Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження положень про структурні підрозділи Міністерства

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.10.2008 N 619
 
 
       Про затвердження положень про структурні
           підрозділи Міністерства
 
 
   Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні
підрозділи Міністерства економіки України:
   департамент зовнішньоекономічної  діяльності;
   департамент державного   контролю   та   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   департамент двостороннього      торговельно-економічного
співробітництва;
   управління взаємодії з Верховною Радою України та іншими
органами державної влади.
 
   2. Виключити:
   абзаци шостий і  восьмий  пункту 1  наказу Міністерства
економіки  України   від  28.02.2006  N  72 ( v0072665-06 )
"Про затвердження  положень  про  структурні    підрозділи
Міністерства";
   абзац третій пункту 1 наказу Міністерства економіки України
від 31.07.2007 N 249 ( v0249665-07 ) "Про затвердження положень
про структурні підрозділи Міністерства".
 
 Міністр                       Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.10.2008 N 619
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про департамент зовнішньоекономічної діяльності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Департамент  зовнішньоекономічної діяльності (далі -
департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального
апарату Міністерства економіки України (далі - Міністерство), який
підпорядкований заступнику Міністра економіки України відповідно
до розподілу обов'язків.
 
   1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення
пропозицій щодо вдосконалення механізмів нетарифного та тарифного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 
   1.3. Завдання департаменту:
   виконання заходів, передбачених  Програмою діяльності Уряду
України щодо пріоритетних напрямків у сфері зовнішньоекономічної
політики;
   розроблення пропозицій  щодо  вдосконалення  механізмів
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
   розробка та реалізація заходів щодо інтеграції України до
системи світової торгівлі з урахуванням національних економічних
інтересів;
   узагальнення практики застосування законодавства з питань
нетарифної та митно-тарифної політики, застосування експортних мит
у зовнішній торгівлі; розробка і внесення на розгляд керівництва
Міністерства  пропозицій  щодо вдосконалення шляхом прийняття
законодавчих і нормативно-правових актів стосовно концептуальних
основ зовнішньоекономічної політики України;
   участь у здійсненні комплексу  заходів,  направлених  на
стимулювання  експорту  товарів  (робіт,  послуг) вітчизняних
товаровиробників на світові ринки;
   підготовка пропозицій щодо нормативно-правового регулювання
захисту вітчизняних виробників, забезпечення економічної безпеки
України  за  допомогою інструментів тарифного та нетарифного
регулювання;
   підготовка пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів
виконавчої  влади  України  в  напрямку  здійснення  єдиної
зовнішньоекономічної політики України;
   участь у проведенні експертизи зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
на виконання міжурядових угод та державних зобов'язань України;
   підготовка пропозицій  щодо  удосконалення  забезпечення
валютного контролю та валютного регулювання в межах повноважень
департаменту;
   узагальнення та використання досвіду іноземних держав  з
питань державного контролю за зовнішньоекономічною діяльністю,
своєчасності розрахунків за зовнішньоторговельними операціями;
   участь у  розробці,  погодженні та укладенні міжнародних
договорів та угод стосовно зовнішньої торгівлі послугами, зокрема,
у галузі транспорту та зв'язку;
   розробка уніфікованих    правових,    адміністративних,
організаційно-технічних методів тарифного регулювання зовнішньої
торгівлі  України  з  урахуванням  міжнародної  практики
митно-тарифного регулювання;
   моніторинг зовнішніх товарних ринків,  кон'юнктурно-цінової
ситуації;
   розробка прогнозів  та  складання  зовнішньоторговельних
балансів по країнах та товарних групах, розробка та впровадження
заходів по ефективному використанню експортно-імпортних квот;
   участь у розробці та реалізації програм підтримки вітчизняних
товаровиробників;
   підготовка пропозицій  щодо  запровадження ліцензування і
квотування у сфері зовнішньої торгівлі;
   виконання функцій секретаріату Митно-тарифної ради України;
   аналіз ефективності заходів нетарифної політики;
   проведення моніторингу та визначення операцій з давальницькою
сировиною у  зовнішньоекономічних  відносинах  та  підготовка
пропозицій  щодо  внесення змін до актів законодавства, які
регулюють виконання операцій з давальницькою сировиною;
   участь в  опрацюванні  зовнішньоекономічних контрактів по
операціях з давальницькою сировиною, які підлягають ліцензуванню
та/або реєстрації;
   участь у  переговорах  та  підготовці  міждержавних  та
міжурядових договорів, угод з питань торговельно-економічного
співробітництва;
   участь у підготовці висновків до проектів законів, актів
Кабінету Міністрів України інших нормативно-правових актів в межах
компетенції департаменту;
   взаємодія з відповідним республіканським органом Автономної
Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій з питань надання
їм  методичної  допомоги  у  реалізації  єдиної  державної
зовнішньоекономічної політики;
   підготовка пропозицій  щодо  розробок,  запровадження  і
супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз
даних з питань діяльності департаменту;
   підготовка проектів нормативних актів з питань запровадження
і   вдосконалення   заходів   нетарифного   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, вжиття заходів щодо  захисту
внутрішнього ринку та збереження існуючих ринків збуту українських
товарів і продукції за допомогою інструментів тарифного  та
нетарифного регулювання;
   здійснення координації діяльності департаментів Міністерства
та відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  структурних  підрозділів  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  у  сфері
зовнішньоекономічної  діяльності,  нетарифного   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   здійснення розробки  нормативно-правових   актів   щодо
регулювання  реекспорту  товарів  українського  та іноземного
походження відповідно до міжнародних договорів;
   участь у кадровому забезпеченні торговельно-економічних місій
у складі закордонних дипломатичних установ України, а також
координація їх діяльності з питань, віднесених до повноважень
департаменту.
 
   1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.
 
   1.5. Структура  та  гранична  чисельність  департаменту
визначаються відповідно до  структури  та  штатного  розпису
Мінекономіки.
 
   1.6. До  складу  департаменту  входять  такі  структурні
підрозділи:
   відділ моніторингу зовнішньої торгівлі - інд. 4101;
   відділ митно-тарифної політики - інд. 4102;
   відділ нетарифної політики - інд. 4103;
   відділ з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі -
інд. 4104;
   відділ оподаткування експортно-імпортних операцій -  інд.
4105.
 
   1.7. Основні  завдання,  функції  та  права  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у
положеннях про них.
 
       2. Організація управління департаментом
 
   2.1. Департамент  очолює директор, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки
України (далі - Міністр).
 
   2.2. Директор  департаменту  безпосередньо підпорядкований
заступнику Міністра згідно з розподілом обов'язків та  несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на
департамент.
 
   2.3. Директору департаменту безпосередньо підпорядковані:
   заступник директора департаменту;
   заступник директора  департаменту  -  начальник  відділу
митно-тарифної політики;
   начальник відділу моніторингу зовнішньої торгівлі;
   начальник відділу нетарифної політики; начальник відділу з
питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі;
   начальник відділу оподаткування експортно-імпортних операцій.
 
    3. Функції та повноваження директора департаменту
 
   3.1. Директор департаменту спрямовує, координує та контролює
роботу структурних підрозділів, що входять до складу департаменту.
 
   3.2. Функції директора департаменту:
   зазначається перелік основних функцій, які виконує директор
департаменту;
   організовує та координує підготовку  проектів  рішень  і
документів з питань, що належать до його компетенції;
   забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає в межах компетенції
необхідних  заходів  із  збереження  службової  таємниці  в
департаменті;
   співпрацює з  керівниками  інших  структурних підрозділів
Мінекономіки щодо питань, які потребують спільного розв'язання.
 
   3.3. Повноваження директора департаменту:
   має право підпису документів і матеріалів, що готуються
департаментом відповідно до адресованих йому окремих доручень
Міністра, його перших заступників та заступників;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері  діяльності департаменту, в межах повноважень, наданих
керівництвом Мінекономіки;
   підписує листи  та  матеріали,  що  надсилаються  іншим
структурним підрозділам Мінекономіки;
   візує документи, підписання яких належить до компетенції
керівництва Мінекономіки;
   підписує документи   (інформаційно-аналітичні  матеріали,
подання щодо включення кандидатур працівників департаменту до
складу  робочих  груп, запрошення на наради, що проводяться
департаментом тощо), що надсилаються Міністерством до  інших
органів виконавчої влади;
   погоджує призначення на посади та  звільнення  з  посад
працівників департаменту та вносить пропозиції з цього питання
заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків;
   погоджує присвоєння  працівникам  департаменту відповідних
рангів державних службовців, а також уносить заступнику Міністра
відповідно до розподілу обов'язків пропозиції щодо заохочення та
притягнення  працівників  департаменту  до  дисциплінарної
відповідальності;
   погоджує відрядження працівників департаменту в межах країни
і за кордон;
   дає згоду на надання відпусток працівникам департаменту та
візує їх заяви з цих питань;
   звертається до Міністра з пропозиціями  щодо  проведення
організаційних змін у департаменті;
   утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників
департаменту, з метою підготовки і реалізації особливо важливих
завдань;
   погоджує положення про структурні підрозділи, що входять до
складу департаменту.
 
   3.4. Директор департаменту виконує  покладені  на  нього
завдання безпосередньо, а також через підлеглого йому заступника
директора, заступника директора департаменту - начальника відділу
та начальників відділів.
 
         4. Права та обов'язки заступника
        директора департаменту, заступника
        директора департаменту - начальника
         відділу, начальників відділів
 
   4.1. Під час  відсутності  директора  департаменту  його
обов'язки виконує заступник директора департаменту, у разі його
відсутності - заступник директора департаменту - начальник відділу
митно-тарифної політики.
 
   4.2. Заступник директора департаменту:
   забезпечує розробку уніфікованих правових, адміністративних,
організаційно-технічних методів тарифного регулювання зовнішньої
торгівлі  України  з  урахуванням  міжнародної  практики
митно-тарифного регулювання;
   бере участь у розробці та реалізації заходів по інтеграції
України до системи світової торгівлі з урахуванням національних
економічних інтересів;
   приймає участь  у  розробці  та здійсненні заходів щодо
удосконалення національного законодавства з метою  полегшення
доступу українських товарів на ринки зарубіжних країн;
   забезпечує участь у розробці проектів річних та перспективних
програм  соціально-економічного розвитку в частині здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
   вносить пропозиції щодо залучення наукових організацій до
участі у розробці перспективних програм вдосконалення  сфери
зовнішньоекономічної діяльності;
   забезпечує здійснення заходів, спрямованих на  поліпшення
структури  торговельного  балансу, захист інтересів суб'єктів
підприємницької діяльності, участь у розробці, погодженні  і
реалізації тарифних та нетарифних заходів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   надає методичну   допомогу   структурним   підрозділам
Міністерства,  регіональним  підрозділам  місцевих  державних
адміністрацій,  іншим  міністерствам  та  відомствам у сфері
зовнішньоекономічної діяльності;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   за відсутності директора департаменту виконує його обов'язки,
у  тому числі візує документи, підписання яких належить до
компетенції керівників Міністерства.
 
   4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу
митно-тарифної політики:
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   за відсутності директора департаменту та його заступника
виконує обов'язки директора департаменту, у тому числі візує
документи, підписання яких належить до компетенції департаменту;
   у разі відсутності директора департаменту та  заступника
директора департаменту за дорученням керівництва Міністерства
здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на
підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до
повноважень департаменту.
 
   4.4. Начальники  відділів  здійснюють  керівництво  у
підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями
про відповідний структурний підрозділ.
 
 Директор департаменту
 зовнішньоекономічної діяльності            В.Є.Мулявка
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.10.2008 N 619
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про департамент державного контролю та регулювання
         зовнішньоекономічної діяльності
 
          1. Загальні положення
 
   1.1. Департамент  державного  контролю  та  регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (далі - департамент) є самостійним
структурним  підрозділом  центрального  апарату  Міністерства
економіки України (далі - Міністерство), який підпорядкований
заступнику Міністра економіки України відповідно до розподілу
обов'язків.
 
   1.2. Головною метою діяльності департаменту є:
   забезпечення реалізації   державної   політики   щодо
функціонування   механізмів   контролю   та   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоторговельних операцій
в Україні;
   забезпечення контролю за додержанням суб'єктами господарської
діяльності (українськими та іноземними) чинного законодавства
України, міжнародного права та міжнародних договорів України у
сфері зовнішньоекономічних відносин та застосування (скасування,
зміни виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій згідно
зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12  )  до  українських  та  іноземних  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності;
   підготовка пропозицій  щодо  вдосконалення   механізмів
державного  контролю  та  запровадження  заходів  державного
регулювання, зокрема, нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД).
 
   1.3. Завдання департаменту:
   виконання заходів, передбачених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України у сфері зовнішньоекономічної політики-державного
регулювання та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю;
   узагальнення практики застосування законодавства з питань
регулювання ЗЕД, ініціювання пропозицій щодо вдосконалення або
прийняття нових законодавчих і нормативно-правових актів стосовно
механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
в Україні;
   участь у підготовці висновків та пропозицій щодо проектів
законів  та  інших  нормативно-правових  актів  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності в межах компетенції департаменту,
організація та відповідний контроль за їх виконанням;
   ініціювання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії органів
виконавчої влади України в напрямку здійснення Україною єдиної
політики   державного   регулювання   та   контролю   за
зовнішньоекономічною діяльністю;
   забезпечення використання досвіду іноземних держав з питань
державного  контролю  за  ЗЕД,  своєчасності  розрахунків за
зовнішньоторговельними операціями;
   облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів), моніторинг
ефективності заходів нетарифного регулювання, запровадження і
вдосконалення заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
   проведення експертизи   зовнішньоекономічних   договорів
(контрактів), укладених суб'єктами ЗЕД на виконання міжурядових
угод та державних зобов'язань України;
   здійснення контролю, в межах компетенції департаменту, за
додержанням суб'єктами господарської діяльності (українськими та
іноземними) чинного законодавства України, міжнародного права та
міжнародних договорів України  у  сфері  зовнішньоекономічних
відносин;
   підготовка пропозицій щодо застосування (скасування, зміни
виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій згідно із ст.
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )
до українських та іноземних суб'єктів ЗЕД - порушників чинного
законодавства;
   опрацювання офіційних подань органів державної податкової та
контрольно-ревізійної служб, митних,  правоохоронних  органів,
Національного банку України щодо застосування (скасування, зміни
виду, тимчасового зупинення дії) спеціальних санкцій, визначених
статтею 37  Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ), підготовка відповідних проектів наказів Міністерства з
цього  питання,  узагальнення  матеріалів  щодо  ефективності
спеціальних санкцій для інформування Кабінету Міністрів України,
відповідних центральних органів виконавчої влади;
   участь у розгляді судових спорів та у виконанні рішень
судових органів, що стосуються застосування законодавства України
у сфері ЗЕД, зокрема, визначених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
   проведення розслідувань  з  метою  встановлення  фактів
дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних
союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та інтересів
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
   забезпечення валютного контролю та валютного регулювання, в
межах повноважень департаменту та підготовка пропозицій щодо його
удосконалення;
   проведення аналізу стану розрахунків за зовнішньоекономічними
операціями та розробки пропозицій щодо вдосконалення механізмів
проведення зазначених розрахунків та порядку контролю за ними;
   забезпечення видачі разових  індивідуальних  дозволів  на
перевищення  встановлених строків ввезення товарів (виконання
робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерними договорами,
та передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне
будівництво, поставку складних технічних виробів або товарів
спеціального призначення;
   підготовка пропозицій щодо застосування фінансових санкцій,
передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) відповідно
до компетенції Міністерства;
   підготовка висновків щодо продовження строків розрахунків за
зовнішньоторговельними операціями;
   участь у  підготовці  пропозицій  щодо  запровадження
ліцензування і квотування у сфері зовнішньої торгівлі;
   здійснення заходів щодо використання експортно-імпортних квот
та контроль за ефективністю їх використання;
   інформування компетентних органів окремих країн, економічних
угруповань, митних союзів про видані ліцензії на експорт товарів
походженням  з  України,  щодо  імпорту  яких  застосовано
антидемпінгові заходи або діють міжнародні  договори,  якими
передбачено добровільні обмеження експорту;
   інформування відповідних  державних  органів  щодо  стану
повернення в Україну валютних і матеріальних цінностей, які в
порушення термінів, встановлених діючим законодавством,
знаходяться за межами держави;
   опрацювання зовнішньоекономічних контрактів  по  операціях
давальницькою  сировиною,  які підлягають ліцензуванню та/або
реєстрації;
   участь у роботі комісій по перевірці діяльності окремих
суб'єктів господарської діяльності України; надання пропозицій
щодо створення спеціальних міжвідомчих та інших комісій в межах
своєї компетенції;
   участь у переговорах та участь у підготовці міжнародних
договорів  України  з  питань   державного   регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   здійснення ліцензування товарних груп, що підпадають під
режим нетарифного регулювання, оформлення та видача суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  ліцензій  на  здійснення
експортно-імпортних операцій;
   здійснення ліцензування на право імпорту, експорту спирту,
 алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   здійснення ліцензування на вид господарської діяльності -
експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
   контроль проведення експортно-імпортних операцій за участю
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих у
державах з пільговим режимом оподаткування;
   здійснення обліку-реєстрації зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), предметом яких є певні  види  товарних  груп,
оформлення та видача суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності
карток реєстрації-обліку контрактів;
   здійснення ліцензування  експортно-імпортних  операцій  за
заявками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,  до  яких
(українських  та іноземних) застосована спеціальна санкція -
індивідуальний режим ліцензування, оформлення та видача разових
(індивідуальних) ліцензій;
   здійснення координації діяльності та взаємодія департаментів
Міністерства та відповідного республіканського органу Автономної
Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  з питань
забезпечення контролю за додержанням чинного законодавства України
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
   розроблення та  реалізація  пропозицій  щодо  делегування
повноважень в частині видачі документів дозвільного характеру
відповідним  обласним  державним адміністраціям, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідному
республіканському органу Автономної Республіки Крим (в межах
компетенції департаменту);
   здійснення обліку іноземних суб'єктів господарювання, які
застосовують щодо України обмежувальну ділову  практику  або
несумлінно виконують зобов'язання перед українськими партнерами;
   участь у заходах з питань протидії відмиванню (легалізації)
доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму,
підтримання  взаємодії  з  Державним  комітетом  фінансового
моніторингу, податковими, правоохоронними органами та Національним
банком України, в межах компетенції департаменту;
   опрацювання звернень, що засвідчують вжиття українськими і
іноземними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності практичних
заходів щодо ліквідації допущених порушень чинного законодавства
України у сфері зовнішньоекономічної діяльності  та  надання
роз'яснень/матеріалів з цих питань;
   видача дозволів на  реекспорт  товарів  українського  та
іноземного походження відповідно до міжнародних договорів за
участю інших підрозділів Міністерства;
   здійснення діяльності щодо реєстрації майнових інвестицій за
межами України відповідно до чинного законодавства;
   здійснення реєстрації  представництв  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності на території України, реєстрації торгових
представництв суб'єктів федерації держав з федеративним устроєм,
ведення відповідних реєстрів та надання необхідної консультаційної
допомоги зазначеним представництвам;
   підготовка пропозицій   до   Генеральних    директив
торговельно-економічним місіям у складі закордонних дипломатичних
установ України з питань компетенції департаменту;
   взаємодія з  торговельно-економічними  місіями  у  складі
закордонних дипломатичних установ України та координація  їх
діяльності з питань, віднесених до повноважень департаменту,
участь у їх кадровому забезпеченні;
   підготовка пропозицій  щодо  розробки,  запровадження  і
супроводження програмного забезпечення, інформаційних мереж і баз
даних з питань діяльності департаменту;
   участь у створенні і розвитку мережі інформаційної взаємодії
з  відповідними  структурними підрозділами місцевих державних
адміністрацій для забезпечення функціонування системи єдиного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   1.4. Департамент у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами,
наказами Міністерства, а також цим Положенням.
 
   1.5. Структура  і  гранична  чисельність  департаменту
визначаються  відповідно  до  структури  та штатного розпису
Міністерства та затверджуються Міністром економіки України.
 
   1.6. До  складу  департаменту  входять  такі  структурні
підрозділи:
   відділ нетарифного регулювання - інд. 4201;
   відділ контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - інд.
4202;
   відділ роботи з іноземними представництвами - інд. 4203;
   відділ державного регулювання зовнішньо-торговельних операцій
- інд. 4204.
 
   1.7. Основні  завдання,  функції  та  права  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у
положеннях про них.
 
       2. Організація управління департаментом
 
   2.1. Департамент  очолює директор, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки
України (далі - Міністр).
 
   2.2. Директор  департаменту  безпосередньо підпорядкований
заступнику Міністра згідно з розподілом обов'язків та  несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на
департамент.
 
   2.3. Директору департаменту безпосередньо підпорядковані:
   заступник директора  департаменту  -  начальник  відділу
нетарифного регулювання;
   заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю;
   начальник відділу роботи з іноземними представництвами;
   начальник відділу      державного      регулювання
зовнішньо-торговельних операцій.
 
    3. Функції та повноваження директора департаменту
 
   3.1. Директор департаменту спрямовує, координує та контролює
роботу структурних підрозділів, що входять до складу департаменту.
 
   3.2. Функції директора департаменту:
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
департамент завдань та здійснення ним своїх функцій;
   визначає ступінь  відповідальності  заступників  директора
департаменту - начальників відділів, начальників відділів;
   організовує разом з Департаментом персоналу роботу з підбору,
ефективної розстановки кадрів,  підвищення  їх  кваліфікації,
координує роботу по формуванню кадрового резерву керівництва
департаменту;
   розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення
ефективності роботи департаменту;
   забезпечує додержання  працівниками  департаменту  правил
внутрішнього  трудового  розпорядку,  раціональний  розподіл
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової
кваліфікації працівників департаменту;
   організує та  координує  підготовку  проектів  рішень  і
документів з питань, що належать до його компетенції;
   забезпечує участь  у  роботі міжнародних, міжурядових та
міжгалузевих комісій і робочих групах  експертів  з  питань
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із
зарубіжними країнами;
   забезпечує підготовку наказів Міністерства щодо надання права
підпису документів  дозвільного  характеру  посадовим  особам
відповідних  структурних  підрозділів  місцевих  державних
адміністрацій;
   забезпечує в  межах  компетенції  виконання  вимог  щодо
збереження державної таємниці у відповідності до Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), здійснює в межах компетенції
необхідні  заходи  щодо  збереження  службової  таємниці  в
департаменті;
   співпрацює з керівниками  інших  структурних  підрозділів
Міністерства щодо розв'язання спільних питань роботи та взаємодії.
 
   3.3. Повноваження директора департаменту:
   має право підпису документів і матеріалів, що готуються
департаментом відповідно до адресованих йому окремих доручень
Міністра, його перших заступників та заступників;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності департаменту, в межах повноважень,  наданих
керівництвом Міністерства;
   підписує листи, матеріали та документи , що направляються до
інших  органів  виконавчої  влади  та/або  іншим структурним
підрозділам Міністерства;
   візує документи, підписання яких належить до компетенції
керівництва Міністерства;
   підписує супровідні  листи  до  проектів законодавчих та
нормативно-правових  актів,  які  завізовані  керівництвом
Міністерства;
 
   погоджує:
   1) призначення на посади та звільнення з посад заступників
директора  департаменту  -  начальників відділів, начальників
відділів та інших працівників безпосередньо підпорядкованих йому
структурних підрозділів та вносить пропозиції з цього питання
заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків;
 
   2) присвоєння  заступникам  директора  департаменту  -
начальникам відділів, начальникам відділів та іншим працівникам
безпосередньо  підпорядкованих  йому  структурних  підрозділів
відповідних  рангів  державних  службовців,  а також вносить
заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків пропозиції
щодо  заохочення  та притягнення працівників департаменту до
дисциплінарної відповідальності;
 
   3) відрядження  заступників  директора  департаментів  -
начальників відділів, начальників відділів, інших працівників
департаменту в межах країни і за кордон;
 
   4) положення про структурні підрозділи, що входять до складу
департаменту
   дає згоду на надання відпусток працівникам департаменту та
візує їх заяви з цих питань;
   звертається до Міністра з пропозиціями  щодо  проведення
організаційних змін у департаменті (через заступника Міністра);
   утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників
департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих
завдань;
   за дорученням   керівництва   Міністерства   здійснює
представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах,
в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень
департамету.
 
   3.4. Директор департаменту виконує  покладені  на  нього
завдання безпосередньо, через підлеглих йому заступників директора
департаменту - начальників відділів та начальників відділів.
 
      4. Права та обов'язки заступників директора
  департаменту - начальників відділів, начальників відділів
 
   4.1. Під  час  відсутності  директора  департаменту його
обов'язки виконує один з заступників директора департаменту -
начальників відділу, якого визначає директор департаменту.
   Заступник директора  департаменту  -  начальник  відділу
нетарифного  регулювання  здійснює  керівництво  безпосередньо
підпорядкованим відділом та координує роботу відділу державного
регулювання зовнішньоторговельних операцій;
   Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за  зовнішньоекономічною  діяльністю  здійснює  керівництво
безпосередньо підпорядкованим відділом та координує роботу відділу
роботи з іноземними представництвами;
 
   4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу:
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності відділу, в межах повноважень, визначених цим
Положенням  та  положенням  про  відділ,  робота  якого ним
координується;
   за відсутності  директора  департаменту виконує обов'язки
директора департаменту, у тому числі візує документи, підписання
яких належить до компетенції керівництва Міністерства;
   у випадку відсутності директора департаменту та одного із
заступників  директора  департаменту - начальника відділу їх
обов'язки виконує інший заступник директора  департаменту  -
начальник відділу.
 
   4.3. Заступники директора департаменту - начальники відділу,
у  разі  відсутності  директора  департаменту, за дорученням
керівництва Міністерства мають право здійснювати представництво в
інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і
установах з питань, що належать до повноважень департаменту.
 
   4.4. Начальники   відділів   здійснюють   керівництво
підпорядкованим їм структурними підрозділами згідно з положеннями
про відповідний структурний підрозділ.
 
 Директор департаменту державного
 контролю та  регулювання
 зовнішньоекономічної діяльності             Я.В.Вишня
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.10.2008 N 619
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про департамент двостороннього торговельно-економічного
             співробітництва
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Департамент  двостороннього  торговельно-економічного
співробітництва (далі - департамент) є самостійним структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства економіки України
(далі - Мінекономіки), який підпорядкований заступнику Міністра
економіки України відповідно до розподілу обов'язків.
 
   1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення,
впровадження єдиної державної зовнішньоекономічної політики і
забезпечення  реалізації  та  захисту  інтересів  України  у
двосторонніх  торговельно-економічних  відносинах  з  країнами
Західної та Східної  Європи,  США,  Канадою  та  країнами
Центральної і Південної  Америки,  Африки,  Китаєм,  Японією
і країнами Тихоокеанського регіону, Близького і Середнього Сходу.
   З цією метою департамент розробляє пропозиції з оптимізації
двосторонньої  торговельної  та  інвестиційної  співпраці,
удосконалення договірно-правових відносин, забезпечує діяльність
міжурядових  комісій  з  питань   торговельно-економічного
співробітництва та здійснює моніторинг домовленостей, досягнутих
під час засідань комісій.
   У межах  виконання своїх функцій та завдань департамент
здійснює координацію діяльності торговельно-економічних місій у
складі закордонних дипломатичних установ України, визначає цілі і
завдання їх діяльності, проводить моніторинг виконання місіями
покладених на них функцій, дає оцінку ефективності їх роботи.
 
   1.3. Завдання департаменту:
   забезпечення в межах компетенції  департаменту  виконання
положень  Програми  діяльності Кабінету Міністрів України, в
контексті формування та реалізації зовнішньоекономічної політики
та   розвитку   двостороннього   торговельно-економічного
співробітництва;
   участь у здійсненні заходів із створення позитивного іміджу
України та захисту економічних інтересів українських суб'єктів
господарської діяльності за кордоном;
   розроблення пропозицій  щодо  запровадження  нових  форм
економічного співробітництва з іноземними державами та поліпшення
торговельно-економічних відносин з ними;
   забезпечення участі у розробленні та реалізації державної
політики двостороннього співробітництва з країнами світу;
   здійснення координації  діяльності  українських  частин
двосторонніх комісій, комітетів, консультацій, координаційних і
ділових рад та інших міжурядових органів з питань економічного
співробітництва;
   здійснення організаційного  забезпечення  підготовки  і
проведення  міжурядових  заходів  з  зовнішньоекономічної
проблематики, що проводяться в Україні та за кордоном;
   координація діяльності центральних органів виконавчої влади
при  виконанні  двосторонніх  міжурядових  угод  економічного
характеру, укладених Україною з країнами світу;
   забезпечення участі у розробленні та підготовці до підписання
двосторонніх  угод   з   питань   торговельно-економічного
співробітництва з країнами та регіонами світу та координація їх
виконання;
   забезпечення підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів
та пропозицій щодо подальшого розвитку торговельно-економічного
співробітництва з країнами та регіонами світу;
   забезпечення в межах компетенції департаменту координації
роботи  торговельно-економічних  місій  у  складі закордонних
дипломатичних установ України, яка здійснюється в рамках розвитку
двостороннього торговельно-економічного співробітництва;
   здійснення оцінки роботи торговельно-економічних місій  у
складі  закордонних дипломатичних установ України та надання
рекомендацій,  направлених  на   розвиток   двостороннього
торговельно-економічного співробітництва;
   забезпечення участі, в межах компетенції департаменту, у
переговорах з представниками закордонних дипломатичних установ,
акредитованих в Україні, суб'єктами господарювання, іноземними
делегаціями,  а також міжнародних заходах з питань розвитку
торговельно-економічного співробітництва;
   сприяння участі українських офіційних делегацій в роботі
міжнародних економічних форумів, конференцій, семінарів, круглих
столів,  присвячених  питанням  двостороннього співробітництва
України з країнами світу.
 
   1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.
 
   1.5. Структура  та  гранична  чисельність  департаменту
визначаються  відповідно  до  структури  та штатного розпису
Мінекономіки та затверджуються Міністром економіки України (далі -
Міністр).
 
   1.6. До  складу  департаменту  входять  такі  структурні
підрозділи:
   відділ торговельно-економічних зв'язків з країнами Західної
Європи - інд. 4601;
   відділ торговельно-економічних   зв'язків   з  країнами
Центральної та Східної Європи - інд. 4602;
   відділ торговельно-економічних зв'язків з США, Канадою та
країнами Центральної і Південної Америки - інд. 4603;
   відділ торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та
країнами Тихоокеанського регіону - інд. 4604;
   відділ торговельно-економічних зв'язків з країнами Близького,
Середнього Сходу - інд. 4605;
   відділ торговельно-економічних зв'язків з країнами Африки -
інд. 4606.
 
   1.7. Основні  завдання,  функції  та  права  структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються у
положеннях про них.
 
       2. Організація управління департаментом
 
   2.1. Департамент очолює директор, якого в  установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр.
 
   2.2. Директор  департаменту  безпосередньо підпорядкований
заступнику Міністра згідно з розподілом обов'язків та  несе
персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на
департамент.
 
   2.3. Директору департаменту безпосередньо підпорядковані:
   заступник директора департаменту;
   заступник директора  департаменту  -  начальник  відділу
торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та країнами
Тихоокеанського регіону;
   начальник відділу торговельно-економічних зв'язків з країнами
Західної Європи;
   начальник відділу торговельно-економічних зв'язків з країнами
Центральної та Східної Європи;
   начальник відділу торговельно-економічних зв'язків з США,
Канадою та країнами Центральної і Південної Америки;
   начальник відділу торговельно-економічних зв'язків з країнами
Близького, Середнього Сходу;
   начальник відділу торговельно-економічних зв'язків з країнами
Африки.
 
    3. Функції та повноваження директора департаменту
 
   3.1. Директор департаменту спрямовує, координує та контролює
роботу структурних підрозділів, що входять до складу Департаменту.
 
   3.2. Функції директора департаменту:
   здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на департамент завдань та
здійснення ним своїх функцій;
   організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень керівництва Міністерства, несе відповідальність за
стан виконавської дисципліни в департаменті;
   організовує разом з відповідними структурними підрозділами
Мінекономіки роботу з підбору, розстановки кадрів, підвищення їх
кваліфікації, а також координує роботу з формування кадрового
резерву департаменту та надає пропозиції до формування кадрового
резерву працівників торговельно-економічних  місій  у  складі
дипломатичних представництв України;
   забезпечує додержання  працівниками  департаменту  правил
внутрішнього  трудового  розпорядку,  раціональний  розподіл
обов'язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової
кваліфікації працівників департаменту;
   за дорученням керівництва представляє Міністерство в інших
органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і
установах з питань, що належать до повноважень департаменту;
   взаємодіє з  іншими  центральними  та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, а також з відповідними органами іноземних держав та
міжнародних організацій для виконання покладених на нього завдань
і функцій;
   забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці у відповідності до Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), здійснює в межах компетенції
необхідні  заходи  щодо  збереження  службової  таємниці  в
департаменті;
   співпрацює з керівниками  інших  структурних  підрозділів
Міністерства у питаннях, які потребують спільного розв'язання.
 
   3.3. Повноваження директора департаменту:
   має право підпису документів і матеріалів, що готуються
департаментом відповідно до адресованих йому окремих доручень
Міністра, його перших заступників та заступників;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності департаменту, в межах повноважень,  наданих
керівництвом Мінекономіки;
   має право робити запити і одержувати в установленому порядку
від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, інформацію, документи і  матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань і функцій;
   підписує листи  та  матеріали,  що  надсилаються  іншим
структурним підрозділам Мінекономіки;
   візує документи, підписання яких відноситься до компетенції
керівництва Мінекономіки;
   підписує супровідні листи до  проектів  законодавчих  та
нормативно-правових   актів,  які  візуються  керівництвом
Мінекономіки;
   підписує документи   (інформаційно-аналітичні  матеріали,
подання щодо включення кандидатур працівників Департаменту до
складу  робочих  груп, запрошення на наради, що проводяться
департаментом тощо), що надсилаються Міністерством до  інших
органів виконавчої влади;
   координує діяльність торговельно-економічних місій з питань,
що належать до компетенції департаменту та погоджує призначення на
посади і звільнення з посади працівників торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України;
   погоджує призначення та звільнення  з  посад  заступника
директора  департаменту,  заступника директора департаменту -
начальника відділу, начальників відділів та інших працівників
безпосередньо підпорядкованих йому структурних підрозділів та
вносить пропозиції з цього питання заступнику Міністра відповідно
до розподілу обов'язків;
   погоджує присвоєння працівникам  департаменту  відповідних
рангів державних службовців, а також вносить заступнику Міністра
відповідно до розподілу обов'язків пропозиції щодо заохочення та
притягнення  працівників  департаменту  до  дисциплінарної
відповідальності;
   погоджує відрядження працівників департаменту в межах країни
і за кордон;
   дає згоду на надання відпусток працівникам департаменту та
візує їх заяви з цих питань;
   звертається до  Міністра  з пропозиціями щодо проведення
організаційних змін у департаменті;
   утворює тимчасові робочі групи, що складаються з працівників
департаменту з метою підготовки і реалізації особливо важливих
завдань;
   погоджує положення про структурні підрозділи, що входять до
складу департаменту.
 
   3.4. Директор  департаменту  виконує  покладені на нього
завдання безпосередньо, через підлеглого йому заступника директора
департаменту,  заступника директора департаменту - начальника
відділу торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та
країнами Тихоокеанського регіону та начальників відділів.
 
   4. Права та обов'язки заступника директора департаменту,
    заступника директора департаменту-начальника відділу,
             начальників відділу
 
   4.1. Під  час  відсутності  директора  департаменту його
обов'язки виконує заступник директора департаменту, а у випадку
його відсутності - заступник директора департаменту - начальник
відділу торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та
країнами Тихоокеанського регіону.
 
   4.2. Заступник  директора  департаменту:
   за відсутності директора департаменту виконує його обов'язки,
у  тому числі візує документи, підписання яких належить до
компетенції керівників Міністерства;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   здійснює координацію роботи підрозділів департаменту в рамках
виконання завдань, що входять до компетенції департаменту, з метою
їх узагальнення та своєчасного виконання;
   здійснює в   межах  повноважень,  наданих  директором
департаменту,  координацію  роботи  відділів  з   питань
торговельно-економічних зв'язків з країнами Західної, Центральної
і Східної Європи, Близького та Середнього Сходу;
   візує документи, підписання яких належить до компетенції
директора департаменту та керівництва Міністерства;
   в межах, наданих директором департаменту повноважень, бере
участь у здійсненні комплексу організаційних та інформаційних
заходів в рамках проведення засідань Міжурядових спільних комісій
з питань торговельно-економічного співробітництва, їх українських
частин, робочих міжвідомчих груп тощо;
   за дорученням  директора  департаменту  бере  участь  у
переговорах та зустрічах з співробітниками представництв іноземних
держав, акредитованих  в  Україні,  міжнародних  форумах  та
конференціях тощо;
   за дорученням директора департаменту здійснює представництво
в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях
і установах з питань, що належать до повноважень департаменту;
   забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці у відповідності до Закону України
"Про державну таємницю" ( 3855-12 ), здійснює в межах компетенції
необхідні  заходи  щодо  збереження  службової  таємниці  в
департаменті;
   за дорученням  директора  департаменту  співпрацює  з
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та
керівниками інших структурних підрозділів Міністерства у питаннях,
які потребують спільного розв'язання.
 
   4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу
торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та країнами
Тихоокеанського регіону:
   за відсутності директора департаменту та заступника директора
департаменту виконує обов'язки директора, у тому числі візує
документи, підписання яких належить до компетенції керівників
Міністерства;
   приймає рішення та підписує листи у справах, що виникають у
сфері діяльності структурних підрозділів департаменту, в межах
повноважень, наданих директором департаменту;
   здійснює в   межах  повноважень,  наданих  директором
департаменту,  координацію  роботи  відділів  з   питань
торговельно-економічних  зв'язків з США, Канадою та країнами
Центральної і Південної Америки, Африки;
   повноваження та обов'язки заступника директора департаменту
- начальника  відділу  визначаються  Положенням  про  відділ
торговельно-економічних зв'язків з Китаєм, Японією та країнами
Тихоокеанського регіону та повноважень, наданих безпосередньо
директором департаменту.
 
   4.4. Начальники  відділів  здійснюють  керівництво  у
підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями
про відповідний структурний підрозділ.
 
 Директор департаменту                  П.Д.Попов
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.10.2008 N 619
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про управління взаємодії з Верховною Радою України
        та іншими органами державної влади
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Управління взаємодії з Верховною Радою України та іншими
органами державної влади (далі - управління) є  самостійним
структурним  підрозділом  центрального  апарату  Міністерства
економіки України (далі - Міністерство), яке  підпорядковане
першому  заступнику Міністра економіки України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
   1.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
   - відділ взаємодії з Верховною Радою України (інд. 5101)
   - відділ взаємодії з Секретаріатом Кабінету Міністрів України
та іншими органами державної влади (інд. 5102)
 
   1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.
 
   1.4. Структура  та  гранична  чисельність  управління
визначаються  відповідно  до  структури  та штатного розпису
Мінекономіки.
 
   1.5. Працівники управління здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
 
         2. Основні завдання управління.
 
   Основними завданнями управління є:
   2.1. Координація  і  забезпечення  взаємодії  структурних
підрозділів Міністерства з Верховною Радою України, Секретаріатом
Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
 
   2.2. Координація роботи Мінекономіки з  іншими  органами
державної влади при вирішенні питань, що виникають у відносинах
між ними в частині сприяння проходженню у Верховній Раді України
законопроектів, розроблених Міністерством або внесених народними
депутатами України і супроводжуваних ним;
 
   2.3. Координація  співпраці   структурних   підрозділів
Міністерства з іншими органами державної влади при підготовці
супроводжувальних матеріалів до проектів законодавчих і інших
нормативно-правових актів, які мають розглядатись на засіданнях
Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;
 
   2.4. Сприяння проходженню у комітетах,  фракціях  і  на
пленарних  засіданнях  Верховної Ради України законопроектів,
розроблених Міністерством;
 
   2.5. Забезпечення супроводження керівництвом Міністерства у
комітетах  і на пленарних засіданнях Верховної Ради України
законопроектів, внесених народними депутатами України, в межах
компетенції  Міністерства  і відповідно до доручень Кабінету
Міністрів України;
 
   2.6. Удосконалення механізмів взаємодії Міністерства з іншими
органами державної влади з метою сприяння проходженню у Верховній
Раді України проектів законів, розроблених Мінекономіки, а також
внесених Президентом України або повернутих з його пропозиціями,
які відносяться до компетенції Міністерства і супроводжуються ним;
 
   2.7. Проведення системного моніторингу, опрацювання та участь
у розробленні проектів нормативно-правових актів, у тому числі
проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що
стосуються удосконалення взаємодії з Верховною Радою України та
Кабінетом Міністрів України.
 
           3. Функції управління.
 
   Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   3.1. Надає керівництву Міністерства і відповідних структурних
підрозділів щотижневу та щоденну  інформацію  щодо  розкладу
пленарних засідань та графіка засідань комітетів Верховної Ради
України протягом чергової сесії Верховної Ради України.
 
   3.2. Забезпечує керівництво  Міністерства  і  відповідних
структурних підрозділів матеріалами щодо питань, які плануються до
розгляду на пленарних засіданнях сесії Верховної Ради України
(законопроектами,  проектами постанов Верховної Ради України,
висновками стосовно них Головного науково-експертного управління
та профільних комітетів Верховної Ради України).
 
   3.3. Здійснює  моніторинг  та  організацію  підготовки
структурними підрозділами попередніх висновків стосовно позиції
Міністерства  щодо  внесених  народними  депутатами  України
законопроектів, які відносяться до компетенції Міністерства.
 
   3.4. Узагальнює  пропозиції   структурних   підрозділів
Міністерства  щодо  законопроектів,  спрямованих на вирішення
проблемних питань у економічній сфері держави, які потребують
першочергового розгляду Верховною Радою України, та формує їх
перелік.
 
   3.5. Організовує за дорученням Міністра економіки України
(далі -  Міністр)  робочі наради керівництва Міністерства та
профільних комітетів Верховної Ради України з метою опрацювання
проблемних економічних питань та законопроектів.
 
   3.6. Координує взаємодію структурних підрозділів Міністерства
з відповідними комітетами, фракціями та народними депутатами
Верховної Ради України.
 
   3.7. Організовує  участь  та  забезпечує  відповідними
матеріалами керівників  Міністерства,  визначених  Президентом
України  чи  Кабінетом  Міністрів  України для доповіді або
супроводження законопроектів на пленарних засіданнях Верховної
Ради України.
 
   3.8. Готує  графіки  участі  керівників  Міністерства та
відповідних структурних підрозділів  у  засіданнях  комітетів
Верховної Ради України і забезпечує ними керівництво Міністерства
та відповідних структурних підрозділів.
 
   3.9. Організовує участь керівників і фахівців Міністерства у
роботі комітетів Верховної Ради України, робочих груп та "круглих
столів"  під  час  розгляду  законопроектів,  розроблених
Міністерством,  а  також  внесених народними депутатами, які
відносяться  до  компетенції  Міністерства.  Забезпечує  їх
відповідними матеріалами.
 
   3.10. Готує  щоденну  оперативну  інформацію щодо участі
керівництва Міністерства у розгляді законопроектів та питань, що
відносяться до компетенції Міністерства на пленарних засіданнях
Верховної Ради України.
 
   3.11. Узагальнює та готує щотижневу інформацію щодо участі
керівництва Міністерства та відповідних структурних підрозділів у
роботі комітетів Верховної Ради України, робочих груп та "круглих
столів"  під  час  розгляду  законопроектів,  розроблених
Міністерством, а також  внесених  народними  депутатами,  що
відносяться до компетенції Міністерства.
 
   3.12. Розміщує  на  офіційному  веб-сайті  Міністерства
оперативну інформацію стосовно результатів розгляду питань на
засіданнях  комітетів та пленарних засіданнях Верховної Ради
України.
 
   3.13. Систематизує і забезпечує керівництво Міністерства та
відповідні структурні підрозділи Міністерства законопроектами та
іншими нормативними актами Верховної Ради України, а також в
оперативному  порядку  надає  інформацію  стосовно  стану їх
проходження у Верховній Раді України.
 
   3.14. Забезпечує  керівників  структурних   підрозділів
Міністерства перепустками до приміщень Верховної Ради України для
участі у засіданнях комітетів, робочих груп, "круглих столів"
відповідно до діючого у Верховній Раді України порядку.
 
   3.15. Здійснює  взаємодію  Міністерства  з  управлінням
забезпечення зв'язків з Верховною Радою України Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
 
   3.16. Аналізує відповідні зміни у комітетах, депутатських
фракціях, а також у депутатському корпусі Верховної Ради України
та оперативно інформує про них керівництво Міністерства.
 
   3.17. Систематизує і аналізує поіменне голосування народних
депутатів України по законопроектах, що розроблені Міністерством,
а також направлені на законодавче врегулювання нагальних питань
соціально-економічного розвитку України.
 
   3.18. Координує роботу структурних підрозділів Міністерства з
підготовки матеріалів до засідань Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів, систематизує їх для забезпечення інформацією
керівництва Міністерства.
 
   3.19. Готує  щотижневі  та  щоденні графіки щодо участі
Міністра, його перших заступників і заступників у засіданнях
Кабінету Міністрів України та урядових комітетів і забезпечує ними
керівництво Міністерства.
 
   3.20. В оперативному порядку здійснює моніторинг проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів, які включено до
порядків денних засідань Кабінету Міністрів України і урядових
комітетів та організовує підготовку структурними підрозділами
Міністерства доповідей та аналітичних матеріалів з відповідних
питань порядку денного.
 
   3.21. Забезпечує  Міністра,  його  перших  заступників і
заступників проектами законодавчих та інших нормативно-правових
актів, а також доповідями та відповідними супроводжувальними
матеріалами для участі у засіданнях Кабінету Міністрів України та
урядових комітетів.
 
   3.22. В оперативному порядку здійснює моніторинг протоколів
засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів з метою
надання  керівництву  Міністерства та відповідних структурних
підрозділів інформації щодо стану розгляду законодавчих та інших
нормативно-правових актів на засіданнях Кабінету Міністрів України
та урядових комітетів.
 
   3.23. Готує  щотижневу  інформаційну  довідку  стосовно
результатів розгляду питань та участі Міністра, його перших
заступників і заступників у засіданнях Кабінету Міністрів України
та урядових комітетів і надає її керівництву Міністерства.
 
   3.24. Розмішує  на  офіційному  веб-сайті  Міністерства
інформаційно-аналітичні матеріали стосовно результатів розгляду
питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових
комітетів.
 
   3.25. Узагальнює та щомісячно надає керівництву Міністерства
інформацію  стосовно  підготовки  відповідними  структурними
підрозділами  Міністерства  доповідей  та  супроводжувальних
матеріалів щодо проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів, які розглядалися на засіданнях Кабінету Міністрів України
та урядових комітетів.
 
   3.26. Бере  участь  в  межах  компетенції  управління в
організації роботи з підготовки експертних висновків до проектів
нормативно-правових  актів  стосовно  питань  забезпечення
взаємодії Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України.
 
   3.27. Систематизує   інформаційні   матеріали   щодо
законопроектів,  розглянутих на засіданнях Кабінету Міністрів
України та урядових комітетів, розроблених Міністерством або
погоджених  ним,  а також законопроектів, що відносяться до
компетенції Міністерства та внесені іншими органами державної
влади і народними депутатами України, для забезпечення структурних
підрозділів Міністерства.
 
   3.28. Здійснює  взаємодію  Міністерства  з  управлінням
організації засідань Кабінету Міністрів України.
 
   3.29. Координує роботу структурних підрозділів Міністерства з
підготовки матеріалів щодо проектів законів, внесених Президентом
України чи повернутих з його пропозиціями, що відносяться до
компетенції Міністерства і мають розглядатися на  засіданнях
комітетів та пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
            4. Права управління.
 
   Управління має право:
   одержувати в оперативному порядку від структурних підрозділів
Мінекономіки для виконання функцій в межах своєї компетенції
довідково-інформаційні матеріали до проектів  законів,  актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також проектів
концепцій законодавчого врегулювання окремих проблем та пропозицій
щодо концептуальних засад формування державної політики тощо, які
мають розглядатись на засіданнях урядових комітетів і Уряду.
 
          5. Керівництво управлінням
 
   5.1. Управління очолює начальник, якого в  установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр.
 
   5.2. Начальник  управління  безпосередньо  підпорядкований
 першому заступнику Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
 
   5.3. Начальник управління:
   здійснює керівництво роботою управління і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань та
здійснення ним своїх функцій;
   організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень керівництва Мінекономіки, несе відповідальність за
стан виконавської дисципліни в управлінні;
   забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці у суворій відповідності до Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає в межах
компетенції необхідних заходів із збереження службової таємниці в
управлінні;
   організовує разом з департаментом персоналу роботу з підбору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з
формування кадрового резерву управління;
   готує і  подає  керівництву  Міністерства  подання  про
призначення, переміщення та звільнення працівників управління,
присвоєння їм рангів державних службовців, а також про заохочення
і накладення дисциплінарних стягнень;
   розробляє і  вживає заходів з організації та підвищення
ефективності роботи управління;
   забезпечує додержання  працівниками  управління  правил
внутрішнього  трудового  розпорядку,  раціональний  розподіл
обов'язків  між ними, вживає заходів для підвищення фахової
кваліфікації працівників управління;
   за дорученням   керівництва   Мінекономіки   здійснює
представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах,
в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень
управління.
 
   5.4. Начальник управління і його заступник мають  право
підпису документів, що направляються від імені управління на
адресу інших структурних підрозділів Мінекономіки.
 
 Начальник управління взаємодії з
 Верховною Радою України та
 іншими органами державної влади            Л.М.Дюбенко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка