Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм документів для надання безвідсоткових позичок

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.11.2008 N 1426
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2008 р.
                   за N 1191/15882
 
 
         Про затвердження форм документів
        для надання безвідсоткових позичок
 
 
   На виконання пункту 10 Порядку надання у 2008 році місцевим
органам  виконавчої влади і органам місцевого самоврядування
безвідсоткових позичок та їх погашення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 1018
( 1018-2008-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
   форму типового договору надання безвідсоткової позички;
   форму заяви на отримання безвідсоткової позички;
   форму реєстру сум безвідсоткових позичок у розрізі місцевих
бюджетів;
   форму доручення Державному казначейству України щодо надання
безвідсоткової позички.
 
   2. Державному казначейству України (Слюз Т.Я.) довести цей
наказ до відома головних управлінь Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   3. Департаменту місцевих бюджетів (Карп Г.В.) забезпечити:
   доведення цього наказу до відома місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування;
   подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   26.11.2008 N 1426
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2008 р.
                   за N 1191/15882
 
 
             ТИПОВИЙ ДОГОВIР
         надання безвідсоткової позички
 
 
 від "___" ____________ 2008 року   N _______________
 
              м. _________
 
   Головне управління Державного казначейства в
__________________________________________________________________
(Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі)
 
(далі - Казначейство), в особі __________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з одного боку, і _________________________________________________
    (Рада міністрів Автономної Республіки Крим/місцева державна
         адміністрація/виконавчий орган ради)
 
(далі - Позичальник), в особі ___________________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цей договір про надання на
термін до дванадцяти календарних місяців безвідсоткової позички
(далі - позичка) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 листопада 2008 року N 1018 (далі - Договір) про
таке:
 
            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1.1. Казначейство надає Позичальнику на термін до дванадцяти
календарних  місяців безвідсоткову позичку за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунка.
 
   1.2. Позичальник повертає  позичку  за  рахунок  коштів,
зазначених у розділі 5 цього Договору.
 
            2. РОЗМIР ПОЗИЧКИ
 
   2.1. Розмір позички за цим Договором становить ______________
                          (сума словами)
гривень.
 
          3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИЧКИ
 
   3.1. Казначейство надає позичку Позичальникові у дводенний
строк після підписання Сторонами цього Договору.
 
   3.2. Позичка надається Позичальнику (ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ ________________) шляхом безготівкового переказу коштів на
його рахунок N ________________________________________, відкритий
в головному управлінні Державного казначейства в _________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________).
 
          4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
 
   4.1. Казначейство має право вимагати повернення позички від
позичальника в порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.
 
   4.2. Позичальник має право:
   4.2.1. Достроково погасити позичку;
   4.2.2. Спрямувати позичку до місцевих бюджетів нижчого рівня
(села, селища, міста районного значення, району у місті), у яких є
невиконання  розрахованих місцевими органами виконавчої влади
вищого рівня прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на
умовах, визначених договором між Позичальником та відповідними
місцевими  органами  виконавчої  влади та органами місцевого
самоврядування.
 
   4.3. Казначейство зобов'язується:
   4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору;
   4.3.2. Надати Позичальнику позичку без нарахування відсотків
за користування цією позичкою;
   4.3.3. Здійснювати погашення позички у порядку, визначеному
розділом 5 цього Договору.
 
   4.4. Позичальник зобов'язується:
   4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору;
   4.4.2. Спрямовувати  позичку  в обов'язковому порядку на
погашення заборгованості з обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету, передбаченого у додатку N 6 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України";
   4.4.3. Здійснювати повернення позички у порядку, визначеному
розділом 5 цього Договору.
 
         5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИЧКИ
 
   5.1. Погашення безвідсоткової позички здійснюється щомісяця в
термін до дванадцяти календарних місяців згідно з графіком, що
додається. При цьому питома вага місячної суми не повинна бути
меншою за питому вагу планових показників доходів  місцевих
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, відповідного місяця у річній сумі на 2008 рік.
 
   5.2. Позичальник здійснює погашення безвідсоткової позички
щомісячно до 20 числа починаючи з наступного місяця після дати її
отримання незалежно від стану виконання прогнозних показників
доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів
міжбюджетних трансфертів.
   У разі невиконання зазначеної умови погашення безвідсоткових
позичок  здійснюється  головними  управліннями  Державного
казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
і Севастополі шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок
коштів  загального  фонду  відповідних  місцевих бюджетів із
застосуванням відсоткового нормативу до погашення в повному обсязі
місячної суми, включаючи останній робочий день 2008 року, крім
оборотної касової готівки, розмір якої затверджено  рішенням
відповідної ради.
 
     6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН I ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
 
   6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
   6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або
такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо
спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку.
 
        7. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ ТА IНШI УМОВИ
 
   7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і
діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором.
 
   7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори
щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
 
   7.3. Зміни до Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і
оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною
цього Договору.
 
   7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами
законодавства.
 
   7.5. Цей  Договір  складений  українською  мовою у двох
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
 
             МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
 
 Казначейство           Позичальник
 ______________________________  ______________________________
 ______________________________  ______________________________
 ______________________________  ______________________________
 За Казначейство:         За Позичальника:
 ______________________________  ______________________________
 (посада керівника)        (посада керівника)
 _________/__________________/   _________ /__________________/
 (підпис)    (ініціали,     (підпис)    (ініціали,
        прізвище)             прізвище)
 
 М.П.               М.П.
 
 Директор Департаменту
 місцевих бюджетів                    Г.В.Карп
 
 
                   Додаток
                   до Типового договору надання
                   безвідсоткової позички
 
 
               ГРАФIК
         погашення безвідсоткової позички
      на термін до дванадцяти календарних місяців
 
 
------------------------------------------------------------------
¦     Місяць, рік      ¦ Сума погашення безвідсоткової ¦
¦                ¦    позички (грн.)     ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦                ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦                ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦                ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦                ¦                ¦
¦--------------------------------+-------------------------------¦
¦      ВСЬОГО:       ¦                ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   26.11.2008 N 1426
 
 
                   Міністерство фінансів України
                   _____________________________
                      (посада заявника)
 
                   _____________________________
                     (ініціали та прізвище)
 
 
               ЗАЯВА
        на отримання безвідсоткової позички
 
 
   Прошу надати на термін до дванадцяти календарних місяців
безвідсоткову позичку ____________________________________________
                (повна назва бюджету)
 
в обсязі ________________________________________________ гривень.
             (сума словами)
 
 "_____"_____________ 2008 року    _______________________
 (дата підписання заяви)          М.П. (підпис)
 
 Директор Департаменту
 місцевих бюджетів                    Г.В.Карп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   26.11.2008 N 1426
 
 
               РЕЄСТР
          сум безвідсоткових позичок
          у розрізі місцевих бюджетів
 
 
  __________________________________________________________
  (Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні
   фінансові управління обласних державних адміністрацій
   та Київської міської державної адміністрації, фінансове
     управління Севастопольської міської державної
             адміністрації)
 
   Розмір позички _____________________________________ гривень,
                (сума словами)
 
у тому числі місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------
¦  Повна назва місцевого  ¦ Сума безвідсоткової позички, грн. ¦
¦      бюджету     ¦                  ¦
¦---------------------------+------------------------------------¦
¦              ¦                  ¦
------------------------------------------------------------------
 _____________________ __________ ________________________
 (посада керівника)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
             М.П.
 
 "___"____________________ 2008 року
 (дата складання реєстру)
 
 Виконавець ______________________________
      (посада, ініціали та прізвище)
 
 _________________________________________
 (телефон, факс, адреса електронної пошти)
 
 Директор Департаменту
 місцевих бюджетів                    Г.В.Карп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   26.11.2008 N 1426
 
 
                   Голові Державного
                   казначейства України
                   ____________________________
                     (прізвище та ініціали)
 
 
              ДОРУЧЕННЯ N
        щодо надання безвідсоткової позички
 
 
   Надати на  договірних  умовах  на  термін до дванадцяти
календарних місяців безвідсоткові позички в обсязі _______________
                          (сума словами)
 
гривень таким місцевим бюджетам:
------------------------------------------------------------------
¦  Повна назва місцевого  ¦ Сума безвідсоткової позички, грн. ¦
¦      бюджету     ¦                  ¦
¦----------------------------+-----------------------------------¦
¦              ¦                  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Міністр фінансів України __________ ________________________
              (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
                М.П.
 
 "___" ______________________ 2008 року
 (дата підписання доручення)
 
 Директор Департаменту
 місцевих бюджетів                    Г.В.Карп
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка