Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            27.12.2007 N 2381
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2008 р.
                   за N 61/14752
 
    { Дію Рішення відновлено згідно з Рішенням Державної
        комісії з цінних паперів та фондового ринку
     N 1213 ( z1092-08 ) від 21.10.2008 }
 
   { Дію Рішення зупинено до 31.03.2009 включно згідно з
       Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
                      фондового ринку
    N 1213 ( z1092-08 ) від 21.10.2008 }
 
      Про затвердження Положення про розрахунок
      показників ліквідності, що обмежують ризики
      професійної діяльності на фондовому ринку
 
 
   Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні"  ( 448/96-ВР ),
статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  Положення  про  розрахунок  показників
ліквідності, що обмежують ризики професійної  діяльності  на
фондовому ринку (додається).
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:
   подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
 
   3. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
   4. Це рішення набирає чинності з 1 листопада 2008 року, крім
пункту 7 глави 2 Розділу III Положення, яке набирає чинності з
13 травня 2009 року.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 27.12.2007 N 65
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   27.12.2007 N 2381
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 січня 2008 р.
                   за N 61/14752
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про розрахунок показників ліквідності,
      що обмежують ризики професійної діяльності
            на фондовому ринку
 
 
   Це Положення розроблено відповідно пункту 2 статті 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статті 27 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок" ( 3480-15 ).
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
   власні кошти торговця цінними паперами - капітал торговця
цінними паперами, який використовується для покриття негативних
наслідків різноманітних ризиків, які торговці цінними паперами
беруть на себе в процесі своєї діяльності;
   договори,  що укладаються торговцем цінними паперами, -
договори, що укладаються торговцем цінними паперами відповідно до
Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами:
брокерської  діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу,
управління цінними паперами, затверджених рішенням  Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 N 1449
( z0052-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
23.01.2007 за N 52/13319;
   емісійні різниці (дохід)  -  сума  перевищення  доходів,
отриманих  торговцем  цінними  паперами від первинної емісії
(випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом
таких акцій (інших корпоративних прав);
   показники ліквідності, що  обмежують  ризики  професійної
діяльності на фондовому ринку, - показники, які розраховуються
торговцями цінних паперів відповідно до вимог цього Положення, з
метою  визначення  здатності  торговців  цінними  паперами
розрахуватися за своїми зобов'язаннями;
   прямі інвестиції торговців цінними паперами - операція, яка
передбачає внесення коштів та/або майна (в тому числі майнових
прав) до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні
права, емітовані такою юридичною особою.
 
   2. Дія цього Положення поширюється на всіх торговців цінними
паперами незалежно від організаційно-правової форми (крім банків).
 
   3. Торговці цінними паперами, які здійснюють брокерську,
дилерську  діяльність,  андеррайтинг,  розраховують  показники
ліквідності,  що  обмежують ризики професійної діяльності на
фондовому ринку, відповідно до розділу II, глави 2 розділу III
цього Положення.
   Торговці цінними паперами, які здійснюють управління цінними
паперами, розраховують показники ліквідності, що обмежують ризики
професійної діяльності  на  фондовому  ринку,  відповідно  до
розділу III цього Положення.
 
      Розділ II. Показники ліквідності торговців
             цінними паперами
 
   1. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення
загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з
іншими торговцями цінними паперами, але не виконаних на день
розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу
торговця цінними паперами. Цей показник ліквідності не може
перевищувати 10.
 
   2. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення
загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з
юридичними  та фізичними особами, але не виконаних на день
розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу
торговця цінними паперами. Цей показник ліквідності не може
перевищувати 20.
 
   3. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює дилерську діяльність, розраховується як співвідношення
загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з
юридичними  та фізичними особами, але не виконаних на день
розрахунку (відкриті позиції), до розміру статутного капіталу
торговця цінними паперами. Цей показник ліквідності не може
перевищувати 15.
 
   4. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює брокерську та дилерську діяльність, розраховується як
співвідношення загальної суми договорів, укладених  торговцем
цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не
виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру
статутного  капіталу торговця цінними паперами. Цей показник
ліквідності не може перевищувати 30.
 
   5. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює андеррайтинг, розраховується як співвідношення загальної
суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними
та  фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку
(відкриті позиції), до розміру статутного капіталу  торговця
цінними паперами.   Цей  показник  ліквідності  не  може
перевищувати 20.
 
   6. Показник ліквідності торговця  цінними  паперами,  що
здійснює  брокерську  діяльність,  дилерську  діяльність  та
андеррайтинг, розраховується як співвідношення загальної суми
договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та
фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті
позиції),  до  розміру  статутного капіталу торговця цінними
паперами. Цей показник ліквідності не може перевищувати 35.
 
   7. При розрахунку показників ліквідності,  зазначених  у
пунктах 1-6 цього розділу:
 
   7.1 враховується  сума  договорів  купівлі-продажу цінних
паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума
договорів, які були укладені в день розрахунку;
 
   7.2 не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних
паперів, які були виконані торговцем цінними паперами в день
розрахунку;
 
   7.3 не враховується сума договорів купівлі продажу цінних
паперів, підписання та виконання яких здійснювалось в один день.
 
      Розділ III. Розрахунок показників капіталу
      та інвестування торговців цінними паперами
 
           Глава 1. Види показників
 
   1. Відповідно до цього Положення обов'язковими до дотримання
торговцями цінними паперами є такі показники:
 
   1.1 показники капіталу:
   мінімального розміру власних коштів;
   адекватності власних коштів;
   адекватності основного капіталу;
 
   1.2 показники інвестування:
   інвестування в цінні папери окремо за кожною  юридичною
особою;
   загальної суми інвестування.
 
   2. Базою для розрахунку показника адекватності основного
капіталу є основний капітал торговця цінними паперами. Базою для
розрахунку інших показників відповідно до даного розділу є власні
кошти торговця цінними паперами.
 
   3. Розрахунок показників капіталу та інвестування торговців
цінними паперами здійснюється на підставі даних бухгалтерського
обліку, який ведеться згідно з вимогами Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ),
обліковою політикою та відповідною системою регістрів рахунків та
аналітичного обліку, визначених торговцями цінних паперів.
   Орієнтовний перелік бухгалтерських рахунків згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим
наказом Міністерства фінансів України  від  30.11.99  N  291
( z0892-99 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185 (далі - План рахунків бухгалтерського
обліку),  які  використовуються  при  проведенні  розрахунків
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності
на фондовому ринку, наведено в додатку 1.
 
    Глава 2. Порядок розрахунку показника мінімального
     розміру власних коштів торговця цінними паперами
 
   1. Власні кошти торговця цінними паперами складаються з
основного капіталу та додаткового капіталу.
 
   2. Основний капітал складається з таких елементів:
   а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;
   б) резервні фонди, що створюються згідно із законодавством;
   в) емісійні різниці (дохід);
   г) інший вкладений капітал.
 
   2.1. Фактично  сплачений зареєстрований статутний капітал
дорівнює зареєстрованому статутному капіталу, що зменшений на суму
вилученого та неоплаченого капіталу.
 
   2.2. Резервні фонди включаються до основного капіталу лише за
умови, що вони відповідають таким критеріям:
   відрахування до резервних фондів здійснено з прибутку після
оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на
всі потенційні податкові зобов'язання;
   резервні фонди мають бути в розпорядженні торговця цінними
паперами з метою необмеженого і негайного їх використання для
покриття збитків.
 
   3. Загальний розмір основного капіталу зменшується на суму:
   а) прострочених понад 30 днів та сумнівних до отримання
нарахованих доходів за операціями, здійсненими торговцем цінними
паперами;
   б) нематеріальних активів за  мінусом  суми  накопиченої
амортизації нематеріальних активів;
   в) капітальних вкладень у нематеріальні активи;
   г) непокритих збитків.
 
   4. Додатковий капітал складається з таких елементів:
   а) дооцінка активів;
   б) безоплатно одержані необоротні активи;
   в) нерозподілені прибутки;
   г) інший додатковий капітал.
 
   5. Для визначення розміру власних коштів торговця цінними
паперами загальний розмір основного та додаткового  капіталу
додатково зменшується на суму вкладень у капітал асоційованих та
дочірніх установ, а також вкладень у капітал інших установ у
розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу.
 
   6. Формула  розрахунку  власних  коштів торговця цінними
паперами наведена у додатку 2 до цього Положення.
 
   7. Мінімальний розмір власних коштів  торговців  цінними
паперами має становити не менше, ніж розмір статутного капіталу
торговців цінними паперами, встановленого Законом України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ).
 
     Глава 3. Показник адекватності власних коштів
 
   1. Показник адекватності власних коштів відображає здатність
торговця цінними паперами  своєчасно  і  в  повному  обсязі
розрахуватися за своїми зобов'язаннями.
 
   2. Значення  показника  адекватності  власних  коштів
визначається як співвідношення власних коштів торговця цінними
паперами до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та
зменшених на суму забезпечення за цінними паперами, на суму
забезпечення за безумовними зобов'язаннями або грошового покриття
у вигляді застави або гарантії третіх осіб.
 
   3. Показник адекватності власних коштів розраховується за
такою формулою:
 
          Показник     ВК
         адекватності = ------- х 100%,
        власних коштів  Ар - П3
 
   де ВК  -  власні  кошти торговця цінними паперами, які
розраховуються відповідно до пунктів 1-6 глави 2 цього розділу;
   Ар - активи, зважені на ризик;
   П3 - сума забезпечення за цінними паперами, сума забезпечення
за безумовними зобов'язаннями або грошового покриття у вигляді
застави або гарантії третіх осіб.
 
   Активи, зважені на ризик (Ар), розраховуються за такою
формулою:
 
        Активи,
        зважені  = А1К1 + А2К2 + А3К3 + А4К4,
      на ризик (Ар)
 
   де К1, К2, К3, К4 - коефіцієнти зваження відповідно до пункту
4 цієї глави;
   А1, А2, А3, А4 - групи активів відповідно до пункту 4 цієї
глави.
 
   4. Для розрахунку показника адекватності власних  коштів
торговця цінними паперами його активи поділяються на чотири групи
за ступенем ризику та підсумовуються за залишковою (балансовою)
вартістю з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:
   а) I група активів із ступенем ризику 0 відсотків (К1=1):
   готівкові та безготівкові кошти торговця цінними паперами;
   банківські метали, що належать торговцю цінними паперами;
   боргові цінні папери Національного банку України або органів
державної влади;
   нараховані доходи за цінними паперами Національного банку
України або органів державної влади;
   зобов'язання з  управління цінними паперами та грошовими
коштами, які надані клієнтам;
   б) II група активів із ступенем ризику 10 відсотків (К2=1,1):
   цінні папери, які знаходяться в  лістингу  організаторів
торгівлі цінними паперами;
   в) III група активів зі ступенем ризику  15  відсотків
(К3=1,15):
   боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;
   іпотечні облігації;
   іпотечні сертифікати;
   заставні;
   сертифікати ФОН;
   інвестиційні сертифікати;
   товарно-матеріальні цінності;
   основні засоби;
   нараховані доходи за цінними паперами органів  місцевого
самоврядування;
   нараховані доходи за іпотечними облігаціями та сертифікатами;
   нараховані доходи за заставними;
   нараховані доходи  за  інвестиційними  сертифікатами  та
сертифікатами ФОН;
   г) IV група активів зі ступенем  ризику  25  відсотків
(К4=1,25):
   активи, які не ввійшли до I, II та III груп активів.
 
   5. Нормативне значення показника адекватності власних коштів
торговців цінними паперами має бути не меншим, ніж 10 відсотків.
 
    Глава 4. Показник адекватності основного капіталу
 
   1. Показник адекватності основного капіталу встановлюється з
метою визначення спроможності торговця цінними паперами захистити
своїх клієнтів і контрагентів від непередбачуваних збитків, яких
може зазнати торговець у процесі своєї діяльності на фондовому
ринку залежно від розміру різноманітних ризиків.
 
   2. Показник адекватності основного капіталу торговця цінними
паперам розраховується як співвідношення основного капіталу до
загальних активів торговця цінними паперами.
 
   3. Показник адекватності основного капіталу розраховується за
такою формулою:
 
          Показник     ОК
         адекватності  = ------ х 100%,
       основного капіталу   Ар
 
   де ОК - основний капітал, який розраховується відповідно до
пунктів 2, 3 глави 2 цього розділу;
   Ар - активи, зважені на ризик.
 
   4. При розрахунку показника адекватності основного капіталу
сума загальних активів розраховується відповідно до ступеня ризику
вартості активів з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження
відповідно до пункту 4 глави 3 цього розділу.
 
   5. Нормативне  значення  показника адекватності основного
капіталу має бути не меншим, ніж 4 відсотки.
 
       Глава 5. Вимоги до розрахунку показників
              інвестування
 
   1. До  розрахунків  показників  інвестування  включаються
балансова вартість акцій та інших цінних паперів, придбаних
торговцем цінних паперів при здійсненні діяльності з управління
цінними паперами.
 
   2. Для розрахунку показників інвестування використовуються
суми договорів купівлі-продажу цінних паперів, які на момент
розрахунку показників інвестування вважаються виконаними та які
виконані протягом одного звітного дня.
 
     Глава 6. Показник інвестування в цінні папери
        окремо за кожною юридичною особою
 
   1. Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною
юридичною особою визначається як співвідношення розміру активів
(грошових коштів та/або цінних паперів), які інвестуються на
придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою, до
власних коштів торговця цінними паперами.
 
   2. Показник інвестування в цінні папери окремо за кожною
юридичною особою розраховується за такою формулою:
 
      Показник інвестування в   Кін
      цінні папери окремо за = ------- х 100%,
      кожною юридичною особою    ВК
 
   де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються
на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою;
   ВК -  власні  кошти  торговця  цінними  паперами,  які
розраховуються відповідно до пунктів 1-6 глави 2 цього розділу.
 
   3. Нормативне значення показника інвестування в цінні папери
окремо за  кожною  юридичною  особою  не  має  перевищувати
15 відсотків.
 
     Глава 7. Показник загальної суми інвестування
 
   1. Показник загальної суми інвестування визначається  як
співвідношення  суми  активів (грошових коштів та/або цінних
паперів), що інвестуються на придбання цінних паперів будь-якої
юридичної особи, до власних коштів торговця цінними паперами.
 
   2. Показник загальної суми інвестування розраховується за
такою формулою:
 
          Показник    Кін
         загальної суми = ------- х 100%,
         інвестування    ВК
 
   де Кін - активи торговців цінними паперами, що інвестуються
на придбання цінних паперів окремо за кожною юридичною особою;
   ВК -  власні  кошти  торговця  цінними  паперами,  які
розраховуються відповідно до пунктів 1-6 глави 2 цього розділу.
 
   3. Нормативне значення показника загальної суми інвестування
не має перевищувати 90 відсотків.
 
     Розділ IV. Контроль за дотриманням торговцями
   цінними паперами показників ліквідності, що обмежують
     ризики професійної діяльності на фондовому ринку
 
   1. Торговці  цінними  паперами  забезпечують  дотримання
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності
на фондовому ринку, в своїй діяльності.
 
   2.  Контроль за дотриманням торговцями цінними паперами
показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності
на фондовому ринку, здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.
 
 Директор департаменту
 моніторингу та стратегії
 розвитку фондового ринку                 О.Табала
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про розрахунок
                   показників ліквідності,
                   що обмежують ризики
                   професійної діяльності
                   на фондовому ринку
 
 
            ОРIЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
         бухгалтерських рахунків згідно
       з Планом рахунків бухгалтерського обліку
             ( z0892-99 ),
     які використовуються при проведенні розрахунків
      показників ліквідності, що обмежують ризики
      професійної діяльності на фондовому ринку
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N балансового рахунку¦        Найменування        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Розрахунок власного капіталу         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 40     ¦Статутний капітал             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 421    ¦Емісійний дохід              ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 422    ¦Iнший вкладений капітал          ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 423    ¦Дооцінка активів             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 424    ¦Безоплатно одержані необоротні активи   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 425    ¦Iнший додатковий капітал         ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 43     ¦Резервний капітал             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 441    ¦Прибуток нерозподілений          ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 442    ¦Непокриті збитки             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 45     ¦Вилучений капітал             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 46     ¦Неоплачений капітал            ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 12     ¦Нематеріальні активи           ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 133    ¦Накопичена амортизація нематеріальних   ¦
¦           ¦активів                  ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 141    ¦Iнвестиції пов'язаним сторонам за методом ¦
¦           ¦обліку участі в капіталі         ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 154    ¦Придбання (створення) нематеріальних   ¦
¦           ¦активів                  ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 38     ¦Резерв сумнівних боргів          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       Розрахунок активів, зважених на ризик       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 10     ¦Основні засоби              ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 11     ¦Iнші необоротні матеріальні активи    ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 131    ¦Знос основних засобів           ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 142    ¦Iнші інвестиції пов'язаним сторонам    ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 143    ¦Iнвестиції непов'язаним сторонам     ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 16     ¦Довгострокова дебіторська заборгованість ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 18     ¦Iнші необоротні активи          ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 20     ¦Виробничі запаси             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 22     ¦Малоцінні та швидкозношувані предмети   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 30     ¦Каса                   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 31     ¦Рахунки в банках             ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 33     ¦Iнші кошти                ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 351    ¦Еквіваленти грошових коштів        ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 352    ¦Iнші поточні фінансові інвестиції     ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 36     ¦Розрахунки з покупцями та замовниками   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 373    ¦Розрахунки за нарахованими доходами    ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 377    ¦Розрахунки з іншими дебіторами      ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 473    ¦Забезпечення гарантійних зобов'язань   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 474    ¦Забезпечення інших витрат і платежів   ¦
¦---------------------+------------------------------------------¦
¦Бал. рах. 685    ¦Розрахунки з іншими кредиторами      ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки: відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського
обліку ( z0892-99 ) аналітичний облік за рахунками:
   - 142, 143, 352 ведеться за видами фінансових інвестицій із
забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на
території країни, так і за кордоном;
   - 36,  373,  377, 685 ведеться за кожним дебітором та
кредитором, за видами заборгованості, термінами її виникнення та
погашення.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про розрахунок
                   показників ліквідності,
                   що обмежують ризики
                   професійної діяльності
                   на фондовому ринку
 
 
              РОЗРАХУНОК
       власних коштів торговця цінними паперами
 
 
   Власні кошти торговця цінними паперами обчислюються за такою
формулою:
 
         ВК = (ОК + ДК) - бал. рах. 141,
 
   де ВК - власні кошти торговця цінними паперами;
   ОК - основний капітал;
   ДК - додатковий капітал;
   бал. рах. 141 - балансовий  рахунок відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку ( z0892-99 ).
 
   Основний капітал (ОК) торговця цінними паперами обчислюється
за такою формулою:
 
   ОК = (бал. рах. 40 - бал. рах. 45 - бал. рах. 46) +
+ бал. рах. 421 + бал. рах. 422 + бал. рах. 43) - бал. рах. 38 -
- (бал. рах. 12 - бал. рах. 133) - бал. рах. 154 - бал. рах. 442.
 
   Додатковий капітал  (ДК)  торговця  цінними  паперами
обчислюється за такою формулою:
 
   ДК = бал. рах. 423 + бал. рах. 424 + бал. рах. 425 +
+ бал. рах. 441.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка