Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про експертну комісію з питань державної таємниці Державної судової адміністрації України та складу експертної комісії

       ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.11.2008 N 107
 
 
       Про затвердження Положення про експертну
        комісію з питань державної таємниці
       Державної судової адміністрації України
          та складу експертної комісії
 
 
   Відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), статті 334 Порядку  організації  та
забезпечення  режиму, секретності в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 року N 1561-12, і Положення про експертні
комісії з питань державної таємниці, яке затверджене наказом
Служби безпеки України від 14 грудня 2004 року N 696 ( z0008-05 )
та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 січня 2005 року
N 8/10288, з метою виконання завдань у сфері охорони державної
таємниці, попередження розголошення відомостей, що становлять
державну таємницю, та забезпечення функціонування  визначеної
законодавством системи доступу до державної таємниці у Державної
судової адміністрації України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про експертну комісію з  питань
державної таємниці Державної судової адміністрації України, що
додається.
 
   2. Затвердити склад експертної комісії з питань державної
таємниці Державної судової адміністрації України (далі - експертна
комісія) в такому складі:
   Лиханський -  перший  заступник Голови Державної судової
адміністрації України, голова комісії;
   Скотаренко В.В.  -  завідувач режимно-секретного сектору,
секретар комісії;
   члени комісії:
   Гайдученко В.Д. - директор департаменту з питань суддівства;
   Сердюк Н.П. - директор департаменту матеріально-технічного
забезпечення; інформаційного та побутового забезпечення;
   Шалига В.В. - начальник відділу забезпечення безпеки суддів і
незалежності суддів та організації діяльності служби судових
розпорядників департаменту матеріально-технічного забезпечення,
інформаційного та побутового забезпечення;
   Мартинчук М.I.  -  головний спеціаліст режимно-секретного
сектору.
 
   3. Експертній комісії у своїй діяльності суворо дотримуватися
вимог чинного законодавства України з питань державної таємниці, а
також Положення про експертну комісію з питань державної таємниці
Державної судової адміністрації України.
 
   4. Завідувачу  режимно-секретного сектору Скотаренку В.В.
довести цей наказ до відома членів експертної  комісії  та
керівників структурних підрозділів центрального апарату Державної
судової адміністрації України.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ  Державної
судової адміністрації  України  від  8 травня 2007 р. N 34
( v0034750-07 ).
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                      I.I.Балаклицький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної судової
                   адміністрації України
                   06.11.2008 N 107
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про експертну комісію з питань
         державної таємниці у Державній
         судовій адміністрації України
 
 
            I Загальні положення
 
   1.1 Це Положення відповідно  до  Законів  Україні  "Про
інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ),
інших нормативно-правових актів у сфері захисту державної таємниці
визначає загальні засади діяльності, завдання, порядок створення,
права та обов'язки експертної комісії з питань державної таємниці,
що створюється у Державній судовій адміністрації України (далі -
ДСАУ).
 
   1.2 Експертна комісія є дорадчим органом при Голові ДСАУ,
створеним з метою:
   - сприяння виконанню Головою ДСАУ завдань в сфері охорони
державної таємниці;
   - попередження  розголошення  відомостей,  що  становлять
державну таємницю;
   - забезпечення  функціонування  визначеної  законодавством
системи доступу до державної таємниці.
 
   1.3 Експертна комісія створюється наказом Голови ДСАУ у
складі не менше трьох працівників ДСАУ, які мають безпосереднє
відношення до секретних документів і допуск до державної таємниці
не нижче другої форми.
   Головою комісії призначається один з заступників Голови ДСАУ,
а обов'язки секретаря покладаються на одного з членів експертної
комісії. До  складу  комісії  включається  фахівець  сектору
режимно-секретної роботи.
   Голова експертної комісії організовує та забезпечує необхідні
умови для роботи комісії.
   Секретар експертної комісії за вказівками голови комісії
забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти,
описи, готує проекти рішень, актів та висновків.
 
   1.4 Основною формою роботи експертної комісії є засідання,
необхідність проведення якого та перелік питань для розгляду
визначає Голова комісії завчасно призначає в якості доповідача
одного з членів комісії, та забезпечує можливість висловити свою
думку усім присутнім на засіданні членів комісії.
   Рішення експертної  комісії  оформляється  протоколом  у
довільній формі, де фіксується хід та результати обговорення,
запитання, зауваження та пропозиції членів експертної комісії.
Кожен член комісії має право внести до протоколу свою особисту
думку щодо питання, яке розглядалось на засіданні.
   Рішення експертної комісії вважається  дійсним,  якщо  у
засіданні взяло участь не менше двох третин її членів, та за
зазначене рішення проголосовано простою більшістю голосів.
   Протокол підписується  головою  та  усіма  присутніми на
засіданні членами комісії та затверджується Головою ДАСУ.
 
   1.5 Експертна  комісія  у  роботі керується Конституцією
України  (  254к/96-ВР ), законами України "Про інформацію"
(  2657-12 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), Зводом
відомостей, що становлять державну таємницю ( z0902-05 ), та
іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту інформації з
обмеженим доступом.
 
   1.6 Експертна комісія має право:
   - одержувати в  установленому  порядку  від  структурних
підрозділів  ДСАУ,  інших  установ,  організацій та громадян
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
   - надавати Голові ДСАУ пропозиції щодо вдосконалення системи
охорони державної таємниці в ДСАУ.
 
       II Основні завдання експертної комісії:
 
   2.1 Проведення  щорічної  експертизи  цінності  секретних
документів.
 
   2.2 Підготовка  пропозиції  про віднесення інформації до
державної таємниці, визначення ступеня секретності відомостей, які
містяться в документах та інших матеріальних носіях інформації,
підготовка проектів рішень про зміну чи  скасування  грифів
секретності, надання матеріальним носіям секретної інформації.
 
   2.3 Проведення  експертної  оцінки  документів,  інших
матеріальних носіїв інформації, що є власністю держави, які
плануються для передачі іноземним делегаціям, групам чи окремим
іноземцям під час здійснення міжнародного співробітництва та тих,
що  передбачається  використовувати  співробітниками  ДСАУ  у
закордонних відрядженнях (текстові, відео-, аудіо-, аудіовізуальні
матеріали тощо), а також матеріалів, які готуються для публікації
у друкованих виданнях, передачі на  телебаченні  та  радіо,
оголошенні   на   міжнародних,  зарубіжних  і  відкритих
загальнодержавних з'їздах, конференціях, нарадах, симпозіумах,
демонстрації в кінофільмах, експонування в музеях, на виставках
тощо (далі відкрите опублікування), яка може бути доведена до
іноземців або передана їм.
 
   2.4 Визначення фактичної обізнаності співробітників, яким
було надано допуск та доступ до державної таємниці в порядку,
установленому законодавством, та які порушили клопотання про виїзд
на постійне проживання в іноземну державу, у відомостях, що
становлять державну таємницю.
 
        III Проведення щорічної експертизи
         цінності секретних документів
 
   3.1 Експертиза цінності документів проводиться щорічно після
завершення року.
   Документи і справи для розгляду на засіданні комісії готує
сектор режимно-секретної роботи.
 
   3.2 Проведення  щорічної  експертизи  цінності  секретних
документів здійснюється з метою:
   - визначення їх історичної і наукової цінності. За підсумками
експертизи цінності документів вносяться зміни до Номенклатури
цілком таємних і таємних справ на наступний рік;
   - відбору документів і справ на знищення,  постійне  і
тимчасове зберігання;
   - розгляду описів документів  і  справ,  що  підлягають
постійному і тимчасовому зберіганню;
   - розгляду актів на знищення документів і справ;
   - перевірки якості і повноти діючої номенклатури справ;
правильності визначення термінів зберігання справ; додержання
порядку оформлення і формування секретних документів у справи;
відповідності грифів секретності документів ступеню секретності
відомостей, що містяться в них.
 
   3.3 На постійне зберігання відбираються тільки документи, які
найбільш повно характеризують діяльність ДСАУ. До них відносяться
накази, зведені звіти, огляди та інші документи.
   Забороняється відбір документів для зберігання і знищення
тільки на основі змісту справ.
 
   3.4 Результати експертизи секретних документів оформляються у
вигляді описів справ постійного зберігання встановленої форми, а
також актів про знищення документів, що не підлягають зберіганню
встановленої форми.
   Акти про  знищення  документів  і  справ  складаються і
розглядаються на засіданні експертної комісії одночасно з описами
справ і затверджуються Головою ДСАУ.
 
      IV Проведення експертної оцінки матеріальних
     носіїв інформації, які плануються для передачі
     під час здійснення міжнародного співробітництва
 
   4.1 Всі матеріальні носії інформації, які плануються для
передачі іноземцям, попередньо оцінюються експертною комісією до
затвердження Головою ДСАУ програми проведення роботи з іноземцями.
   За результатами оцінки комісія складає акт експертизи за
формою згідно з додатком 2 до Положення про експертні комісії з
питань державної таємниці, затвердженого наказом Служби безпеки
України від 14.12.2004 N 696 ( z0008-05 ).
   В акті експертизи викладається перелік документів, інших
матеріальних носіїв, які подані для експертизи, та висновок про
наявність чи відсутність у них секретної інформації.
   У разі  наявності  такої  інформації  в акті експертизи
зазначаються, які саме відомості становлять державну таємницю, з
посиланням на статті Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю ( z0902-05 ), та, у разі необхідності, їх стислий зміст,
а також розробляється посилання на сторінки, пункти, абзаци,
речення тощо, у яких вони містяться.
   При відсутності  в  документах інформації, яка становить
державну таємницю, проводиться подальша  оцінка  цих  носіїв
інформації щодо наявності в них конфіденційної інформації, що є
власністю держави.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка