Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нову редакцію наказу Мінвуглепрому від 9 липня 2008 року N 330

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.12.2008 N 653
 
 
       Про нову редакцію наказу Мінвуглепрому
          від 9 липня 2008 року N 330
 
 
   З метою забезпечення ефективної діяльності та персональної
відповідальності за виконання покладених на Міністерство вугільної
промисловості  України  завдань,  визначених  Положенням  про
Міністерство вугільної  промисловості  України,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року
N 1527 ( 1527-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Наказ Мінвуглепрому від 9 липня 2008  року  N  330
( v0330644-08 ) викласти в новій редакції, що додається.
 
   2. Установити, що у разі відсутності Міністра вугільної
промисловості  України  попередньо  наказом  Мінвуглепрому
визначається виконувач його обов'язків. У разі відсутності одного
із заступників Міністра здійснення їх повноважень забезпечується
згідно з додатком 1 цього наказу.
 
   3. Установити порядок, за яким перші заступники та заступники
Міністра мають право підписувати листи на адресу Секретаріату
Президента України, Кабінету Міністрів України і Верховної Ради
України лише інформаційного  характеру  у  межах  визначених
повноважень.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства вугільної
                   промисловості України
                   17.12.2008 N 653
 
 
            РОЗПОДIЛ ОБОВ'ЯЗКIВ
        між Міністром, першими заступниками
           та заступниками Міністра
         вугільної промисловості України
 
 
   Міністр Полтавець В.I.
   Здійснює керівництво  діяльністю  Мінвуглепрому,  визначає
пріоритети та стратегічні напрямки роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставлених цілей. Координує розробку та реалізацію
державної  політики  у вугільній промисловості відповідно до
Положення про Міністерство вугільної  промисловості  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
N 1527 ( 1527-2006-п ).
   Спрямовує, координує  та контролює діяльність заступників
Міністра, керівників об'єктів державної власності, що належать до
сфери управління Міністерства, дає їм з цією метою доручення,
обов'язкові для виконання. Затверджує програми і плани роботи
Міністерства та звіти про їх виконання. Приймає рішення з кадрових
питань, розподілу бюджетних коштів та майнових відносин у галузі.
   Призначає на  посади  та  звільняє  з посад працівників
центрального апарату Міністерства.
   Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, які
перебувають у державній власності та належать до сфери управління
Міністерства,  вживає  відповідних  заходів щодо забезпечення
підприємств  вугільної  промисловості  висококваліфікованими
працівниками.
   Затверджує структуру центрального апарату Міністерства за
погодженням з Віце-прем'єр міністром Україні, штатний розпис і
кошторис видатків Міністерства і погодження з Мінфіном, положення
про самостійні структурні підрозділи Мінвуглепрому.
   Підписує нормативно-правові та інші акти Міністерства.
   Вносить в установленому порядку пропозиції щодо кандидатур
заступників Міністра на розгляд Кабінету  Міністрів  України
Прем'єр-міністру України за поданням Міністра.
   Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
   Безпосередньо та через заступників Міністра проводить роботу
і вживає заходів із структурної перебудови галузі і підвищення
ефективності  управління  нею; вдосконалення науково-технічної
політики та інноваційного розвитку; реструктуризації та санації
підприємств;  створення  сприятливих  умов  для  проведення
приватизації  підприємств  галузі;  формування  цінової  та
інвестиційної політики; вдосконалення ринку вугільної продукції;
проведення зовнішньоекономічної політики в межах,  визначених
законодавством; вирішення проблем у сфері соціальних питань,
охорони  і  безпеки  праці,  екологічної  безпеки   та
природокористування.
   Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінвуглепром.
Організовує виконання законодавчих та інших нормативно-правових
актів.
   Представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під  час  укладання  міжнародних
договорів України.
   Погоджує проекти нормативно-правових актів з питань,  що
належать до компетенції Міністерства.
   Порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників Міністра.
   Вносить в установленому порядку подання щодо відзначення
працівників вугільної галузі державними нагородами та приймає
рішення про відзначення працівників галузі відомчими нагородами.
   Забезпечує реалізацію  державної  політики щодо державної
таємниці та контроль за її збереженням у центральному апараті
Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до сфери його управління та підприємств щодо яких
Мінвуглепром здійснює корпоративне управління (далі - підприємства
вугільної галузі).
   Організовує контроль  за  дотриманням  на  підприємствах
вугільної галузі трудового законодавства та державних гарантій для
робітників, а також виконання завдань з мобілізаційної підготовки
та мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених
законодавством.
   Здійснює інші  повноваження  відповідно  до   чинного
законодавства.
   Міністр спрямовує, координує і контролює діяльність:
   Департаменту аналітично-інформаційного  та  організаційного
забезпечення;
   Департаменту кадрової та соціальної політики;
   Департаменту контрольно-ревізійної роботи та  боротьби  з
корупцією;
   Управління юридичного забезпечення;
   Відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи.
   Для здійснення  своїх  повноважень  утворює  у  складі
центрального апарату Міністерства патронатну службу.
 
   Перший заступник Міністра Офіцеров С.П.
   Організовує та координує:
   діяльність заступників Міністра Ященко Ю.П., Корзуна А.В.,
Склярова М.В., Грядущего Ю.Б.;
   виконання антикризової програми об'єктів державної власності,
що належать до сфери управління Міністерства;
   роботу збагачувальних фабрик державної форми власності;
   дотримання фінансової дисципліни,  забезпечення  взаємодії
Міністерства з Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів
України, Міністерством палива та енергетики України;
   роботу з питань реструктуризації вугільної галузі, розробку
проектів ліквідації вугільних  і  торфодобувних  підприємств,
подолання  екологічних,  соціально-економічних  наслідків  їх
фізичного закриття;
   роботу державних підприємств, які відповідають за виконання
робіт і заходів, пов'язаних з ліквідацією гірничих підприємств;
   роботу з удосконалення нормативної бази щодо розроблення
проектно-конструкторської документації та визначення  вартості
ліквідаційних робіт;
   організацію, розроблення  та  контроль  за  впровадженням
галузевих, державних, міжнародних програм щодо співробітництва у
сфері реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості;
   роботу щодо затвердження завдань на проектування та титульних
списків на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок
коштів,  передбачених  на  реструктуризацію  вугільних  та
торфодобувних підприємств;
   виконання актів законодавства та здійснення контролю за їх
реалізацією з питань реструктуризації вугільної та торфодобувної
промисловості, а також підготовки пропозицій щодо вдосконалення
законодавства з цих питань;
   своєчасне надання   підприємствам   з  реструктуризації
інформаційної, методичної, консультативної допомоги;
   роботу щодо проведення конкурсу інвестиційних проектів;
   взаємодію з  відповідними   галузевими   профспілковими
організаціями;
   підготовку матеріалів  та  проведення  засідань  Колегії
Міністерства.
   Здійснює контроль:
   за діяльністю заступників Міністра Ященко Ю.П., Корзуна А.В.,
Склярова М.В., Грядущего Ю.Б.;
   за ефективним  використанням  всіх  бюджетних  коштів,
передбачених для вугільної галузі України та коштів від реалізації
продукції;
   за виплатою заробітної плати;
   за Управлінням  бухгалтерського  обліку,  звітності  та
бюджетного фінансування;
   за діяльністю Управління майнових відносин;
   з питань введення пускових лав;
   за діяльністю Управління координації допоміжних виробництв.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних з виконанням
покладених на нього завдань та окремих доручень Міністра.
   Перший заступник Міністра у разі необхідності може надавати
окремі доручення заступникам Міністра.
   Перший заступник Міністра безпосередньо спрямовує, координує
та відповідає за діяльність:
   Управління реструктуризації;
   Державної інспекції з контролю якості вугільної продукції;
   Державного підприємства "Вугілля України".
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у всіх областях України з питань  діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Перший заступник Міністра Францишко О.К.
   Організовує та координує:
   проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони
праці, пожежної та екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій,
дегазації на підприємствах галузі;
   впровадження державних програм "Підвищення безпеки праці на
вугледобувних та шахтобудівних підприємствах" ( 374-2006-п ),
"Здоров'я шахтаря" та інших програм стосовно соціальних питань та
охорони праці;
   впровадження галузевої комплексної програми "Підвищення стану
безпеки праці";
   здійснення профілактичних заходів з охорони праці;
   діяльність Державної воєнізованої гірничорятувальної служби
вугільній промисловості;
   створення належних безпечних и здорових умов  праці  на
підприємствах  установах  та  організаціях  вугільної галузі,
впровадження положень Кіотського протоколу ( 995_801 ), виконання
проектів з демінералізації шахтних вод;
   забезпечення працівників засобами індивідуального захисту,
спецодягом і створення відповідних санітарно-гігієнічних умов
праці на підприємствах галузі;
   ефективну роботу диспетчерських служб підприємств;
   організацію процесу навчання керівного складу та робітників
підприємств вугільної галузі з питань охорони праці;
   підготовку і проведення щотижневих та щомісячних селекторних
нарад з питань охорони праці;
   підготовку та проведення щомісячних засідань Постійно діючої
комісії з охорони праці;
   розробку довгострокових  прогнозів,  програм  і  планів
перспективного  розвитку вугільної галузі та контроль за їх
виконанням, створення і впровадження нових більш продуктивних
технологій та гірничих машин для забезпечення ефективної і сталої
роботи вугледобувних підприємств;
   розробку та  впровадження  державних  цільових  програм,
спрямованих на розвиток вугільної галузі,  поліпшення  стану
довкілля  у  вугільних  регіонах,  забезпечення раціонального
використання  надр,  утилізацію  відходів  вуглевидобутку  та
вуглезбагачення, впровадження безвідходних технологій, ліквідацію
породних відвалів;
   формування пропозицій щодо укладання міжнародних договорів;
   реалізацію заходів щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та до вимог Світової Організації
Торгівлі з питань вугільної галузі;
   організацію проведення підготовчих гірничих виробок;
   роботу науково-дослідних,      проектно-конструкторських
інститутів,  галузеву  науково-технічну діяльність, пропаганду
досягнень в галузі;
   роботу із  сертифікації  продукції  (робіт,  послуг)  та
організацію проведення експертних оцінок галузевих програм і
проектів;
   ведення геологомаркшейдерських робіт;
   проведення в галузі єдиної науково-технічної політики, роботу
науково-технічної ради Міністерства;
   ефективне використання   бюджетних   коштів,  виділених
підприємствам вугільної галузі на охорону праці,  підвищення
техніки безпеки, а також власних коштів підприємств у розмірі 2%
від реалізації вугільної продукції на техніку безпеки.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних з виконанням
покладених на нього завдань та окремих доручень Міністра.
   Перший заступник Міністра у разі необхідності може надавати
окремі доручення заступникам Міністра.
   Перший заступник Міністра безпосередньо спрямовує, координує
та відповідає за діяльність:
   Департаменту охорони праці та надзвичайних ситуацій;
   Департаменту перспективного  розвитку  та   координації
підготовчих робіт.
   Забезпечує зв'язки з регіональними і місцевими  органами
самоврядування  у  Львівській  області  з  питань діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Грядущий Ю.Б.
   Організовує та координує:
   роботу з визначення  матеріально-технічних  ресурсів  для
виконання вугільними підприємствами виробничих програм;
   ефективне використання і ремонт гірничошахтного обладнання;
   роботу з питань контролю за додержанням стандартів якості
вугільної продукції та патентно-ліцензійних вимог;
   ефективне та   раціональне   споживання  електроенергії
підприємствами галузі;
   виконання програми "Енергозбереження";
   дотримання нарядної  системи  та  її   удосконалення,
технологічних норм і правил на підприємствах галузі;
   роботу державних вугледобувних  підприємств,  введення  в
експлуатацію нових лав та випуску якісної вугільної продукції;
   роботу підземного та шахтового транспорту;
   ефективне використання  бюджетних коштів, передбачених на
технічне переоснащення підприємств вугільної галузі;
   залишки вугілля на складах підприємств вугільної галузі.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   Департаменту координації виробництва;
   Управління координації допоміжних виробництв.
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у Донецькій області з питань діяльності підприємств
вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Скляров М.В.
   Організовує та координує:
   роботу з розвитку системи технологічного зв'язку у вугільній
галузі;
   діяльність Державного  відкритого  акціонерного товариства
Виробничо-технологічного зв'язку "Укрвуглетелеком";
   діяльність підприємств шахтовуглебудівного комплексу, а також
проектних  інститутів,  що  належать  до  сфери  управління
Мінвуглепрому;
   реалізацію заходів щодо проведення єдиної науково - технічної
політики на перспективних напрямках капітального будівництва,
визначення обсягів інвестицій у вугільну галузь для виконання
виробничих програм капітального будівництва;
   розробку та виконання цільових  програм  з  капітального
будівництва та реконструкції підприємств галузі;
   хід будівництва шахти N 10 "Нововолинська";
   технологічний зв'язок "Укрвуглетелеком";
   забезпечення взаємодії  Міністерства  з   Міністерством
транспорту України;
   діяльність Державного підприємства "Бурвугілля";
   діяльність Державного концерну "Укрторф";
   підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад та
заходів, які проводяться за участю Міністра, а також підсумкових
селекторних нарад.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує та відповідає за  ефективну
діяльність:
   з питань, пов'язаних із взаємодією з відповідними галузевими
інститутами;
   Управління капітального будівництва та інвестицій;
   Державного підприємства "Бурвугілля";
   Державного концерну "Укрторф".
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у Луганській та Кіровоградській областях з питань
діяльності підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Корзун А.В.
   Організовує та координує:
   формування балансів вугілля та вугільної продукції, роботу з
вивчення поточної та перспективної потреби у вугіллі (за марками
та сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   формування, регулювання та вдосконалення ринку  вугільної
продукції;
   інформаційно-аналітичне забезпечення апарату Міністерства;
   розробку та реалізацію заходів щодо оптимізації ціноутворення
на вугілля та вугільну продукцію;
   фінансово-економічну роботу підприємств галузі, кредитування
та грошовий обіг у сфері їх діяльності;
   роботу по реалізації вугільної продукції (за марками та
сортами) на внутрішньому і зовнішньому ринках;
   вирішення питань  своєчасної  виплати  заробітної  плати
працівникам галузі, а також оплати за вугільну продукцію;
   роботу по  управлінню  зменшенням  нераціональних  витрат
виробництва на підприємствах галузі;
   виконання фінансових  планів  та  економічних  показників
підприємствами галузі;
   дотримання фінансової  дисципліни,  забезпечення взаємодії
Міністерства з Міністерством економіки України, Міністерством
фінансів  України, Державним казначейством України, Державною
податковою адміністрацією України, Державною  митною  службою
України;
   роботу з удосконалення економічного механізму,  тарифного
регулювання і оподаткування у сфері діяльності галузі;
   діяльність Балансової та Кредитної комісій Мінвуглепрому;
   роботу по вдосконаленню методології бухгалтерського обліку і
фінансової звітності та складанню зведених квартальних, річних
бухгалтерських,  статистичних  звітів  і  балансів за видами
діяльності;
   формування та реалізацію державної конкурентної політики у
вугільній галузі;
   здійснення розрахунків підприємствами вугільної галузі за
спожиту електроенергію та платежами до бюджетів усіх рівнів;
   надходження та витрачання коштів державної підтримки, а також
отриманих від реалізації вугільної  продукції  підприємствами
галузі;
   вирішення питань відновлення  платоспроможності  боржників
підприємств  і організацій вугільної галузі або визнання їх
банкрутами;
   роботу із забезпечення функцій щодо управління державним
майном і майновими правами стосовно підприємств вугільної галузі;
   облік об'єктів права державної власності галузі;
   розроблення пропозицій та впровадження заходів щодо створення
сприятливих умов для приватизації підприємств вугільної галузі;
   роботу із створення, реорганізації, ліквідації підприємств
вугільної галузі та координації питань щодо їх приватизації;
   підготовку пропозицій щодо передачі державного  майна  в
оренду, концесію, реалізації та списання;
   удосконалення роботи з питань управління частками (опціями,
паями), що належать державі у майні господарських товариств
вугільної галузі;
   роботу щодо впровадження лізингових операцій та фінансування
відповідно до плану закупівель за державні кошти;
   адміністративного та  організаційно-технічного забезпечення
діяльності центрального апарату, а також належної організації
документообігу в апараті Міністерства;
   розроблення та впровадження програм з оптимізації структурної
перебудови вугільної галузі та підвищення ефективності управління
нею;
   розробку та реалізацію заходів щодо зростання експортного
потенціалу підприємств вугільної промисловості;
   розробку пропозицій щодо тарифного і нетарифного регулювання
експортно-імпортних операцій з вугіллям та вугільною продукцією;
   роботу з визначення пріоритетів економічного розвитку галузі,
мобілізації коштів на розвиток виробництва  підприємств,  що
забезпечують поповнення товарного ринку України;
   роботу з розроблення пропозицій  до  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших
прогнозних та програмних документів соціального та економічного
розвитку України;
   роботу із  складення та подання підприємствами вугільної
галузі антидемпінгових, антисубсидійних і  спеціальних  скарг
(заяв).
   Бере участь у роботі комісій, дорадчих і робочих органів,
утворених  Верховною  Радою України та в інших заходах, що
проводяться її органами, з метою роз'яснення позиції Кабінету
Міністрів  України  з  питань,  що  належать до компетенції
Мінвуглепрому.
   Готує узагальнені  пропозиції  Міністру  щодо  розподілу
бюджетних коштів за програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, контролює виконання рішень Міністра і звітує перед
ним з цього питання.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективну діяльність:
   Департаменту аналітично-інформаційного  та  організаційного
забезпечення в частині інформаційно-аналітичної роботи;
   Управління майнових відносин;
   Департаменту фінансово-економічних питань;
   Управління бухгалтерського обліку, звітності та бюджетного
фінансування.
   Забезпечує зв'язки з регіональними і місцевими  органами
самоврядування у Дніпропетровській області з питань діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
   Заступник Міністра Ященко Ю.П.
   Організовує та координує:
   підготовку пропозицій Мінвуглепрому  до  перспективних  і
поточних планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів України;
   підготовку Міністерством проектів концепцій і завдань на
розроблення проектів законів, що стосуються сфери діяльності
Міністерства;
   підготовку Міністерством  пропозицій  стосовно  визначення
позиції Кабінету Міністрів України щодо проектів законів, які
перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також поданих
до Кабінету Міністрів України суб'єктами законодавчої ініціативи;
   роботу по розробці і укладанню з відповідними профспілковими
об'єднаннями галузевих угод, актів законодавства про  працю,
наданню підприємствам інформаційної, методичної, консультаційної
та іншої допомоги з цих питань;
   розгляд проектів законів, за супроводження яких відповідає
Міністерство, у депутатських фракціях, комітетах Верховної Ради
України, Раді коаліції депутатських фракцій;
   роботу з розгляду запитів і звернень Народних депутатів
Україні, депутатських фракцій, комітетів Верховної Ради України;
   розробку та проведення галузевої політики із  соціальних
питань;
   роботу по дотриманню рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
   роботу зі зверненнями громадян;
   роботу з координації та контролю за створенням належних умов
відпочинку працівників галузі та їх сімей;
   забезпечення побутовим паливом працівників галузі;
   дотримання на підприємствах  вугільної  галузі  трудового
законодавства;
   підвищення рівня соціального захисту працівників галузі та
забезпечення їх державних гарантій;
   підготовку та проведення тендерних закупівель за державні
кошти;
   фінансування відповідно до плану закупівель за  державні
кошти;
   взаємодії з  відповідними  профспілками  та  громадськими
об'єднаннями;
   взаємодії із Всеукраїнським галузевим об'єднанням організації
роботодавців вугільної промисловості;
   взаємодії із Всеукраїнським благодійним Фондом  "Допомоги
сім'ям загиблих шахтарів";
   ефективне використання  бюджетних   коштів,   виділених
підприємствам галузі на вирішення соціальних питань і передачу
об'єктів у комунальну власність.
   Здійснює загальне   керівництво   центральним  апаратом
Міністерства.
   Здійснює виконання інших функцій, пов'язаних із забезпеченням
діяльності Мінвуглепрому, окремих доручень Міністра та першого
заступника Міністра.
   Заступник Міністра спрямовує, координує та відповідає за
ефективність діяльності:
   Управління матеріальних ресурсів та державних закупівель.
   Забезпечує зв'язки  з регіональними і місцевими органами
самоврядування у  Волинській  області  з  питань  діяльності
підприємств вугільної промисловості.
 
 Міністр                        В.Полтавець
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   вугільної промисловості
                   України
                   17.12.2008 N 653
 
 
               ПОРЯДОК
          заміщення Міністра вугільної
      промисловості України, перших заступників
     та заступників Міністра у разі їх відсутності
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Посада, прізвище та ініціали  ¦    Кого заміщує     ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Перший заступник Міністра     ¦Міністра Полтавця В.I.    ¦
¦Офіцеров С.П.           ¦               ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Перший заступник Міністра     ¦Першого заступника Міністра ¦
¦Францишко О.К.          ¦Офіцерова С.П.        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Перший заступник Міністра     ¦Першого заступника Міністра ¦
¦Офіцеров С.П.           ¦Францишка О.К.        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Заступник Міністра Корзун А.В.  ¦Заступника Міністра     ¦
¦                 ¦Грядущого Ю.Б.        ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Заступник Міністра Грядущий Ю.Б. ¦Заступника Міністра     ¦
¦                 ¦Корзуна А.В.         ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Заступник Міністра Скляров М.В.  ¦Заступника Міністра     ¦
¦                 ¦Ященко Ю.П.         ¦
¦----------------------------------+-----------------------------¦
¦Заступник Міністра Ященко Ю.П.  ¦Заступника Міністра     ¦
¦                 ¦Склярова М.В.        ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка