Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами

           КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 26 листопада 2008 р. N 1024
                 Київ
 
         Про заходи щодо удосконалення роботи
        органів виконавчої влади з інвесторами
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про комісію із  сприяння
досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при органі виконавчої
влади, що додається.
 
   2. Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від
28 березня 2002 р. N 382 ( 382-2002-п ) "Про затвердження Типового
положення про раду з питань залучення іноземних інвестицій при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській державній  адміністрації"  (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 13, ст. 667) зміни, що додаються.
 
   3. Міністерству  економіки забезпечити щорічне проведення
моніторингу стану роботи органів виконавчої влади щодо сприяння
досудовому врегулюванню спорів з інвесторами.
 
   4. Рекомендувати   органам   місцевого   самоврядування
застосовувати на практиці вимоги Типового положення про комісію із
сприяння досудовому врегулюванню спорів з інвесторами при органі
виконавчої влади, затвердженого пунктом 1 цієї постанови.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 26 листопада 2008 р. N 1024
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про комісію із сприяння досудовому врегулюванню
     спорів з інвесторами при органі виконавчої влади
 
 
   1. Комісія із сприяння досудовому врегулюванню спорів з
інвесторами (далі - комісія) є тимчасовим консультаційно-дорадчим
органом при органі виконавчої влади.
 
   2. Комісія  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, а також цим
Положенням.
 
   3. Основним  завданням  комісії  є  сприяння  досудовому
врегулюванню спорів між інвестором і органом виконавчої влади.
 
   4. Комісія утворюється керівником органу виконавчої влади на
підставі звернення інвестора.
 
   5. Комісія розглядає спір між інвестором і органом виконавчої
влади у місячний строк з дня надходження звернення інвестора.
 
   У разі коли порушене у зверненні питання не належить до
компетенції  органу  виконавчої  влади, інвесторові надається
протягом 15 днів обгрунтована відмова у розгляді звернення з
відповідними рекомендаціями.
 
   6. У  процесі  розгляду спору між інвестором і органом
виконавчої влади комісія вивчає пропозиції інвестора, відповідних
органів виконавчої влади, ради з питань залучення інвестицій при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській держадміністрації та визначає можливі
шляхи досудового врегулювання спору.
 
   7. Комісія має право:
 
   отримувати в  установленому  законодавством  порядку  від
відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій інформацію і документи, необхідні для  виконання
покладеного на неї завдання;
 
   залучати до своєї роботи державних службовців (за погодженням
з їх керівниками), провідних учених і фахівців як незалежних
експертів для надання консультацій.
 
   8. Головою комісії є керівник органу виконавчої влади.
 
   Голова комісії затверджує її персональний склад та призначає
свого заступника і секретаря комісії.
 
   9. Формою роботи комісії є засідання.
 
   Секретар комісії повідомляє не пізніше ніж у 10-денний строк
членам комісії, інвесторові та іншим заінтересованим особам про
місце, дату і час проведення засідання з надісланням примірника
його порядку денного разом з матеріалами, що підлягають розгляду.
 
   10. Засідання  комісії  веде її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови.
 
   Засідання комісії вважається правоможним, якщо на  ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
 
   11. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
 
   Рішення комісії  оформляється протоколом, який підписують
головуючий на засіданні та секретар. До протоколу вноситься думка
незалежних експертів.
 
   Копія рішення комісії надсилається інвесторові, Мінекономіки,
Мін'юсту та Держінвестицій.
 
   12. Рішення комісії має рекомендаційний характер.
 
   13. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
діяльності комісії здійснює орган виконавчої влади.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 26 листопада 2008 р. N 1024
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
      від 28 березня 2002 р. N 382 ( 382-2002-п )
 
 
   1. У назві та постановляючій частині постанови ( 382-2002-п )
слово "іноземних" виключити.
 
   2. У Типовому положенні про раду з питань залучення іноземних
інвестицій  при  Раді  міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській  та  Севастопольській  міській  державній
адміністрації ( 382-2002-п ), затвердженому зазначеною постановою:
 
   1) у назві слово "іноземних" виключити;
 
   2) пункт 1 викласти в такій редакції:
 
   "1. Рада з питань залучення інвестицій при Раді міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласній,  Київській   та
Севастопольській  міській  держадміністрації (далі - рада) є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється
з метою проведення політики держави з питань залучення інвестицій
у національну  економіку,  використання  сучасного  світового
економічного досвіду та прискорення інтеграції України до системи
міжнародних господарських зв'язків, налагодження співпраці між
суб'єктами інвестиційної діяльності та органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування  в  забезпеченні  створення
сприятливих  умов  для  інвестиційної діяльності, розв'язання
проблем, що виникають у їх роботі.";
 
   3) у пункті 3:
 
   в абзаці другому слово "іноземних" виключити;
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності,
надання консультацій з питань залучення інвестицій, розв'язання
проблем, що стримують процес інвестування;";
 
   доповнити останній абзац після слова "привабливого" словом
"інвестиційного";
 
   4) у пункті 5 слова "та її робочими групами" замінити словами
", Радою інвесторів при Кабінеті Міністрів України та їх робочими
групами".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка