Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми N 1-аудит "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" та Порядку її складання

          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            18.12.2008 N 197/5
 
 
         Про затвердження форми N 1-аудит
        "Звіт аудиторської фірми (аудитора)
      про надані послуги" та Порядку її складання
 
 
   Керуючись статтею 12  Закону  України  "Про  аудиторську
діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (в
редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V) ( 140-16 ) та відповідно
до вимог Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
( vr6_7230-07 ), Аудиторська палата України  (далі  -  АПУ)
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  форму N 1-аудит "Звіт аудиторської фірми
(аудитора) про надані послуги" (додаток 1) ( vra97230-08 ).
 
   2. Затвердити Порядок складання форми N  1-аудит  "Звіт
аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (додаток 2).
 
   3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення АПУ від
16.01.2007 N 170 ( v0170230-07, va170230-07  )  "Про  Звіт
аудиторської фірми/аудитора про надані аудиторські послуги за
формою N 1-аудит".
 
   4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2009 р.
 
   5. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
 
 Голова Аудиторської
 палати України                   С.О.Столярова
 
 
                   Додаток 1
 
 
             ( vra97230-08 )
 
 
                   Додаток 2
 
 
               ПОРЯДОК
     складання "Звіту аудиторської фірми (аудитора)
       про надані послуги" за формою N 1-аудит
             ( vra97230-08 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Форму N 1-аудит "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про
надані послуги" ( vra97230-08 ) (далі - Звіт) аудиторські фірмами
та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю як фізичні
особи - підприємці (далі - суб'єкти аудиторської діяльності),
подають  до Аудиторської палати України (далі - АПУ) через
Уповноваженого представника АПУ  у  відповідному  регіоні  до
15 березня року, наступного за звітним.
 
   1.2. Суб'єкт  аудиторської  діяльності,  що  надає  Звіт
( vra97230-08 ), несе відповідальність за достовірність даних,
зазначених у звіті.
 
   1.3. Особа, яка приймає Звіт ( vra97230-08 ) у суб'єкта
аудиторської діяльності, здійснює камеральну перевірку Звіту на
предмет правильності заповнення, арифметичних підрахунків і т.п.
 
   1.4. У назві Звіту ( vra97230-08 ) вказується рік, за який
складається Звіт.
 
   1.5. У адресній частині Звіту ( vra97230-08 ) наводяться:
   - за  реквізитом  "Найменування  суб'єкта  аудиторської
діяльності" - повне найменування суб'єкта аудиторської діяльності,
що звітує (згідно з реєстраційними даними);
   - за реквізитом "Юридична адреса" - юридична адреса суб'єкта
аудиторської діяльності на дату подання Звіту ( vra97230-08 );
   - за реквізитом "Поштова адреса"  -  адреса  фактичного
місцезнаходження головного офісу суб'єкта аудиторської діяльності
на дату подання Звіту ( vra97230-08 );
   - за реквізитом "телефон" - номер телефону, перед яким у
дужках вказується код міста (МГТС);
   - за реквізитом "e-mail" - адреса електронної пошти;
   - у сітці кодів - інформація про суб'єкт, що  звітує,
відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) або Державного реєстру  фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (ДРФО);
   - номер Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів ( vr6_7230-07 ) вказується відповідно до Свідоцтва,
виданого АПУ;
   - за реквізитом "Членом якої професійної організації України
є суб'єкт аудиторської діяльності" вказується членство суб'єкта
аудиторської діяльності у професійних організаціях України.
 
   1.6. Показники Звіту ( vra97230-08 ), що відображають:
   - кількість - наводяться у цілих числах;
   - вартість - у тисячах гривень з одним десятковим знаком;
   - відсотки - у цілих числах з одним десятковим знаком.
 
   1.7. У рядках та графах Звіту ( vra97230-08 ), де відсутні
дані, ставиться прочерк.
 
          2. Показники щодо кількості
      замовлень - графа 3 Звіту ( vra97230-08 )
 
   2.1 У графі 3 Звіту ( vra97230-08 ) у  відображається
кількість замовлень, фактичний обсяг наданих послуг яких показаний
у графі 4 Звіту.
 
   2.2. При  визначенні  кількості  замовлень  у  графі  3
враховується наступне:
   2.2.1 По рядках 111, 112, 113 та 114 кількість замовлень
відповідає кількості аудиторських висновків, виданих у звітному
році конкретному клієнту.
   2.2.2 По  рядках  120,  130, 140 - кількість замовлень
відповідає кількості документів (висновків, звітів або інших
документів), складених за результатами надання послуг.
   2.2.3. У разі, якщо по одному договору замовнику надано
більше одного документа (висновку, звіту і т.п.) - показується
відповідна кількість замовлень.
 
   2.3. По рядку 133 "Консультаційні послуги" кількість завдань
визначається наступним чином:
   2.3.1. Якщо консультаційні  послуги  надаються  замовнику
протягом звітного року на постійній основі - це враховується як
одне завдання незалежно від терміну обслуговування і незалежно від
кількості та видів наданих консультацій - письмових чи усних.
   2.3.2. Якщо консультаційні послуги надаються  конкретному
клієнту епізодично протягом звітного року - кількість завдань
дорівнює кількості угод з таким замовником.
 
   2.4. По рядку 131 "Ведення бухгалтерського обліку" та 132
"Відновлення бухгалтерського обліку" кількість послуг дорівнює
кількості угод, укладених із замовниками, незалежно від кількості
місяців звітного року, протягом яких надавались такі послуги.
 
    3. Показники щодо обсягу наданих послуг (розділ I)
 
   3.1. У цьому розділі Звіту ( vra97230-08 ) відображаються усі
надані послуги, які прийняті замовником і по яких оформлені
документи, що підтверджують прийняття послуги замовником (акти
здачі-прийняття або т.п.) відповідно до класифікації, наведеної у
Структурі Міжнародних стандартів аудиту, що прийняті в Україні в
якості національних згідно з рішенням АПУ від 18.04.2003 N 122
( v0122230-03 ) та згідно з Переліком послуг, які можуть надавати
аудитори (аудиторські фірми) ( vr82_230-07 ),  затвердженому
рішенням АПУ. Вартість послуг наводиться за вирахуванням ПДВ (для
платників). У випадку, коли один договір передбачає надання
більше, ніж одного виду послуг, то в графі "Кількість замовлень"
кожен вид послуг за таким договором розподіляється пропорційно до
розподілу запланованих трудовитрат, а фактичні обсяги наданих
послуг розподіляються в залежності від їх вартості у договорі між
видами, передбаченими першим розділом Звіту.
 
   3.2. Значення показника рядка 100 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 110, 120, 130 та 140 за графами 3,
4. Значення показника рядка 100 за графою 4 має відповідати
значенню показника рядка 010 форми N 2 "Звіт про фінансові
результати" ( z0397-99 ) або форми N 2-М ( z0161-00 ) за
вирахуванням ПДВ (для платників), а для аудиторів - фізичних
осіб - підприємців - пункту 1.3 декларації про доходи підприємців,
що знаходяться на загальній системі оподаткування або пункту 4
Звіту ( vra97230-08 ) суб'єкта малого підприємництва - фізичної
особи - платника єдиного податку.
 
   3.3. Значення показника рядка 110 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 111, 112, 113, 114 за графами 3, 4.
До рядка 111 включаються показники тільки з наданих послуг
обов'язкового аудиту, передбачених статтею 8 Закону України "Про
аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).
 
   3.4. Iнформація, що наводиться у рядках 111 та 112, додатково
розкривається у примітці 1 до Звіту ( vra97230-08 ) за видами
висновків.
 
   3.5. У рядку 119 відображається частка завдань, що виконана
іншими  суб'єктами  аудиторської діяльності за договорами на
виконання завдань з надання впевненості. Частка завдань у графі
"кількість замовлень (угод), одиниць" визначається пропорційно
частці доходу (виручки), нарахованому (виплаченому) співвиконавцю
в загальній сумі доходу по даному замовленню.
 
   3.6. Значення показника рядка 120 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 121 і 122 за графами 3, 4.
 
   3.7. Значення показника рядка 130 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 131, 132, 133, 134, та 135 за
графами 3, 4.
 
   3.8. Значення показника рядка 140 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 141 і 142 за графами 3, 4.
 
        4. Показники щодо завдання з надання
       впевненості за організаційно-правовою
      формою суб'єктів господарювання (розділ II)
 
   4.1. Значення показника рядка 200 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 110 за графами 3, 4.
 
   4.2. У рядках 210 - 250 відображаються показники з рядка 200,
розподілені  за  організаційно-правовою  формою  суб'єктів
господарювання, що перевірялися.  Організаційно-правова  форма
суб'єктів господарювання визначається відповідно до законодавства
України.
 
   4.3. Сума значень показників рядків 210, 220, 230, 240 та 250
за графами 3, 4 дорівнює значенню показника рядка 200 за графами
3, 4.
 
        5. Показники щодо завдання з надання
         впевненості за формою власності
       суб'єктів господарювання (розділ III)
 
   5.1. Значення показника рядка 300 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 110 за графами 3, 4.
 
   5.2. У рядках 310 - 350 відображаються показники з рядка 300,
розподілені за формою власності суб'єктів господарювання, що
перевірялися.  Форма  власності  суб'єктів  господарювання
визначається відповідно до законодавства України.
 
   5.3. Сума значень показників рядків 310, 320, 330, 340 та 350
за графами 3, 4 дорівнює значенню показника рядка 300 за графами
3, 4.
 
        6. Показники щодо завдання з надання
      впевненості за видами економічної діяльності
   суб'єктів господарювання, що перевірялися (розділ IV)
 
   6.1. Значення показника рядка 400 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 110 за графами 3, 4.
 
   6.2. У рядках 410-470 наводяться показники щодо виконаних
завдань з надання впевненості за видами економічної діяльності.
Види  економічної  діяльності  визначаються  за  національним
класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної
діяльності"   (   va375202-05  ),  затвердженим  наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).
Розподіл замовлень за видами економічної діяльності здійснюється
виходячи з виду основної діяльності замовника.
 
   6.3. У рядку 470 відображаються показники наданих послуг з
виконання завдань з надання впевненості суб'єктів інших видів
економічної діяльності, що не увійшли до інших рядків розділу.
 
       7. Показники щодо статутного капіталу
         аудиторської фірми (розділ V)
 
   7.1. У цьому розділі Звіту ( vra97230-08 ) відображаються
показники статутного капіталу аудиторської фірми.
 
   7.2. Значення показників рядків 500 та 510 заповнюються на
підставі статутних документів.
 
   7.3. У рядку 500 заповнюється тільки графа 4. Приватні
підприємства, що створені без формування статутного капіталу та
фізичні особи - підприємці цей рядок не заповнюють.
 
   7.4. У рядку 510 заповнюється тільки графа 3 у відсотках до
загального статутного капіталу. Приватні підприємства, що створені
без формування статутного капіталу, у цьому рядку ставлять "100%".
 
       8. Показники щодо облікової кількості
           працівників (розділ VI)
 
   8.1. У цьому розділі Звіту ( vra97230-08 ) відображаються
дані про облікову кількість працівників аудиторської фірми, а
також працівників, що були найняті аудиторами, які займаються
аудиторською діяльністю як фізичні особи - підприємці.
 
   8.2. Значення показника рядка 600 за графами 3, 4 дорівнює
сумі значень показників рядків 610 та 620.
 
   8.3. У рядку 610 відображається облікова кількість працюючих
за основним місцем роботи.
 
   8.4. У рядках 611 - 613 відображається облікова кількість
аудиторів, працюючих за основним місцем роботи.
 
   8.5. У рядку 615 відображається облікова кількість працюючих
за основним місцем роботи, що не мають сертифіката аудитора та
аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг.
 
   8.6. У рядках 614, 616 відображається облікова кількість
відповідних працівників, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA,
CIPA, CIMA, IIA, CGA, IFA та інші).
 
   8.7. У рядку 620 відображається облікова кількість працюючих
за сумісництвом.
 
   8.8. У рядках 621 - 623 відображається облікова кількість
аудиторів, працюючих за сумісництвом.
 
   8.9. У рядку 625 відображається облікова кількість працюючих
за сумісництвом, що не мають сертифіката аудитора та аудитора
банків, які зайняті наданням аудиторських послуг.
 
   8.10. У рядках 624, 626 відображається облікова кількість
відповідних працівників, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA,
CIPA, CIMA, IIA, CGA, IFA та інші).
 
   8.11. Iнформація, що наводиться у рядках 611 - 613 та 621 -
623, додатково  розкривається  у  примітці  2  до  Звіту
( vra97230-08 ).
 
   8.12. Iнформація, що наводиться у рядках 614, 616, 624, 626,
додатково розкривається у примітці 4 до Звіту ( vra97230-08 ).
 
       9. Показники щодо кількості виконавців
          цивільно-правових договорів,
         які не є суб'єктами аудиторської
           діяльності (розділ VII)
 
   9.1. У цьому розділі Звіту ( vra97230-08 ) у відображаються
дані  про  кількість осіб, залучених суб'єктами аудиторської
діяльності до виконання послуг за цивільно-правовими договорами
протягом року.
 
   9.2. У рядках 701 - 703 відображається кількість аудиторів,
залучених суб'єктами аудиторської діяльності до виконання послуг
за цивільно-правовими договорами протягом року.
 
   9.3. У рядку 705 відображається кількість осіб, що не мають
сертифіката аудитора (аудитора банків), залучених  суб'єктами
аудиторської  діяльності до виконання аудиторських послуг за
цивільно-правовими договорами протягом року.
 
   9.4. У рядках 704, 706 відображається кількість відповідних
виконавців, що мають інші сертифікати (ACCA, CPA, CIPA, CIMA, IIA,
CGA, IFA та інші).
 
   9.5. Iнформація, що наводиться у рядках 701 - 703, додатково
розкривається у примітці 3 до Звіту ( vra97230-08 ).
 
   9.6. Iнформація, що наводиться у рядках 704, 706, додатково
розкривається у примітці 4 до Звіту ( vra97230-08 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка