Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок формування кадрового резерву для заміщення вакантних посад, просування по службі та направлення на навчання осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту

    МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВIД НАСЛIДКIВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            24.11.2008 N 854
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2009 р.
                   за N 5/16021
 
 
       Про затвердження Iнструкції про порядок
      формування кадрового резерву для заміщення
       вакантних посад, просування по службі
       та направлення на навчання осіб рядового
        і начальницького складу в органах
         і підрозділах цивільного захисту
 
 
   На виконання пункту 41 Положення про порядок проходження
служби  особами  рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України  від  21.07.2005  N  629  ( 629-2005-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок формування кадрового
резерву для заміщення вакантних посад, просування по службі та
направлення на навчання осіб рядового і начальницького складу в
органах і підрозділах цивільного захисту, що додається.
 
   2. Департаменту кадрової політики (Шевченко I.О.) спільно з
Управлінням правового забезпечення (Сухомлин О.М.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у
встановленому порядку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова В.М.
 
 Міністр                         В.Шандра
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС
                   24.11.2008 N 854
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 січня 2009 р.
                   за N 5/16021
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок формування кадрового резерву
      для заміщення вакантних посад, просування
      по службі та направлення на навчання осіб
      рядового і начальницького складу в органах
         і підрозділах цивільного захисту
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Кадровий  резерв  для  заміщення  вакантних  посад,
просування по службі та направлення на навчання осіб рядового і
начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту
(далі - кадровий резерв) створюється відповідно до Положення про
порядок проходження служби особами рядового і начальницького
складу  органів  і  підрозділів  цивільного захисту (далі -
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 року N 629 ( 629-2005-п ).
 
   1.2. Порядок  формування  кадрового  резерву визначається
Iнструкцією про порядок формування кадрового резерву для заміщення
вакантних посад, просування по службі та направлення на навчання
осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах
цивільного захисту (далі - Iнструкція).
 
   1.3. Кадровим резервом вважається група спеціально відібраних
та затверджених у встановленому цією Iнструкцією порядку осіб
рядового і начальницького складу з числа найбільш перспективних,
професійно підготовлених  та  ініціативних  осіб,  що  мають
організаторські здібності і які після практичної перевірки та
вивчення, а також відповідної цілеспрямованої підготовки можуть
розглядатися як кандидати на заміщення вакантних, вищих посад в
органах і підрозділах цивільного захисту, а також для направлення
на навчання.
 
   1.4. Основним змістом роботи з кадровим резервом є:
   постійне, всебічне та цілеспрямоване вивчення осіб рядового і
начальницького складу, перспектив подальшого проходження ними
служби з урахуванням їх морально-етичних, професійних, ділових,
особистих якостей та досвіду практичної роботи;
   своєчасне прийняття  рішень  щодо  осіб,  які  підвищили
кваліфікацію на відповідних курсах і за результатами атестування
рекомендовані до призначення на вищу посаду або направлення на
навчання;
   об'єктивний відбір  перспективних  осіб  рядового   і
начальницького складу кандидатами на навчання у вищі навчальні
заклади та на курси перепідготовки і підвищення кваліфікації.
 
   1.5. Організація роботи з кадровим резервом включає в себе
три взаємозв'язані між собою частини:
   формування кадрового резерву;
   безпосередня робота з особами, зарахованими до кадрового
резерву, організація їх навчання та стажування;
   щорічний аналіз складу кадрового резерву, ефективності роботи
з ним, оцінювання рівня підготовленості осіб, зарахованих до
кадрового резерву.
 
   1.6. Робота з кадровим резервом проводиться протягом року на
плановій основі.
 
   1.7. Керівник органу чи  підрозділу  цивільного  захисту
відповідає за якісну підготовку й ефективне використання кадрового
резерву. У разі заміщення вакантної посади керівник у поданні про
призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом
якого періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином
проявив себе, а якщо не перебував - подати обґрунтовані пояснення
причин невикористання кадрового резерву.
 
   1.8. Перебування особи рядового чи начальницького складу у
кадровому резерві може припинитися:
   з її власної ініціативи, на підставі особисто поданого нею
рапорту;
   за письмовою  вмотивованою  пропозицією  безпосереднього
керівника  у  разі  позитивного  розгляду  такої  пропозиції
атестаційною комісією та письмової згоди керівника відповідного
органу чи підрозділу цивільного захисту.
 
         2. Формування кадрового резерву
 
   2.1. Кадровий  резерв  формується  у  кожному органі чи
підрозділі цивільного  захисту  з  числа  осіб  рядового  і
начальницького  складу  за  умови  відповідності  рівня  їх
морально-етичних, професійних, ділових, особистих якостей, а також
освітньо-кваліфікаційного рівня посадам, для призначення на які
особи зараховуються  до  кадрового  резерву,  з  урахуванням
результатів службової і фізичної підготовки.
 
   2.2. При формуванні кадрового резерву з метою поліпшення
якості відбору в обов'язковому порядку здійснюється поглиблене
психологічне обстеження кандидатів.
 
   2.3. Списки кандидатів до просування по службі (додаток 1) та
списки кандидатів для направлення на навчання  (додаток  2)
складаються  підрозділом  по  роботі з персоналом органу чи
підрозділу цивільного захисту (структури, яка  підпорядкована
органу чи підрозділу) за підсумками службової діяльності осіб
рядового і начальницького складу на підставі письмових клопотань
безпосередніх начальників.
   Зазначені списки розглядаються на засіданнях атестаційних
комісій і затверджуються відповідними керівниками. Такі списки в
10-денний термін після затвердження надсилаються вищому кадровому
органу для включення осіб до кадрового резерву.
 
   2.4. Вищою  атестаційною  комісією  МНС  (далі  -  ВАК)
розглядаються списки кандидатів до просування по службі на вищі
посади в:
   центральному апараті МНС;
   урядових органах державного управління у складі МНС;
   органах і підрозділах цивільного захисту -  номенклатури
призначення  Міністра  (категорії  керівник, перший заступник
керівника, заступник керівника органу чи підрозділу цивільного
захисту).
 
   2.5. Рішення про зарахування до кадрового резерву доводиться
до осіб рядового і начальницького складу під підпис.
 
   2.6. Формування кадрового резерву здійснюється підрозділом по
роботі з персоналом з розрахунку не менше 2 - 3 кандидатів на
посаду з урахуванням  фактичної  потреби,  яка  визначається
керівником органу чи підрозділу цивільного захисту.
 
   2.7. При  формуванні  кадрового  резерву  забезпечується
представництво кандидатур кожної статі з урахуванням  складу
працівників у відповідних напрямах службової діяльності.
 
   2.8. Список  осіб  рядового  і  начальницького  складу,
зарахованих до кадрового резерву для призначення на вищі посади
(додаток 3), переглядається щороку в грудні та затверджується
наказом керівника відповідного органу чи підрозділу цивільного
захисту.
   Список осіб рядового і начальницького складу, зарахованих до
кадрового  резерву для направлення на навчання (додаток 4),
формується щороку в січні та затверджується наказом керівника
відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту.
   У разі необхідності до зазначених списків протягом року
можуть бути внесені зміни, про що робиться відповідний запис у
графі 10, з урахуванням пункту 1.8 цієї Iнструкції.
 
   2.9. У разі, якщо висунення на вищу посаду передбачає зміну
місця проживання, в обов'язковому порядку враховується можливість
проживання кандидата та його сім'ї за новим місцем служби.
 
   2.10. До кадрового резерву не зараховуються особи рядового і
начальницького складу, які залишені на службі понад граничний вік
перебування на службі, встановлений Положенням ( 629-2005-п ).
 
   2.11. Списки кандидатів до просування по службі на вищі
посади, що розглядаються ВАК, надсилаються до МНС не пізніше 1
грудня кожного року.
 
      3. Організація навчання та стажування осіб,
         зарахованих до кадрового резерву
 
   3.1. З  особами,  зарахованими  до  кадрового  резерву,
проводиться робота згідно із затвердженими керівниками органів і
підрозділів цивільного захисту чи підпорядкованих структурних
підрозділів індивідуальними планами підготовки, які складаються у
двотижневий термін після доведення рішення про зарахування до
кадрового резерву та у яких передбачається:
   систематичне навчання шляхом самоосвіти;
   періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних
навчальних закладах;
   участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та
питань діяльності органів і підрозділів цивільного захисту та
підпорядкованих структурних підрозділів;
   стажування на посаді, до призначення на яку особу зараховано
до кадрового резерву. Термін стажування визначається керівником
органу  чи  підрозділу  цивільного  захисту  (структури, яка
підпорядкована органу чи підрозділу) залежно від досвіду роботи,
рівня професійно-службових якостей особи і триває до двох місяців.
   Iндивідуальні плани підготовки складаються на кожний рік
строку перебування у кадровому резерві.
 
   3.2. Організація стажування осіб, зарахованих до кадрового
резерву,  покладається  на  керівників органів і підрозділів
цивільного захисту.
 
   3.3. Керівники  органів і підрозділів цивільного захисту
зобов'язані:
   забезпечити процес навчання особі, зарахованій до кадрового
резерву, на заняттях із службової підготовки, курсах підвищення
кваліфікації (розширення профілю), перепідготовки, самостійної
підготовки, у навчальних закладах;
   забезпечити особі, зарахованій до кадрового резерву, участь у
роботі семінарів, нарад, конференцій, проведенні  занять  із
службової підготовки, оперативно-тактичних навчаннях;
   організувати проведення необхідних консультацій з питань,
передбачених індивідуальним планом особи, зарахованої до кадрового
резерву, в процесі навчання та стажування;
   визначити наказом час, місце стажування, кількість осіб, які
проходять стажування, та їх керівників;
   затвердити індивідуальний план стажування і звіт про його
виконання;
   здійснювати постійний  контроль  за процесом навчання та
стажування особи, зарахованої до кадрового резерву, та роботою
керівника стажування.
 
   3.4. Керівники стажування зобов'язані:
   спільно з особою, зарахованою до кадрового резерву, розробити
індивідуальний план стажування і затвердити його у керівника, на
якого покладено організацію стажування;
   ознайомити особу,  зараховану  до  кадрового  резерву, з
організацією роботи  органу  чи  підрозділу,  де  планується
проходження нею служби, та з функціональними обов'язками за
посадою, на яку планується її призначення;
   здійснювати контроль за виконанням плану стажування;
   надавати необхідну методичну та практичну допомогу у вивченні
передбачених планом питань;
   після закінчення строку стажування  провести  з  особою,
зарахованою  до  кадрового  резерву,  співбесіду, підготувати
характеристику-відгук про якість виконання нею індивідуального
плану стажування та подати її на затвердження керівнику, на якого
покладено організацію стажування.
 
   3.5. Особи, зараховані до кадрового резерву, зобов'язані:
   активно оволодівати новими знаннями, практичними навичками та
уміннями, необхідними для якісного  виконання  функціональних
обов'язків за новою посадою;
   у повному обсязі виконувати завдання, передбачені планом
стажування;
   брати участь у  роботі  семінарів,  нарад,  конференцій,
проведенні занять із службової підготовки, оперативно-тактичних
навчаннях;
   вести облік виконаної роботи, після закінчення навчання і
стажування скласти звіт та подати його на затвердження керівнику,
на якого покладено організацію стажування.
 
   3.6. У  разі  якісного  виконання  особою  рядового  чи
начальницького складу індивідуального плану стажування на посаді,
до призначення на яку особа зарахована до кадрового резерву, у
перший рік перебування в кадровому резерві та за умови зарахування
особи  до  кадрового  резерву на цю посаду наступного року
проходження повторного стажування не обов'язкове.
 
   3.7. Особи, зараховані  до  кадрового  резерву,  повинні
займатися самостійною підготовкою, контроль за якою здійснюється
керівником стажування.
   Самостійна підготовка включає в себе:
   вивчення документів нормативного характеру;
   постійне ознайомлення  з  новою  юридичною,  економічною,
спеціальною та іншою літературою відповідно до напряму діяльності;
   практичну роботу із спеціальними технічними засобами.
 
   3.8. Стажування  осіб, зарахованих до кадрового резерву,
проводиться за місцем служби або в інших структурних підрозділах
органів і підрозділів цивільного захисту, а в разі необхідності -
на базі центрального апарату МНС, на посадах, на які особи
зараховані у резерв для просування по службі.
 
   3.9. Особа, яка проходить стажування, має право звертатися до
керівника органу чи підрозділу, на базі  якого  проводиться
стажування,  з  питань  відсутності  умов  для  виконання
індивідуального плану, незадовільного ставлення до нього з боку
керівника стажування.
 
   3.10. У разі невиконання особою, яка проходить стажування,
індивідуального  плану  підготовки,  недбалого  ставлення  до
покладених  на неї обов'язків, порушення дисципліни керівник
стажування  має  право  перервати  стажування,  з  письмовим
інформуванням про це керівника, на якого покладено організацію
стажування.
 
   3.11. Після закінчення стажування контроль за виконанням
індивідуального плану підготовки особи рядового чи начальницького
складу, зарахованої до кадрового резерву, здійснює безпосередній
керівник.
 
      4. Оцінювання рівня підготовленості осіб,
         зарахованих до кадрового резерву
 
   4.1. Iндивідуальна оцінка особи, зарахованої до кадрового
резерву, проводиться після закінчення року перебування в кадровому
резерві на підставі перевірки знань законів України,  актів
Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України,
нормативно-правових актів МНС, теоретичних знань і практичних
навичок за напрямами роботи на посаді, до призначення на яку особа
зарахована до кадрового резерву, уміння застосовувати ці знання в
службовій діяльності.
   Загальний висновок про результати перебування в кадровому
резерві (додаток 5) особи рядового чи начальницького складу
складається  безпосереднім  керівником  за  участю  керівника
стажування  та  особи, яка проводила поглиблене психологічне
обстеження резервіста, затверджується  відповідним  керівником
органу  чи  підрозділу  цивільного  захисту  (підпорядкованої
структури) та залучається до особової справи особи, зарахованої до
кадрового резерву.
   За складання висновку про результати перебування в кадровому
резерві особи рядового чи начальницького складу та наступної
передачі його до кадрового органу для залучення до особової справи
відповідає безпосередній керівник особи, зарахованої до кадрового
резерву.
 
   4.2. Вивчення ділових та особистих якостей осіб, зарахованих
до кадрового резерву, проводиться шляхом особистого спілкування з
ними прямих керівників, працівників кадрового апарату, контролю за
їх службовою діяльністю, вивчення атестацій, відгуків, матеріалів
перевірок та інших документів, що характеризують осіб.
 
   4.3. У разі зниження професійного рівня та  результатів
службової діяльності особами, зарахованими до кадрового резерву,
допущення ними порушень  дисципліни,  а  також  встановлення
невідповідності їх якостей (у тому числі за станом здоров'я)
вимогам, що висуваються до роботи на вищих посадах, ці особи
виключаються з кадрового резерву.
 
   4.4. При формуванні списків кадрового резерву на наступний
рік попередньо підбиваються підсумки роботи з кадровим резервом у
поточному році та обговорюється на засіданнях Колегії, оперативних
нарадах тощо. Одночасно проводиться аналіз недоліків, які мали
місце у цій роботі, та визначаються основні заходи щодо їх
усунення в подальшому.
 
   4.5. Аналіз підсумків роботи з кадровим резервом проводиться
за такими напрямами:
   загальна кількість осіб, зарахованих до кадрового резерву;
   кількість осіб з числа зарахованих до кадрового резерву, яких
призначено на вищі посади;
   кількість осіб з числа зарахованих до кадрового резерву, яких
направлено на навчання;
   кількість осіб з числа не зарахованих до кадрового резерву,
та яких призначено на вищі посади і за яких обставин;
   кількість осіб з числа не зарахованих до кадрового резерву,
та яких направлено на навчання і з яких обставин;
   форми вивчення  осіб  рядового  і начальницького складу,
зарахованих до кадрового резерву, які практикувались;
   пропозиції щодо вдосконалення роботи з кадровим резервом.
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики МНС                I.О.Шевченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Iнструкції про порядок
                   формування кадрового резерву
                   для заміщення вакантних
                   посад, просування по службі
                   та направлення на навчання
                   осіб рядового
                   і начальницького складу
                   в органах і підрозділах
                   цивільного захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Керівник органу
                   чи підрозділу цивільного
                   захисту (підпорядкованої
                   структури)
 
                   ____________________________
                   (спеціальне звання, підпис,
                     ініціали, прізвище)
 
                   "____" ___________ 2___ року
 
 
               СПИСОК
 
      кандидатів _______________________________
       (назва органу чи підрозділу цивільного
        захисту (підпорядкованої структури))
       до просування по службі на ______ рік
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Посада, на ¦Прізвище, ¦  Дата  ¦Освіта (коли і¦Посада,¦Термін ¦ Дата ¦Рішення¦Примітка¦
¦з/п¦  яку   ¦ ім'я,  ¦народження¦   який   ¦ яку ¦перебу-¦розгляду¦атеста-¦    ¦
¦  ¦пропонується¦  по  ¦     ¦ навчальний ¦займає ¦ вання ¦атеста- ¦ційної ¦    ¦
¦  ¦ особа, із ¦батькові, ¦     ¦  заклад  ¦ особа ¦ на  ¦ ційною ¦комісії¦    ¦
¦  ¦зазначенням ¦спеціальне¦     ¦ закінчила  ¦    ¦посаді ¦комісією¦    ¦    ¦
¦  ¦  назви  ¦ звання ¦     ¦  особа),  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦ підрозділу ¦     ¦     ¦спеціальність,¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦  науковий  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦ступінь, вчене¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦  звання  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+------------+----------+----------+--------------+-------+-------+--------+-------+--------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
¦---+------------+----------+----------+--------------+-------+-------+--------+-------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник кадрової служби
 органу чи підрозділу
 цивільного захисту
 (підпорядкованої структури)
 
 _________________________________________________________________
     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 2
                   до Iнструкції про порядок
                   формування кадрового резерву
                   для заміщення вакантних
                   посад, просування по службі
                   та направлення на навчання
                   осіб рядового
                   і начальницького складу
                   в органах і підрозділах
                   цивільного захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Керівник органу
                   чи підрозділу цивільного
                   захисту (підпорядкованої
                   структури)
 
                   ____________________________
                   (спеціальне звання, підпис,
                      ініціали, прізвище)
 
                   "____" ___________ 2___ року
 
 
               СПИСОК
 
      кандидатів _______________________________
       (назва органу чи підрозділу цивільного
        захисту (підпорядкованої структури))
      для направлення на навчання на ______ рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Назва ВНЗ,¦Прізвище, ¦  Дата  ¦Освіта (коли і¦Посада,¦Термін ¦ Дата ¦Рішення¦Примітка¦
¦з/п¦ до якого ¦ ім'я,  ¦народження¦   який   ¦ яку ¦перебу-¦розгляду¦атеста-¦    ¦
¦  ¦планується¦  по  ¦     ¦ навчальний ¦займає ¦ вання ¦атеста- ¦ційної ¦    ¦
¦  ¦направити ¦батькові, ¦     ¦  заклад  ¦ особа ¦ на  ¦ ційною ¦комісії¦    ¦
¦  ¦ особу на ¦спеціальне¦     ¦ закінчила  ¦    ¦посаді ¦комісією¦    ¦    ¦
¦  ¦ навчання ¦ звання ¦     ¦  особа),  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦спеціальність,¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦  науковий  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦ступінь, вчене¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦  звання  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+----------+----------+----------+--------------+-------+-------+--------+-------+--------¦
¦ 1 ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
¦---+----------+----------+----------+--------------+-------+-------+--------+-------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник кадрової служби
 органу чи підрозділу
 цивільного захисту
 (підпорядкованої структури)
 
 _________________________________________________________________
     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до Iнструкції про порядок
                   формування кадрового резерву
                   для заміщення вакантних
                   посад, просування по службі
                   та направлення на навчання
                   осіб рядового
                   і начальницького складу
                   в органах і підрозділах
                   цивільного захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО:
 
                   Наказ ______________________
                    (назва органу чи підрозділу
                       цивільного захисту)
                   __________________ N _______
 
 
               СПИСОК
       осіб рядового і начальницького складу
 
      ___________________________________________,
     (назва органу чи підрозділу цивільного захисту)
     зарахованих до кадрового резерву на ______ рік
         для призначення на вищі посади
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Посада, на ¦Прізвище, ¦  Дата  ¦Освіта (коли і¦ Дата ¦Посада,¦Термін ¦ Підпис ¦Примітка¦
¦з/п¦  яку   ¦ ім'я,  ¦народження¦   який   ¦зараху-¦ яку ¦перебу-¦ особи ¦    ¦
¦  ¦пропонується¦  по  ¦     ¦ навчальний ¦ вання ¦займає ¦ вання ¦ про  ¦    ¦
¦  ¦ особа, із ¦батькові, ¦     ¦  заклад  ¦ до  ¦ особа ¦ на  ¦ознайом-¦    ¦
¦  ¦зазначенням ¦спеціальне¦     ¦ закінчила  ¦резерву¦    ¦посаді ¦лення із¦    ¦
¦  ¦  назви  ¦ звання ¦     ¦  особа),  ¦    ¦    ¦    ¦зараху- ¦    ¦
¦  ¦ підрозділу ¦     ¦     ¦спеціальність,¦    ¦    ¦    ¦ ванням ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦  науковий  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦ступінь, вчене¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦  звання  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+--------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3   ¦  4   ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
¦---+------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+--------¦
¦  ¦      ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник кадрової служби
 органу чи підрозділу
 цивільного захисту
 
 _________________________________________________________________
     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 4
                   до Iнструкції про порядок
                   формування кадрового резерву
                   для заміщення вакантних
                   посад, просування по службі
                   та направлення на навчання
                   осіб рядового
                   і начальницького складу
                   в органах і підрозділах
                   цивільного захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО:
                   Наказ ______________________
                    (назва органу чи підрозділу
                       цивільного захисту)
                   __________________ N _______
 
 
               СПИСОК
       осіб рядового і начальницького складу
       _______________________________________,
     (назва органу чи підрозділу цивільного захисту)
     зарахованих до кадрового резерву на ______ рік
          для направлення на навчання
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Назва ВНЗ,¦Прізвище, ¦  Дата  ¦Освіта (коли і¦ Дата ¦Посада,¦Термін ¦ Підпис ¦Примітка¦
¦з/п¦ до якого ¦ ім'я,  ¦народження¦   який   ¦зараху-¦ яку ¦перебу-¦ особи ¦    ¦
¦  ¦планується¦  по  ¦     ¦ навчальний ¦ вання ¦займає ¦ вання ¦ про  ¦    ¦
¦  ¦направити ¦батькові, ¦     ¦  заклад  ¦ до  ¦ особа ¦ на  ¦ознайом-¦    ¦
¦  ¦ особу на ¦спеціальне¦     ¦ закінчила  ¦резерву¦    ¦посаді ¦лення із¦    ¦
¦  ¦ навчання ¦ звання ¦     ¦  особа),  ¦    ¦    ¦    ¦зараху- ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦спеціальність,¦    ¦    ¦    ¦ ванням ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦  науковий  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦ступінь, вчене¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦  звання  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦---+----------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+--------¦
¦ 1 ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
¦---+----------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+--------+--------¦
¦  ¦     ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник кадрової служби
 органу чи підрозділу
 цивільного захисту
 
 _________________________________________________________________
     (спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 5
                   до Iнструкції про порядок
                   формування кадрового резерву
                   для заміщення вакантних
                   посад, просування по службі
                   та направлення на навчання
                   осіб рядового
                   і начальницького складу
                   в органах і підрозділах
                   цивільного захисту
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Керівник органу
                   чи підрозділу цивільного
                   захисту (підпорядкованої
                   структури)
 
                   ____________________________
                   (спеціальне звання, підпис,
                      ініціали, прізвище)
 
                   "____" ___________ 2___ року
 
 
            ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
     про результати перебування в кадровому резерві
 
 
 _________________________________________________________________
    (спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові
         резервіста в родовому відмінку)
 
 на посаду _______________________________________________________
         (назва посади, на яку особа зарахована
             до кадрового резерву,
 
 _________________________________________________________________
     із зазначенням назви структурного підрозділу)
 
 1. Результати стажування резервіста _____________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище
           керівника стажування)
 
 2. Знання нормативно-правових актів та перевірки отриманих знань
на конкретних дорученнях _________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище
          безпосереднього керівника)
 
 
 3. Результати поглибленого психологічного обстеження резервіста
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 (посада, спеціальне звання, підпис, ініціали, прізвище особи,
          яка проводила обстеження)
 
 "____" _____________ 2___ року
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка