Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку конкурсного відбору заходів з енергозбереження для їх фінансової підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"

       НАЦIОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСIВ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2008 N 162
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2008 р.
                   за N 1162/15853
 
 
      Про затвердження Порядку конкурсного відбору
      заходів з енергозбереження для їх фінансової
      підтримки за рахунок коштів, передбачених
      у державному бюджеті за програмою "Державна
        підтримка заходів з енергозбереження
        через механізм здешевлення кредитів"
 
 
   Відповідно до пункту 5 Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки
заходів з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 березня 2008 року N 249 ( 249-2008-п ), з
метою забезпечення фінансування заходів з енергозбереження, у тому
числі на реалізацію енергоефективних проектів, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  конкурсного  відбору  заходів  з
енергозбереження для їх фінансової підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка
заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів",
що додається.
 
   2. Департаменту    нормативно-правового    забезпечення
(Малая М.В.) у встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Паршина О.А.
 
 Голова                         I.Черкашин
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                А.О.Гота
 
 Міністр економіки України               Б.Данилишин
   
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національного
                   агентства України
                   з питань забезпечення
                   ефективного використання
                   енергетичних ресурсів
                   11.11.2008 N 162
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 грудня 2008 р.
                   за N 1162/15853
 
 
               ПОРЯДОК
     конкурсного відбору заходів з енергозбереження
     для їх фінансової підтримки за рахунок коштів,
     передбачених у державному бюджеті за програмою
     "Державна підтримка заходів з енергозбереження
        через механізм здешевлення кредитів"
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм проведення на конкурсних
засадах (далі - Конкурс) відбору заходів з енергозбереження, у
тому числі на реалізацію енергоефективних проектів (далі  -
заходи), фінансова підтримка яких здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна
підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів".
 
   2. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується НАЕР у
засобах масової інформації, зокрема в газеті "Урядовий кур'єр" і
на офіційному веб-сайті НАЕР.
 
   3. Відбір зазначених заходів здійснюється Конкурсною комісією
(далі - Комісія), яка утворюється Національним агентством України
з питань забезпечення ефективного  використання  енергетичних
ресурсів. Загальна чисельність Комісії становить не більше 7 осіб.
Комісію очолює Голова НАЕР.
   До складу Комісії входять по 2 представники НАЕР та Мінфіну,
а також представник Мінекономіки, Мінпромполітики, НАНУ.
 
   4. Комісія проводить засідання у міру надходження заявок на
участь у Конкурсі, але не рідше одного разу на місяць.
 
   5. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення
засідання Комісії для розгляду заявок, поданих на Конкурс, не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання
Комісії.
 
   6. Голова Комісії залучає, в разі необхідності, до роботи
Комісії  представників  заінтересованих  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади та наукових установ (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
їх компетенції.
 
   7. Iнформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії
здійснює НАЕР.
 
   8. До участі в Конкурсі допускаються суб'єкти господарювання,
які залучили кредити для фінансування заходів з енергозбереження,
у тому числі на реалізацію енергоефективних проектів, та сплатили
у 2008 році відсотки за користування цими кредитами (далі -
позичальники).
 
   9. Для участі в Конкурсі позичальники подають до НАЕР заявку
за формою згідно з додатком, до якої додаються по два примірники
таких документів:
   бізнес-план енергоефективного проекту або план заходів з
енергозбереження, на фінансування яких були взяті кредити;
   резюме (короткий опис) проекту, за яким отримано кредит у
фінансовій  установі,  з відображенням у ньому за основними
критеріями конкурсного відбору  характеристик  та  показників
проекту, які визначені пунктом 14 цього Порядку;
   нотаріально засвідчена копія кредитного договору;
   довідка фінансової установи про надання позичальнику кредиту;
   довідка-розрахунок фінансової установи про розмір та строки
сплати відсотків за користування кредитом;
   копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про
сплату відсотків за користування кредитом, завірені фінансовою
установою, що здійснила операції за цими платіжними дорученнями;
   аудиторський висновок за останній звітний рік;
   довідка про відсутність заборгованості із податків і зборів
(обов'язкових платежів) перед державним і місцевими бюджетами та
Пенсійним фондом;
   довідка, яка  підтверджує,  що  позичальник  не  одержує
фінансової підтримки за іншими бюджетними програмами та коштів
міжнародних фінансових організацій для фінансування проекту, що
поданий на Конкурс за цим Порядком, підписана та завірена в
установленому порядку позичальником.
 
   10. Документи,  що  подаються  для  участі  в Конкурсі,
складаються українською мовою, підписуються керівником та головним
бухгалтером позичальника та скріплюються печаткою.
   Керівник позичальника  забезпечує  надання  достовірної
інформації, що міститься у поданих документах.
 
   11. НАЕР проводить перевірку комплектності та змісту пакета
документів, наведених у пункті 9 цього Порядку, та в разі, якщо
він є повним, оформленим належним чином та за своїм змістом
відповідає вимогам цього Порядку, реєструє заявку в спеціальному
журналі.
 
   12. Якщо позичальник подав неповний комплект документів або
оформлений неналежним чином, НАЕР відмовляє у реєстрації поданої
заявки вмотивованою письмовою відповіддю позичальнику. У разі
усунення недоліків, які стали підставою для відмови, позичальник
має право повторно подати відповідні документи до НАЕР.
 
   13. НАЕР не пізніше ніж за п'ять робочих днів до засідання
Комісії розсилає її членам копії заявок, резюме (короткий опис
проекту), бізнес-план проекту або план заходів з енергозбереження.
 
   14. Комісія на своєму засіданні розглядає та оцінює надані
заходи відповідно до таких критеріїв:
   а) виробництво енергоефективних обладнання та продукції, які
забезпечують  раціональне  використання  паливно-енергетичних
ресурсів  порівняно  з  іншими  варіантами  використання або
виробництва  продукції  однакового  споживчого  рівня  чи  з
аналогічними техніко-економічними показниками (0-6 балів);
   б) зниження енергоємності виробництва продукції (0-6 балів);
   в) використання альтернативних видів палива та відновлюваних
джерел енергії (0-6 балів);
   г) створення нових робочих місць, зростання заробітної плати,
поліпшення умов праці (0-2 бали);
   ґ) розмір  планових  надходжень  платежів  до  бюджетів
(0-2 бали);
   д) строк окупності проекту (0-2 бали).
 
   15. На підставі оцінки Комісії, згідно з визначеними пунктом
14 цього Порядку критеріями та балами, переможцями Конкурсу
визнаються заходи, які отримали найбільшу кількість балів. У разі,
якщо декілька заходів набрали однакову кількість балів і сума
заявок на компенсацію відсоткової ставки перевищує обсяг бюджетних
відшкодувань, переможці Конкурсу визначаються голосуванням членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії при
прийнятті рішення є вирішальним.
 
   16. Рішення щодо фінансової підтримки заходів,  які  за
результатами оцінки Комісії набрали менше 12 балів, приймається
шляхом голосування.
 
   17. Комісія приймає рішення  щодо  переліку  заходів  -
переможців Конкурсу та суми компенсації щодо кожного з цих
проектів.
 
   18. Рішення Комісії приймається на її засіданні за умови
присутності  не  менше  двох третин її загального складу і
оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Комісії,
присутніми на засіданні, із зазначенням їх позиції.
 
   19. НАЕР протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення
Комісією письмово повідомляє про  результати  Конкурсу  всіх
позичальників.
 
 Директор Департаменту
 нормативно-правового
 забезпечення                       М.Малая
 
 
                   Додаток
                   до Порядку конкурсного
                   відбору заходів
                   з енергозбереження
                   для їх фінансової підтримки
                   за рахунок коштів,
                   передбачених у державному
                   бюджеті за програмою
                   "Державна підтримка заходів
                   з енергозбереження через
                   механізм здешевлення
                   кредитів"
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у конкурсному відборі заходів
     з енергозбереження для їх фінансової підтримки
      за рахунок коштів, передбачених у державному
     бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів
   з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів"
 
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
      (повне найменування суб'єкта господарювання)
 
   з метою отримання відшкодування сплачених у  2008  році
відсотків за кредитом, залученим для фінансування заходів з
енергозбереження _________________________________________________
                (назва проекту)
 ________________________________________________________________,
         
   просить допустити до участі у Конкурсі та розглянути на
конкурсній основі комплект документів (додається) для отримання
компенсації у сумі _______________________________________________
               (сума цифрами та словами)
 
 Розмір відсоткової ставки за залученим кредитом становить ____ %.
 
 Додаток: ________________________________________________________
 
 _________   ____________    ______________________
 (посада)    (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 _____________ 200__ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка