Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Координаційної ради з питань соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 26 листопада 2008 р. N 1035
                Київ
 
        Про утворення Координаційної ради
       з питань соціального захисту бездомних
         громадян і безпритульних дітей
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Координаційну раду з питань соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей.
 
   2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, що
додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 26 листопада 2008 р. N 1035
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Координаційну раду з питань
       соціального захисту бездомних громадян і
            безпритульних дітей
 
 
   1. Координаційна рада з питань соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей (далі - Координаційна рада) є
постійно діючим дорадчим органом.
 
   2. Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента України та постановами  Верховної  Ради  України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 
   підготовка пропозицій щодо:
 
   - формування і реалізації державної політики  з  питань
поліпшення соціального захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей та профілактики бездомності і безпритульності;
 
   - удосконалення нормативно-правової бази з питань соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей;
 
   - вирішення проблемних питань, що виникають в роботі з
бездомними громадянами і безпритульними дітьми;
 
   - розвитку мережі закладів  для  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей та удосконалення їх діяльності;
 
   - підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань, що належать до компетенції Координаційної ради;
 
   - проведення моніторингу стану виконання заходів соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей;
 
   здійснення заходів щодо розвитку міжнародного співробітництва
у питаннях соціального захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей, вивчення і поширення досвіду зарубіжних країн з надання
соціальних послуг таким особам;
 
   підтримання ініціатив і пропозицій громадських організацій
щодо  удосконалення  роботи  з  профілактики  бездомності  і
безпритульності  та соціального захисту бездомних громадян і
безпритульних дітей та надання їм всебічної допомоги.
 
   4. Координаційна рада має право:
 
   вносити в установленому порядку Кабінетові Міністрів України,
іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади і органам
місцевого самоврядування розроблені за результатами її роботи
пропозиції;
 
   утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі
групи, залучати до участі у них представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських
організацій (за погодженням з їх керівниками);
 
   одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
 
   запрошувати на  свої засідання керівників центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій,  до
компетенції яких належать питання соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей;
 
   вносити в установленому порядку пропозиції щодо розподілу
коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів
з  профілактики бездомності і безпритульності та соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей.
 
   5. Головою Координаційної ради є Міністр праці та соціальної
політики, заступником голови - заступник Міністра у справах сім'ї,
молоді та спорту.
 
   6. До складу  Кооординаційної  ради  входять  заступники
керівників  Мінпраці,  МОЗ,  МВС,  МОН,  Мінфіну,  Мін'юсту,
Мінсім'ямолодьспорту,   Мінтрансзв'язку,   Мінжитлокомунгоспу,
Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо, Державного департаменту з
питань виконання покарань, а також за згодою народний депутат
України - представник профільного комітету Верховної Ради України,
представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
представник  Асоціації  міст  України, науковці, представники
всеукраїнських громадських організацій, чисельність  яких  не
перевищує кількості представників центральних органів виконавчої
влади.
 
   7. Персональний склад Координаційної ради затверджує  її
голова.
 
   8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, що
проводиться в міру потреби, але не рідше ніж 2 рази на рік.
 
   Про дату  проведення  засідання  та  порядок  денний
повідомляється членам Координаційної ради не пізніше ніж за два
дні до його початку.
 
   Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як
дві третини членів Координаційної ради за умови обов'язкової
участі членів Координаційної ради - представників центральних
органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання
порядку денного.
 
   Засіданням Координаційної ради керує її голова  або  за
дорученням голови його заступник.
 
   9. На своїх засіданнях Координаційна рада розглядає питання,
що належать до її компетенції, та за результатами розгляду готує
відповідні пропозиції і рекомендації, які фіксуються в протоколі
засідання.
 
   Пропозиції і рекомендації Координаційної ради  вважаються
схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого.
 
   Протокол засідання підписує голова Координаційної ради, а у
разі його відсутності - заступник голови.
 
   10. Регламент роботи Координаційної ради визначається  і
затверджується на її засіданні.
 
   11. Координаційна рада систематично інформує громадськість
через засоби масової інформації про свою діяльність.
 
   12. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності Координаційної ради здійснює Мінпраці.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка