Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо реалізації порядку залучення виконавців робіт із землеустрою та суб'єктів оціночної діяльності

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.11.2008 N 1402
 
 
        Щодо реалізації порядку залучення
         виконавців робіт із землеустрою
        та суб'єктів оціночної діяльності
 
 
   З метою впорядкування роботи  щодо  залучення  суб'єктів
оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою під час
виконання структурними підрозділами Фонду державного майна України
(ФДМУ) функцій відповідно до розподілу повноважень з питань
земельних  відносин,  передбачених  розпорядженням  ФДМУ  від
01.09.2008 N 31-р, Н А К А З У Ю:
 
   1. Департаменти ФДМУ, які приймають рішення відповідно до
повноважень з питань земельних відносин в частині земельних
ділянок, на яких розташовані об'єкти державної власності (далі -
відповідні департаменти), мають з'ясувати шляхом звернення до
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів
(його територіального органу) або балансоутримувачів об'єктів
приватизації наявність:
   документації щодо прав на земельну ділянку та об'єктів, які
на ній розташовані;
   технічної документації (технічного паспорта) з даними про
дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний
регламент її поліпшення;
   документації із землеустрою про встановлення меж земельної
ділянки та позначення їх межовими знаками;
   інших даних, що стосуються характеристики земельної ділянки.
 
   2. У разі відсутності документів, передбачених п. 1 цього
наказу, відповідний департамент має звернутися до органів, що
забезпечують реалізацію державної політики стосовно використання
та охорони земель (органів місцевого самоврядування, державних
адміністрацій, Державної інспекції з контролю за використанням і
охороною земель), або  надати  доручення  щодо  забезпечення
вищезазначеними  документами виконавчому органу господарського
товариства чи керівництву державного підприємства, по  якому
прийнято рішення щодо управління майном (якщо департамент здійснює
управління державними корпоративними правами у господарському
товаристві  або  має  функції  управління  майном державного
підприємства).
 
   3. У разі неможливості забезпечити повний комплект документів
із землеустрою шляхом виконання дій, зазначених у пунктах 1 і 2
цього наказу, відповідний департамент готує проект рішення ФДМУ
щодо проведення землевпорядних робіт із залученням виконавця робіт
із землеустрою та (у разі потреби) суб'єкта оціночної діяльності у
сфері оцінки земель з метою виконання землеоціночних робіт.
   Відповідний департамент подає до Департаменту оцінки майна та
оціночної діяльності службову записку про необхідність обрання на
конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою та (або)
суб'єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель. До службової
записки додаються:
   копія наказу   ФДМУ   про  проведення  землевпорядних
(землеоціночних) робіт;
   копії наявних документів, передбачених п. 1 цього наказу, а
також інформація про наявність правоустановчих (правопідтвердних)
документів на земельну ділянку;
   належним чином оформлена інформація (відомість) про об'єкт
оцінки згідно з додатком 5 (у разі залучення виконавця робіт із
землеустрою) та додатком 2 (у разі залучення суб'єкта оціночної
діяльності у сфері оцінки земель) до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.2003 N 2100
( z1194-03 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2003 за N 1194/8515;
   відомості стосовно платника робіт  (джерело  фінансування
робіт).
 
   4. Департамент оцінки майна та оціночної діяльності здійснює
заходи щодо опублікування інформації про проведення конкурсу з
відбору виконавців робіт із землеустрою та суб'єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки земель, забезпечує процедуру проведення
конкурсу та укладення договору з переможцем конкурсу про виконання
робіт із землеустрою (додаток до цього  наказу)  та  (або)
землеоціночних робіт. Якщо землевпорядні (землеоціночні) роботи не
стосуються об'єкта приватизації, Департамент оцінки майна та
оціночної діяльності не укладає договір, а інформує відповідний
департамент про результати проведеного конкурсу, зокрема стосовно
переможця, терміну і вартості виконання робіт, для забезпечення
укладення договору замовником таких робіт.
 
   5. Відповідний департамент надає  всю  наявну  в  нього
інформацію  та документацію, передбачену п. 1 цього наказу,
переможцю  конкурсу  для  виконання  останнім  землевпорядних
(землеоціночних) робіт або організовує передачу такої інформації
та документації (якщо департамент здійснює управління державними
корпоративними правами у господарському товаристві).
 
   6. Виконавець  робіт  із  землеустрою, суб'єкт оціночної
діяльності у сфері оцінки земель або Департамент оцінки майна та
оціночної діяльності ФДМУ мають забезпечити проведення державної
експертизи документації із землеустрою, а також звіту з експертної
грошової оцінки земельної ділянки спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади у сфері державної експертизи, про що зазначається
у відповідному договорі, укладеному з ФДМУ.
 
   7. Регіональні  відділення  та  представництва  ФДМУ при
організації  землеоціночних  та  землевпорядних  робіт  мають
самостійно вживати заходів, аналогічних зазначеним у цьому наказі.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                 В.Семенюк-Самсоненко
 
 
                   Додаток
                   до наказу ФДМУ
                   24.11.2008 N 1402
 
 
           ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР N ___
        про виконання робіт із землеустрою
 
 
 місто _________________        "___" ____________ 200_ р.
 
______________________________________ в особі ___________________
   (назва органу приватизації)           (посада,
 
__________________________________________________________________
    прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи
 
_________________________________________________________________,
            органу приватизації)
 
який(а) діє на підставі _______________________ (далі - Замовник),
 
з одного боку, та ________________________________________________
              (назва суб'єкта господарювання)
 
в особі __________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові
 
_________________________________________________________________,
      уповноваженої особи суб'єкта господарювання)
 
який(а) діє на підставі __________________________________________
                (назва статутного документа
 
__________________________________________________________________
       або свідоцтва про реєстрацію фізичної
 
_________________________________________________________________,
            особи - підприємця)
 
зареєстрованого __________________________________________________
                   (дата)
 
за N _____________________________________________________________
      (номер статутного документа або свідоцтва
 
__________________________________________________________________
    про реєстрацію фізичної особи - підприємця та назва
 
__________________________________________________________________
      державного органу, що здійснив реєстрацію)
 
(далі - Виконавець), з іншого боку, уклали цей договір (далі -
Договір) про таке.
 
            1. Предмет Договору
 
   Виконавець за завданням Замовника  проводить  роботи  із
землеустрою (землевпорядні роботи) _______________________________
 
__________________________________________________________________
     (назва об'єкта землеустрою - земельної ділянки
 
__________________________________________________________________
   (земельних ділянок), на якій (яких) розміщений об'єкт
 
__________________________________________________________________
      приватизації, та її (їх) місце розташування)
 
__________________________________________________________________
          (назва об'єкта приватизації)
 
(далі - роботи) та передає документацію із землеустрою на державну
експертизу, а Замовник після надання йому позитивного висновку
державної експертизи приймає роботи і оплачує їх.
 
   Технічні, економічні та інші вимоги до робіт викладені у
завданні на виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору
(додаток до Примірного договору).
 
           2. Мета проведення робіт
 
   Роботи виконуються з метою приватизації об'єкта разом із
земельною ділянкою, на якій він розташований (для прийняття
відповідного розпорядчого  рішення  стосовно  цієї  земельної
ділянки).
 
          3. Порядок виконання робіт
 
   Виконання робіт здійснюється в такій послідовності: перший
етап - проведення робіт і розроблення документації із землеустрою;
строк - ______________ календарних днів від дати підписання
Договору;
   другий етап (*) - подання документації із землеустрою на
державну експертизу відповідно до Закону України "Про державну
експертизу землевпорядної документації" і виконання обов'язків
розробників об'єктів державної експертизи, визначених статтею 30
цього Закону, з метою отримання позитивного висновку державної
експертизи. Строк надання Замовнику позитивного висновку державної
експертизи - два дні від дати його отримання.
 
---------------
   (*) Зазначається, якщо зобов'язання щодо подання документації
із  землеустрою  на державну експертизу покладаються органом
приватизації на виконавця робіт із землеустрою.
 
       4. Вартість робіт та порядок розрахунків
 
   4.1. Загальна вартість робіт становить ______________________
гривень, у тому числі ПДВ ________________________________________
                (сума зазначається цифрами
 
__________________________________________________________________
    та літерами з урахуванням або без урахування податку
 
__________________________________________________________________
     на додану вартість залежно від індивідуального
 
_________________________________________________________ гривень.
         порядку розрахунків Виконавця)
 
   4.2. Розрахунки  між  сторонами  здійснюються  в  такій
послідовності: протягом десяти  банківських  днів  від  дати
підписання акта приймання-передавання робіт Замовник перераховує
на рахунок Виконавця суму в розмірі 100% загальної вартості робіт,
що становить _____________________________________________________
гривень, у тому числі ПДВ ________________________________________
              (сума зазначається цифрами та літерами
 
__________________________________________________________________
  з урахуванням або без урахування податку на додану вартість
 
__________________________________________________________________
        залежно від індивідуального порядку
 
_________________________________________________________ гривень.
           розрахунків Виконавця)
 
   У разі відсутності фінансування з Державного бюджету України
Замовник не несе відповідальності за прострочення оплати, але
зобов'язується оплатити виконані роботи одразу після надходження
коштів з Державного бюджету України.
 
          5. Права та обов'язки сторін
 
   5.1. Виконавець зобов'язаний виконати роботи із землеустрою у
строк, зазначений в абзаці другому пункту 3 Договору.
 
   5.2. Виконавець зобов'язаний надати Замовнику документацію із
землеустрою разом з позитивним висновком державної експертизи,
проведеної спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у
сфері державної експертизи, у строк, зазначений в пункті 3
Договору.
 
   5.3. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за
наслідки, що виникли під час або внаслідок використання третьою
особою матеріалів та даних документації із землеустрою з метою, що
не була предметом Договору.
 
   5.4. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю наявну в нього
земельно-кадастрову  документацію, правоустановчі документи на
земельну ділянку, а також інформацію про наявність земельних
сервітутів і обмежень (обтяжень) прав на земельну ділянку.
 
   5.5. У разі, якщо Виконавець вчасно не приступає до виконання
Договору або після закінчення строку, встановленого  Законом
України "Про  державну експертизу землевпорядної документації"
( 1808-15 ), не надає Замовнику позитивного висновку державної
експертизи, Замовник може відмовитися від Договору і вимагати
відшкодування збитків за неналежне виконання Виконавцем умов
Договору.
 
   5.6. У разі, якщо під час виконання Виконавцем робіт із
землеустрою, передбачених Договором, стане очевидним, що вони не
будуть виконані належним чином в обумовлений строк, Замовник може
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків або
встановити відповідний строк для усунення Виконавцем недоліків.
Якщо Виконавець не усунув недоліків у визначений строк, Замовник
може відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків за
неналежне виконання Виконавцем умов Договору.
 
   5.7. У разі наявності поважних причин Замовник може до
завершення  Виконавцем  робіт  із  землеустрою,  передбачених
Договором, відмовитися від Договору і відшкодувати Виконавцю
фактичні витрати за здійснений обсяг робіт. Розрахунок фактичних
витрат за здійснений обсяг робіт подається Виконавцем Замовнику
протягом 5 робочих днів від дати отримання ним повідомлення
Замовника про відмову від Договору.
 
         6. Порядок приймання-передавання
      документації із землеустрою та позитивного
         висновку державної експертизи
 
   6.1. Після завершення робіт Виконавець  надає  Замовнику
документацію із землеустрою в двох примірниках, а також позитивний
висновок державної експертизи. Виконавець передає також по одному
примірнику  документації  із землеустрою органу по земельних
ресурсах та Державному фонду  документації  із  землеустрою.
   Виконавець на  вимогу  Замовника  дає  роз'яснення  щодо
документації із землеустрою.
 
   6.2. У випадках, передбачених Договором,  підставою  для
розрахунків між сторонами є акт приймання-передавання робіт, який
складається за умови наявності позитивного висновку державної
експертизи. В інших випадках акт приймання-передавання робіт не
складається.
 
   6.3. У разі, якщо Замовник відмовляється підписати  акт
приймання-передавання  робіт,  він  повинен  надати  письмове
обґрунтування причин своєї відмови.
 
   6.4. Датою надання Замовнику документації із землеустрою та
позитивного  висновку  державної експертизи є дата офіційної
реєстрації у _____________________________________________________
                (назва органу
 
___________________________________ поданих Виконавцем документів.
     приватизації)
 
   6.5. Датою  завершення  робіт  є  дата  підписання акта
приймання-передавання робіт (на підставі виконаних робіт).
 
          7. Відповідальність сторін
 
   7.1. У разі неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, у
тому числі непроведення робіт у строки, передбачені Договором, з
Виконавця стягується пеня в розмірі 0,1% суми Договору за кожний
день прострочення.
 
   7.2. Виконавець  не  несе  відповідальності за неналежне
виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо воно є результатом
неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених
п. 5.4 Договору.
 
   7.3. Спори між сторонами у зв'язку  з  виконанням  або
тлумаченням цього Договору розв'язуються в установленому чинним
законодавством порядку.
 
       8. Умови забезпечення конфіденційності
 
   Сторони зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію
стосовно виконання робіт.
 
       9. Набрання чинності договором, строк дії
 
   Договір набирає  чинності  з  моменту  його  підписання
уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання
сторонами своїх зобов'язань за Договором.
 
             10. Iнші умови
 
   10.1. Договір складено в 3 примірниках українською мовою,
кожний з яких має однакову юридичну силу.
 
   10.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною
згодою сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди
стають невід'ємними частинами Договору.
 
   10.3. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно з
чинним законодавством.
 
          11. Юридичні адреси сторін
 
       Замовник            Виконавець
 ________________________________ ________________________________
  (назва органу приватизації)      (назва Виконавця)
 
 ________________________________ ________________________________
      (адреса)             (адреса)
 р/р ____________________________ р/р ____________________________
 
 в ______________________________ в ______________________________
 
 МФО ____________________________ МФО_____________________________
 
 код за ЄДРПОУ __________________ код за ЄДРПОУ __________________
 
 код платника податку       свідоцтво сплати
 на додану вартість _____________ єдиного податку від ____________
 
                 N ______________________________
 реєстраційний номер свідоцтва  ________________________________
 ________________________________ ________________________________
   (посада уповноваженої      (посада уповноваженої
  особи органу приватизації)      особи Виконавця)
 
 ________________________________ ________________________________
     (прізвище, ім'я         (прізвище, ім'я
 
 ________________________________ ________________________________
      та по батькові)         та по батькові)
 
 ________________________________ ________________________________
       (підпис)             (підпис)
 
 М.П.               М.П.
 
 
                   Додаток
                   до Примірного договору
 
 
               ЗАВДАННЯ
            на виконання робіт
 
 
 Виконувані роботи _______________________________________________
              (зазначається перелік виконуваних
 
__________________________________________________________________
           робіт із землеустрою)
 
__________________________________________________________________
 
 Підстава для виконання робіт ____________________________________
__________________________________________________________________
 
 Документи, що підтверджують  права на користування земельною
ділянкою: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Характеристика об'єкта землеустрою (земельної ділянки):
   місце розташування __________________________________________
   форма власності _____________________________________________
   цільове призначення _________________________________________
 
 Вихідні дані:
   площа об'єкта землеустрою (земельної ділянки) _____ га (кв.м)
   наявні обмеження ____________________________________________
   земельні сервітути __________________________________________
   умови надання земельної ділянки _____________________________
__________________________________________________________________
        (власність, постійне користування,
         оренда із зазначенням строку)
 
   інші матеріали ______________________________________________
 
 Документи із землеустрою та матеріали, що повинні бути подані за
результатами виконаних робіт: ____________________________________
                  (назва об'єкта землеустрою)
 
складається у чотирьох примірниках.
 
       Замовник            Виконавець
 ________________________________ _______________________________
  (назва органу приватизації)      (назва Виконавця)
 
 ________________________________ _______________________________
   (посада уповноваженої       (посада уповноваженої
  особи органу приватизації)       особи Виконавця)
 
 ________________________________ _______________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові)  (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 ________________________________ _______________________________
      (підпис)             (підпис)
 
 М.П.               М.П.
 
 "___"_____________ 200_ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка