Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку скликання та проведення з'їзду аудиторів України

          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            18.12.2008 N 197/4
 
 
        Про затвердження Порядку скликання
       та проведення з'їзду аудиторів України
 
 
   Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22
квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (в редакції Закону від
14.09.2006  ( 140-16 )), Аудиторська палата України (далі - АПУ)
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Порядок  скликання  та  проведення  з'їзду
аудиторів України в редакції, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок скликання та
проведення з'їзду аудиторів України, затверджений рішенням АПУ від
19.01.2007 N 171/1.1 ( vr171230-07 ).
 
   3. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
 
 Голова Аудиторської
 палати України                   С.О.Столярова
 
 
                   Додаток
                   до рішення Аудиторської
                   палати України
                   18.12.2008 N 197/4
 
 
               ПОРЯДОК
     скликання та проведення з'їзду аудиторів України
 
 
            1. Основні положення
 
   1.1. Цей Порядок регулює організаційні питання ініціювання,
підготовки та проведення з'їзду аудиторів України (далі - з'їзд)
згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22
квітня 1993 р. N 3125-XII ( 3125-12 ) (в редакції Закону України
від  14.09.2006 р. ( 140-16 ))  з  метою формування складу
Аудиторської палати України (далі - АПУ).
 
   1.2. Здійснення організаційних заходів щодо скликання з'їзду
покладається на АПУ.
 
   1.3. Метою проведення з'їзду є формування складу АПУ.
 
   1.4. Учасниками з'їзду можуть бути аудитори України, які
мають чинний на момент проведення з'їзду сертифікат аудитора та
обрані делегатами з'їзду. Особи, які не є аудиторами, беруть
участь у з'їзді як технічний персонал для забезпечення проведення
з'їзду та можуть бути присутніми на з'їзді без права голосу.
 
   1.5. З'їзд може бути черговим, позачерговим (надзвичайним),
повторним:
   - черговий з'їзд скликається один раз на п'ять років для
делегування представників до АПУ;
   - позачерговий з'їзд скликається для вирішення питань, що
належать до компетенції з'їзду, у випадку, передбаченому пункту
1.7 цього Порядку;
   - повторний з'їзд скликається у випадку визнання з'їзду
таким, що не відбувся.
 
   1.6. З'їзд скликається за рішенням АПУ.
 
   1.7. Позачерговий  з'їзд  скликається за рішенням АПУ у
випадку:
   - недієздатності АПУ через дострокове припинення повноважень
членів АПУ відповідно до пункту 9.2 цього Порядку;
   - коли протягом шести місяців з дати формування складу АПУ
засідання не можуть розпочатися.
 
   1.8. Організація проведення з'їзду та фінансування витрат з
його проведення, в тому числі фінансування витрат на оренду
приміщення, виготовлення бюлетенів для голосування, здійснює АПУ.
 
   1.9. Голова АПУ забезпечує формування нового складу АПУ.
 
   1.10. Для організації підготовки та проведення з'їзду за
рішенням АПУ створюється оргкомітет з підготовки проведення з'їзду
(далі - оргкомітет). З числа членів АПУ обирається  голова
оргкомітету.
 
           2. Компетенція з'їзду
 
   2.1. До виключної компетенції з'їзду відноситься прийняття
рішення з питань делегування членів АПУ та дострокового припинення
повноважень членів АПУ.
 
   2.2. З'їзд може розглядати інші питання, включені до порядку
денного.
 
   3. Порядок скликання з'їзду та висунення кандидатів у члени
АПУ
 
   3.1. Рішення про скликання чергового та позачергового з'їзду
приймається АПУ не пізніше, ніж за сто двадцять календарних днів
до дати його проведення.
 
   3.2. Рішення АПУ про скликання з'їзду оприлюднюється на
офіційному веб-сайті АПУ та у  друкованих  засобах  масової
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження не пізніше ніж
за дев'яносто календарних днів до дати його проведення. Рішення
АПУ про скликання з'їзду може оприлюднюватися в офіційному виданні
АПУ.
 
   3.3. У рішенні АПУ про скликання з'їзду зазначається:
   - статус з'їзду;
   - підстави скликання з'їзду;
   - дата, місце та час проведення з'їзду;
   - попередній порядок денний з'їзду;
   - проект регламенту проведення з'їзду;
   - дата та час закінчення прийому пропозицій аудиторів до
порядку денного з'їзду;
   - перелік інформаційних матеріалів, підготовлених до з'їзду,
з зазначенням порядку ознайомлення з ними;
   - дата початку та закінчення висунення кандидатів у члени
АПУ;
   - загальна кількість аудиторів України на дату прийняття
рішення про проведення з'їзду.
 
   3.4. З моменту прийняття рішення АПУ про скликання з'їзду
розпочинається висунення кандидатів у члени АПУ.
 
   3.5. Право аудиторів бути обраними до складу АПУ реалізується
через рішення, які приймаються на з'їзді. Висунення кандидатів у
члени АПУ може здійснюватись  від  професійних  аудиторських
організацій, зборів аудиторів регіонів або шляхом самовисування у
необмеженій кількості. Висування та реєстрація кандидатів у члени
АПУ завершується за тридцять календарних днів до дати проведення
з'їзду.
 
   3.6. Висунуті кандидати мають не пізніше як за тридцять
календарних днів до дня проведення з'їзду надати до Секретаріату
АПУ заповнену належним чином реєстраційну форму (додаток 1 до
цього Порядку) у двох примірниках та копію сертифікату аудитора.
 
   3.7. Документи, які подаються для реєстрації кандидатом у
члени АПУ, приймаються Секретаріатом АПУ за описом, копія якого в
день надходження документів видається (надсилається рекомендованим
листом) кандидату з відміткою про дату надходження документів.
Дата надходження документів для реєстрації кандидатом у члени АПУ
вноситься Секретаріатом АПУ до журналу обліку реєстраційних форм.
 
   3.8. Кандидати, які не надали заповнену належним  чином
реєстраційну форму та копію сертифікату аудитора або подали їх з
порушенням термінів, не підлягають реєстрації кандидатами у члени
АПУ.
 
   3.9. Секретаріат АПУ перевіряє відсутність застосованих до
кандидата у члени АПУ стягнень з боку АПУ та наявність у кандидата
безперервного стажу аудиторської діяльності не менше п'яти років,
про що робиться відмітка у реєстраційній формі.
 
   3.10. Заповнені належним чином реєстраційні форми кандидатів
розміщуються не пізніше як за чотирнадцять календарних днів до дня
проведення з'їзду на офіційному веб-сайті АПУ.
 
         4. Формування порядку денного
 
   4.1. АПУ готує попередній порядок денний  та  регламент
проведення  відповідного  з'їзду, які підлягають розгляду та
затвердженню на з'їзді.
 
   4.2. До порядку денного не можуть включатися питання, що не
відповідають вимогам чинного законодавства України та не належать
до компетенції з'їзду або належать до компетенції інших органів.
 
   4.3. Пропозиції щодо формування порядку денного приймаються
Секретаріатом АПУ у строк не пізніше ніж за тридцять календарних
днів до дати проведення з'їзду.
 
           5. Правочинність з'їзду
 
   5.1. З'їзд вважається правочинним за умови участі в його
роботі  не  менше  двох третин зареєстрованих делегатів, що
підтверджується протоколом реєстрації делегатів з'їзду, складеним
оргкомітетом. Протокол реєстрації делегатів з'їзду підписує голова
оргкомітету та не менше двох членів оргкомітету.
 
   5.2. За відсутності кворуму протягом двох годин з моменту
початку  реєстрації делегатів з'їзд визнається таким, що не
відбувся.
 
   5.3. Протягом тридцяти календарних днів від призначеної дати
проведення з'їзду, що не відбувся, АПУ приймає рішення про
проведення повторного з'їзду.
 
   5.4. Повторний з'їзд проводиться в порядку, визначеному для
проведення чергового з'їзду.
 
        6. Порядок обрання делегатів з'їзду
 
   6.1 Делегатів  з'їзду  обирають  на  регіональних зборах
аудиторів, які проводяться в областях України, АР Крим, містах
Києві  та Севастополі у строк не пізніше ніж за шістдесят
календарних днів до дати проведення з'їзду. Набуття аудитором
статусу делегата з'їзду відбувається виключно на регіональних
зборах аудиторів.
 
   6.2. Секретаріат  АПУ  за  погодженням  з  регіональними
відділеннями АПУ (далі - РВ АПУ) складає графік проведення
регіональних зборів аудиторів  України,  який  затверджується
рішенням АПУ. Рішенням АПУ призначаються члени АПУ, відповідальні
за проведення зборів аудиторів у відповідному регіоні.
 
   6.3. РВ АПУ інформує аудиторів про час і місце проведення
зборів аудиторів у регіоні. Iнформація про проведення зборів
аудиторів у регіонах підлягає оприлюдненню шляхом обов'язкової
публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті АПУ.
 
   6.4. Секретаріат  АПУ  надає  РВ  АПУ  та  члену  АПУ,
відповідальному за проведення зборів аудиторів у відповідному
регіоні, списки аудиторів, які зареєстровані у їхньому регіоні на
перше число останнього місяця перед датою проведення зборів
аудиторів регіону, з зазначенням адреси та номерів телефонів
аудиторів.
 
   6.5. Не менш як за десять днів до регіональних зборів
аудиторів РВ АПУ надсилає рекомендованим листом кожному аудитору
персональне запрошення для участі у регіональних зборах аудиторів,
у якому вказує точну дату, час і місце проведення регіональних
зборів.
 
   6.6. На  збори  запрошуються усі сертифіковані аудитори,
зареєстровані, згідно з даними АПУ, у відповідному регіоні.
Реєстрація  учасників зборів проводиться за документом, який
посвідчує особу. Регіональні збори аудиторів є  повноважними
незалежно від кількості присутніх на них аудиторів.
 
   6.7. Для обрання делегатів з'їзду збори обирають лічильну
комісію регіональних зборів.
 
   6.8. Висунення кандидатур делегатів з'їзду вільне, у тому
числі шляхом самовисування. Норма представництва делегатів на
з'їзд становить 1 делегат від 10 сертифікованих аудиторів.
 
   6.9. Голосування на регіональних зборах може бути відкритим
або таємним за рішенням зборів.
 
   6.10. У разі відкритого голосування лічильна комісія для
обрання делегатів з'їзду проводить підрахунок голосів.
 
   6.11. У разі таємного голосування:
   6.11.1. Після висунення кандидатур і їх обговорення висунуті
кандидатури аудиторів за згодою останніх включаються у бюлетень у
алфавітному порядку.
   6.11.2. Лічильна комісія згідно зі списком аудиторів вручає
кожному  учаснику  регіональних  зборів бюлетень для обрання
делегатів, про що кожен аудитор розписується у списку учасників
зборів.
   6.11.3. Кожен учасник  зборів,  отримавши  бюлетень  для
голосування, відмічає в ньому ті прізвища кандидатів, за яких він
голосує.
   6.11.4. Після  закінчення  голосування  лічильна  комісія
розпечатує урни для голосування і проводить підрахунок голосів.
 
   6.12. Обраними вважаються кандидати у делегати з'їзду, які
набрали  більшість  голосів присутніх на регіональних зборах
аудиторів відповідно до квоти, визначеної у п. 6.8 цього Порядку.
Голосування  на  регіональних  зборах  проводиться  особисто.
Голосування за дорученням не допускається.
 
   6.13. Після завершення підрахунку голосів лічильна комісія
складає протокол і доповідає зборам аудиторів про результати
голосування. Збори затверджують або не затверджують протоколи
лічильної комісії. У випадку незатвердження зборами протоколу
лічильної комісії збори обирають новий склад лічильної комісії та
проводять повторне голосування.
 
   6.14. Протягом двох днів після проведення зборів РВ АПУ
передає під розпис до оргкомітету або члену АПУ, відповідальному
за проведення зборів аудиторів у відповідному регіоні, протокол
регіональних зборів, список аудиторів, які брали участь у зборах,
з їхніми підписами, протоколи лічильної комісії та список обраних
делегатів з'їзду із зазначенням їхніх адрес і номерів телефонів.
 
   6.15. Протоколи зборів оформляються на бланках відповідного
РВ АПУ, підписуються головою та секретарем зборів і засвідчуються
членом АПУ, відповідальним за проведення зборів у відповідному
регіоні.
 
   6.16 На  підставі  протоколів зборів оргкомітет здійснює
реєстрацію делегатів з'їзду. За тридцять календарних днів до
призначеної  дати  проведення  з'їзду  реєстрація  делегатів
припиняється.
 
   6.17. За чотирнадцять календарних днів до проведення з'їзду
АПУ оприлюднює списки делегатів на з'їзд на офіційному веб-сайті
АПУ.
 
          7. Порядок проведення з'їзду
 
   7.1. Реєстрацію делегатів, які прибули на з'їзд, здійснює
оргкомітет.
 
   7.2. Головування  на з'їзді здійснює Голова АПУ або за
рішенням АПУ один із членів АПУ у разі неможливості виконання цієї
функції Головою АПУ з поважних причин.
 
   7.3. Головуючий на з'їзді на підставі наданих оргкомітетом
даних про реєстрацію делегатів оголошує про правочинність з'їзду.
У разі правочинності з'їзду головуючий на з'їзді оголошує проект
порядку денного та пропозиції до нього, які надійшли до АПУ, а
також регламент проведення з'їзду.
 
   7.4. За відсутності кворуму протягом двох годин з моменту
початку реєстрації делегатів з'їзду головуючий на з'їзді оголошує
з'їзд таким, що не відбувся.
 
   7.5. Після оголошення з'їзду правочинним з'їзд обговорює та
затверджує порядок денний і регламент своєї роботи,  обирає
лічильну комісію та секретаря з'їзду. Лічильна комісія з'їзду
складається з аудиторів, які зареєстровані делегатами з'їзду, у
кількості не менше 9 осіб.
 
   7.6. Хід роботи з'їзду протоколюється. За рішенням з'їзду та
за технічної можливості Секретаріат з'їзду веде аудіо- та/або
відеозапис з'їзду.
 
   7.7. Протокол  з'їзду  підписує головуючий на з'їзді та
секретар з'їзду. Витяг з резолютивної частини протоколу з'їзду
оприлюднюється у десятиденний строк в офіційному виданні АПУ та на
офіційному веб-сайті АПУ.
 
   7.8. Протоколи з'їзду, реєстрації делегатів, що прибули на
з'їзд,  а також лічильної комісії передаються на зберігання
Секретаріату АПУ, що несе відповідальність за їх збереження.
 
       8. Порядок прийняття рішень на з'їзді
 
   8.1. Рішення з'їзду приймаються простою більшістю голосів від
загальної кількості присутніх на з'їзді делегатів.
 
   8.2. Рішення  з'їзду  з  питань  делегування членів АПУ
приймаються таємним голосуванням або у інший спосіб, якщо цього
вимагає більшість учасників з'їзду.
 
   8.3. Голосування на з'їзді аудиторів проводиться особисто.
Голосування за дорученням не допускається. Під час голосування на
з'їзді кожний делегат має один голос.
 
   8.4. У разі відкритого голосування лічильна комісія проводить
підрахунок голосів. Відкрите голосування на з'їзді аудиторів
здійснюється мандатами, які видаються делегатам з'їзду аудиторів
під час проведення реєстрації.
 
   8.5. Таємне голосування з питань делегування членів АПУ
проводиться у наступному порядку:
   8.5.1. кандидати в члени АПУ включаються у бюлетень  в
алфавітному  порядку, бюлетені виготовляються АПУ за формою,
затвердженою АПУ (додаток 2 до цього Порядку);
   8.5.2. лічильна  комісія  згідно з протоколом реєстрації
делегатів, які прибули на з'їзд, вручає під розпис кожному
делегату з'їзду бюлетень для обрання делегатів безпосередньо перед
початком голосування;
   8.5.3. кожен делегат, отримавши бюлетень для голосування,
відмічає у бюлетені кандидатів у члени АПУ у кількості, не більшій
від кількості, що відповідає кількості членів АПУ, які мають бути
делеговані до АПУ на з'їзді, та опускає бюлетень до відповідної
скриньки;
   8.5.4. лічильна комісія з'їзду у присутності головуючого на
з'їзді,  голови  оргкомітету та секретаря з'їзду розпечатує,
відчиняє скриньку та приступає до підрахунку голосів;
   8.5.5. у випадку, якщо кількість визначених у бюлетені осіб
буде більшою, ніж кількість членів АПУ, які мають бути обрані до
АПУ на з'їзді, такий бюлетень вважається недійсним та його
результати не зараховуються до загального підрахунку голосів.
 
   8.6. За результатом підрахунку голосів складається список
кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
 
   8.7. Головуючий на з'їзді оголошує аудиторів, які делеговані
з'їздом до АПУ.
 
   8.8. Після завершення підрахунку голосів лічильна комісія
з'їзду складає протокол та оголошує інформацію про результати
голосування. Протокол про результати голосування підписують голова
та всі члени лічильної комісії.
 
   9. Порядок дострокового припинення повноважень членів АПУ
 
   9.1. Достроково припинити повноваження члена або членів АПУ,
які були делеговані з'їздом, може виключно з'їзд.
 
   9.2. Повноваження члена АПУ достроково припиняються у разі:
   а) особистої письмової заяви про складення повноважень члена
АПУ;
   б) смерті;
   в) втрати чинності або анулювання  сертифіката  аудитора
України;
   г) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
   ґ) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
   д) припинення його громадянства або виїзду на  постійне
проживання за межі України;
   е) систематичної необґрунтованої відсутності члена АПУ на її
засіданнях протягом шести місяців поспіль.
 
   9.3. Призначення  нових  членів  АПУ  замість  вибулих
здійснюється у порядку, встановленому Законом  України  "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та цим Порядком.
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку скликання
                   та проведення з'їзду
                   аудиторів України
 
 
            РЕЄСТРАЦIЙНА ФОРМА
         для реєстрації кандидата в члени
          Аудиторської палати України
 
 
Прізвище _________________________________________________________
 
Iм'я _____________________________________________________________
 
По батькові ______________________________________________________
 
НОМЕР ТА ДАТА ВИДАЧI СЕРТИФIКАТА АУДИТОРА_________________________
 
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОФЕСIЙНУ ДIЯЛЬНIСТЬ ЗА ОСТАННI П'ЯТЬ РОКIВ_______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
ДОМАШНЯ АДРЕСА ___________________________________________________
 
КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН _______________________________________________
 
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ________________________________________________
 
ПIДПИС (у разі подання на паперовому носії) ______________________
 
Відмітка  особи,  що  прийняла  реєстраційну форму, та дата
прийняття  (у  разі  подання  на   паперовому   носії)
__________________________________________________________________
 
Відмітка  щодо  перевірки  відомостей  Секретаріатом  АПУ
__________________________________________________________________
 
 
 
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку скликання
                   та проведення з'їзду
                   аудиторів України
 
 
               БЮЛЕТЕНЬ
         для голосування за кандидатури
        в члени Аудиторської палати України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N ¦ Прізвище, ім'я, по ¦   Iніціатор   ¦  Відмітка про  ¦
¦  ¦   батькові   ¦  висування   ¦  голосування  ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦1 ¦          ¦          ¦          ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦2 ¦          ¦          ¦          ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦  ¦          ¦          ¦          ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦  ¦          ¦          ¦          ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦  ¦          ¦          ¦          ¦
¦---+--------------------+-------------------+-------------------¦
¦  ¦          ¦          ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
               Голова АПУ__________________________
 М.П.
               Завідувач Секретаріату АПУ__________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка