Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            01.12.2008 N 406
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2008 р.
                   за N 1206/15897
 
 
        Про затвердження Змін до Положення
       про порядок формування та використання
        резерву для відшкодування можливих
       втрат за кредитними операціями банків
 
 
   Відповідно до статті 36 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), статей 7 та 59 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), Указу Президента
України від 24.10.2008 N 965 ( 965/2008 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року
"Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни
та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на
економіку України", з метою забезпечення зменшення ризиків банків
за кредитними операціями Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та
використання резерву для  відшкодування  можливих  втрат  за
кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за
N 474/4695 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Вимоги пункту 1.13 глави 1, абзацу другого пункту 4.7
глави 4 Положення про порядок формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695, не поширюються на
кредитні операції, які здійснені на підставі кредитних договорів,
укладених до набрання чинності цією постановою.
 
   3. Банки  зобов'язані  формувати  резерв  за  кредитними
операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає
джерел надходження валютної виручки, які здійснені на підставі
кредитних договорів, укладених  до  набрання  чинності  цією
постановою, за такими коефіцієнтами:
 
------------------------------------------------------------------
¦Категорія кредитної операції¦   Коефіцієнт резервування   ¦
¦              ¦ (за ступенем ризику) за кредитними¦
¦              ¦ операціями в іноземній валюті з ¦
¦              ¦позичальниками, у яких немає джерел¦
¦              ¦  надходження валютної виручки  ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦"Стандартна"        ¦         2%        ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦"Під контролем"       ¦         10%       ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦"Субстандартна"       ¦         40%       ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦"Сумнівна"         ¦         80%       ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦"Безнадійна"        ¦         100%       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   4. Банки зобов'язані резервувати кошти на окремому рахунку в
Національному банку України в розмірі резерву, сформованого за
кредитними операціями в іноземній валюті з позичальниками, у яких
немає джерел надходження валютної виручки, які здійснені на
підставі кредитних договорів, укладених після набрання чинності
цією постановою.
 
   5. Операційному управлінню  Національного  банку  України
(В.Д.Щуцький) забезпечити облік коштів, що резервуються, у розрізі
банків.
 
   6. Департаменту з управління валютним резервом та здійснення
операцій на валютному ринку (М.О.Мельничук) протягом п'яти робочих
днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
цієї  постанови  визначити перелік кореспондентських рахунків
Національного банку України для зарахування коштів в іноземній
валюті, що резервуються, і довести до відома банків України.
 
   7. Департаменту  нормативно-методологічного  забезпечення
банківського регулювання та  нагляду  (Н.В.Iваненко)  протягом
10 робочих днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України цієї постанови визначити правила резервування коштів за
сформованими резервами за кредитними операціями в іноземній валюті
з позичальниками, у яких немає джерел надходження  валютної
виручки, та довести до відома банків України.
 
   8. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   9. Департаменту  нормативно-методологічного  забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Iваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків для керівництва та використання в роботі.
 
   10. Контроль  за  виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора - директора  Дирекції  з  банківського
регулювання  та  нагляду О.I.Кірєєва, Департамент безвиїзного
банківського нагляду (В.I.Мазепа),  Департамент  інспектування
банків  (С.В.Фабер)  та  начальників територіальних управлінь
Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   01.12.2008 N 406
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2008 р.
                   за N 1206/15897
 
 
               ЗМIНИ
        до Положення про порядок формування
      та використання резерву для відшкодування
     можливих втрат за кредитними операціями банків
              ( z0474-00 )
 
 
   1. У главі 1:
   у пункті 1.4:
   абзац другий після цифр "1512" доповнити цифрами "1513,
1514";
   абзац третій після слова "рахунки" доповнити цифрами "1520";
   доповнити главу новим пунктом 1.13 такого змісту:
   "1.13. Банк зобов'язаний здійснювати контроль за цільовим
використанням наданих кредитів відповідно до умов кредитного
договору".
 
   2. В абзаці чотирнадцятому глави 2 слова "надання банком
відповідної інформації до бюро кредитних історій та інформація за
цими  договорами в ньому розміщена" замінити словами "збір,
зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій
інформації про нього та відомості за цими договорами надані банком
до бюро кредитних історій".
 
   3. У главі 4:
   у пункті 4.6:
   в абзаці третьому слово "тощо" замінити словами "виписка
(довідка) банку з рахунку про рух коштів, а також (за наявності)
кредитна історія позичальника, підтверджена кредитними звітами
бюро кредитних історій";
   в абзаці десятому слова "та прогноз на майбутнє" виключити;
   доповнити пункт  після абзацу тринадцятого новим абзацом
такого змісту:
   "Банк для розрахунку основних кількісних показників оцінки
фінансового стану позичальника - фізичної особи враховує доходи,
факт  отримування  яких  протягом  дії  кредитного  договору
підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою
[довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка)
банку з рахунку про рух коштів]".
   У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять третій
уважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять четвертим;
   пункт 4.7 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Банк зобов'язаний  класифікувати  не  вище  класу  "Д"
позичальників - фізичних і юридичних осіб, у кредитних договорах з
якими немає письмової згоди на збір, зберігання, використання та
поширення  через  бюро  кредитних  історій  інформації  про
позичальника".
 
   4. Таблицю абзацу другого пункту 6.1 глави 6 викласти в такій
редакції:
 
"------------------------------------------------------------------
 ¦  Кількість  ¦  Категорія  ¦     Коефіцієнт     ¦
 ¦календарних днів ¦ заборгованості ¦ резервування за однорідними ¦
 ¦  прострочення ¦        ¦   споживчими кредитами  ¦
 ¦         ¦        ¦-----------------------------¦
 ¦         ¦        ¦у гривнях ¦в іноземній валюті¦
 ¦-----------------+----------------+----------+------------------¦
 ¦0        ¦"стандартна"  ¦2%    ¦50%        ¦
 ¦-----------------+----------------+----------+------------------¦
 ¦до 30      ¦"під контролем" ¦10%    ¦100%       ¦
 ¦-----------------+----------------+----------+------------------¦
 ¦31 - 60     ¦"субстандартна" ¦40%    ¦100%       ¦
 ¦-----------------+----------------+----------+------------------¦
 ¦61 - 90     ¦"сумнівна"   ¦80%    ¦100%       ¦
 ¦-----------------+----------------+----------+------------------¦
 ¦від 91 і     ¦"безнадійна"  ¦100%   ¦100%       ¦
 ¦більше      ¦        ¦     ¦         ¦
 ------------------------------------------------------------------".
 
   5. У главі 7:
   у пункті 7.1:
   підпункт 7.1.2 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "майнові права на нерухоме майно, що належить до житлового
фонду, - майнові права на об'єкт незавершеного будівництва або
інше нерухоме майно, що належить до житлового фонду та яке стане
власністю позичальника після укладення договору іпотеки, за умови,
якщо позичальник документально підтвердив свої права щодо набуття
ним у власність відповідного нерухомого майна в майбутньому,
беруться до розрахунку протягом двох років з дати отримання
кредиту".
   У зв'язку з цим абзаци десятий -  тринадцятий  уважати
відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;
   у таблиці абзацу третього підпункту 7.1.3 назву колонки
"майнових  прав на майбутнє нерухоме майно, що належить до
житлового фонду (береться до розрахунку протягом 2 років з дати
отримання кредиту)" викласти в такій редакції:
   "майнових прав на нерухоме майно, що належить до житлового
фонду";
   пункт 7.3 після абзацу першого доповнити  двома  новими
абзацами такого змісту:
   "Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного
ризику  враховувати  заставу, якщо є судове оскарження прав
заставодавця на майно, що заставляється, або предметом застави є
майно, яке вже є заставним забезпеченням іншого зобов'язання
позичальника/майнового   поручителя,   а   також   якщо
позичальником/майновим  поручителем оскаржується в суді право
банку-кредитора на реалізацію права звернення стягнення на предмет
застави.
   Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного
ризику враховувати заставу, яка надана позичальником/майновим
поручителем, щодо якого порушено справу про банкрутство або
визнано банкрутом у встановленому законодавством порядку".
   У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно
абзацами четвертим - сьомим.
 
   6. Таблицю абзацу другого пункту 8.1 глави 8 викласти в такій
редакції:
 
"------------------------------------------------------------------
 ¦  Категорія  ¦Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за¦
 ¦  кредитної  ¦       кредитними операціями       ¦
 ¦  операції  ¦-----------------------------------------------¦
 ¦        ¦    у гривнях    ¦  в іноземній валюті ¦
 ¦        ¦-----------------------+-----------------------¦
 ¦        ¦за однорід-¦ за іншими ¦   з   ¦   з   ¦
 ¦        ¦  ними  ¦ кредитами ¦позичальни-¦позичальни-¦
 ¦        ¦ спожив- ¦      ¦ ками, у ¦ ками, у ¦
 ¦        ¦  чими  ¦      ¦  яких є ¦ яких немає¦
 ¦        ¦ кредитами ¦      ¦ джерела ¦  джерел ¦
 ¦        ¦      ¦      ¦ надходжен-¦ надходжен-¦
 ¦        ¦      ¦      ¦ня валютної¦ня валютної¦
 ¦        ¦      ¦      ¦ виручки ¦ виручки ¦
 ¦----------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
 ¦"Стандартна"  ¦2%     ¦1%     ¦2%     ¦50%    ¦
 ¦----------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
 ¦"Під контролем" ¦10%    ¦5%     ¦7%     ¦100%    ¦
 ¦----------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
 ¦"Субстандартна" ¦40%    ¦20%    ¦25%    ¦100%    ¦
 ¦----------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
 ¦"Сумнівна"   ¦80%    ¦50%    ¦60%    ¦100%    ¦
 ¦----------------+-----------+-----------+-----------+-----------¦
 ¦"Безнадійна"  ¦100%    ¦100%    ¦100%    ¦100%    ¦
 ------------------------------------------------------------------".
 
 Директор Департаменту
 нормативно-методологічного
 забезпечення банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Iваненко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка