Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірного положення про сектор з контролю за діяльністю підприємств, що надають митні послуги, митного органу

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.12.2008 N 1350
 
 
       Про затвердження Примірного положення
     про сектор з контролю за діяльністю підприємств,
       що надають митні послуги, митного органу
 
 
   У зв'язку з уведенням у дію нової структури Державної митної
служби України, керуючись пунктом 9 Положення про Державну митну
службу України, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів
України від 18.07.07 N 940 ( 940-2007-п ) (зі змінами), та на
виконання пункту 5 наказу Держмитслужби від 29.10.08 N 1217
( v1217342-08  ) "Про затвердження Положення про Департамент
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги, Державної митної служби України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірне положення про сектор з контролю за
діяльністю підприємств, що надають митні послуги, митного органу.
 
   2. Абзац третій пункту 4 наказу Держмитслужби від 29.10.08
N 1217 ( v1217342-08 ) "Про затвердження Положення про Департамент
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги Державної митної служби України" викласти в такій
редакції: "вимоги абзацу другого даного пункту врахувати при
затвердженні структури та штатного розпису на 2009 рік".
 
   3. Установити,  що  в  разі  недоцільності  створення у
регіональній митниці, митниці сектору з контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги, виконання основних завдань
та функцій, покладених на сектор цим примірним  положенням,
здійснюється уповноваженою особою, визначеною відповідним наказом
регіональної митниці, митниці.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держмитслужби Онопенка П.В.
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   01.12.2008 N 1350
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про сектор з контролю за діяльністю підприємств,
       що надають митні послуги, митного органу
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це положення визначає правовий статус сектору контролю
діяльності підприємств, що надають митні послуги, регіональної
митниці, митниці (далі Сектор).
 
   1.2. Сектор є структурним підрозділом регіональної митниці,
митниці.  Сектор  підпорядковується  заступнику  начальника
регіональної митниці, митниці відповідно до розподілу обов'язків.
 
   1.3. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади начальником регіональної митниці, митниці за
погодженням з Департаментом організації та контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги, Держмитслужби України.
 
   1.4. У разі відсутності начальника Сектору його обов'язки
виконує  посадова особа Сектору, уповноважена на це наказом
начальника регіональної митниці, митниці.
 
   1.5. Структура та штатна чисельність Сектору формуються (з
урахуванням обсягів робіт) у межах граничної штатної чисельності й
фонду заробітної плати регіональної митниці, митниці.
 
   1.6. Положення про Сектор  розробляється  відповідно  до
положення про Департамент організації та контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги, положення про регіональну
митницю, митницю, зміни до нього затверджуються наказом начальника
регіональної митниці, митниці після погодження з Департаментом
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги, Держмитслужби України.
 
   1.7. Посадові особи Сектору призначаються на посади  та
звільняються з посад начальником регіональної митниці, митниці за
поданням начальника Сектору.
 
   1.8. Функціональні  обов'язки  посадових  осіб  Сектору
визначаються  їх  посадовими інструкціями, які затверджуються
начальником регіональної митниці, митниці.
 
   1.9. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, Митним кодексом України
( 92-15 ), Дисциплінарним  статутом  митної  служби  України
( 2805-15 ), актами Президента України й Кабінету Міністрів
України,  наказами  Держмитслужби  України,  положенням  про
регіональну митницю, митницю та цим Положенням.
 
   1.10. У  своїй  діяльності  Сектор  взаємодіє  з іншими
підрозділами регіональної митниці, митниці.
 
   1.11. Забороняється покладати на Сектор виконання завдань і
функцій, не передбачених положенням про Сектор.
 
          2. Основні завдання Сектору
 
   2.1. Підготовка  для  подання  керівництвом  регіональної
митниці, митниці до Держмитслужби пропозицій щодо вдосконалення
законодавства  з  питань  здійснення  контролю за діяльністю
підприємств, що надають митні послуги.
 
   2.2. Виконання розпоряджень керівництва регіональної митниці,
митниці відповідно до компетенції Сектору.
 
   2.3. Здійснення  контролю за діяльністю вантажних митних
комплексів.
 
   2.4. Здійснення контролю за діяльністю митних перевізників.
 
   2.5. Здійснення контролю за діяльністю складів тимчасового
зберігання та митних ліцензійних складів.
 
   2.6. Здійснення контролю за діяльністю митних брокерів та їх
представників.
 
   2.7. Підготовка та направлення до Держмитслужби документів
щодо видачі, переоформлення, анулювання, оформлення дублікатів
дозвільних документів  на  підприємницьку  діяльність  митних
брокерів.
 
   2.8. Організація взаємодії з навчальними закладами митної
служби України щодо прийняття іспитів, заліків у представників
митних брокерів.
 
   2.9. Підготовка та направлення до Держмитслужби документів
щодо видачі, переоформлення, анулювання, оформлення дублікатів
дозвільних документів на право відкриття та експлуатації митних
ліцензійних складів.
 
   2.10. Підготовка документів щодо видачі,  переоформлення,
анулювання, оформлення дублікатів дозвільних документів на право
відкриття та експлуатації складів тимчасового зберігання.
 
   2.11. Підготовка та направлення до Держмитслужби документів
щодо діяльності митного перевізника.
 
   2.12. Підготовка та направлення до Держмитслужби документів
щодо функціонування вантажного митного комплексу.
 
   2.13. Ведення відповідних програмно-інформаційних комплексів
Держмитслужби з контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги.
 
   2.14. Співпраця з підрозділами регіональної митниці, митниці
з питань, що належать до компетенції Сектору.
 
   2.15. Координація  діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності, які надають митні послуги.
 
   2.16. Робота з документами, які мають гриф "Для службового
користування".
 
            3. Функції Сектору
 
   Відповідно до покладених на нього завдань Сектор виконує такі
функції:
 
   3.1. За розпорядженням керівництва регіональної  митниці,
митниці бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів
з питань діяльності підприємств, що надають митні послуги, та в
реалізації заходів, що проводяться Держмитслужбою.
 
   3.2. Бере участь, в межах компетенції сектору, у проведенні
митного контролю товарів і транспортних засобів у зонах митного
контролю регіональної митниці, митниці.
 
   3.3. Координує  та  контролює в межах своєї компетенції
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, що надають митні
послуги (митних брокерів, митних ліцензійних складів, складів
тимчасового зберігання, митних перевізників, вантажних митних
комплексів).
 
   3.4. Бере участь у заходах регіональної митниці, митниці щодо
контролю за дотриманням його посадовими особами законодавства
України  з питань митної справи, технологічних схем митного
контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів
відповідно до компетенції Сектору.
 
   3.5. Проводить заходи з контролю за дотриманням власниками
вантажних митних комплексів, митних ліцензійних складів, складів
тимчасового  зберігання,  митними перевізниками вимог митного
законодавства.
 
   3.6. Аналізує та контролює виконання власниками вантажних
митних комплексів, митних ліцензійних складів, складів тимчасового
зберігання законодавчих актів щодо створення ними належних умов
для проведення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів.
 
   3.7. Систематизує і аналізує інформацію щодо руху товарів
через митні ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання.
 
   3.8. Забезпечує ведення справ і формування реєстрів дозволів
на відкриття та функціонування складів тимчасового зберігання.
 
   3.9. Контролює облік товарів, які переміщуються через митні
ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання.
 
   3.10. Відповідно до вимог чинного законодавства залучається
до проведення службових розслідувань та перевірок.
 
   3.11. За дорученням керівництва регіональної митниці, митниці
бере участь у розгляді звернень, скарг, запитів і пропозицій
органів державної влади, місцевого самоврядування, установ і
організацій, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян
з питань, що належать до компетенції Сектору.
 
   3.12. Оглядає території та приміщення, де перебувають або
можуть перебувати товари та транспортні засоби, що підлягають
митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою
покладено на Сектор, складає акти огляду таких територій та
приміщень.
 
   3.13. Розглядає та готує матеріали щодо отримання дозвільних
документів  на  здійснення підприємницької діяльності митного
брокера, відкриття та функціонування митних ліцензійних складів,
вантажних митних комплексів з метою їх подальшого направлення до
Держмитслужби.
 
   3.14. Готує та видає в установленому порядку дозволи на
функціонування складів тимчасового зберігання.
 
   3.15. Здійснює організаційні заходи щодо навчання осіб, які
вповноважені на декларування.
 
             4. Права Сектору
 
   Сектор має право:
 
   4.1. За погодженням з керівником  регіональної  митниці,
митниці готувати проекти його розпоряджень підрозділам митниці для
вжиття заходів, спрямованих на виконання завдань, що належать до
компетенції Сектору, та вимагати звітів про вжиття таких заходів.
 
   4.2. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
підрозділів  регіональної  митниці,   митниці,   суб'єктів
підприємницької діяльності, які надають митні послуги, інформацію
й матеріали, потрібні для виконання завдань, покладених на Сектор.
 
   4.3. Залучати за погодженням з керівництвом регіональної
митниці, митниці фахівців інших підрозділів митного органу для
вирішення завдань, що належать до компетенції Сектору.
 
   4.4. За розпорядженням керівництва регіональної  митниці,
митниці  брати  участь  у  перевірках діяльності підрозділів
регіональної митниці, митниці з питань, що належать до компетенції
Сектору.
 
   4.5. Перевіряти  діяльність  суб'єктів  підприємницької
діяльності, які надають митні послуги (власників вантажних митних
комплексів,  митних  ліцензійних складів, складів тимчасового
зберігання, митних брокерів і митних перевізників), з питань, що
належать до компетенції Сектору.
 
   4.6. Здійснювати  огляд  територій  та  об'єктів,  які
використовуються або які передбачається використовувати як митні
ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання, вантажні митні
комплекси, а також зон митного контролю, які визначені на митних
ліцензійних складах, складах тимчасового зберігання, вантажних
митних комплексах.
 
   4.7. Брати участь у проведенні  службових  перевірок  і
службових розслідуваннях відносно посадових осіб регіональної
митниці, митниці з питань, що належать до компетенції Сектору.
 
   4.8. У  межах  своєї  компетенції  користуватися  Єдиною
автоматизованою інформаційною системою Держмитслужби.
 
   4.9. Подавати керівництву регіональної митниці, митниці на
розгляд пропозиції щодо призначення, переміщення,  підвищення
кваліфікації особового складу Сектору, щодо заохочення працівників
або накладання на них стягнень.
 
   4.10. Права,  службові  обов'язки  начальника  Сектору
визначаються посадовою інструкцією відповідно до цього Примірного
положення, положення про регіональну митницю, митницю, законів та
інших нормативно-правових актів України.
 
            5. Відповідальність
 
   Відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ), "Про Дисциплінарний статут митної служби
України" ( 2805-15 ), інших нормативно-правових актів начальник
Сектору несе відповідальність за:
 
   5.1. Неякісне та несвоєчасне виконання доручень Департаменту
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги, керівництва митного органу, недотримання вимог
чинного законодавства, відомчих і нормативних актів, Положення про
Сектор, невиконання покладених на Сектор завдань та функцій.
 
   5.2. Неналежну організацію роботи Сектору.
 
   5.3. Неналежний стан трудової та виконавської дисципліни в
Секторі.
 
   5.4. Надання  недостовірної   інформації   Департаменту
організації та контролю за діяльністю підприємств, що надають
митні послуги, керівництву митного органу.
 
   5.5. Негативні наслідки розпоряджень, доручень, самостійно
прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків.
 
   5.6. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм
професійної етики, обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну
службу в митних органах України, та інші порушення службової
дисципліни.
 
 Директор Департаменту організації
 та контролю за діяльністю підприємств,
 що надають митні послуги                В.П.Мелюх
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка