Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України

     МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
            ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 304/793 від 10.12.2001       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 січня 2002 р.
                   за N 29/6317
 
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки 
    N 167/530 ( z0682-05 ) від 15.06.2005 )
 
 
   Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою),
   у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному
 оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
       економіки та з питань європейської інтеграції
    N 227/409 ( z0642-02 ) від 30.07.2002 )
 
   На виконання  підпункту "б" пункту 6 постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 ( 915-2001-п ) "Про
впровадження  системи  збирання,  сортування, транспортування,
переробки  та   утилізації   відходів як вторинної сировини"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок контролю за тарою (упаковкою), у якій
надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в
режимі випуску у вільний обіг на території України, що додається.
 
   2. Державній  компанії  "Укрекокомресурси"  Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію Міністерству юстиції
України.
 
   3. Державній митній службі України забезпечити тиражування та
розсилання цього наказу до митних органів після його державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
Департаменту розвитку ринків Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України Кушніренка А.В. і на першого
заступника Голови Державної митної служби України Єгорова О.Б.
 
 Міністр економіки та з питань   Голова Державної митної служби
 європейської інтеграції України  України
 
 О.Шлапак                       М.Каленський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України,
                   Державної митної служби
                   України
                   10.12.01 N 304/793
 
                   (у редакції наказу
                   Міністерства економіки та з
                   питань європейської
                   інтеграції України,
                   Державної митної служби
                   України
                   від 30.07.2002 N 227/409
                   ( z0642-02 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 січня 2002 р.
                   за N 29/6317
 
               Порядок
     контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять
    імпортні товари, що підлягають митному оформленню
    в режимі випуску у вільний обіг на території України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за
тарою (упаковкою), у якій імпортуються товари на територію України
і яка підлягає переробці та утилізації.
 
   1.2. Дія цього Порядку поширюється на всю тару (упаковку), у
якій ввозяться на митну територію товари, якщо  ці  товари
підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на
території України.
 
   1.3. Дія цього Порядку не поширюється на тару (упаковку), у
якій надходять вантажі гуманітарної та міжнародної технічної
допомоги.
 
            2. Митне оформлення
 
   2.1. Митне оформлення товарів, якщо вони надходять у тарі
(упаковці) і заявлені митному органу для оформлення в режимі
випуску у вільний обіг на території України (далі - товари),
здійснюється в порядку, установленому чинним митним законодавством
України та цим Порядком.
 
   2.2. Підставою для митного оформлення товарів є аркуш про
пакування, оформлений відповідно до розділу 3 цього Порядку.
Зразок аркуша про пакування подається в додатку 1.
 
   2.3. Три примірники аркуша про пакування разом з документами,
передбаченими  чинним  законодавством, для здійснення митного
оформлення надаються митному органу одержувачем товару або особою,
що здійснює декларування його.
 
   2.4. Товар  для митного оформлення приймається посадовою
особою митного органу, якщо відомості про нього  (реквізити
одержувача, назва та вага тощо), подані в аркуші про пакування,
відповідають даним товаросупровідних документів.
 
   2.5. Реєстрація аркуша про пакування здійснюється посадовою
особою митного органу шляхом присвоєння номера та занесення даних
про нього в спеціальний журнал, зразок якого подано в додатку 2.
 
   Номер аркуша про пакування формується за такою схемою:
 
------------------------------------------------------------------
   Порядковий номер товару  | / | номер вантажної митної
                |  | декларації
-------------------------------+----+-----------------------------
                |  |
  (графа 32 вантажної митної | / | (графа 7 вантажної митної
  декларації)         |  | декларації)
------------------------------------------------------------------
 
   Номер аркуша про пакування засвідчується посадовою особою
митного органу шляхом проставлення відбитка особистої номерної
печатки та дати на всіх його примірниках.
 
   2.6. Перший примірник аркуша про пакування залишається у
митному органі, другий надається одержувачу товару або особі, що
здійснює декларування товару, а третій надсилається в регіональні
відділення  Державної  компанії  "Укрекокомресурси"  (далі  -
Компанія). Інформацію про створення своїх регіональних відділень
надсилається Компанією Державній митній службі заздалегідь.
 
   2.7. Якщо одержувач (імпортер) здійснює митне оформлення
товару в митному органі поза місцем своєї державної реєстрації, то
аркуш про пакування передається до регіонального  відділення
Компанії за місцем митного оформлення цього товару. Передача
інформації, зазначеної в аркуші про пакування, до місця державної
реєстрації одержувача товару здійснюється регіональним відділенням
Компанії.
 
   2.8. Порядок передачі митним органом аркуша про пакування
відділенням  Компанії  встановлюється митним органом разом з
регіональним відділенням Компанії на місцях.  Факт  передачі
фіксується в графах 6 та 7 журналу обліку аркушів про пакування.
 
        3. Оформлення аркуша про пакування
 
   3.1. Три  примірники  аркуша  про пакування заповнюються
відповідно до порядку заповнення аркуша про пакування декларантом
чи одержувачем товару на самокопіювальному бланку, виготовленому
друкарським способом, формату А-4, з послідовною  нумерацією
аркушів у правому верхньому куті документа. Аркуш про пакування
розповсюджується  регіональними  відділеннями  Компанії  та
декларантами за місцем митного оформлення цього товару (додаток
1).
 
   3.2. В аркуші про пакування обов'язково зазначаються:
   реквізити одержувача (назва, місцезнаходження, код згідно з
ЄДРПОУ, банківський розрахунковий рахунок);
   номер та дата договору з Компанією чи іншими спеціалізованими
підприємствами про надання їм послуг із збирання, сортування,
транспортування, переробки та утилізації їх використаної тари
(упаковки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 року N 915 ( 915-2001-п ) (далі - постанова) або
документи, які підтверджують зобов'язання підприємства, установи
та  організації  щодо  самостійного  забезпечення  утилізації
пакувальних матеріалів і тари, чи вивезення з України використаних
пакувальних матеріалів і тари;
   назва товару;
   код товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 );
   вага брутто (кг);
   вага нетто (кг);
   вид тари (упаковки);
   матеріал тари (упаковки);
   призначення тари (упаковки);
   сума сплати  за  послуги  із  збирання,  сортування,
транспортування, переробки та  утилізації  використаної  тари
(упаковки) за тарифами відповідно до постанови ( 915-2001-п ), у
випадку, якщо договір укладено з Компанією. Сплата за послуги
контролюється  Компанією  відповідно до договору між нею та
одержувачем товару.
 
   3.3. Інформування підприємств, установ, організацій усіх форм
власності  щодо  порядку  заповнення  аркуша  про  пакування
здійснюється регіональними відділеннями Компанії; а підприємств,
що здійснюють декларування на підставі договору, - митним органом,
у зоні діяльності якого вони розташовані.
 
   3.4. Сплата  за  послуги  із  збирання,  сортування,
транспортування, переробки та  утилізації  використаної  тари
(упаковки) повинна здійснюватися Компанії не пізніше семи днів із
часу митного оформлення вантажу, про що зазначається в умовах
договору між Компанією та одержувачем (імпортером) товару.
   У разі несплати за ці послуги в зазначений термін одержувач
товару  несе  відповідальність у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
 
   3.5. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених
в аркушах про пакування, несе одержувач товару (при самостійному
декларуванні) або підприємство, що здійснює декларування товару на
підставі договору.
 
 Від Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції:
 
 Керівник Департаменту розвитку ринків        А.Кушніренко
 
 Від Державної митної служби України:
 
 Начальник Управління нетарифного
 регулювання                      О.Пашинний
 
 
 
                       КІ 000000
    МП              Додаток 1
 (інспектора митниці)        до Порядку контролю за тарою
                   (упаковкою), у якій надходять
                   імпортні товари, що
                   підлягають митному оформленню
                   в режимі випуску у вільний
                   обіг на території України
 
 "___"_________200_р.
 
 
          Аркуш про пакування N ___
 
Назва підприємства _______________________________________________
ЄДРПОУ _______________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Номер тел./факсу _______________________
Банківські реквізити _____________________________________________
__________________________________________________________________
П.І.Б керівника __________________________________________________
Договір або інші документи _______________________________________
 
------------------------------------------------------------------
Найменування вантажу  |
------------------------+-----------------------------------------
Призначення упаковки  |         |Для дитячого харчування
(непотрібне закреслити) |  Загальне   |та медпрепаратів
------------------------+-----------------------------------------
Вага, брутто, кг    |
------------------------+-----------------------------------------
Вага, нетто, кг     |
------------------------+-----------------------------------------
Вага тари (упаковки), кг|
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Вид тари    |    Матеріали тари (упаковки), кг
(упаковки)   |---------------------------------------------------------
        |папір,|жерсть|фольга,|метал|дерево|скло|полі-|комбі-|інші
        |картон|   |алюмі- |інший|   |  |мери |новані|
        |   |   |ній  |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Бочки     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Каністри    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Піддони    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Ящики     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Коробки    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Мішки     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Пляшки     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Банки     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Інші      |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
тариф на тару |   |   |    |   |   |  |   |   |
(упаковку),  |   |   |    |   |   |  |   |   |
грн./кг    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Сумарна вага  |   |   |    |   |   |  |   |   |
тари (упако-  |   |   |    |   |   |  |   |   |
вки), кг    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Усього без ПДВ,|   |   |    |   |   |  |   |   |
грн.      |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
ПДВ 20%    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Загальна сума |   |   |    |   |   |  |   |   |
до сплати з  |   |   |    |   |   |  |   |   |
ПДВ, грн.   |   |   |    |   |   |  |   |   |
-------------------------------------------------------------------------
   Використані пакувальні  матеріали  і  тара  (упаковка) у
зазначеній вище кількості не підлягають/підлягають (непотрібне
закреслити) обов'язковому вивезенню з України.
 
___________________________________ ____________ _________________
(назва посади особи, відповідальної  (підпис)   (розшифрування
за достовірність відомостей,             підпису)
зазначених в аркуші про пакування)
 
       Порядок заповнення аркуша про пакування
 
   Аркуш про пакування заповнюється на самокопіювальному бланку
формату А-4, виготовленому  друкарським  способом,  у  трьох
примірниках  та  з послідовною нумерацією аркушів у правому
верхньому куті документа. Аркуш про пакування розповсюджується
регіональними відділеннями Компанії та декларантами за місцем
митного оформлення товарів.
   У графах аркуша про пакування зазначаються:
   "Назва підприємства" - повна назва одержувача  та  його
юридичний статус;
   "ЄДРПОУ" - код підприємства згідно з ЄДРПОУ;
   "Місцезнаходження" - поштова адреса із зазначенням поштового
індексу;
   "Номер тел./факсу" - діючий на момент заповнення аркуша про
пакування номер контактного телефону одержувача;
   "Банківські реквізити" - назва банку, номер розрахункового
рахунка, МФО, код згідно з ЄДРПОУ банку;
   "П.І.Б. керівника" - прізвище, ім'я та по батькові керівника;
   "Договір" - номер та дата договору про надання послуг із
збирання, сортування, переробки та утилізації використаної тари
(упаковки) відповідно до постанови, або реквізити документів, які
підтверджують зобов'язання підприємства, установи та організації
щодо самостійного забезпечення утилізації пакувальних матеріалів і
тари, чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і
тари;
   "Найменування вантажу" - найменування товару із зазначенням
коду  згідно   з   Українською   класифікацією   товарів
зовнішньоекономічної  діяльності (УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 );
   "Призначення тари (упаковки)"  -  непотрібне  призначення
упаковки закреслити;
   "Вага брутто, кг" - вага брутто товару, що імпортується
згідно з товаросупровідними документами;
   "Вага нетто, кг" - вага нетто товару, що імпортується згідно
з товаросупровідними документами;
   "Вага тари (упаковки)" - вага тари (упаковки) товару, яка
обчислюється як різниця між вагою брутто та вагою нетто товару, що
імпортується згідно з товаросупровідними документами, плюс вага
споживчої тари (упаковки), у якій міститься товар (продукція) для
споживання.
   Графа "Вид тари (упаковки)" заповнюється таким чином:
   у графі "Вид тари (упаковки)" одержувач знаходить вид тари
(упаковки) та за графою "Матеріали тари (упаковки)" знаходить
матеріал, з якого виготовлено упаковку. На перехресті цих двох
граф уписується вагове значення упаковки;
   якщо вид та матеріал тари (упаковки) не входять у перелік
матеріалів, зазначених в аркуші про пакування таблиці 1, то
підприємством уноситься назва виду і матеріалу упаковки в графу
"інші" та фіксується вагове значення тари (упаковки) на перехресті
цих граф;
   у незаповнених графах поставляється риска;
   одержувачем товару вносяться усі види упаковки, включаючи
споживчу упаковку, та окремо тара;
   у графу "Тариф на тару (упаковку), грн./кг" уноситься тариф
згідно з  постановою ( 915-2001-п ); зведена таблиця тарифів
додається до цього Порядку;
   у графу "Сумарна вага тари (упаковки), кг" уносяться сумарні
вагові характеристики всіх видів тари (упаковки);
   у графі "Усього, без ПДВ, грн." зазначається грошове значення
сплати, яке отримується шляхом множення розміру тарифу на сумарну
вагу тари (упаковки);
   у графі "ПДВ 20 %" зазначають суму ПДВ на сплату за послуги;
   у графі "Загальна сума до сплати з ПДВ, грн." цифрами та
словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до
сплати за всіма видами тари (упаковки);
   у графі   "Використані   пакувальні   матеріали:   не
підлягають/підлягають:"
   - непотрібне закреслюється.
   Аркуш про пакування має завірятися у порядку, аналогічному
порядку заповнення графи 54 вантажної митної декларації відповідно
до  інструкції про порядок заповнення граф вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.02 N 207
( z0462-02 ),  зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України
29.05.02 за N 462/6750.
 
        Зведена таблиця тарифів, гривень/кг
 
----------------------------------------------------------------------
Призначення|  Матеріал, з якого виготовлено тару (упаковку)
упаковки  |----------------------------------------------------------
      |картон,|полі-|скло|   |Метал |  |комбі-|натура- |інші
      |папір |мери |  |жерсть|алюмі-|інші|новані|льний  |
      |    |   |  |   |ній, |  |   |(дерево,|
      |    |   |  |   |фольга|  |   |текстиль|
      |    |   |  |   |   |  |   |тощо)  |
-----------+-------+-----+----+------+------+----+------+--------+----
Загальне  | 0,35 | 0,85|0,20| 0,40 | 1,10 |0,20| 1,25 | 0,20 |0,25
-----------+-------+-----+----+------+------+----+------+--------+----
Для проду- |    |   |  |   |   |  |   |    |
кції дитя- |    |   |  |   |   |  |   |    |
чого хар- |    |   |  |   |   |  |   |    |
чування  |    |   |  |   |   |  |   |    |
та медпре- |    |   |  |   |   |  |   |    |
паратів  | 0,17 |0,42 |0,10| 0,20 | 0,55 |0,10| 0,63 | 0,10 |0,13
----------------------------------------------------------------------
   Примітка. Зразок заповнення аркуша про пакування додається.
 
                          КІ 000000
    МП
(інспектора митниці)
1 серпня 2002 р.
 
 
      Зразок заповнення аркуша про пакування N ___
 
 
Назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Астра"
          -----------------------------------------------
ЄДРПОУ 25276768
    --------
Місцезнаходження 0001, Київ, вул. Київська, б. 10, оф. 50
         -----------------------------------------
Номер тел./ факсу 252-44-44
         ---------
Банківські реквізити
 
Р/р 2600000001 у Печерському відділенні Збербанку України,
----------------------------------------------------------
МФО 322000, код згідно з ЄДРПОУ банку 22244422
----------------------------------------------------------
П.І.Б керівника Іванов Іван Іванович
        --------------------
Договір N 10 від 25 липня 2002 року з ДК "Укрекокомресурси"
    ---------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
Найменування вантажу  |6403991100 - взуття на підошві з гуми,
            |полімерних матеріалів, натуральної чи
            |композиційної шкіри та з верхом з
            |натуральної шкіри
------------------------+-----------------------------------------
Призначення упаковки  |  загальне   |для дитячого харчування
(непотрібне закреслити) |         |та медпрепаратів
            |         |(закреслити)
------------------------+-----------------------------------------
Вага, брутто, кг    |        18500
------------------------+-----------------------------------------
Вага, нетто, кг     |        17300
------------------------+-----------------------------------------
Вага тари (упаковки), кг|        1200
------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------
Вид тари    |    Матеріали тари (упаковки), кг
(упаковки)   |---------------------------------------------------------
        |папір,|жерсть|фольга,|метал|дерево|скло|полі-|комбі-|інші
        |картон|   |алюмі- |інший|   |  |мери |новані|
        |   |   |ній  |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Бочки     | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Каністри    | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Піддони    | -  | -  |  -  | - | 300 | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Ящики     | 300 | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Коробки    | 400 | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Мішки     | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Пляшки     | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Банки     | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Інші      | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Пакувальна   | -  | -  |  -  | - | -  | - | 100 | -  | -
плівка     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Пакувальний  | 100 | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
папір     |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
        | -  | -  |  -  | - | -  | - | - | -  | -
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
тариф на тару | 0,35 |   |    |   | 0,20 |  | 0,85|   |
(упаковку),  |   |   |    |   |   |  |   |   |
грн./кг    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Сумарна вага  | 800 |   |    |   | 300 |  | 100 |   |
тари (упако-  |   |   |    |   |   |  |   |   |
вки), кг    |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
Усього без ПДВ,| 280 |   |    |   | 60 |  | 85 |   |
грн.      |   |   |    |   |   |  |   |   |
---------------+------+------+-------+-----+------+----+-----+------+----
ПДВ 20%    | 56 |   |    |   | 12 |  | 17 |   |
---------------+---------------------------------------------------------
Загальна сума |
до сплати з  | 510 (п'ятсот десять гривень)
ПДВ, грн.   |
-------------------------------------------------------------------------
 
   Використані пакувальні  матеріали  і  тара  (упаковка) у
зазначеній вище кількості не підлягають/підлягають (непотрібне
закреслити) обов'язковому вивезенню з України.
 
___________________________________ ____________ _________________
(назва посади особи, відповідальної  (підпис)   (розшифрування
за достовірність відомостей,             підпису)
зазначених в аркуші про пакування)
 
  МП
 
 
                  Додаток 2
                  до Порядку контролю за тарою
                  (упаковкою), у якій надходять
                  імпортні товари, що підлягають
                  митному оформленню в режимі
                  випуску у вільний обіг на
                  території України
 
 
               Журнал
          обліку аркушів про пакування
-----------------------------------------------------------------------------
П |N арку- | Дата |  Назва  |Від- |  Дата  |ПІБ особи| ПІБ  | Вантаж-
О |ша про |оформ- | одержу-  |прав-| відправ- |компанії,|інспек- |на митна
Р |пакуван-|лення |вача/імпорт-|ник | лення до | підпис | тора  |деклара-
Я |ня   |аркуша | тера (код |   |відділення|     |митниці,|  ція
Д |    |про па-| згідно з |   | Компанії |     | підпис | дата, N
К |    |кування| ЄДРПОУ)  |   |     |     |    |
О |    |    |      |   |     |     |    |
В |    |    |      |   |     |     |    |
И |    |    |      |   |     |     |    |
Й |    |    |      |   |     |     |    |
 |    |    |      |   |     |     |    |
N |    |    |      |   |     |     |    |
--+--------+-------+------------+-----+----------+---------+--------+--------
1 | 2   |  3 |   4   | 5  |  6   |  7   |  8  |  9
-----------------------------------------------------------------------------
 
( Порядок в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції N 227/409 ( z0642-02 ) від 30.07.2002 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка