Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань оптимізації мережі закладів охорони здоров'я

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 12 листопада 2008 р. N 1487-р
                Київ
 
      Про утворення Міжвідомчої комісії з питань
      оптимізації мережі закладів охорони здоров'я
 
 
   1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань оптимізації мережі
закладів охорони здоров'я (далі - Комісія) у складі згідно з
додатком.
 
   2. Затвердити Положення про Комісію, що додається.
 
   3. МОЗ разом з Мінфіном до 5 грудня 2008 р. розробити форму
та визначити показники, за якими проводитиметься оцінка стану
надання закладами охорони здоров'я медичної допомоги населенню.
 
   4. Центральним  органам  виконавчої  влади,  Національній
академії наук та Академії медичних наук, до сфери управління яких
належать (перебувають в управлінні) заклади охорони здоров'я,
провести оцінку стану надання закладами охорони здоров'я медичної
допомоги населенню та надіслати до 25 грудня 2008 р. Комісії
інформацію за відповідною формою.
 
   5. Комісії  підготувати  і подати до 15 січня 2009 р.
Кабінетові Міністрів України рекомендації щодо  удосконалення
системи державного управління у сфері охорони здоров'я (в умовах
фінансової кризи), передбачивши оптимізацію  мережі  закладів
охорони здоров'я, їх реорганізацію або зміну підпорядкування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
              від 12 листопада 2008 р. N 1487-р
 
               СКЛАД
       Міжвідомчої комісії з питань оптимізації
         мережі закладів охорони здоров'я
 
 
   ВАСЮНИК     - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Iван Васильович     Комісії
 
   КНЯЗЕВИЧ     - Міністр охорони здоров'я, заступник голови
Василь Михайлович    Комісії
 
   ЛАЗОРИШИНЕЦЬ   - заступник Міністра охорони здоров'я,
Василь Васильович    секретар Комісії
 
   БИЧКОВ      - заступник Міністра праці та соціальної
Сергій Iванович     політики
 
   БОГАШЕВА     - заступник Міністра юстиції
Наталія Владиславівна
 
   ДРАПУШКО     - заступник Міністра у справах сім'ї,
Ростислав Григорович  молоді та спорту
 
   ДЯЧУК      - начальник медичного управління Державного
Дмитро Дмитрович    управління справами (за згодою)
 
   ЗОЗУЛЯ      - віце-президент Академії медичних наук
Юрій Панасович     (за згодою)
 
   КОСТИНЮК     - заступник Міністра з питань надзвичайних
Богдан Iванович     ситуацій та у справах захисту населення
            від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   КРЮЧКОВА     - заступник Міністра економіки
Iрина Володимирівна
 
   ЛIЩИНСЬКИЙ    - заступник Голови Держприкордонслужби -
Олександр Iванович   директор департаменту забезпечення
 
   МАТВIЙЧУК    - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
 
   МОНТРЕЗОР    - заступник Міністра оборони
Iгор Леонідович
 
   ПОЛЯНСЬКИЙ    - заступник Міністра освіти і науки
Павло Броніславович
 
   ХОМЕНКО     - заступник Міністра внутрішніх справ
Володимир Петрович
 
   ШЕВЧЕНКО     - перший заступник Міністра транспорту
Василь Васильович    та зв'язку
 
   ШМIДТ      - заступник Міністра аграрної політики
Роман Михайлович
 
   ШМУЛЯР      - заступник Голови Фонду державного майна
Олег Васильович
 
   ШПАК       - віце-президент Національної академії наук
Анатолій Петрович    (за згодою)
 
   ЯКОВЕНКО     - заступник Міністра охорони здоров'я
Iгор Валентинович
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 12 листопада 2008 р. N 1487-р
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міжвідомчу комісію з питань оптимізації
         мережі закладів охорони здоров'я
 
 
   1. Міжвідомча комісія з питань оптимізації мережі закладів
охорони  здоров'я (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим
органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним  з  метою
опрацювання питання щодо оптимізації мережі закладів охорони
здоров'я та поліпшення стану надання ними медичної допомоги
населенню, а також розроблення пропозицій щодо удосконалення
законодавства, що регулює діяльність зазначених закладів.
 
   2. Комісія  провадить  свою  діяльність  на  засадах
рівноправності її членів, відкритості та гласності.
 
   3. Комісія  в  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України  і  постановами  Верховної  Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.
 
   4. Основними завданнями Комісії є:
 
   організація взаємодії  діяльності  центральних  органів
виконавчої влади, Національної академії наук та Академії медичних
наук, до сфери управління яких належать (перебувають в управлінні)
заклади охорони здоров'я, щодо оптимізації мережі зазначених
закладів, їх функціонування та підпорядкування, поліпшення стану
надання ними медичної допомоги населенню;
 
   проведення аналізу стану надання закладами охорони здоров'я,
що належать до сфери управління центральних органів виконавчої
влади, перебувають в управлінні Національної академії  наук,
Академії медичних наук медичної допомоги населенню;
 
   організація роботи з оперативного обміну інформацією з питань
оптимізації мережі закладів охорони здоров'я та стану надання
медичної допомоги населенню між центральними органами виконавчої
влади, Національною академією наук та Академією медичних наук;
 
   підготовка рекомендацій щодо зміни підпорядкування закладів
охорони  здоров'я та їх організаційної структури, можливості
перепрофілювання (в умовах фінансової кризи);
 
   розроблення комплексу заходів щодо раціонального використання
державних коштів у сфері охорони здоров'я;
 
   підготовка проектів  нормативно-правових  актів  з питань
упорядкування діяльності закладів охорони здоров'я.
 
   5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   організовує та координує роботу із збирання і моніторингу
інформації про заклади охорони здоров'я, що належать до сфери
управління (перебувають  в  управлінні)  центральних  органів
виконавчої влади, Національної академії наук та Академії медичних
наук;
 
   співпрацює з  центральними  органами  виконавчої  влади,
представники яких не входять до складу Комісії, громадськими
організаціями, підприємствами, установами та організаціями, і
заслуховує на своїх засіданнях інформацію з питань, що належать до
її компетенції.
 
   6. Комісія має право:
 
   одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання
покладених на неї завдань;
 
   залучати в установленому порядку до своєї роботи, зокрема для
проведення перевірки стану надання закладами охорони здоров'я
медичної допомоги населенню, представників органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій за погодженням з їх керівниками;
 
   вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належать до її компетенції.
 
   7. Голова Комісії, а у разі його відсутності заступник
голови: 
 
   організовує роботу Комісії;
 
   скликає і веде засідання, в тому числі виїзні, організовує
перевірку діяльності закладів охорони здоров'я, що належать до
сфери управління (перебувають в управлінні) центральних органів
виконавчої влади, Національної академії наук та Академії медичних
наук;
 
   підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені
Комісією за результатами її роботи.
 
   8. Засідання Комісії проводяться не рідше ніж один раз на
місяць.
 
   Член Комісії має право ініціювати проведення позачергового
засідання.
 
   9. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина членів її складу.
 
   10. Рішення Комісії  приймаються  відкритим  голосуванням
простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 
   Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення,
може у письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до
протоколу Комісії.
 
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії, а у разі його відсутності заступника Голови.
 
   11. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує
голова Комісії, а у разі його відсутності заступник голови, та
надсилається членам Комісії протягом трьох днів після проведення
засідання.
 
   12. Рішення Комісїї можуть бути реалізовані шляхом прийняття
відповідних актів Кабінету Міністрів України.
 
   13. Для організаційного та інформаційного забезпечення роботи
Комісії утворюється аналітична група, яку очолює секретар Комісії.
 
   Аналітична група Комісії:
 
   збирає та аналізує інформацію про заклади охорони здоров'я,
що належать до сфери управління (перебувають в  управлінні)
центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук
та Академії медичних наук;
 
   готує порядок денний засідання  Комісії,  матеріали,  що
підлягають  розгляду на засіданні Комісії, проекти рішень і
надсилає їх членам Комісії;
 
   інформує членів Комісії з питань діяльності групи.
 
   Склад аналітичної групи Комісії та  положення  про  неї
затверджує голова Комісії.
 
   14. Організаційне   забезпечення   діяльності   Комісії
здійснює МОЗ.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка