Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

       ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ
          ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
 
              IНФОРМАЦIЯ
         про схвалення рішень директорів
         департаментів Державної комісії
         з регулювання ринків фінансових
             послуг України
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Зміст розпорядження         ¦  Номер   ¦
¦                         ¦розпорядження ¦
¦                         ¦ Комісії від ¦
¦                         ¦ 30.12.2008 р.¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦     Департамент страхового нагляду     ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1565   ¦
¦таменту страхового нагляду від 25.12.2008 N 974-л¦       ¦
¦про видачу Закритому акціонерному товариству   ¦       ¦
¦"Страхова компанія "ВЕЛЕС" (04080, м. Київ,   ¦       ¦
¦вул. Турівська, 18/20, кв. 60; код за ЄДРПОУ   ¦       ¦
¦30217808) безстрокових ліцензій на провадження  ¦       ¦
¦страхової діяльності:              ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме    ¦       ¦
¦таких видів:                   ¦       ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦       ¦
¦страхування майна (крім залізничного, наземного, ¦       ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського    ¦       ¦
¦внутрішнього та інших видів водного транспорту), ¦       ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу));       ¦       ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦       ¦
¦стихійних явищ;                 ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦       ¦
¦страхування кредитів (у тому числі відповідаль- ¦       ¦
¦ності позичальника за непогашення кредиту);   ¦       ¦
¦страхування наземного транспорту (крім      ¦       ¦
¦залізничного);                  ¦       ¦
¦страхування від нещасних випадків;        ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми    ¦       ¦
¦особами (крім цивільної відповідальності влас-  ¦       ¦
¦ників наземного транспорту, відповідальності   ¦       ¦
¦власників повітряного транспорту, відповідаль-  ¦       ¦
¦ності власників водного транспорту (включаючи  ¦       ¦
¦відповідальність перевізника));         ¦       ¦
¦у формі обов'язкового страхування, а саме таких ¦       ¦
¦видів:                      ¦       ¦
¦страхування відповідальності суб'єктів переве-  ¦       ¦
¦зення небезпечних вантажів на випадок настання  ¦       ¦
¦негативних наслідків при перевезенні небезпеч-  ¦       ¦
¦них вантажів;                  ¦       ¦
¦особисте страхування працівників відомчої (крім ¦       ¦
¦тих, які працюють в установах і організаціях, що ¦       ¦
¦фінансуються з Державного бюджету України) та  ¦       ¦
¦сільської пожежної охорони і членів добровільних ¦       ¦
¦пожежних дружин (команд);            ¦       ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на  ¦       ¦
¦транспорті.                   ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1566   ¦
¦таменту страхового нагляду від 25.12.2008 N 975-л¦       ¦
¦про видачу Закритому акціонерному товариству   ¦       ¦
¦"Перша страхова компанія" (ідентифікаційний код ¦       ¦
¦31681672; місцезнаходження: місто Київ, вулиця  ¦       ¦
¦О.Гончара, 6) безстрокових ліцензій на здійснення¦       ¦
¦страхової діяльності у формі обов'язкового стра- ¦       ¦
¦хування, а саме таких видів:           ¦       ¦
¦особисте страхування працівників відомчої (крім ¦       ¦
¦тих, які працюють в установах і організаціях, що ¦       ¦
¦фінансуються з Державного бюджету України) та  ¦       ¦
¦сільської пожежної охорони і членів добровільних ¦       ¦
¦пожежних дружин (команд);            ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності суб'єктів ¦       ¦
¦господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ¦       ¦
¦пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної   ¦       ¦
¦небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні   ¦       ¦
¦об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на  ¦       ¦
¦яких може призвести до аварій екологічного та  ¦       ¦
¦санітарно-епідеміологічного характеру.      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1567   ¦
¦таменту страхового нагляду від 25.12.2008 N 976-л¦       ¦
¦про видачу Закритому акціонерному товариству   ¦       ¦
¦"Страхова компанія "Столиця" (ідентифікаційний  ¦       ¦
¦код 32593598; місто Київ, вулиця Маршала     ¦       ¦
¦Тимошенка, 29-б) безстрокових ліцензій на здій- ¦       ¦
¦снення страхової діяльності, а саме таких видів: ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування:        ¦       ¦
¦страхування медичних витрат;           ¦       ¦
¦у формі обов'язкового страхування:        ¦       ¦
¦медичне страхування;               ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності громадян ¦       ¦
¦України, що мають у власності чи іншому закон-  ¦       ¦
¦ному володінні зброю, за шкоду, яка може бути  ¦       ¦
¦заподіяна третій особі або її майну внаслідок  ¦       ¦
¦володіння, зберігання чи використання цієї зброї.¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1568   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 977-л¦       ¦
¦про видачу Відкритому акціонерному товариству - ¦       ¦
¦акціонерній страховій компанії "СКАРБНИЦЯ"    ¦       ¦
¦(ідентифікаційний код 13809430; місцезнаходження:¦       ¦
¦79005, місто Львів, вулиця Саксаганського, 5)  ¦       ¦
¦безстрокової ліцензії на здійснення страхової  ¦       ¦
¦діяльності у формі обов'язкового страхування,  ¦       ¦
¦а саме такого виду:               ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності суб'єктів ¦       ¦
¦господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ¦       ¦
¦пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної   ¦       ¦
¦небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні   ¦       ¦
¦об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на  ¦       ¦
¦яких може призвести до аварій екологічного та  ¦       ¦
¦санітарно-епідеміологічного характеру.      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1569   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 978-л¦       ¦
¦про видачу Закритому акціонерному товариству   ¦       ¦
¦"Страхова Група "ТАС" (03062, м. Київ, проспект ¦       ¦
¦Перемоги будинок 65; код за ЄДРПОУ 30115243) без-¦       ¦
¦строкових ліцензій на провадження страхової   ¦       ¦
¦діяльності:                   ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме таких ¦       ¦
¦видів:                      ¦       ¦
¦страхування наземного транспорту (крім залізнич- ¦       ¦
¦ного);                      ¦       ¦
¦страхування водного транспорту (морського внут- ¦       ¦
¦рішнього та інших видів водного транспорту);   ¦       ¦
¦страхування відповідальності власників водного  ¦       ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність      ¦       ¦
¦перевізника);                  ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність ¦       ¦
¦перевізника);                  ¦       ¦
¦страхування медичних витрат.           ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1570   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 979-л¦       ¦
¦про видачу ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬ- ¦       ¦
¦НIСТЮ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АЗИМУТ" (ідентифіка- ¦       ¦
¦ційний код 36216092; місцезнаходження: 01054,  ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Павлівська, 9) безстрокових ліцен- ¦       ¦
¦зій на провадження страхової діяльності у формі ¦       ¦
¦добровільного страхування, а саме таких видів:  ¦       ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦       ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків   ¦       ¦
¦стихійних явищ;                 ¦       ¦
¦страхування виданих гарантій (порук) та прийня- ¦       ¦
¦тих гарантій;                  ¦       ¦
¦страхування кредитів (у тому числі відповідально-¦       ¦
¦сті позичальника за непогашення кредиту);    ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦       ¦
¦страхування майна (крім залізничного, наземного, ¦       ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського внут- ¦       ¦
¦рішнього та інших видів водного транспорту),   ¦       ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу));       ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми осо- ¦       ¦
¦бами (крім цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту, відповідальності власни-  ¦       ¦
¦ків повітряного транспорту, відповідальності   ¦       ¦
¦власників водного транспорту (включаючи відпові- ¦       ¦
¦дальність перевізника)).             ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1571   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 980-л¦       ¦
¦про видачу ВIДКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  ¦       ¦
¦"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ" (іденти-¦       ¦
¦фікаційний код 36257778; місцезнаходження: 01133,¦       ¦
¦м. Київ, бульвар Лесі Українки, 15-а) безстроко- ¦       ¦
¦вих ліцензій на провадження страхової діяльності ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме таких ¦       ¦
¦видів:                      ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми осо- ¦       ¦
¦бами (крім цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту, відповідальності власників ¦       ¦
¦повітряного транспорту, відповідальності власни- ¦       ¦
¦ків водного транспорту (включаючи відповідаль-  ¦       ¦
¦ність перевізника));               ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦       ¦
¦страхування від нещасних випадків;        ¦       ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків сти- ¦       ¦
¦хійних явищ;                   ¦       ¦
¦страхування майна (крім залізничного, наземного, ¦       ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського вну- ¦       ¦
¦трішнього та інших видів водного транспорту),  ¦       ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу)).       ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1572   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 981-л¦       ¦
¦про видачу ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ   ¦       ¦
¦"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АIК-СТРАХУВАННЯ" (ідентифіка-¦       ¦
¦ційний код 36126643; місцезнаходження: 04053,  ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Артема, 14-а, офіс 43) безстрокових¦       ¦
¦ліцензій на провадження страхової діяльності у  ¦       ¦
¦формі добровільного страхування, а саме таких  ¦       ¦
¦видів:                      ¦       ¦
¦страхування від нещасних випадків;        ¦       ¦
¦страхування наземного транспорту (крім залізни- ¦       ¦
¦чного);                     ¦       ¦
¦страхування повітряного транспорту;       ¦       ¦
¦страхування водного транспорту (морського вну-  ¦       ¦
¦трішнього та інших видів водного транспорту);  ¦       ¦
¦страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); ¦       ¦
¦страхування від вогневих ризиків та ризиків сти- ¦       ¦
¦хійних явищ;                   ¦       ¦
¦страхування майна (крім залізничного, наземного, ¦       ¦
¦повітряного, водного транспорту (морського вну- ¦       ¦
¦трішнього та інших видів водного транспорту),  ¦       ¦
¦вантажів та багажу (вантажобагажу));       ¦       ¦
¦страхування цивільної відповідальності власників ¦       ¦
¦наземного транспорту (включаючи відповідальність ¦       ¦
¦перевізника);                  ¦       ¦
¦страхування відповідальності власників повітря- ¦       ¦
¦ного транспорту (включаючи відповідальність пере-¦       ¦
¦візника);                    ¦       ¦
¦страхування відповідальності власників водного  ¦       ¦
¦транспорту (включаючи відповідальність перевіз- ¦       ¦
¦ника);                      ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми особа ¦       ¦
¦(крім цивільної відповідальності власників назем-¦       ¦
¦ного транспорту, відповідальності власників   ¦       ¦
¦повітряного транспорту, відповідальності влас  ¦       ¦
¦ників водного транспорту (включаючи відповідаль- ¦       ¦
¦ність перевізника));               ¦       ¦
¦страхування кредитів (у тому числі відповідально-¦       ¦
¦сті позичальника за непогашення кредиту);    ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦       ¦
¦страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих¦       ¦
¦гарантій.                    ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1573   ¦
¦таменту страхового нагляду від 26.12.2008 N 982-л¦       ¦
¦про видачу ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ   ¦       ¦
¦СТРАХОВIЙ КОМПАНIЇ "УКРПРОМГАРАНТ" (АСК     ¦       ¦
¦"УКРПРОМГАРАНТ") (ідентифікаційний код 31549726; ¦       ¦
¦місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ,   ¦       ¦
¦вул. Олеся Гончара, 16) безстрокових ліцензій на ¦       ¦
¦провадження страхової діяльності у формі обов'яз-¦       ¦
¦кового страхування, а саме таких видів:     ¦       ¦
¦особисте страхування працівників відомчої (крім ¦       ¦
¦тих, які працюють в установах і організаціях, що ¦       ¦
¦фінансуються з Державного бюджету України) та  ¦       ¦
¦сільської пожежної охорони і членів добровільних ¦       ¦
¦пожежних дружин (команд);            ¦       ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на  ¦       ¦
¦транспорті;                   ¦       ¦
¦страхування відповідальності суб'єктів перевезен-¦       ¦
¦ня небезпечних вантажів на випадок настання нега-¦       ¦
¦тивних наслідків при перевезенні небезпечних   ¦       ¦
¦вантажів.                    ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1574   ¦
¦таменту страхового нагляду від 29.12.2008 N 994-л¦       ¦
¦про видачу Відкритому акціонерному товариству  ¦       ¦
¦"Страхова компанія "ПЗУ Україна" (ВАТ СК "ПЗУ  ¦       ¦
¦Україна") (ідентифікаційний код 20782312; місце- ¦       ¦
¦знаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 40)  ¦       ¦
¦безстрокових ліцензій на здійснення страхової  ¦       ¦
¦діяльності:                   ¦       ¦
¦у формі добровільного страхування, а саме    ¦       ¦
¦таких видів:                   ¦       ¦
¦страхування від нещасних випадків;        ¦       ¦
¦страхування відповідальності перед третіми    ¦       ¦
¦особами (крім цивільної відповідальності власни- ¦       ¦
¦ків наземного транспорту, відповідальності влас- ¦       ¦
¦ників повітряного транспорту, відповідальності  ¦       ¦
¦власників водного транспорту (включаючи відпові- ¦       ¦
¦дальність перевізника));             ¦       ¦
¦страхування здоров'я на випадок хвороби;     ¦       ¦
¦медичне страхування (безперервне страхування   ¦       ¦
¦здоров'я);                    ¦       ¦
¦страхування інвестицій;             ¦       ¦
¦страхування фінансових ризиків;         ¦       ¦
¦страхування медичних витрат, у формі обов'язково-¦       ¦
¦го страхування, а саме такого виду:       ¦       ¦
¦особисте страхування від нещасних випадків на  ¦       ¦
¦транспорті.                   ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за кредитними установами     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1575   ¦
¦таменту нагляду за кредитними установами     ¦       ¦
¦від 26.12.2008 N 1621-Л про видачу ліцензії на  ¦       ¦
¦провадження діяльності по залученню внесків   ¦       ¦
¦(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні  ¦       ¦
¦рахунки кредитній спілці "Взаємопоміч" (80100,  ¦       ¦
¦Львівська область, м. Червоноград, вул. I.Богуна,¦       ¦
¦1, код за ЄДРПОУ 22360070) строком на три роки. ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1576   ¦
¦таменту нагляду за кредитними установами     ¦       ¦
¦від 26.12.2008 N 1622-ЛК про видачу ліцензії   ¦       ¦
¦на провадження діяльності з надання фінансових  ¦       ¦
¦кредитів за рахунок залучених коштів, крім внес- ¦       ¦
¦ків (вкладів) членів кредитної спілки на депозит-¦       ¦
¦ні рахунки, кредитній спілці "Взаємопоміч"    ¦       ¦
¦(80100, Львівська область, м. Червоноград,    ¦       ¦
¦вул. I.Богуна, 1, код за ЄДРПОУ 22360070) строком¦       ¦
¦на три роки.                   ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1577   ¦
¦таменту нагляду за кредитними установами     ¦       ¦
¦від 26.12.2008 N 1623-КУ про видачу ліцензії на ¦       ¦
¦провадження діяльності з надання фінансових   ¦       ¦
¦кредитів за рахунок залучених коштів Товариству ¦       ¦
¦з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТ IНВЕСТ   ¦       ¦
¦УКРАЇНА" (03170, м. Київ, бульвар Ромена Роллана,¦       ¦
¦буд. 13-в, код за ЄДРПОУ 36114879) строком на  ¦       ¦
¦три роки.                    ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1578   ¦
¦таменту нагляду за кредитними установами     ¦       ¦
¦від 23.12.2008 N 1601-Л про тимчасове зупинення ¦       ¦
¦дії ліцензій на провадження діяльності по залу- ¦       ¦
¦ченню внесків (вкладів) членів кредитної спілки ¦       ¦
¦на депозитні рахунки та на провадження діяльності¦       ¦
¦з надання фінансових кредитів за рахунок залуче- ¦       ¦
¦них коштів, крім внесків (вкладів) членів кредит-¦       ¦
¦ної спілки на депозитні рахунки, кредитній спілці¦       ¦
¦"Християнська злагода" (код за ЄДРПОУ 26126750, ¦       ¦
¦місцезнаходження згідно з даними Державного   ¦       ¦
¦реєстру фінансових установ: м. Львів,      ¦       ¦
¦вул. Личаківська, 47) у зв'язку з невиконанням  ¦       ¦
¦кредитною спілкою вимог Ліцензійних умов провад- ¦       ¦
¦ження діяльності кредитних спілок з надання   ¦       ¦
¦фінансових послуг, затверджених розпорядженням  ¦       ¦
¦Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146 ( z1225-03 ), ¦       ¦
¦зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  ¦       ¦
¦25.12.2003 за N 1225/8546 (зі змінами та     ¦       ¦
¦доповненнями).                  ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1579   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами  ¦       ¦
¦від 26 грудня 2008 року N 1619-Л про тимчасове  ¦       ¦
¦зупинення дій ліцензії на провадження діяльності ¦       ¦
¦по залученню внесків (вкладів) членів кредитної ¦       ¦
¦спілки на депозитні рахунки та ліцензії на    ¦       ¦
¦провадження діяльності з надання фінансових   ¦       ¦
¦кредитів за рахунок залучених коштів, крім    ¦       ¦
¦внесків (вкладів) членів кредитної спілки на   ¦       ¦
¦депозитні рахунки, кредитній спілці "Бізнеспар- ¦       ¦
¦тнерство" (код за ЄДРПОУ 25916964, 01054,    ¦       ¦
¦м. Київ, вул. Гоголівська, 9-б, літера "А")   ¦       ¦
¦у зв'язку з невиконанням кредитною спілкою    ¦       ¦
¦"Бізнеспартнерство" вимог пунктів 3.1 та 3.2   ¦       ¦
¦Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних¦       ¦
¦спілок з надання фінансових послуг, затверджених ¦       ¦
¦розпорядженням Державної комісії з регулювання  ¦       ¦
¦ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 ¦       ¦
¦N 146 ( z1225-03 ), зареєстрованим в Міністерстві¦       ¦
¦юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (із  ¦       ¦
¦змінами і доповненнями).             ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1580   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами  ¦       ¦
¦від 25.12.08 N 1618-Л про тимчасове зупинення  ¦       ¦
¦дії ліцензії на провадження діяльності по    ¦       ¦
¦залученню внесків (вкладів) членів кредитної   ¦       ¦
¦спілки на депозитні рахунки, кредитній спілці  ¦       ¦
¦"Будівництво та фінанси" (код за ЄДРПОУ 35478193,¦       ¦
¦місцезнаходження, відповідно до інформації,   ¦       ¦
¦внесеної до Державного реєстру фінансових    ¦       ¦
¦установ: 61166, Харківська обл., місто Харків,  ¦       ¦
¦вулиця Новгородська, будинок 11, поверх 1) у   ¦       ¦
¦зв'язку з невиконанням кредитною спілкою вимог  ¦       ¦
¦Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних¦       ¦
¦спілок з надання фінансових послуг, затверджених ¦       ¦
¦розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146¦       ¦
¦( z1225-03 ), зареєстрованим в Міністерстві   ¦       ¦
¦юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (зі  ¦       ¦
¦змінами та доповненнями).            ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1581   ¦
¦департаменту нагляду за кредитними установами  ¦       ¦
¦від 26 грудня 2008 року N 1620-Л про тимчасове  ¦       ¦
¦зупинення дії ліцензії на провадження діяльності ¦       ¦
¦по залученню внесків (вкладів) членів кредитної ¦       ¦
¦спілки на депозитні рахунки кредитній спілці   ¦       ¦
¦"Гаманець" (код за ЄДРПОУ 33828127, м. Черкаси, ¦       ¦
¦вул. Леніна, 31) у зв'язку з невиконанням    ¦       ¦
¦кредитною спілкою "Гаманець" вимог пункту 6.13  ¦       ¦
¦Положення про застосування Державною комісією  ¦       ¦
¦з регулювання ринків фінансових послуг України  ¦       ¦
¦заходів впливу, затвердженого розпорядженням   ¦       ¦
¦Державної комісії з регулювання ринків фінансових¦       ¦
¦послуг України від 13.11.2003 N 125 ( z1115-03 ),¦       ¦
¦зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  ¦       ¦
¦03.12.2003 за N 1115/8436 (із змінами і доповнен-¦       ¦
¦нями).                      ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Департамент нагляду за фінансовими компаніями     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1582   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 26.12.2008 N 2869-ЛД щодо внесення до    ¦       ¦
¦Державного реєстру фінансових установ інформації ¦       ¦
¦про набуття статусу фінансової установи ломбардом¦       ¦
¦Повним товариством "Ломбард "Орхідея"      ¦       ¦
¦Телятник Д.Ю. та компанія" (місцезнаходження:  ¦       ¦
¦25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград,    ¦       ¦
¦вул. Луначарського, буд. 30, офіс 5; код за   ¦       ¦
¦ЄДРПОУ 36023106).                ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1583   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 26.12.2008 N 2870-ЛД щодо внесення до    ¦       ¦
¦Державного реєстру фінансових установ інформації ¦       ¦
¦про набуття статусу фінансової установи ломбардом¦       ¦
¦Повним товариством "Ломбард-Кредит-Плюс, Курасов,¦       ¦
¦Горський" (місцезнаходження: 83086,       ¦       ¦
¦Донецька обл., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,  ¦       ¦
¦будинок 149; код за ЄДРПОУ 35637098).      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1584   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 25.12.2008 N 2868 про виключення інформації ¦       ¦
¦про фінансову компанію Товариство з обмеженою  ¦       ¦
¦відповідальністю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "IПОТЕЧНЕ  ¦       ¦
¦ТОВАРИСТВО" (місцезнаходження: м. Київ,     ¦       ¦
¦вул. Грушевського, буд. 10, оф. 320; код     ¦       ¦
¦за ЄДРПОУ: 35481845; реєстраційний номер:    ¦       ¦
¦13102122, свідоцтво від 25.12.2007 серія ФК   ¦       ¦
¦N 179) з Державного реєстру фінансових установ  ¦       ¦
¦та анулювати свідоцтво про реєстрацію фінансової ¦       ¦
¦установи та додаток до нього за заявою фінансової¦       ¦
¦компанії, у зв'язку з припиненням надання    ¦       ¦
¦фінансових послуг.                ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора    ¦   1585   ¦
¦департаменту нагляду за фінансовими компаніями  ¦       ¦
¦від 25.12.2008 N 2859-Л про видачу ліцензії на  ¦       ¦
¦здійснення переказу коштів Товариству з обмеже- ¦       ¦
¦ною відповідальністю "Фінансова компанія АБСОЛЮТ ¦       ¦
¦ФIНАНС" (місцезнаходження: 01004, м. Київ,    ¦       ¦
¦вулиця Червоноармійська, будинок 46, офіс 1; код ¦       ¦
¦за ЄДРПОУ 36060724).               ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Департамент державного регулювання та розвитку ринків фінансових¦
¦               послуг               ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1586   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 467 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Бабій Галини Петрівни.         ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1587   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 468 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Брегін Ольги Євгеніївни.        ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1588   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 469 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Гавриловського Олександра Степановича. ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1589   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 470 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Гавриловської Iнни Миколаївни.     ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1590   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 23.12.2008 N 479 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Малафай Пелагії Iванівни.        ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1591   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 23.12.2008 N 480 про вне- ¦       ¦
¦сення до реєстру аудиторів, які можуть проводити ¦       ¦
¦аудиторські перевірки фінансових установ,    ¦       ¦
¦аудитора Мороз Алли Iванівни.          ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1592   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 471 про про- ¦       ¦
¦довження строку дії свідоцтва про внесення до  ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити аудитор- ¦       ¦
¦ські перевірки фінансових установ, виданого   ¦       ¦
¦аудитору Калашніку Валерію Володимировичу.    ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1593   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 472 про про- ¦       ¦
¦довження строку дії свідоцтва про внесення до  ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити аудитор- ¦       ¦
¦ські перевірки фінансових установ, виданого   ¦       ¦
¦аудитору Кузьміній Лілії Федорівні.       ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1594   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 473 про про- ¦       ¦
¦довження строку дії свідоцтва про внесення до  ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити аудитор- ¦       ¦
¦ські перевірки фінансових установ, виданого   ¦       ¦
¦аудитору Павловій Iрині Миколаївні.       ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1595   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 19.12.2008 N 474 про про- ¦       ¦
¦довження строку дії свідоцтва про внесення до  ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити аудитор- ¦       ¦
¦ські перевірки фінансових установ, виданого   ¦       ¦
¦аудитору Цібовій Валентині Миколаївні.      ¦       ¦
¦-------------------------------------------------+--------------¦
¦Схвалити рішення члена Комісії - директора депар-¦   1596   ¦
¦таменту державного регулювання та розвитку ринків¦       ¦
¦фінансових послуг від 23.12.2008 N 481 про про- ¦       ¦
¦довження строку дії свідоцтва про внесення до  ¦       ¦
¦реєстру аудиторів, які можуть проводити аудитор- ¦       ¦
¦ські перевірки фінансових установ, виданого   ¦       ¦
¦аудитору Сірко Світлані Леонідівні.       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 30 грудня 2008 р. N 453
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка