Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг

        ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   11.11.2008 N 141/519
                   ( z1178-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 2008 р.
                   за N 1179/15870
 
 
               ПОРЯДОК
       контролю за додержанням Ліцензійних умов
        провадження професійної діяльності
        у сфері надання соціальних послуг
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської
діяльності" ( 877-16 ) та Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг ( z1178-08 ) (далі -
Ліцензійні умови).
 
   1.2. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов
( z1178-08 ) провадження професійної діяльності у сфері надання
соціальних послуг здійснюють у межах своїх повноважень шляхом
проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:
   Міністерство праці  та соціальної політики України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,  Київська  та
Севастопольська  міські  державні  адміністрації,  як  органи
ліцензування;
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва, як спеціально уповноважений орган  з  питань
ліцензування  та територіальні органи Держкомпідприємництва в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - територіальні органи Держкомпідприємництва).
 
          II. Організація перевірок
 
   2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних
умов ( z1178-08 ) проводяться органами контролю відповідно до
річних планів, які затверджуються до 1 грудня року, що передує
плановому.
   План перевірок Міністерства праці та соціальної політики
України погоджується з Держкомпідприємництвом.
   Плани перевірок Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій погоджуються з відповідним територіальним органом
Держкомпідприємництва.
 
   2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ).
   Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь
не попереджається.
   Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її
здійснення, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на
проведення перевірки.
 
   2.3. Для проведення перевірки  органи  контролю  видають
розпорядчий  документ  про створення комісії з перевірки та
посвідчення про право перевірки ліцензіатів (додаток 1), яке
підписується керівником органу контролю або його заступником та
засвідчується печаткою.
 
   2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про
проведення  перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).
 
   2.5. Орган контролю не менше як за десять робочих днів
письмово  або  телефонограмою,  оформленою  в  установленому
законодавством порядку, повідомляє ліцензіата про  проведення
планової перевірки.
 
   2.6. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів.
   Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати
десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох
робочих днів.
   Продовження строку здійснення перевірки не допускається.
 
         III. Права та обов'язки комісії
           з перевірки ліцензіата
 
   3.1. Голова та члени комісії мають право:
   ознайомлюватися з  необхідними  для  проведення перевірки
документами (кадрові, бухгалтерські та інші), що  стосуються
провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних
послуг;
   доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень
ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою;
   отримувати копії (ксерокопії) необхідних  для  проведення
перевірки документів.
 
   3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
   керуватись у  своїй  роботі  виключно  нормами  чинних
нормативно-правових актів;
   об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов ( z1178-08 );
   забезпечувати додержання державної та інших  передбачених
законодавством таємниць.
 
         IV. Порядок проведення перевірки
 
   4.1. Для  проведення  перевірки  голова  комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату
(фізичній особі-підприємцю) або його вповноваженому представнику
посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують
особи голови та членів комісії.
   Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають
засвідчені  в  установленому  порядку  довіреності  на право
представляти ліцензіата, керівники (їх заступники або керівники
структурних  підрозділів) ліцензіата - юридичної особи, яким
ліцензіат доручив безпосереднє виконання провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг.
 
   4.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками
органів контролю із зазначенням у ньому  строків  та  мети
відвідування, посади, прізвища голови та членів комісії органу
контролю тощо.
   Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи
(голови комісії) органу контролю.
 
   4.3. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити умови для проведення
перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують
додержання ним Ліцензійних умов ( z1178-08 ).
 
   4.4. Комісія перевіряє:
   4.4.1. Достовірність  відомостей  у  документах,  поданих
ліцензіатом для отримання ліцензії.
   4.4.2. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про всі
зміни в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії або
виникли в процесі діяльності.
   4.4.3. Своєчасність переоформлення ліцензії.
   4.4.4. Наявність довідки органу ліцензування про прийняття
заяви про переоформлення ліцензії на провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг або прийняття заяви
про видачу дубліката ліцензії тощо (за потреби).
   4.4.5. Своєчасність усунення ліцензіатом порушень Ліцензійних
умов ( z1178-08 ), виявлених попередньою перевіркою.
   4.4.6. Наявність рішень про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених
положень про їх створення чинному законодавству.
   4.4.7. Наявність приміщення (власного чи орендованого), яке
має відповідати вимогам, затвердженим нормативно-правовими актами,
зазначеними в розділі II Ліцензійних умов ( z1178-08 ).
   4.4.8. Наявність обладнання, яке має відповідати вимогам щодо
діяльності ліцензіата, обсягу і виду соціальних послуг,  що
надаються, їх якості, затверджених нормативно-правовими актами,
зазначеними в пункті 4.4 Ліцензійних умов ( z1178-08 ).
   4.4.9. Посадові (робочі) інструкції на працівників усіх посад
(професій), що зазначені у штатному розписі, складені відповідно
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
(Випуск 80 "Соціальні послуги", затверджений наказом Мінпраці від
14.10.2005 N 324) ( v0324203-05 ).
   4.4.10. Наявність у працівників ліцензіата,  що  надають
послуги, зазначені у пункті 1.6 Ліцензійних умов ( z1178-08 )
провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних
послуг, диплома чи документа про відповідну освіту та документа
про атестацію.
 
      V. Порядок оформлення результатів перевірки
 
   5.1. За результатами перевірки складається акт перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1178-08 ) (далі - акт
перевірки) (додаток 3) у двох примірниках. Один примірник акта
перевірки  видається керівникові (уповноваженому представнику)
ліцензіата  (юридичній  особі)  або  ліцензіату  (фізичній
особі-підприємцю), який  перевірявся, другий - зберігається в
органі контролю, який здійснив перевірку.
 
   5.2. Керівник  ліцензіата  (юридичної  особи)  або  його
вповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з
актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис,
дату та печатку.
   Ліцензіат (фізична  особа-підприємець)  засвідчує,   що
ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить
свій підпис, дату та печатку (за наявності).
   Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів
вповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та
печатку (за наявності).
 
   5.3. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи)
або його уповноваженого  представника,  ліцензіата  (фізичної
особи-підприємця) від підписання акта перевірки голова комісії в
акті робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена і від
підпису відмовилась.
 
   5.4. Порушення, які були виявлені при перевірці додержання
ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1178-08 ), мають бути викладені в
акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи
нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом (додаток
3).  Довільне  викладання  або трактування вимог нормативних
документів не допускається.
 
   5.5. Керівник ліцензіата або його вповноважений представник,
ліцензіат (фізична особа-підприємець) має право під час складання
акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо
змісту акта й проведення перевірки. Вони оформляються у письмовій
формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх
примірниках акта перевірки перед підписом керівника суб'єкта
господарювання робиться запис "Iз зауваженнями".
 
   5.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта
перевірки  головою, членами комісії та керівником ліцензіата
(юридичної  особи)  або  його  вповноваженим  представником,
ліцензіатом (фізичною особою-підприємцем).
 
   5.7. У разі, якщо під час перевірки виявлені порушення
Ліцензійних умов ( z1178-08 ) (крім порушень, які є підставою для
анулювання ліцензії), орган контролю, який здійснював (очолював)
перевірку, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта
перевірки  додержання  ліцензіатом  Ліцензійних  умов  видає
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5) у
двох примірниках. Один примірник розпорядження у триденний строк
вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату,
другий зберігається в органі контролю, який здійснював перевірку.
 
   5.8. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень Ліцензійних умов ( z1178-08 ) до прийняття розпорядження
про їх усунення та надання органу контролю документів, які це
підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.
 
   5.9. Ліцензіат,  який одержав розпорядження про усунення
порушень Ліцензійних умов  (  z1178-08  ),  зобов'язаний  в
установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу
контролю, який видав це розпорядження, документальне підтвердження
про усунення порушень.
 
   5.10. Якщо ліцензіатом документально підтверджене усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1178-08 ), то перевірка виконання
розпорядження  про  усунення  порушень  Ліцензійних  умов не
проводиться.
 
   5.11. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення
порушень  до органу контролю протягом строку, зазначеного в
розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов ( z1178-08 ),
проводиться  позапланова  перевірка  додержання  ліцензіатом
Ліцензійних умов.
   Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1178-08 ) проводиться після закінчення строку, зазначеного в
розпорядженні, протягом якого ліцензіат зобов'язаний  усунути
порушення та подати до органу контролю відповідну інформацію.
   Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою
перевірки інформації про усунення порушень  Ліцензійних  умов
( z1178-08 ), яка подається ліцензіатом до органу контролю.
 
   5.12. Територіальні органи Держкомпідприємництва направляють
копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1178-08 ) до Держкомпідприємництва.
 
   5.13. Держкомпідприємництво направляє до органу ліцензування
копію акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1178-08 ) з пропозицією щодо анулювання
ліцензії.
 
   5.14. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних умов ( z1178-08 ), який є підставою для анулювання
ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
 
   5.15. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов ( z1178-08 ), який є підставою для анулювання
ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової)
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.
   Неможливістю ліцензіата  забезпечити виконання Ліцензійних
умов ( z1178-08 ) уважається відсутність матеріально-технічної
бази (приміщень, обладнання) для здійснення професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг, що зазначені в документах, які
додані до заяви про одержання ліцензії; відсутність фахівців, які
повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним
кваліфікаційним вимогам.
 
   5.16. Якщо органом контролю під час перевірки виявлено:
   повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1178-08 );
   недостовірні відомості  у  документах,  поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії;
   факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або
фізичній  особі-підприємцю  для  провадження  господарської
діяльності;
   факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну
даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії,
   протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки
орган контролю, який здійснював цю перевірку, складає відповідний
акт про  повторне  порушення  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
( z1178-08 ) та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у
документах,  поданих  суб'єктом  господарювання для одержання
ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або
її  копії іншій юридичній або фізичній особі-підприємцю для
провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії, у двох примірниках (додаток 4).
   Усі примірники актів підписуються особами, які проводили
перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а
другий у дводенний строк вручається або надсилається (листом з
повідомленням) ліцензіату..
 
        VI. Рішення про анулювання ліцензії
 
   6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:
   заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
   акт про  повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов
( z1178-08 );
   рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата, який
провадить професійну діяльність в сфері надання соціальних послуг;
   нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть ліцензіата
(фізичної особи-підприємця), який провадив професійну діяльність у
сфері надання соціальних послуг;
   акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;
   акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій
юридичній особі або фізичній особі для провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг;
   акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про заміну даних, зазначених у документах,  що
додаються до заяви про видачу ліцензії;
   акт про невиконання розпорядження про усунення  порушень
Ліцензійних умов ( z1178-08 );
   акт про  неможливість  ліцензіата  забезпечити  виконання
Ліцензійних умов ( z1178-08 );
   акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування  або  спеціально вповноваженим органом з питань
ліцензування.
   Відмовою ліцензіата  в  проведенні  перевірки  вважається
створення перешкод з боку ліцензіата в проведенні перевірки,
намагання  уникнути  перевірки,  не  призначення  ліцензіатом
вповноваженого представника, який має право брати участь  у
проведенні перевірки, відмова надавати документи, письмові чи усні
пояснення, іншу інформацію щодо предмета перевірки.
   Зазначені акти  складаються у двох примірниках. Керівник
ліцензіата (юридичної особи), або його уповноважений представник,
або ліцензіат (фізична особа-підприємець) письмово підтверджує, що
ознайомлений з актом і отримав один його примірник, ставить свій
підпис, дату та печатку (у разі наявності).
 
   6.2. У разі складання актів, які зазначені в пункті 5.1 цього
Порядку, Держкомпідприємництвом подаються до органу ліцензування
копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання
ліцензії.
   У разі складання актів, які зазначені в пункті 5.1 цього
Порядку, територіальними органами Держкомпідприємництва копії цих
актів подаються до Держкомпідприємництва, який звертається до
органу ліцензування з пропозицією щодо необхідності анулювання
ліцензії.
 
   6.3. Орган  ліцензування  приймає рішення про анулювання
ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав
для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
 
   6.4. Рішення  про  анулювання  ліцензії  реєструється  у
відповідному журналі обліку,  сторінки  якого  повинні  бути
пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
 
   6.5. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дати його прийняття.
 
   6.6. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання
ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не
пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням
про анулювання ліцензії.
 
   6.7. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про заміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви
про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; акта про
виявлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній особі
або  фізичній  особі-підприємцю для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про  усунення
порушень Ліцензійних умов ( z1178-08 ) здійснюється органом
ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або  його
представника.
 
   6.8. Орган  ліцензування повинен мати підтвердження щодо
повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про
анулювання ліцензії.
 
   6.9. У  разі  неявки  ліцензіата або його вповноважених
представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється
без їх участі.
 
   6.10. Розгляд  питань  про  анулювання  ліцензії в разі
повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1178-08 )
здійснюється за наявності таких документів:
   акта перевірки додержання  ліцензіатом  Ліцензійних  умов
( z1178-08 ), у якому відображені дані про повторне (повторні)
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
   акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних
умов ( z1178-08 );
   розпорядження про  усунення  порушень  Ліцензійних  умов
( z1178-08 );
   розпорядчого документа,  на  підставі якого здійснювалась
відповідна перевірка.
 
   6.11. У  разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов ( z1178-08 ), акта
про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення
про заміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви
про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом  господарювання  для  одержання
ліцензії, акта про виявлення факту передачі ліцензії, її копії
іншій юридичній  особі  або  фізичній  особі-підприємцю  для
провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних
послуг, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
Ліцензійних  умов суб'єкт господарювання, що надає соціальні
послуги на професійній основі, може одержати нову ліцензію на
право провадження цього виду господарської діяльності не раніше
ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про
анулювання попередньої ліцензії.
 
           VII. Оскарження рішення
           про анулювання ліцензії
 
   7.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня
прийняття  рішення  про  анулювання  ліцензії  скарги  до
Експертно-апеляційної ради  при Державному комітеті України з
питань регуляторної політики та підприємництва дія даного рішення
органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення
Держкомпідприємництвом.
 
   7.2. Рішення  Експертно-апеляційної  ради  щодо  скарги
ліцензіата  є  підставою  для  видання Держкомпідприємництвом
розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у
сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.
 
   7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в
судовому порядку.
 
 Директор Департаменту
 ліцензування                     О.Iванченко
 
 Заступник директора
 Департаменту у справах
 людей похилого віку
 та соціальних послуг                   I.Кисляк
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
           (Державний Герб України)
 
       _____________________________________
         (найменування органу контролю)
 
 
              ПОСВIДЧЕННЯ
 
 
 про право __________________________________ перевірки ліцензіата
          (планова, позапланова)
 
 від "___" ____________ 200_ року N __________________
 
 
 Видане голові комісії _______________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 та членам комісії:  ______________________________________,
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
            _______________________________________
            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
 для проведення ________________________________________ перевірки
             (планова, позапланова)
 
 ліцензіата ______________________________________________________
         (найменування та місцезнаходження ліцензіата)
 
 у строк з "____"__________20___ року до "____" ________20___ року
 
 Розпорядчий документ про створення комісії з перевірки:
 _________________________________________________________________
 
 _________________________________________________________________
 (назва, дата та номер розпорядчого документа органу контролю)
 
 Підстава для здійснення перевірки: ______________________________
                  (річний план-графік перевірки
 _________________________________________________________________
 
 Предмет перевірки _______________________________________________
            (перевірка додержання Ліцензійних умов
               чи окремих їх пунктів)
 
 _________________________________________________________________
       або виконання розпорядження про усунення
          порушень Ліцензійних умов)
 
 Керівник органу контролю
 (його заступник)    ____________    ______________________
             (підпис)      (прізвище та ініціали)
 
 Копію посвідчення отримав _______________________________________
        (підпис, прізвище та ініціали керівника ліцензіата
 
 _________________________________________________________________
    (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи-
    підприємця), або його уповноваженого представника)
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
 
               ЖУРНАЛ
         обліку посвідчень про проведення
           перевірки ліцензіатів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Номер  ¦Найменування та ¦ Склад ¦ Строк ¦Реєстраційний¦
¦з/п¦посвідчення¦місцезнаходження¦комісії¦перевірки¦  номер  ¦
¦  ¦      ¦  ліцензіата ¦    ¦     ¦ розпорядчого¦
¦  ¦      ¦        ¦    ¦     ¦ документа та¦
¦  ¦      ¦        ¦    ¦     ¦ його дати ¦
¦  ¦      ¦        ¦    ¦     ¦  видачі  ¦
¦---+-----------+----------------+-------+---------+-------------¦
¦ 1 ¦   2   ¦    3    ¦  4  ¦  5  ¦   6   ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
 
             АКТ ПЕРЕВIРКИ
       додержання ліцензіатом Ліцензійних умов
 
 
 від "___" ____________ 200_ року N_______
 
 Підстава ________________________________________________________
        (реквізити наказу про призначення голови
     та членів комісії, номер та дата видачі посвідчення)
 
 _________________________________________________________________
   (посада, прізвище та ініціали голови та членів комісії)
 
 _________________________________________________________________
     (вид заходу (планова або позапланова перевірка)
 
 _________________________________________________________________
       (предмет державного нагляду (контролю)
 
 _________________________________________________________________
    (найменування органу державного нагляду (контролю))
 
 _________________________________________________________________
 
 ПIБ посадової особи, яка здійснює захід
 за участю представника(ів) ______________________________________
                (прізвище та ініціали, посада)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року
 
 у _______________________________________________________________
    (найменування ліцензіата, місцезнаходження, телефон,
          місце здійснення діяльності)
 
 _________________________________________________________________
   (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав,
 
 _________________________________________________________________
     вид господарської діяльності, який ліцензується)
 
 у присутності ___________________________________________________
        (прізвище та ініціали, посада представника суб'єкта
                господарської діяльності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 проведено перевірку діяльності ліцензіата.
 
 Перевіркою встановлено:
 _________________________________________________________________
   (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані
       в акті перевірки, повинні мати посилання
 _________________________________________________________________
      на конкретні пункти, статті, розділи діючих
          нормативно-правових актів)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
 
 Голова комісії   ______________   _____________________
            (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 Члени комісії:   ______________   __________________
          ______________   __________________
 
 З актом ознайомлений,
 один примірник отримав:
 керівник або уповноважений
 представник ліцензіата
 (юридична особа), ліцензіат
 (фізична особа- підприємець),
 у присутності якого
 проведено перевірку     __________  ______________________
               (підпис)   (прізвище та ініціали)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
         ________________________________
         (найменування органу контролю)
 
 
                АКТ
 
 
 про _____________________________________________________________
 
 від "___" ____________ 200_ року N _______
 
 за результатами перевірки _______________________________________
                (найменування ліцензіата,
               ідентифікаційний код (номер))
 _________________________________________________________________
            (місце знаходження)
 
 ліцензія: серія ________ N __________,
 
 видана "____" ____________ 20___ року
 
 на провадження: _________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (вид господарської діяльності)
 
 Згідно з актом перевірки від __________________ N _______________
 були виявлені такі порушення
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Цей акт є підставою для анулювання ліцензії
 Керівник ліцензіата  (ліцензіат)  або  його  уповноважений
представник запрошуються на засідання комісії органу ліцензування
де буде розглянуто питання подальшої дії щодо даної ліцензії (цей
запис робиться в акті в разі потреби)
 
 Голова комісії   ______________   _____________________
            (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
 Члени комісії:   ______________   __________________
          ______________   __________________
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку контролю
                   за додержанням Ліцензійних
                   умов провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
        ____________________________________
         (найменування органу контролю)
 
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
       про усунення порушень Ліцензійних умов
 
 
 від "___" ____________ 200_ року N _______
 
 За результатами перевірки _______________________________________
                (найменування ліцензіата,
 _________________________________________________________________
         ідентифікаційний код (номер))
 
 _________________________________________________________________
            (місце знаходження)
 
 ліцензія: серія ________ N __________,
 видана "____" ___________200___ року
 
 на провадження:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
         (види господарської діяльності)
 
 Згідно з актом перевірки від ________________________ N _________
 
 були виявлені такі порушення Ліцензійних умов
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Вирішено:
 У строк  до  "_____" __________________ 200_____ р. усунути
вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій
формі органу контролю (_______________________) інформацію про
усунення порушень.
 При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту
повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.
 
 Керівник органу контролю
 (його заступник)     ____________    ____________________
               (підпис)     (прізвище, ініціали)
 
 М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка