Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2008 року

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
         Про присудження щорічних премій
     Президента України для молодих вчених 2008 року
 
 
   На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
 
   Присудити щорічні премії Президента України для  молодих
вчених 2008 року:
 
   - за роботу "Проникні термоелектричні перетворювачі енергії":
 
   ЧЕРКЕЗУ Радіону    Георгійовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові
Iнституту термоелектрики НАН України;
 
   - за роботу "Енергозберігаючі системи та технології керування
насосними агрегатами та комплексами":
 
   КОРЕНЬКОВIЙ Тетяні Валеріївні - кандидатові технічних наук,
доцентові Кременчуцького державного політехнічного університету
імені Михайла Остроградського;
 
   - за роботу "Математичне моделювання процесів гідродинаміки
та тепломасообміну в автономних джерелах енергії":
 
   БУРИЛОВIЙ Наталії    Валентинівні    -   кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Iнституту транспортних систем і технологій "Трансмаг" НАН України;
 
   - за роботу "Багатозначний аналіз і практична стійкість
диференціальних включень":
 
   ПIЧКУРУ Володимиру   Володимировичу   -    докторові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому співробітникові
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 
   - за цикл праць "Методики аналітико-числового визначення
напружено-деформованого   стану   пружних   однорідних  та
кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного
навантаження":
 
   БУТРАК Iванні Орестівні - кандидатові фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітникові Iнституту прикладних
проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригана НАН України
 
   МАХОРКIНУ Миколі Iгоровичу - кандидатові фізико-математичних
наук, молодшому науковому співробітникові Iнституту прикладних
проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України
 
   ЖБАДИНСЬКОМУ Iгорю  Ярославовичу  -  молодшому  науковому
співробітникові Iнституту прикладних проблем механіки і математики
імені Я.С. Підстригача НАН України;
 
   - за роботу "Надійність елементів металоконструкцій під дією
випадкових змінних навантажень":
 
   МАХIНЬКУ Антону Володимировичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка;
 
   - за цикл праць "Створення нанодисперсних матеріалів  і
дослідження їх структурних та люмінесцентних властивостей":
 
   МАСАЛОВУ Андрію    Олександровичу    -   кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Iнституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   СОРОКIНУ Олександру    Васильовичу   -   кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Iнституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
 
   КРИЖАНОВСЬКIЙ Олександрі Сергіївні - кандидатові технічних
наук, науковому співробітникові Iнституту  монокристалів  НАН
України;
 
   - за роботу "Наноструктурна характеризація оптоелектронних
середовищ на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників:
методологічний підхід":
 
   КАВЕЦЬКОМУ Тарасу    Степановичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому співробітникові
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Iвана
Франка;
 
   - за роботу "Прогнозування надійності машин і механізмів за
кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів":
 
   МIКОСЯНЧИК Оксані Олександрівні - кандидатові технічних наук,
доцентові Національного транспортного університету;
 
   - за  роботу  "Взаємодія радіовипромінювання з плазмовим
потоком в магнітосфері пульсара":
 
   ПЕТРОВIЙ Світлані    Анатоліївні    -    кандидатові
фізико-математичних наук,   докторантові   Радіоастрономічного
інституту НАН України;
 
   - за роботу "Дослідження станів зі спонтанно порушеними
симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських
об'єктах":
 
   ПЕЛЕТМИНСЬКОМУ Олександру  Сергійовичу  -   кандидатові
фізико-математичних наук,  старшому  науковому  співробітникові
Національного наукового центру  "Харківський  фізико-технічний
інститут" НАН України
 
   УВАРОВУ Дмитру    Вячеславовичу    -    кандидатові
фізико-математичних наук, старшому  науковому  співробітникові
Національного  наукового  центру "Харківський фізико-технічний
інститут" НАН України
 
   ШУЛЬЗI Сергію  Миколайовичу  -  молодшому   науковому
співробітникові  Національного  наукового  центру "Харківський
фізико-технічний інститут" НАН України;
 
   - за роботу "Теоретичне дослідження фундаментальних хвильових
властивостей активних та пасивних багатошарових структур":
 
   ШРАМКОВIЙ Оксані Вадимівні - кандидатові фізико-математичних
наук, старшому науковому співробітникові Iнституту радіофізики та
електроніки імені О.Я. Усикова НАН України
 
   КОСТИЛЬОВIЙ Ользі Володимирівні - науковому співробітникові
Iнституту  радіофізики  та  електроніки  імені  О.Я. Усикова
НАН України
 
   ОЛЬХОВСЬКОМУ Євгенію   Олександровичу   -   кандидатові
фізико-математичних наук,  молодшому  науковому співробітникові
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут";
 
   - за роботу "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної
взаємодії  для  діагностики  і  лікування  герпетичної  та
папіломавірусної інфекції":
 
   ЗАГОРОДНIЙ Світлані Дмитрівні - кандидатові біологічних наук,
старшому  науковому співробітникові Iнституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України
 
   ДЕМЧЕНКО Ользі  Миколаївні  - кандидатові медичних наук,
лікареві Київського міського пологового будинку N 7
 
   ШЕВЧУК Вероніці  Олександрівні  -  старшому  лаборантові
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
 
   - за цикл праць "Особливості еволюції рослинного і тваринного
геному in vitro: дослідження на експериментальних моделях":
 
   МЕЛЬНИКУ Віталію Миколайовичу - кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту молекулярної біології
і генетики НАН України
 
   ЯЦИШИНIЙ Анні Петрівні - кандидатові  біологічних  наук,
науковому  співробітникові  Iнституту молекулярної біології і
генетики НАН України;
 
   - за цикл праць "Екологічна складова національної безпеки
України":
 
   КОНОНЕНКО Олені  Юріївні - кандидатові економічних наук,
завідувачу лабораторії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка;
 
   - за розробку та впровадження молекулярно-генетичних методів
діагностики спадкових захворювань та поширеної патології людини:
 
   МАКУХ Галині Василівні - кандидатові  біологічних  наук,
провідному науковому співробітникові Iнституту спадкової патології
Академії медичних наук України;
 
   - за  роботу  "Нейрофізіологічний  аналіз  функціонування
спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості
її корекції":
 
   РОДИНСЬКОМУ Олександру Георгійовичу - докторові  медичних
наук, завідувачу кафедри Дніпропетровської державної медичної
академії;
 
   - за роботу "Композиційні полімерні матеріали на основі
вітчизняних рідких каучуків та відновленої рослинної сировини зі
специфічними властивостями":
 
   ГУДЗЕНКО Наталії Василівні - кандидатові хімічних  наук,
науковому  співробітникові  Iнституту хімії високомолекулярних
сполук НАН України
 
   БУБНОВIЙ Анастасії  Сергіївні  -  молодшому  науковому
співробітникові Iнституту хімії високомолекулярних сполук НАН
України;
 
   - за цикл праць "Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних
ароматичних речовин і ДНК у водному розчині":
 
   ЄВСТИГНЄЄВУ Максиму Павловичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Севастопольського  національного  технічного
університету;
 
   - за  цикл праць "Теоретико-методологічні основи синтезу
органічних в'яжучих для отримання довговічних матеріалів для
дорожнього будівництва":
 
   БЕСПАЛОВУ Віталію Леонідовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові  Донбаської  національної  академії  будівництва  і
архітектури;
 
   - за цикл праць у галузі інформаційного права та правової
інформатики:
 
   МАРУЩАКУ Анатолію Iвановичу - кандидатові юридичних наук,
докторантові Національної академії Служби безпеки України
 
   ШВЕЦЮ Сергію  Миколайовичу  -  науковому  співробітникові
Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових
наук України;
 
  - за роботу "Первинна класифікація засуджених до позбавлення
волі та їх розподіл в установи виконання покарань":
 
   ЯКОВЕЦЬ Iрині Станіславівні - кандидатові юридичних наук,
старшому науковому співробітникові Iнституту вивчення проблем
злочинності Академії правових наук України;
 
   - за  цикл  праць  "Моделювання  ситуаційного  механізму
підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві":
 
   ЛЕПI Роману  Миколайовичу  - докторові економічних наук,
завідувачу відділу Iнституту економіки промисловості НАН України;
 
   - за роботу "Селекція гібридів кукурудзи, адаптованих до умов
Степу":
 
   БОДЕНКО Наталі    Анатоліївні    -    кандидатові
сільськогосподарських наук, провідному науковому співробітникові
Iнституту зернового господарства Української академії аграрних
наук
 
   КЛIМОВIЙ Оксані Євгенівні - кандидатові сільськогосподарських
наук,  старшому науковому співробітникові Iнституту зернового
господарства Української академії аграрних наук
 
   МАРОЧКО Валентині Анатоліївні - науковому співробітникові
Iнституту зернового господарства Української академії аграрних
наук;
 
   - за розробку технології збирання зернових культур методом
обчісування рослин на корені:
 
   МОРОЗУ Миколі Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
доцентові Кременчуцького державного політехнічного університету
імені Михайла Остроградського.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 1 грудня 2008 року
     N 1122/2008
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка