Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Національного аграрного університету

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 жовтня 2008 р. N 945
                Київ
 
      Питання Національного аграрного університету
 
 
   Для розширення  навчальної, дослідницької та інноваційної
діяльності  Національного  аграрного  університету  з  метою
задоволення потреб агропромислової, природоохоронної та інших
галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації такої
діяльності  до  вимог  міжнародних  організацій дослідницьких
університетів Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозицію Міністерства аграрної політики про
перейменування Національного аграрного університету в Національний
університет біоресурсів і природокористування України.
 
   2. Затвердити  склад  наглядової  ради  Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування України, що
додається.
 
   3. Внести до Статуту Національного аграрного університету,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня
2001 р. N 202 ( 202-2001-п ) "Про  Національний  аграрний
університет" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 10, ст. 408,
N 20, ст. 848, ст. 883; 2006 р., N 27, ст. 1936; 2008 р., N 65,
ст. 2183), зміни, що додаються.
 
   4. Міністерству освіти і науки подати у тримісячний строк
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо поетапного зменшення
вдвічі протягом 2009-2011 років нормативів чисельності аспірантів
і  докторантів  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України в розрахунку на одну штатну посаду
науково-педагогічних працівників.
 
   5. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів під
час складання проекту Державного бюджету України на 2009 та
наступні роки передбачати кошти на  стажування  наукових  і
науково-педагогічних  працівників,  аспірантів, докторантів та
навчання студентів Національного університету  біоресурсів  і
природокористування України у провідних зарубіжних університетах
та  навчально-наукових  центрах,  а  також  на  оновлення
навчально-лабораторного   обладнання,   обладнання  наукових
лабораторій і навчально-дослідних господарств Університету.
 
   6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  Київській
міській  державній  адміністрації,  Закарпатській,  Київській,
Одеській, Тернопільській та Чернігівській обласним  державним
адміністраціям:
 
   вирішити в установленому порядку до 1 січня 2009 р. питання
про переоформлення Національному університету  біоресурсів  і
природокористування України державних актів на право постійного
користування земельними ділянками, які належали юридичним особам,
що були включені до складу Національного аграрного університету на
правах відокремлених структурних підрозділів;
 
   сприяти вирішенню питань будівництва  і  ремонту  доріг,
тротуарів, клубів, закладів охорони здоров'я, спортивних споруд
тощо у населених пунктах, в яких провадять діяльність відокремлені
структурні підрозділи Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
 
   7. Міністерству аграрної політики подати Кабінетові Міністрів
України в установленому порядку пропозиції про внесення змін до
актів законодавства у зв'язку з прийняттям цієї постанови.
 
   8. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня
2001  р.  N 202 ( 202-2001-п ) "Про Національний аграрний
університет" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 10, ст. 408);
 
   розпорядження Кабінету Міністрів України від  27  грудня
2006 р.  N  657 ( 657-2006-р ) "Про склад наглядової ради
Національного аграрного університету" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 1, ст. 47).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 жовтня 2008 р. N 945
 
               СКЛАД
      наглядової ради Національного університету
        біоресурсів і природокористування
 
 
   ТУРЧИНОВ     - Перший віце-прем'єр-міністр України,
Олександр Валентинович  голова ради
 
   МЕЛЬНИК      - Міністр аграрної політики, перший
Юрій Федорович      заступник голови ради
 
   КИРИЛЕНКО     - народний депутат України, перший
Iван Григорович      заступник голови ради (за згодою)
 
   ПАВЛЕНКО     - заступник Міністра Кабінету Міністрів
Володимир Петрович    України, заступник голови ради
 
   ФIЛIПЧУК     - Міністр охорони навколишнього
Георгій Георгійович    природного середовища, заступник
             голови ради
 
   БАЛАНОВСЬКА    - проректор - головний вчений секретар
Тетяна Iванівна      Національного університету біоресурсів
             і природокористування, секретар ради
 
   БIЛОУС      - голова студентської організації
Андрій Михайлович     Національного університету біоресурсів
             і природокористування
 
   БОРОВИК      - голова Всеукраїнського союзу
Олександр Григорович   сільськогосподарських підприємств
             (за згодою)
 
   ГАВРИЛЮК     - голова профспілкової організації
Iван Петрович       працівників Національного університету
             біоресурсів і природокористування
 
   ГЕРАСИМЕНКО    - начальник Управління координації
Анатолій Дмитрович    здійснення аграрної політики
             Секретаріату Кабінету Міністрів
             України
 
   ГОЛУБЧЕНКО    - перший заступник голови Київської
Анатолій Костянтинович  міськдержадміністрації
 
   ЗУБЕЦЬ      - президент Української академії
Михайло Васильович    аграрних наук (за згодою)
 
   КОЗАЧЕНКО     - президент Української аграрної
Леонід Петрович      конфедерації (за згодою)
 
   КОЛIСНИЧЕНКО   - заступник Голови Ради міністрів
Микола Петрович      Автономної Республіки Крим
 
   ПАТОН       - Президент Національної академії наук
Борис Євгенович      (за згодою)
 
   РОМАНЮК      - перший заступник Міністра економіки
Сергій Андрійович
 
   СТРIХА      - заступник Міністра освіти і науки
Максим Віталійович
 
   ТОМИЧ       - президент Асоціації фермерів та
Iван Федорович      приватних землевласників (за згодою)
 
   УЛЬЯНЧЕНКО    - голова Київської облдержадміністрації
Віра Iванівна
 
   ЧЕРЕПКОВ     - заступник Голови Держспоживстандарту
Сергій Тимофійович
 
   ШЛАПАК      - перший заступник Глави Секретаріату
Олександр Віталійович   Президента України - представник
             Президента України у Кабінеті
             Міністрів України (за згодою)
 
   ШПАК       - народний депутат України (за згодою)
Василь Федорович
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 жовтня 2008 р. N 945
 
               ЗМIНИ,
      що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
    України від 1 березня 2001 р. N 202 ( 202-2001-п )
 
 
   1. У назві та тексті постанови ( 202-2001-п ) (крім вступної
частини) слова "Національний аграрний  університет"  у  всіх
відмінках замінити словами "Національний університет біоресурсів і
природокористування України" у відповідному відмінку.
 
   2. У  Статуті  Національного  аграрного  університету,
затвердженому зазначеною постановою ( 202-2001-п ):
 
   1) у назві та тексті Статуту ( 202-2001-п ) (крім пунктів 5 і
75) слова "Національний аграрний університет" у всіх відмінках
замінити  словами  "Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування України" у відповідному відмінку;
 
   2) у пункті 1:
 
   доповнити абзац перший після слів "(далі - Університет)"
словами "як державний вищий навчальний заклад";
 
   доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
   "Університет перебуває  в  управлінні  Кабінету Міністрів
України.".
 
   У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Університет відповідно до статусу вищих навчальних закладів
має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який
провадить  освітню,  науково-дослідну,  науково-інноваційну,
навчально-виробничу  та інформаційно-консультаційну діяльність,
спрямовану на розроблення сучасних проблем науки про життя і
навколишнє  природне середовище, використання, відтворення та
збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем,
запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій,
технологій  відродження  безпечності  та  родючості  ґрунтів,
енергозберігаючих  агротехнологій,  екологічного  і  правового
менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і
контролю  за  дотриманням  стандартів,  якістю  і  безпекою
сільськогосподарської  продукції,  продуктів  її переробки та
довкілля.";
 
   3) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   "2.  До  складу  Університету  входять  такі структурні
підрозділи:  навчально-наукові  та науково-дослідні інститути;
факультети;        кафедри,       навчально-наукові,
навчально-науково-виробничі  та  навчально-виробничі  центри;
проблемні,  наукові  та  навчальні  лабораторії; технологічні
підприємства,  цехи, ферми, майстерні; філії, вищі навчальні
заклади I-III рівня акредитації, навчально-дослідні господарства
та дослідні станції, в тому числі базовий заклад Університету
(м. Київ);  Південний  філіал  "Кримський  агротехнологічний
університет"  (Автономна  Республіка  Крим),  Бережанський
агротехнічний  інститут  (Тернопільська  область),  Ніжинський
агротехнічний  інститут  (Чернігівська  область),  Український
науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології та
Українська лабораторія якості і безпеки продукції агропромислового
комплексу (Київська область),  Український  навчально-науковий
інститут  інформаційного  і  телекомунікаційного  забезпечення
агропромислової і природоохоронної галузей економіки (м. Київ),
науково-дослідний   і   проектно-конструкторський   інститут
"Консервпромкомплекс" (м. Одеса), Агрономічна дослідна станція,
Боярська  лісова  дослідна  станція  (Київська  область),
Навчально-дослідна станція гірського лісівництва і садівництва
(Автономна Республіка Крим), Заліщицький аграрний коледж імені
Є. Храпливого (Тернопільська область), Iрпінський  економічний
коледж,  Немішаївський агротехнічний коледж, Боярський коледж
екології і природних ресурсів (Київська область), Бобровицький
коледж економіки та менеджменту імені О. Майнової (Чернігівська
область), Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська область),
Кримський агропромисловий коледж, Прибрежненський аграрний коледж,
Кримський технікум гідромеліорації та механізації  сільського
господарства,  Бахчисарайський будівельний технікум (Автономна
Республіка Крим), Великоснітинське навчально-дослідне господарство
імені О. Музиченка, навчально-дослідне господарство "Ворзель"
(Київська область), Навчально-дослідний племінний  птахівничий
завод імені Фрунзе, Навчально-науковий центр біології і екології
субтропічних рослин та ландшафтознавства (Автономна Республіка
Крим), санаторій-профілакторій (м. Київ), спортивно-оздоровчий
табір     "Академічний"     (Одеська      область),
навчально-інформаційно-консультаційні пункти та інші підрозділи.";
 
   4) доповнити пункт 3 після слів "інших законів," словами
"постанови Верховної Ради України від 29 липня 1994 р. N 158
( 158/94-ВР ) "Про Національний аграрний університет",";
 
   5) у пункті 4:
 
   у підпункті 1:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою
освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для
агропромислової та природоохоронної галузі;";
 
   в абзаці третьому слова "положень Болонської декларації"
замінити словами "вимог Болонського процесу";
 
   доповнити підпункт абзацами такого змісту:
 
   "підготовка, видання і реалізація  навчальної,  наукової,
навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;
 
   професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних
засобів, трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів
для агропромислової та природоохоронної галузі;";
 
   у підпункті 2:
 
   доповнити абзац другий після слова "розробок" словами "з
урахуванням   досвіду  провідних  іноземних  університетів
дослідницького типу";
 
   в абзаці п'ятому слова "викладачів і вчених" замінити словами
"педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників";
 
   доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
 
   "4) діяльність Університету як закладу дослідницького типу:
 
   забезпечення інтеграції  навчальної,  науково-дослідної та
науково-інноваційної діяльності як способу  поліпшення  рівня
підготовки  фахівців  та  прискорення  впровадження досягнень
науково-технічного прогресу в агропромислову та природоохоронну
галузь шляхом участі в розробленні державних фундаментальних і
прикладних програм та співпраці із суб'єктами господарювання;
 
   утворення університетських дослідницьких  та  інноваційних
центрів  (науково-дослідних  інститутів,  навчально-наукових,
навчально-науково-виробничих  та  науково-інноваційних  центрів
тощо),  діяльність яких спрямована на оперативне розв'язання
фундаментальних  проблем  і   прикладних   наукових   та
науково-виробничих завдань. Розширення співпраці з Національною
академією наук, Українською академією аграрних наук та іншими
галузевими академіями наук України, а також з іноземними науковими
установами;
 
   розроблення пілотних проектів та утворення експериментальних
підприємств  з  виробництва  конкурентоспроможної  продукції,
розроблення  новітніх  технологій,  матеріалів  та  машин,
запровадження  їх  у  сферах сільського, лісового і водного
господарства та у переробній галузі відповідно до національних та
міжнародних стандартів;
 
   інтеграція науково-дослідної  діяльності  Університету  з
провідними  університетами  світу   (реалізація   спільних
науково-дослідних проектів, проведення конференцій, симпозіумів,
виставок, наукових студентських олімпіад, отримання патентів,
видання  спільних  наукових  та  навчально-методичних  праць
(підручників,  монографій,  посібників,  рекомендацій  тощо),
створення освітянської, наукової та науково-методичної електронної
бази  даних,  використання  сучасних  інформаційних   та
телекомунікаційних систем в агропромисловій та природоохоронній
галузі);
 
   розроблення та впровадження у виробничу  сферу  новітніх
технологій  отримання  високоякісної,  безпечної для життя і
конкурентоспроможної сільськогосподарської, лісової, рибної та
продовольчої  продукції. Забезпечення проведення державної та
арбітражної  незалежної  експертизи  якості  і   безпеки
сільськогосподарської  і  продовольчої  продукції та довкілля
відповідно до міжнародних і національних стандартів;
 
   підготовка магістрів за програмами, які передбачають  їх
спеціалізацію за найактуальнішими виробничими, дослідницькими,
педагогічними та науково-інноваційними напрямами, що ґрунтуються
на новітніх досягненнях науки і техніки та міжнародних стандартах
технологій природокористування, а також на показниках якості та
безпеки  продукції і довкілля, що сприятиме забезпеченню їх
робочими місцями і поліпшенню діяльності, пов'язаної з підвищенням
кваліфікації кадрів.";
 
   6) у пункті 6:
 
   у підпункті 7 слова "позабюджетних коштів" замінити словами
"коштів спеціального фонду державного бюджету";
 
   доповнити пункт підпунктами 8 і 9 такого змісту:
 
   "8) право створювати і припиняти діяльність  структурних
підрозділів,  які  входять  до  його  складу, в тому числі
відокремлених, та в установленому порядку приймати майно інших
юридичних осіб;
 
   9) проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі
договорів з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами,
установами  та  організаціями  в установленому законодавством
порядку.";
 
   7) у пункті 7:
 
   доповнити пункт підпунктами 2-1 і 9-1 такого змісту:
 
   "2-1)  затверджувати погоджені з МОН, Мінагрополітики і
Мінприроди навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки
кадрів, складені на основі співпраці з провідними іноземними
університетами  дослідницького типу відповідно до міжнародних
програм  подвійних  дипломів,  вимог  Болонського  процесу,
міжуніверситетських угод;";
 
   "9-1) самостійно  здійснювати  перерозподіл  навчального
навантаження науково-педагогічних  працівників  з  урахуванням
результатів науково-дослідної, науково-інноваційної діяльності,
методичної та організаційної роботи (в межах 250-900 годин на
одного науково-педагогічного працівника) відповідно до положення,
яке розробляється вченою  радою  і  затверджується  ректором
Університету;";
 
   у першому реченні підпункту 10 слова "премій і надбавок до
посадових окладів (ставок)" замінити словами "заробітної плати, у
тому  числі  доплат, надбавок, премій, а також матеріальної
допомоги";
 
   доповнити пункт підпунктами 11-1 - 11-3 та 14-1 такого
змісту:
 
   "11-1) використовувати в установленому законодавством порядку
матеріальні та земельні ресурси Університету  для  отримання
додаткових коштів та забезпечити їх використання на розвиток
матеріально-технічної та соціально-побутової бази Університету,
включаючи його відокремлені структурні підрозділи;
 
   11-2) надавати в установленому законодавством порядку згоду
на вилучення окремих земельних ділянок для суспільних та інших
потреб за клопотанням органів державної влади та органів місцевого
самоврядування і за погодженням з вченою радою Університету;
 
   11-3) залучати в установленому законодавством порядку кошти
вітчизняних  та  іноземних  інвесторів  для вирішення питань
будівництва, реконструкції та розвитку  матеріально-технічної,
навчальної,    дослідницької,    навчально-виробничої   і
соціально-побутової бази Університету шляхом укладення погоджених
з Мінфіном договорів про спільну взаємовигідну діяльність, у тому
числі із залученням природних  ресурсів  та  інтелектуальної
власності Університету;";
 
   "14-1) вносити на розгляд Кабінету Міністрів України проекти
науково-дослідних та науково-інноваційних програм для вирішення
питання щодо їх цільового фінансування;";
 
   доповнити підпункт  18  після  слова  "мережу"  словом
"природоохоронних,";
 
   доповнити пункт підпунктами 26-29 такого змісту:
 
   "26) провадити  в  установленому  законодавством  порядку
діяльність з придбання, перевезення, зберігання, використання,
знищення хімічних речовин, у тому числі прекурсорів;
 
   27) провадити діяльність, що підлягає  ліцензуванню,  та
отримувати відповідні ліцензії;
 
   28) проводити  в  установленому  законодавством  порядку
геологічне вивчення надр, їх розробку та експлуатацію на підставі
спеціального дозволу на користування надрами у разі наявності
підрозділів Університету, які мають відповідну  кваліфікацію,
матеріально-технічні та економічні можливості;
 
   29) проводити  в  установленому  законодавством  порядку
землевпорядні, землеоцінні та геодезичні роботи під час здійснення
землеустрою  і  проектування,  картографічні  та топографічні
дослідження і розробки у разі наявності ліцензії на проведення
зазначених робіт відповідно до Законів України "Про землеустрій"
( 858-15 ) і "Про оцінку земель" ( 1378-15 ).";
 
   8) у підпункті 5 пункту 9 доповнити:
 
   абзац перший після слова "станції" словами ", ботанічний
сад";
 
   після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
   "Земельні ділянки,  надані  у  постійне  користування
Університету, закріплюються за його відокремленим структурним
підрозділом  для  провадження  діяльності,  пов'язаної  із
сільськогосподарським  виробництвом  та  його  господарським
обслуговуванням  відповідно до рішення вченої ради і наказу
ректора.".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   9) у пункті 30 доповнити:
 
   абзац третій після слова "фонду" словами "в межах фонду
оплати праці";
 
   абзац четвертий після слів "звання" і "фонду" відповідно
словами "почесного доктора та" і "в межах фонду оплати праці";
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "Звання "Почесний  доктор  Національного   університету
біоресурсів і природокористування України" присвоюється вченою
радою Університету видатним вітчизняним та іноземним державним
діячам, керівникам університетів та науково-дослідних інститутів,
які досягли значних успіхів у професійній діяльності і внесли
значний вклад у розвиток Університету.
 
   Звання "Почесний  професор  Національного  університету
біоресурсів і природокористування України" присвоюється вченою
радою Університету видатним вченим вищих вітчизняних та іноземних
навчальних закладів, а також працівникам органів державної влади,
які внесли значний вклад у підготовку фахівців Університету.";
 
   10) доповнити  підпункт  1  пункту  38  після  слова
"спеціалізаціями" словами ", а також кваліфікованих робітників";
 
   11) пункт 47 викласти в такій редакції:
 
   "47. Науково-дослідна робота в Університеті є  одним  з
головних видів діяльності і проводиться у тісному зв'язку з
Національною академією наук, Українською академією аграрних наук,
МОН,   Мінагрополітики,   Мінприроди,  МНС,  Держкомземом,
Держкомлісгоспом, Держкомветмедицини, Держкомрибгоспом,  іншими
центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями, у тому числі іноземними, за перспективними (на
3-5 років) планами, затвердженими вченою радою Університету як
закладу дослідницького типу.";
 
   12) доповнити  абзац  перший  пункту  48  після  слова
"Університету" словами "з урахуванням досвіду провідних іноземних
університетів дослідницького типу";
 
   13) абзац другий пункту 49 викласти в такій редакції:
 
   "Висновок щодо затвердження рекомендованих вченими радами
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт готує вчена
рада Університету на підставі рішень координаційної ради з питань
науково-технічної   діяльності  Університету,  вчених  рад
навчально-наукових інститутів, вчених науково-технічних рад за
поданням відповідно директорів і проректорів.";
 
   14) доповнити абзац другий підпункту 8 пункту 60 після слова
"Університету"  словами  ",  здійснювати  преміювання  своїх
заступників (проректорів) і керівників відокремлених структурних
підрозділів, установлювати їм надбавки та доплати до посадових
окладів у межах наявних коштів на оплату праці";
 
   15) абзац перший пункту 62 викласти в такій редакції:
 
   "62. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету є конференція трудового колективу. Вибори делегатів
конференції  проводяться  на  загальних  зборах відокремлених
структурних підрозділів Університету з  представництвом,  яке
визначається  спільним  рішенням  ректорату  та профспілкових
організацій   Університету,   у   такому   співвідношенні:
науково-педагогічні  працівники  Університету  - 75 відсотків
загальної чисельності складу  вченої  ради;  інші  категорії
працівників - 25 відсотків.";
 
   16) доповнити абзац другий пункту 63 реченням такого змісту:
"Співвідношення членів вченої ради: науково-педагогічні працівники
Університету - 75 відсотків загальної чисельності складу вченої
ради; студенти, аспіранти, докторанти - 10; інші  категорії
працівників - 15 відсотків.";
 
   17) у пункті 65 доповнити:
 
   підпункт 1 після слова "ресурсів" словами "та землі";
 
   доповнити пункт підпунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:
 
   "5-1) приймає рішення щодо передачі майна з окремих балансів
відокремлених структурних підрозділів на баланс Університету та з
балансу  Університету  на  баланси  відокремлених структурних
підрозділів;
 
   5-2) приймає рішення щодо закріплення за  відокремленими
структурними підрозділами земельних ділянок;";
 
   18) пункт 70 викласти в такій редакції:
 
   "70. Університет   самостійно   планує   діяльність,
розпоряджається фінансами  і  визначає  перспективи  розвитку
навчально-наукових та навчально-виробничих підрозділів, виходячи з
потреб навчального процесу, наукових досліджень, інноваційної
діяльності  та попиту на продукцію, що виробляється, роботи
(послуги), що виконуються, а також необхідності забезпечення
розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури
Університету. Університет як юридична  особа,  що  провадить
виробничу   сільськогосподарську   діяльність   на   базі
навчально-дослідних господарств, станцій та інших підрозділів,
отримує державні дотації, субсидії і компенсації на вироблену ним
сільськогосподарську і продовольчу  продукцію,  на  придбання
сільськогосподарської техніки і обладнання, агрохімікатів, на
захист, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, на отримання
пільгових  кредитів  у  встановленому  законодавством  для
сільськогосподарських товаровиробників порядку.";
 
   19) доповнити Статут ( 202-2001-п ) пунктом 83 такого змісту:
 
   "83. У разі ліквідації  Університету  всі  його  активи
передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу
(навчальному закладу) або зараховуються до державного бюджету.".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка