Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 27 вересня 2008 року в місті Вінниці

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМIСIЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             17.12.2008 N 70
 
      Про відмову в реєстрації ініціативної групи
    всеукраїнського референдуму за народною ініціативою,
    утвореної на зборах громадян України, що відбулися
        27 вересня 2008 року в місті Вінниці
 
 
   До Центральної виборчої комісії 2 грудня 2008 року надійшло
подання заступника Вінницького міського голови Слишинського В.I.
від 26 листопада 2008 року N 04-3-11-6855 щодо  реєстрації
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою.
 
   Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи,
Центральна виборча комісія встановила.
 
   У місті Вінниці 27 вересня 2008 року відбулися збори громадян
України  для  утворення  ініціативної  групи  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, на яких згідно з протоколом
цих зборів взяла участь 241 особа. Учасниками цих зборів схвалено
пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується
винести на всеукраїнський референдум:
 
   "Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення Закону України
"Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на
обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та
внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих
актів  України", якими передбачено зміну автономного статусу
Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального
статусу міста Севастополя?".
 
   Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 28 осіб,
якій доручено збирання підписів громадян  під  вимогою  про
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Перевіркою відповідності  поданих до Центральної виборчої
комісії документів вимогам Закону України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) (далі - Закон) встановлено, що
документи зазначених зборів не  відповідають  вимогам  Закону
( 1286-12 ) з таких підстав.
 
   Відповідно до частини першої статті 17 Закону ( 1286-12 )
ініціативні  групи  всеукраїнського  референдуму  реєструються
Центральною виборчою комісією за поданням міських голів, голів
районних рад на території яких проведено збори громадян, які
обрали ініціативну групу.
 
   Натомість документи щодо ініціативної групи всеукраїнського
референдуму до Центральної виборчої комісії подані заступником
Вінницького міського голови Слишинським В.I.
 
   Згідно з частиною першою статті 42 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" (  280/97-ВР  )  у  разі
дострокового  припинення  повноважень  міського  голови  чи
неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського
голови здійснює секретар міської ради. Отже, заступник Вінницького
міського голови Слишинський В.I. не мав права на подання до
Центральної  виборчої  комісії  документів  щодо  реєстрації
ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
   Крім того, згідно з поданим до Центральної виборчої комісії
протоколом затверджене учасниками цих зборів формулювання питання,
яке пропонується винести на  всеукраїнський  референдум,  не
відповідає формулюванню питання, під яким поставили свої підписи
учасники зазначених зборів.
 
   Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 )
документом  проведення зборів є, зокрема, точне формулювання
питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум, яке
підписуються головою та секретарем зборів.
 
   Під час перевірки поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів встановлено, що на порушення зазначеної вимоги Закону
( 1286-12 ) окремий документ із точним формулюванням питання, що
пропонується винести на всеукраїнський референдум, відсутній.
 
   Згідно з частиною шостою статті 17 Закону ( 1286-12 )
Центральна  виборча  комісія  реєструє  ініціативну  групу
всеукраїнського  референдуму  в  разі  відповідності  поданих
документів щодо ініціативної групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Подані до  Центральної  виборчої  комісії  заступником
Вінницького міського голови Слишинським В.I. документи  щодо
реєстрації  ініціативної групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, утвореною на зборах громадян України, що
відбулися 27 вересня 2008 року в місті Вінниці, не відповідають
вимогам Закону ( 1286-12 ), що обумовлює відмову в реєстрації цієї
ініціативної групи.
 
   Також з  подання  заступника Вінницького міського голови
Слишинського В.I.  вбачається,  що  під  час  перевірки  на
відповідність  поданих  документів  щодо  ініціативної  групи
всеукраїнського референдуму вимогам Закону ( 1286-12 ) було
поставлено під сумнів справжність ряду підписів у списку учасників
цих зборів.
 
   Вінницьким відділенням  Київського   наукового-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведено
почеркознавче дослідження підписів, за результатами якого складено
висновок спеціаліста від 20 листопада 2008 року N 3507.
 
   У зазначеному висновку зафіксовано факти проставляння підпису
однією особою за іншу у списку учасників зборів під вимогою
проведення всеукраїнського референдуму.
 
   Таким чином,  вбачаються  ознаки  підроблення  документів
проведених зборів,  внесення  до  них  завідомо  неправдивих
відомостей.
 
   Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) Комісія та її члени
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та
іншими законами України.
 
   Згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) в разі виявлення у процесі
розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи
іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до
відповідних  правоохоронних органів та передає їм відповідні
матеріали.
 
   Відповідно до частини першої статті 13 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) рішення Комісії, прийняте
в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма
суб'єктами відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму,
в тому числі відповідними виборчими комісіями і комісіями з
референдумів нижчого рівня, а також органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими
особами,  об'єднаннями  громадян,  підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності та громадянами України.
 
   Частиною другою статті 13 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ) передбачено, що у разі якщо рішення
Комісії передбачає вжиття певними особами заходів для  його
виконання, про вжиті заходи на виконання рішення повинно бути
повідомлено Комісію у встановлений нею строк.
 
   Центральна виборча комісія також бере до уваги те,  що
Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по
справі N 6-рп ( v006p710-05 ) (справа про здійснення влади
народом) встановив, що "результати народного волевиявлення у
визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України формах
безпосередньої демократії є обов'язковими". Конституція України
( 254к/96-ВР ) та  закони  України  передбачають  проведення
всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою,
лише як зобов'язального (імперативного) референдуму, результати
якого є обов'язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними
органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України. У зв'язку з цим
Комісія відзначає, що затверджене на зборах громадян України
формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський
референдум,  унеможливлює  встановлення  юридичних  наслідків
ствердної відповіді на нього, а відтак і визначення подальших дій
відповідних органів держави.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 2, частини першої
статті 7, статті 16, частин першої, четвертої та шостої статті 17
Закону України "Про всеукраїнський  та  місцеві  референдуми"
( 1286-12 ), керуючись статтею 2, частиною другою статті 3,
частиною першою статті 11, статтями 12, 13, пунктом 3 статті 17,
статтею 20  Закону  України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Відмовити в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою з питання "Чи згодні Ви
проголосувати за ухвалення Закону України "Про зміну автономного
статусу  Автономної  Республіки Крим на обласний, скасування
спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних
змін  до  Конституції  та  деяких   законодавчих  актів
України", якими передбачено зміну автономного статусу Автономної
Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу
міста Севастополя?", утвореної на зборах громадян України, що
відбулися 27 вересня 2008 року в місті Вінниці.
 
   2. Передати подання заступника Вінницького міського голови
Слишинського В.I. від 26 листопада 2008 року N 04-3-11-6856
прокуратурі Вінницької області для проведення перевірки виявлених
Центральною виборчою комісією фактів порушення  законодавства
України про референдуми. Прокуратурі Вінницької області повідомити
Центральну виборчу комісію про результати перевірки та прийняті
рішення у встановлений законом строк.
 
   3. Цю  постанову  надіслати  Вінницькій міській раді та
прокуратурі Вінницької області.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           В.ШАПОВАЛ
 
 
{ Текст взято з сайту Центральної виборчої комісії }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка