установах та
вищих навчальних закладах, з'єднаних високошвидкісними каналами
зв'язку;
 
   забезпечити впровадження грід-технологій у науку, освіту,
медицину та інші сфери;
 
   активізувати міжнародне  наукове  та   науково-технічне
співробітництво.
 
       Оцінка фінансових, матеріально-технічних
         і трудових ресурсів, необхідних
           для виконання Програми
 
   Фінансування Програми  планується  здійснювати  в  межах
видатків, які передбачаються у державному бюджеті для Національної
академії наук, МОН, МОЗ та інших органів виконавчої влади, що
братимуть участь у виконанні Програми, а також за рахунок коштів
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя, інших джерел.
 
   Орієнтовні витрати  на  виконання  Програми  становлять
310 млн.гривень.
 
   Обсяг видатків  для  виконання  Програми  уточнюється  з
урахуванням можливостей державного бюджету.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка