Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 5 листопада 2008 р. N 1413-р
                Київ
 
         Про схвалення Стратегії розвитку
      державної статистики на період до 2012 року
 
 
   Схвалити Стратегію розвитку державної статистики на період до
2012 року, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 18
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 5 листопада 2008 р. N 1413-р
 
              СТРАТЕГIЯ
    розвитку державної статистики на період до 2012 року
 
 
             Загальна частина
 
   Статистична інформація про економічне та соціальне становище
України  і  регіонів  необхідна для подальшої демократизації
державного управління та прийняття виважених раціональних рішень у
соціальній та економічній сфері, забезпечення можливості участі
широких верств населення в обговоренні актуальних питань і завдань
подальшого  розвитку  країни,  що  є  необхідною передумовою
міжнародної інтеграції.
 
   У ході реалізації Стратегії розвитку державної статистики на
період до 2008 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2004 р. N 910 ( 910-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1891), яка фінансується за
рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в
рамках  проекту  "Розвиток  системи державної статистики для
моніторингу соціально-економічних перетворень", створено умови для
подальшої  інтеграції  держави  в  міжнародне  економічне
співтовариство та  підвищення  довіри  до  України  з  боку
країн-партнерів і потенційних інвесторів, здійснено заходи щодо
розвитку статистичної інфраструктури та застосування міжнародних
стандартів, технічного переоснащення органів державної статистики,
розпочато роботу з підготовки проведення Всеукраїнського перепису
населення 2011 року та Всеукраїнського сільськогосподарського
перепису тощо.
 
   Разом з тим через ряд організаційних і технічних проблем,
пов'язаних з реалізацією проекту "Розвиток системи державної
статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень",
здійснення деяких заходів Стратегії розвитку державної статистики
на період до 2008 року ( 910-2004-п ) не було забезпечено
необхідними  фінансовими  та матеріально-технічними ресурсами,
внаслідок чого уповільнилося проведення робіт із створення бази
метаданих, із забезпечення подання респондентами форм статистичної
звітності в електронному вигляді, створення системи електронного
документообігу тощо.
 
   Для  здійснення євроінтеграційних намірів слід створити
інституціональне  та  організаційне середовище, яке сприятиме
підвищенню ефективності роботи органів державної статистики та
рівня  довіри  до  них,  впровадити міжнародні стандарти та
дотримуватись   основних  положень  Статистичної  програми
Співтовариства 2008-2012,  ухваленої  рішенням  Європейського
Парламенту та Ради ЄС від 11 грудня 2007 р. N 1578/2007/ЄС, що
потребує визначення шляхів подальшого розвитку системи державної
статистики.
 
             Мета Стратегії
 
   Мета цієї  Стратегії  полягає у створенні передумов для
подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного
задоволення  інформаційних потреб суспільства у високоякісній
статистичній інформації, гармонізації  системи  показників  з
міжнародними  стандартами  на  рівні,  рекомендованому  для
статистичних служб країн - кандидатів на членство в ЄС.
 
        Основні напрями реалізації Стратегії
 
   Основними напрямами реалізації Стратегії є:
 
   посилення взаємодії  органів  державної  статистики  з
користувачами статистичної інформації шляхом підвищення рівня
доступності та зрозумілості статистичних даних і методології їх
складення;
 
   встановлення партнерських  взаємовідносин  між  органами
державної статистики та респондентами, підвищення рівня їх довіри,
заохочення до участі у державних статистичних спостереженнях;
 
   координація дій  органів,  уповноважених  на  провадження
державної статистичної діяльності, удосконалення взаємодії їх
інформаційних  систем  та  методів  зіставлення і узгодження
статистичних даних, отриманих  з  різних  джерел,  а  також
забезпечення універсального використання класифікацій, реєстрів,
баз даних та метаданих;
 
   адаптація нормативно-правової бази у сфері статистики до
вимог ЄС та розвиток статистичної інфраструктури;
 
   удосконалення статистичної  методології  відповідно  до
міжнародних  стандартів,  процедури  збирання  та  оброблення
статистичної  інформації,  організації  державних статистичних
спостережень, оптимізація їх кількості та змістовності, подальший
перехід до вибіркових методів спостереження, підвищення якості
статистичних даних;
 
   модернізація інформаційних  і  комунікаційних  технологій
збирання, оброблення, збереження та поширення статистичних даних,
розвиток програмно-технічної інфраструктури інформаційної системи
органів державної статистики;
 
   удосконалення організаційної структури і системи управління
органів державної статистики.
 
      Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
 
   Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за
рахунок коштів, передбачених державним органам, установам та
організаціям, відповідальним за виконання заходів, у Державному
бюджеті України на відповідний рік, коштів Міжнародного банку
реконструкції та розвитку, що виділяються в рамках  проекту
"Розвиток  системи  державної  статистики  для  моніторингу
соціально-економічних перетворень", міжнародної технічної допомоги
тощо.
 
   Забезпечення реалізації  Стратегії  здійснюється  шляхом
залучення до виконання заходів працівників органів державної влади
та науково-дослідних організацій - фахівців у галузі статистики.
 
         Координація роботи, моніторинг
         та контроль реалізації Стратегії
 
   Реалізація Стратегії здійснюється відповідно до наведеного у
додатку  плану дій, для забезпечення виконання якого щороку
розробляються заходи, що є складовою частиною плану державних
статистичних спостережень.
 
   Координація роботи, моніторинг та контроль за виконанням
плану дій і заходів покладається на Держкомстат.
 
   Державні органи, установи та організації, відповідальні за
виконання заходів Стратегії, надсилають Держкомстату щороку до 1
лютого звіт про результати виконання заходів для подання до 1
березня Кабінету Міністрів України узагальненої інформації.
 
            Очікувані результати
 
   Реалізація Стратегії дасть змогу:
 
   підвищити рівень доступності та зрозумілості статистичних
даних і методології їх складення;
 
   удосконалити нормативно-правову базу в галузі статистики,
покращити  координацію дій органів, залучених до розроблення
статистичної інформації та збирання  адміністративних  даних,
забезпечити універсальне використання класифікацій, реєстрів, баз
даних та метаданих;
 
   гармонізувати методологію державних статистичних спостережень
із стандартами ЄС;
 
   удосконалити порядок  проведення  державних  статистичних
спостережень, процедуру збирання та  оброблення  статистичної
інформації, зменшити звітне навантаження на респондентів;
 
   забезпечити розвиток  програмно-технічної  інфраструктури
інформаційної системи органів державної статистики;
 
   оптимізувати організаційну структуру і систему управління
органів державної статистики, підвищити рівень підготовки кадрів з
питань статистики.
 
 
                            Додаток
                           до Стратегії
 
                ПЛАН
     дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної
      статистики України на період до 2012 року
 
 
------------------------------------------------------------------
¦      Зміст заходу      ¦Відповідальні за¦  Строк  ¦
¦                 ¦  виконання  ¦ виконання, ¦
¦                 ¦        ¦  роки  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з   ¦
¦       користувачами статистичної інформації       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Забезпечення доступності,   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦гласності та відкритості     ¦        ¦      ¦
¦статистичної інформації      ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Створення системи опитування  ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦користувачів статистичної     ¦        ¦      ¦
¦інформації            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Створення стандартної системи ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦метаданих та запровадження    ¦        ¦      ¦
¦підготовки для користувачів звітів¦        ¦      ¦
¦щодо якості статистичних даних  ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ II. Встановлення партнерських взаємовідносин органів державної ¦
¦          статистики з респондентами          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Розширення взаємообміну    ¦Держкомстат інші¦  -"-   ¦
¦інформаційними ресурсами між   ¦заінтересовані ¦      ¦
¦органами державної статистики та ¦органи державної¦      ¦
¦іншими заінтересованими органами ¦влади      ¦      ¦
¦державної влади          ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Впровадження в практику    ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦державних статистичних      ¦Науково-    ¦      ¦
¦спостережень використання     ¦технічний    ¦      ¦
¦адміністративних і статистичних  ¦комплекс    ¦      ¦
¦даних з різних джерел, а також  ¦статистичних  ¦      ¦
¦проведення на їх основі оцінок і ¦досліджень   ¦      ¦
¦розрахунків із застосуванням   ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦методів статистичного та     ¦інші      ¦      ¦
¦математичного моделювання     ¦заінтересовані ¦      ¦
¦                 ¦органи державної¦      ¦
¦                 ¦влади      ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Створення системи моніторингу ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦звітного навантаження на     ¦        ¦      ¦
¦респондентів           ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦4. Створення системи зворотного  ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦зв'язку з респондентами      ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  III. Координація дій органів, уповноважених на провадження  ¦
¦        державної статистичної діяльності        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Розроблення методики та    ¦Національний  ¦ 2009-2012 ¦
¦проведення експериментальних   ¦банк      ¦      ¦
¦розрахунків доходів громадян   ¦Мінпраці    ¦      ¦
¦України, отриманих за кордоном  ¦Держкомстат   ¦      ¦
¦                 ¦Iнститут    ¦      ¦
¦                 ¦демографії   ¦      ¦
¦                 ¦та соціальних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Національної  ¦      ¦
¦                 ¦академії наук  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Запровадження методології   ¦Національний  ¦  -"-   ¦
¦шостого видання Керівництва з   ¦банк      ¦      ¦
¦платіжного балансу та міжнародної ¦Держкомстат   ¦      ¦
¦інвестиційної позиції       ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦                 ¦Мінфін     ¦      ¦
¦                 ¦Держмитслужба  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Приведення показників     ¦Національний  ¦  -"-   ¦
¦грошово-кредитної статистики у  ¦банк      ¦      ¦
¦відповідність з показниками    ¦Держкомстат   ¦      ¦
¦європейської системи центральних ¦        ¦      ¦
¦банків              ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦4. Узгодження результатів оцінки ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦показників фінансових потоків між ¦Мінфін     ¦      ¦
¦інституціональними одиницями   ¦Державне    ¦      ¦
¦економіки для формування     ¦казначейство  ¦      ¦
¦фінансового рахунка        ¦Державна    ¦      ¦
¦                 ¦комісія з    ¦      ¦
¦                 ¦цінних паперів ¦      ¦
¦                 ¦та фондового  ¦      ¦
¦                 ¦ринку      ¦      ¦
¦                 ¦Державна    ¦      ¦
¦                 ¦комісія з    ¦      ¦
¦                 ¦регулювання   ¦      ¦
¦                 ¦ринків     ¦      ¦
¦                 ¦фінансових   ¦      ¦
¦                 ¦послуг     ¦      ¦
¦                 ¦Національний  ¦      ¦
¦                 ¦банк      ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦5. Розроблення методології    ¦Мінфін     ¦ 2010-2012 ¦
¦формування зведеної інформації про¦Державне    ¦      ¦
¦фінансові операції сектору    ¦казначейство  ¦      ¦
¦загальнодержавного управління   ¦Пенсійний фонд ¦      ¦
¦                 ¦України та фонди¦      ¦
¦                 ¦соціального   ¦      ¦
¦                 ¦страхування   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстат   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦6. Приведення економічної     ¦Мінфін     ¦  -"-   ¦
¦класифікації видатків бюджету у  ¦Державне    ¦      ¦
¦відповідність з міжнародними   ¦казначейство  ¦      ¦
¦стандартами            ¦Держкомстат   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦7. Удосконалення системи збирання,¦Держкомстат   ¦  2011  ¦
¦розроблення та узагальнення    ¦Мінфін     ¦      ¦
¦фінансової звітності у зв'язку з ¦        ¦      ¦
¦її складенням та поданням окремими¦        ¦      ¦
¦підприємствами за міжнародними  ¦        ¦      ¦
¦стандартами            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ IV. Адаптація нормативно-правової бази у галузі статистики до ¦
¦    вимог ЄС та розвиток статистичної інфраструктури    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Удосконалення законодавства в ¦Держкомстат інші¦ 2009-2010 ¦
¦галузі статистики         ¦заінтересовані ¦      ¦
¦                 ¦органи державної¦      ¦
¦                 ¦влади      ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Розроблення:          ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦1) принципів діяльності органів¦Держкомстат   ¦   -"-  ¦
¦ ¦державної статистики,     ¦територіальні та¦      ¦
¦ ¦гармонізованих з Кодексом   ¦функціональні  ¦      ¦
¦ ¦діяльності європейської    ¦органи державної¦      ¦
¦ ¦статистики, та порядку про-  ¦статистики інші ¦      ¦
¦ ¦ведення самооцінки діяльності ¦органи,     ¦      ¦
¦ ¦органами державної статистики ¦уповноважені на ¦      ¦
¦ ¦                ¦провадження   ¦      ¦
¦ ¦                ¦державної    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичної  ¦      ¦
¦ ¦                ¦діяльності   ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) проектів нормативно-правових¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦актів з питань підготовки і  ¦територіальні  ¦      ¦
¦ ¦проведення Всеукраїнського   ¦органи державної¦      ¦
¦ ¦перепису населення 2011 року та¦статистики інші ¦      ¦
¦ ¦Всеукраїнського        ¦заінтересовані ¦      ¦
¦ ¦сільськогосподарського перепису¦органи державної¦      ¦
¦ ¦                ¦влади      ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) проектів нормативно-правових¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦актів з питань удосконалення  ¦        ¦      ¦
¦ ¦статистичної інфраструктури  ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦4) проекту нормативного    ¦Держкомстат інші¦ 2009-2011 ¦
¦ ¦документа з питань захисту   ¦органи,     ¦      ¦
¦ ¦конфіденційної статистичної  ¦уповноважені на ¦      ¦
¦ ¦інформації та порядку доступу ¦провадження   ¦      ¦
¦ ¦до неї             ¦державної    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичної  ¦      ¦
¦ ¦                ¦діяльності   ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦5) національних статистичних  ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦класифікацій і номенклатур на ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦базі оновлених та переглянутих ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦версій стандартних міжнародних,¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦а також інших статистичних   ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦класифікацій, номенклатур та  ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦переліків           ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦ ¦                ¦Мінприроди   ¦      ¦
¦ ¦                ¦МОЗ       ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Модернізація систем ведення  ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦Єдиного державного реєстру    ¦        ¦      ¦
¦підприємств та організацій,    ¦        ¦      ¦
¦статистичних реєстрів і      ¦        ¦      ¦
¦класифікацій           ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦4. Формування на центральному   ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦рівні основ вибірки та вибіркових ¦Науково-    ¦      ¦
¦сукупностей одиниць статистичних ¦технічний    ¦      ¦
¦спостережень за галузями     ¦комплекс    ¦      ¦
¦статистики            ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦                 ¦Iнститут    ¦      ¦
¦                 ¦демографії   ¦      ¦
¦                 ¦та соціальних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Національної  ¦      ¦
¦                 ¦академії наук  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦V. Удосконалення статистичної методології, процедури збирання та¦
¦оброблення статистичної інформації шляхом формування однорідних ¦
¦         підсистем державної статистики         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦    Система національних рахунків та статистика цін     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Система національних рахунків         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Завершення основних елементів ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦міжнародної Системи національних ¦Мінфін     ¦      ¦
¦рахунків, прийнятої у 1993 році  ¦Національний  ¦      ¦
¦(СНРТ93)             ¦банк      ¦      ¦
¦                 ¦Державна    ¦      ¦
¦                 ¦комісія з    ¦      ¦
¦                 ¦регулювання   ¦      ¦
¦                 ¦ринків     ¦      ¦
¦                 ¦фінансових   ¦      ¦
¦                 ¦послуг     ¦      ¦
¦                 ¦Науково-    ¦      ¦
¦                 ¦технічний    ¦      ¦
¦                 ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Підготовка до запровадження  ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦Системи національних рахунків   ¦Мінфін     ¦      ¦
¦2008 року (СНР'2008)       ¦Національний  ¦      ¦
¦                 ¦банк      ¦      ¦
¦                 ¦Науково-    ¦      ¦
¦                 ¦технічний    ¦      ¦
¦                 ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Оптимізація інформаційного   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦забезпечення для розроблення   ¦        ¦      ¦
¦системи національних рахунків,  ¦        ¦      ¦
¦таблиці "витрати-випуск"     ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦4. Удосконалення методики     ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦визначення макроекономічних    ¦Мінфін     ¦      ¦
¦показників у зв'язку з      ¦Державна    ¦      ¦
¦розробленням та впровадженням   ¦комісія з    ¦      ¦
¦нової методики розрахунку умовно ¦регулювання   ¦      ¦
¦обчисленої оплати послуг     ¦ринків     ¦      ¦
¦фінансових посередників      ¦фінансових   ¦      ¦
¦                 ¦послуг     ¦      ¦
¦                 ¦Національний  ¦      ¦
¦                 ¦банк      ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦5. Започаткування факторної оцінки¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦продуктивності виробництва    ¦Науково-    ¦      ¦
¦                 ¦технічний    ¦      ¦
¦                 ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦6. Запровадження оцінки якості  ¦Держкомстат   ¦ 2010-2011 ¦
¦показників системи національних  ¦        ¦      ¦
¦рахунків             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦             Статистика цін             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦7. Розроблення:                         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методичних рекомендацій щодо¦   -"-    ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦відбору підприємств торгівлі та¦        ¦      ¦
¦ ¦сфери послуг, формування    ¦        ¦      ¦
¦ ¦споживчого набору та вагової  ¦        ¦      ¦
¦ ¦структури для розрахунку індек-¦        ¦      ¦
¦ ¦су споживчих цін і сезонних ко-¦        ¦      ¦
¦ ¦ригувань його динамічних рядів ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методики розрахунку     ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦гармонізованого індексу    ¦        ¦      ¦
¦ ¦споживчих цін         ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методики розрахунку середніх¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦ ¦цін виробників промислової   ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦ ¦продукції за основними видами ¦        ¦      ¦
¦ ¦продукції харчової       ¦        ¦      ¦
¦ ¦промисловості         ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦4) методичних рекомендацій щодо¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦відбору товарів та підприємств ¦        ¦      ¦
¦ ¦для розрахунку індексу цін ви- ¦        ¦      ¦
¦ ¦робників промислової продукції ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦5) методичних рекомендацій щодо¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦відбору будівельних організа- ¦        ¦      ¦
¦ ¦цій, об'єктів - представників і¦        ¦      ¦
¦ ¦матеріальних ресурсів для   ¦        ¦      ¦
¦ ¦розрахунку індексів цін на   ¦        ¦      ¦
¦ ¦будівельно-монтажні роботи   ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦6) методологічних положень щодо¦   -"-    ¦ 2010-2011 ¦
¦ ¦організації спостереження за  ¦        ¦      ¦
¦ ¦змінами цін на первинному та  ¦        ¦      ¦
¦ ¦вторинному ринку житла і    ¦        ¦      ¦
¦ ¦розрахунків індексів цін    ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦8. Удосконалення системи     ¦Держкомстат   ¦  2009  ¦
¦спостережень за цінами у галузі  ¦Науково-    ¦      ¦
¦сільського господарства      ¦технічний    ¦      ¦
¦                 ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Статистика підприємств           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Структурні обстеження підприємств та статистика фінансів  ¦
¦             підприємств              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦9. Створення взаємоузгодженої   ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦системи спостережень із статистики¦        ¦      ¦
¦підприємств            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦10. Приведення у відповідність з ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦вимогами ЄС системи показників  ¦Національний  ¦      ¦
¦структурної статистики (включаючи ¦банк      ¦      ¦
¦модулі діяльності фінансових   ¦Державна    ¦      ¦
¦установ) та методології їх    ¦комісія з    ¦      ¦
¦формування            ¦регулювання   ¦      ¦
¦                 ¦ринків     ¦      ¦
¦                 ¦фінансових   ¦      ¦
¦                 ¦послуг     ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦11. Удосконалення системи     ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦показників статистики підприємств ¦        ¦      ¦
¦та методології їх формування у  ¦        ¦      ¦
¦зв'язку з приведенням національних¦        ¦      ¦
¦стандартів бухгалтерського обліку ¦        ¦      ¦
¦та фінансової звітності у     ¦        ¦      ¦
¦відповідність з міжнародними   ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦12. Розроблення методології    ¦   -"-    ¦ 2010-2012 ¦
¦статистики груп підприємств    ¦        ¦      ¦
¦відповідно до стандартів ЄС    ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦13. Впровадження нових економічних¦   -"-    ¦  2010  ¦
¦групувань показників фінансового ¦        ¦      ¦
¦стану підприємств         ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦14. Запровадження вибіркового   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦методу спостереження в річному  ¦Науково-    ¦      ¦
¦структурному обстеженні      ¦технічний    ¦      ¦
¦підприємств            ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦15. Розроблення методологічних  ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦рекомендацій щодо зіставлення   ¦        ¦      ¦
¦взаємозв'язаних показників    ¦        ¦      ¦
¦статистики підприємств      ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦16. Розроблення організаційного та¦   -"-    ¦ 2009-2012 ¦
¦методичного забезпечення     ¦        ¦      ¦
¦функціонування уніфікованої бази ¦        ¦      ¦
¦даних статистики підприємств та  ¦        ¦      ¦
¦створення бази даних для переходу ¦        ¦      ¦
¦від статистики підприємств до   ¦        ¦      ¦
¦системи національних рахунків   ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності та  ¦
¦            основних засобів            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦17. Розроблення методологічних  ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦рекомендацій з питань обліку та  ¦Національний  ¦      ¦
¦оцінки показників статистики   ¦банк      ¦      ¦
¦інвестицій зовнішньоекономічної  ¦        ¦      ¦
¦діяльності            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦18. Запровадження методичних   ¦Держкомстат   ¦  2009  ¦
¦положень щодо оцінки окремих   ¦        ¦      ¦
¦складових вартості основних    ¦        ¦      ¦
¦засобів              ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Статистика сільського та рибного господарства     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦19. Розроблення          ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦методологічно-організаційного   ¦Мінагрополітики ¦      ¦
¦забезпечення та інструментарію  ¦        ¦      ¦
¦Всеукраїнського          ¦        ¦      ¦
¦сільськогосподарського перепису  ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦20. Удосконалення методології   ¦   -"-    ¦ 2009-2010 ¦
¦розрахунків показників      ¦        ¦      ¦
¦ефективності           ¦        ¦      ¦
¦сільськогосподарського виробництва¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦21. Удосконалення методики    ¦   -"-    ¦  2011  ¦
¦визначення порівнянних цін для  ¦        ¦      ¦
¦розрахунків індексу        ¦        ¦      ¦
¦сільськогосподарського      ¦        ¦      ¦
¦виробництва, обчислення та    ¦        ¦      ¦
¦запровадження порівнянних цін   ¦        ¦      ¦
¦2010 року             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦22. Впровадження удосконалених  ¦Держкомстат   ¦ 2009-2011 ¦
¦методів обробки та        ¦Науково-    ¦      ¦
¦статистико-математичних моделей  ¦технічний    ¦      ¦
¦для підвищення якості даних    ¦комплекс    ¦      ¦
¦вибіркового обстеження домашніх  ¦статистичних  ¦      ¦
¦господарств у сільській місцевості¦досліджень   ¦      ¦
¦з питань їх сільськогосподарської ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦діяльності            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦          Статистика промисловості          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦23. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методологічно-       ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦організаційного        ¦        ¦      ¦
¦ ¦забезпечення та запровадження ¦        ¦      ¦
¦ ¦спостереження за випуском   ¦        ¦      ¦
¦ ¦продукції фізичними      ¦        ¦      ¦
¦ ¦особами-підприємцями (за    ¦        ¦      ¦
¦ ¦окремими видами діяльності)  ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методології тематичних   ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦ ¦спостережень у промисловості  ¦Мінпромполітики ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методологічного та     ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦інформаційного забезпечення  ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦розрахунку індексів кон'юнктури¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦у промисловості        ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       Статистика будівництва та інвестицій       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦24. Запровадження оптимізованого ¦Держкомстат   ¦  2009  ¦
¦спостереження із статистики    ¦        ¦      ¦
¦капітальних інвестицій      ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦25. Розроблення методики     ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦розрахунку індексу капітальних  ¦        ¦      ¦
¦інвестицій            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦    Статистика внутрішньої торгівлі та товарних ринків    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦26. Удосконалення системи     ¦        ¦      ¦
¦показників:            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦1) спостереження за діяльністю ¦   -"-    ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦підприємств з торгівлі     ¦        ¦      ¦
¦ ¦транспортними засобами     ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) обсягів продажу споживчих  ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦ ¦товарів на ринках та у мережі ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦ ¦роздрібної торгівлі і     ¦        ¦      ¦
¦ ¦ресторанного господарства, що ¦        ¦      ¦
¦ ¦належить фізичним       ¦        ¦      ¦
¦ ¦особам-підприємцям       ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦27. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) системи показників з питань:¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦                ¦        ¦      ¦
¦ ¦електронної торгівлі;     ¦        ¦      ¦
¦ ¦                ¦        ¦      ¦
¦ ¦обстеження підприємств, які  ¦        ¦      ¦
¦ ¦провадять посередницьку    ¦        ¦      ¦
¦ ¦діяльність в оптовій торгівлі ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методичних рекомендацій щодо¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦ ¦розрахунку індексів внутрішньої¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦торгівлі відповідно до     ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦міжнародних стандартів     ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методологічних положень щодо¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦вибіркового спостереження   ¦        ¦      ¦
¦ ¦підприємств оптової торгівлі  ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦4) моделі бази даних торгових ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦ ¦підприємств          ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Статистика зовнішньої торгівлі         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦28. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методологічного посібника з ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦питань статистики зовнішньої  ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦торгівлі товарами       ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦                ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держмитслужба  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методологічних положень щодо¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦оцінки обсягів неформальної  ¦        ¦      ¦
¦ ¦торгівлі у статистиці     ¦        ¦      ¦
¦ ¦зовнішньої торгівлі товарами  ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методичних рекомендацій із ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦ ¦статистики зовнішньої торгівлі ¦        ¦      ¦
¦ ¦послугами відповідно до нової ¦        ¦      ¦
¦ ¦редакції Керівництва із    ¦        ¦      ¦
¦ ¦статистики міжнародної торгівлі¦        ¦      ¦
¦ ¦послугами, розробленого    ¦        ¦      ¦
¦ ¦статистичним відділом ООН   ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦29. Удосконалення розрахунку   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦індексів середніх цін, фізичного ¦Науково-    ¦      ¦
¦обсягу та умов торгівлі у     ¦технічний    ¦      ¦
¦зовнішній торгівлі товарами    ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦30. Зіставлення даних зовнішньої ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦торгівлі між основними      ¦Держмитслужба  ¦      ¦
¦країнами-партнерами шляхом    ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦застосування методу "дзеркальної" ¦        ¦      ¦
¦статистики та удосконалення    ¦        ¦      ¦
¦методологічних положень із    ¦        ¦      ¦
¦статистики зовнішньої торгівлі  ¦        ¦      ¦
¦товарами відповідно до нової   ¦        ¦      ¦
¦версії методологічних рекомендацій¦        ¦      ¦
¦статистичного відділу ООН із   ¦        ¦      ¦
¦статистики міжнародної торгівлі  ¦        ¦      ¦
¦товарами             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦      Статистика ринкових нефінансових послуг       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦31. Розроблення методології та  ¦Держкомстат   ¦  2009  ¦
¦запровадження спостережень за   ¦        ¦      ¦
¦зміною цін на виробництво послуг ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        Статистика праці на підприємствах        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦32. Удосконалення         ¦   -"-    ¦ 2009-2012 ¦
¦методологічно-організаційного   ¦        ¦      ¦
¦забезпечення обстежень підприємств¦        ¦      ¦
¦з питань статистики оплати праці і¦        ¦      ¦
¦вартості робочої сили відповідно ¦        ¦      ¦
¦до стандартів ЄС         ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦33. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методології обстеження   ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦ ¦структури та розподілу     ¦Iнститут    ¦      ¦
¦ ¦заробітної плати за групами  ¦демографії   ¦      ¦
¦ ¦професій відповідно до     ¦та соціальних  ¦      ¦
¦ ¦стандартів ЄС         ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Національної  ¦      ¦
¦ ¦                ¦академії наук  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методологічного та     ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦технологічного забезпечення ви-¦        ¦      ¦
¦ ¦біркових обстежень підприємств ¦        ¦      ¦
¦ ¦із статистики праці      ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   Статистика індикаторів ділової активності підприємств   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦34. Запровадження нових засобів  ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦проведення обстеження ділової   ¦Науково-    ¦      ¦
¦активності та оброблення його   ¦технічний    ¦      ¦
¦результатів            ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦      Статистика науки, інновацій та інформатики      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦35. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методології статистики   ¦Держкомстат МОН ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦інноваційної діяльності (за  ¦Держінвестицій ¦      ¦
¦ ¦видами економічної діяльності) ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦                ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦                ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методології статистики   ¦Держкомстат   ¦  2009   ¦
¦ ¦інформаційного суспільства   ¦Мінтрансзв'язку ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методики розрахунку індексу ¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦ ¦наукової продукції       ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦4) методології визначення   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦технологічності галузей    ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦ ¦економіки           ¦Мінпром-    ¦      ¦
¦ ¦                ¦політики    ¦      ¦
¦ ¦                ¦МОН       ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держінвес-   ¦      ¦
¦ ¦                ¦тицій      ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Статистика навколишнього природного середовища     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦36. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методології та запровадження¦Держкомстат   ¦  2009   ¦
¦ ¦спостереження за утворенням  ¦Мінприроди   ¦      ¦
¦ ¦відходів IV класу небезпеки і ¦        ¦      ¦
¦ ¦поводженням з ними       ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методики розрахунку обсягів ¦   -"-    ¦ 2009-2010 ¦
¦ ¦викидів забруднювальних речовин¦        ¦      ¦
¦ ¦та парникових газів від    ¦        ¦      ¦
¦ ¦використання палива для    ¦        ¦      ¦
¦ ¦побутових потреб у       ¦        ¦      ¦
¦ ¦домогосподарствах       ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦37. Удосконалення методології   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦статистичного обліку операцій з  ¦Мінприроди   ¦      ¦
¦видалення та утилізації      ¦Науково-    ¦      ¦
¦небезпечних відходів, потужностей ¦технічний    ¦      ¦
¦і устатковання для їх обробки   ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   Енергетичний баланс та статистика енергоефективності   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦38. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методичних рекомендацій щодо¦Держкомстат   ¦ 2009-2011 ¦
¦ ¦формування енергетичного    ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦балансу            ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦                ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методології та запровадження¦Держкомстат   ¦ 2010-2012 ¦
¦ ¦розрахунку показника      ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦ ¦енергоємності валового     ¦Мінпаливенерго ¦      ¦
¦ ¦внутрішнього продукту на основі¦НАЕР      ¦      ¦
¦ ¦енергетичного балансу     ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Соціальна статистика           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Статистика соціальних послуг         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦39. Розроблення методології    ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦складення допоміжних соціальних  ¦Мінфін     ¦      ¦
¦рахунків             ¦МКТ       ¦      ¦
¦                 ¦МОН       ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Статистика населення           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦40. Розроблення:                        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1) методологічно-       ¦Держкомстат   ¦ 2009-2011 ¦
¦ ¦організаційного        ¦Науково-    ¦      ¦
¦ ¦забезпечення Всеукраїнського  ¦технічний    ¦      ¦
¦ ¦перепису населення 2011 року  ¦комплекс    ¦      ¦
¦ ¦                ¦статистичних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦ ¦                ¦Iнститут    ¦      ¦
¦ ¦                ¦демографії   ¦      ¦
¦ ¦                ¦та соціальних  ¦      ¦
¦ ¦                ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦                ¦Національної  ¦      ¦
¦ ¦                ¦академії наук  ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методології та       ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦ ¦інструментарію         ¦Мінсім'ямоло-  ¦      ¦
¦ ¦тематичних опитувань населення ¦дьспорт     ¦      ¦
¦ ¦для проведення моніторингу   ¦МОЗ       ¦      ¦
¦ ¦соціально-демографічної    ¦Iнститут    ¦      ¦
¦ ¦ситуації, забезпечення рівних ¦демографії та  ¦      ¦
¦ ¦прав та можливостей жінок і  ¦соціальних   ¦      ¦
¦ ¦чоловіків та оцінки ефектив-  ¦досліджень   ¦      ¦
¦ ¦ності демографічної і гендерної¦Національної  ¦      ¦
¦ ¦політики            ¦академії наук  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Статистика економічної активності населення та ринку праці  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦41. Удосконалення         ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦методологічно-організаційного   ¦Iнститут    ¦      ¦
¦забезпечення вибіркового     ¦демографії   ¦      ¦
¦обстеження домашніх господарств з ¦та соціальних  ¦      ¦
¦питань економічної активності   ¦досліджень   ¦      ¦
¦відповідно до стандартів ЄС    ¦Національної  ¦      ¦
¦                 ¦академії наук  ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦42. Розроблення методології    ¦   -"-    ¦ 2009-2010 ¦
¦комплексної оцінки обсягів    ¦        ¦      ¦
¦зовнішньої трудової міграції з  ¦        ¦      ¦
¦урахуванням результатів      ¦        ¦      ¦
¦відповідного вибіркового     ¦        ¦      ¦
¦обстеження населення       ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦43. Розробка та запровадження   ¦   -"-    ¦ 2009-2012 ¦
¦статистико-математичних моделей  ¦        ¦      ¦
¦для оцінки стану ринку праці на  ¦        ¦      ¦
¦рівні районів та міст обласного  ¦        ¦      ¦
¦значення             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦      Обстеження умов життя домашніх господарств      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦44. Розроблення та запровадження ¦Держкомстат   ¦ 2009-2011 ¦
¦статистико-математичних моделей  ¦Мінпраці    ¦      ¦
¦для оцінки показників бідності на ¦        ¦      ¦
¦регіональному рівні        ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦45. Розроблення:         ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦1) методичних рекомендацій щодо¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦ ¦оптимізації плану вибірки   ¦        ¦      ¦
¦ ¦домашніх господарств з метою  ¦        ¦      ¦
¦ ¦підвищення надійності оцінки  ¦        ¦      ¦
¦ ¦показників бідності на     ¦        ¦      ¦
¦ ¦регіональному рівні      ¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦2) методичних рекомендацій щодо¦Держкомстат   ¦  2012   ¦
¦ ¦проведення обстеження з питань ¦        ¦      ¦
¦ ¦доходу та споживчих можливостей¦        ¦      ¦
¦ ¦населення в рамках обстеження ¦        ¦      ¦
¦ ¦умов життя домашніх господарств¦        ¦      ¦
¦--+-------------------------------+----------------+------------¦
¦ ¦3) методики комплексної оцінки ¦Держкомстат   ¦  2011   ¦
¦ ¦ефективності контролю якості  ¦        ¦      ¦
¦ ¦роботи фахівців з інтерв'юва- ¦        ¦      ¦
¦ ¦ння, які проводять вибіркові  ¦        ¦      ¦
¦ ¦обстеження домашніх господарств¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦46. Розроблення та впровадження в ¦Держкомстат   ¦ 2009-2010 ¦
¦практику обстеження умов життя  ¦Мінпраці    ¦      ¦
¦домашніх господарств стандартного ¦        ¦      ¦
¦модульного опитування щодо    ¦        ¦      ¦
¦ефективності програм соціальної  ¦        ¦      ¦
¦допомоги             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           Регіональна статистика           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦47. Удосконалення системи     ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦показників для проведення     ¦Мінекономіки  ¦      ¦
¦комплексної оцінки        ¦Мінрегіонбуд  ¦      ¦
¦соціально-економічного розвитку  ¦        ¦      ¦
¦регіонів             ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Загальні методологічно-організаційні заходи      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦48. Розроблення методологічного  ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦забезпечення формування основ   ¦Науково-    ¦      ¦
¦вибірки сукупностей одиниць    ¦технічний    ¦      ¦
¦статистичних спостережень за   ¦комплекс    ¦      ¦
¦галузями статистики        ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  VI. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Модернізація Iнтернет-вузла  ¦Держкомстат   ¦  2009  ¦
¦Держкомстату           ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Запровадження інтегрованої   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦системи опрацювання статистичних ¦Науково-    ¦      ¦
¦даних, керованої метаданими, в  ¦технічний    ¦      ¦
¦органах державної статистики   ¦комплекс    ¦      ¦
¦                 ¦статистичних  ¦      ¦
¦                 ¦досліджень   ¦      ¦
¦                 ¦Держкомстату  ¦      ¦
¦                 ¦територіальні  ¦      ¦
¦                 ¦органи державної¦      ¦
¦                 ¦статистики   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Розроблення та запровадження  ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦технології збирання статистичної ¦територіальні  ¦      ¦
¦звітності від респондентів з   ¦органи     ¦      ¦
¦використанням Iнтернету та    ¦державної    ¦      ¦
¦електронного цифрового підпису  ¦статистики   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦4. Створення єдиного веб-порталу ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦органів державної статистики   ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦5. Впровадження географічних   ¦Держкомстат   ¦ 2009-2012 ¦
¦інформаційних систем для     ¦Науково-    ¦      ¦
¦підготовки, проведення державних ¦дослідний    ¦      ¦
¦статистичних спостережень та   ¦інститут    ¦      ¦
¦поширення їх результатів     ¦геодезії та   ¦      ¦
¦                 ¦картографії   ¦      ¦
¦                 ¦Мінприроди   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦6. Технічне та          ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦програмно-технологічне      ¦територіальні  ¦      ¦
¦переоснащення органів державної  ¦органи     ¦      ¦
¦статистики            ¦державної    ¦      ¦
¦                 ¦статистики   ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦7. Розвиток корпоративної     ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦телекомунікаційної системи обміну ¦        ¦      ¦
¦даними між органами державної   ¦        ¦      ¦
¦статистики            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦8. Створення комплексної системи ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦захисту інформації в органах   ¦        ¦      ¦
¦державної статистики       ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦9. Впровадження системи      ¦   -"-    ¦  -"-   ¦
¦електронного документообігу в   ¦        ¦      ¦
¦Держкомстаті та територіальних  ¦        ¦      ¦
¦органах державної статистики   ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   VII. Удосконалення організаційної структури і системи   ¦
¦      управління органів державної статистики       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1. Оптимізація структури     ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦територіальних органів державної ¦        ¦      ¦
¦статистики            ¦        ¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦2. Удосконалення системи     ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦управління персоналом       ¦територіальні  ¦      ¦
¦                 ¦органи державної¦      ¦
¦                 ¦статистики   ¦      ¦
¦                 ¦Державна    ¦      ¦
¦                 ¦академія    ¦      ¦
¦                 ¦статистики,   ¦      ¦
¦                 ¦обліку та аудиту¦      ¦
¦----------------------------------+----------------+------------¦
¦3. Запровадження в органах    ¦Держкомстат   ¦  -"-   ¦
¦державної статистики системи   ¦        ¦      ¦
¦управління якістю відповідно до  ¦        ¦      ¦
¦вимог ДСТУ ISO 9001-2001     ¦        ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка