Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 434 від 17.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2001 р.
                   за N 930/6121
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку 
     N 486 ( z1402-04 ) від 14.10.2004 )
 
    Про затвердження Змін до Правил здійснення переказів
     іноземної валюти за межі України за дорученням
     фізичних осіб та одержання фізичними особами в
     Україні переказаної їм із-за кордону іноземної
               валюти
 
 
   Відповідно до  вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7, 44
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей
8, 12, 18, 31 Закону України "Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні" ( 2346-14 ) та з метою подальшого поліпшення
обслуговування фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) при
здійсненні ними переказів власних коштів за межі України та
одержанні  в  Україні  переказів  із-за  кордону  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Правил здійснення переказів іноземної
валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання
фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної
валюти, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 17.01.2001 N 18 ( z0099-01 ) та зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290, (додаються).
 
   2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести
зміст цієї постанови до територіальних управлінь Національного
банку України для керівництва та використання в роботі.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
 
   4. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                В.С.Стельмах
 
                   Затверджено
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   17.01.2001 N 434
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2001 р.
                   за N 930/6121
 
   Зміни до Правил здійснення переказів іноземної валюти
     за межі України за дорученням фізичних осіб та
   одержання фізичними особами в Україні переказаної їм
         із-за кордону іноземної валюти
 
   1. У розділі I:
   1.1. Абзац четвертий підпункту "в" пункту  2  доповнити
реченням такого змісту: "Не потребують перекладу на українську
мову документи, що складені російською мовою".
   1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах
документів, які є підставою для здійснення переказу, робить
відмітку про перерахування коштів за межі України (відмітка не
робиться на документах, що засвідчують особу і підтверджують
родинні стосунки). Копії цих документів із зазначеною відміткою
зберігаються в документах дня банку, установи".
   1.3. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Банк, установа зобов'язані виконати доручення фізичної особи
з переказу іноземної валюти за межі України, що надійшло протягом
операційного  часу  банку, в день його надходження. У разі
надходження доручення після операційного часу банк зобов'язаний
виконати його не пізніше наступного робочого дня".
   1.4. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
   "6. Грошові кошти, переказані в Україну із-за кордону на
користь фізичних осіб, можуть бути виплачені їм:
   а) в іноземній валюті;
   у разі відсутності в касі банку іноземної валюти 1-ї групи
Класифікатора іноземних валют Національного банку ( v0521500-98 )
(далі - Класифікатор), в якій надійшов переказ, виплата коштів
фізичній особі за її згодою здійснюється в іншій іноземній валюті
цієї ж групи Класифікатора, а в разі відсутності іноземної валюти
2-ї групи Класифікатора - у гривнях;
   б) у гривнях за бажанням фізичної особи та на підставі її
заяви (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом банку, що
діє на день здійснення операції)".
   7. Виплата фізичним особам коштів за соціально значущими
неторговельними платежами, що переказані державами - учасницями
СНД відповідно до положень міжурядової "Угоди про порядок переказу
грошових коштів громадянам за соціально значущими неторговельними
платежами" ( 997_100 ) (м. Москва, 09.09.94), здійснюється:
   а) у гривнях (купівля іноземної валюти здійснюється  за
офіційним  курсом  гривні  до  іноземних валют, установленим
Національним банком на день здійснення операції);
   б) за бажанням фізичної особи і на підставі її заяви у валюті
переказу за умови наявності цієї валюти в касі банку.
   Виплата коштів за неторговельними платежами, що не належать
до  переліку  соціально  значущих  неторговельних  платежів,
переказаних з цих держав, здійснюється фізичним особам відповідно
до умов пункту 6 розділу I цих Правил".
 
   2. У розділі II:
   2.1. Підпункт "а" пункту 1 глави 2 після слів "або еквівалент
цієї  суми в іншій іноземній валюті" доповнити словами "за
офіційним курсом гривні  до  іноземних  валют,  установленим
Національним банком на день здійснення операції (далі - або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)".
   2.2. У підпункті "г" пункту 1 глави 2 після слів "підтвердних
документів цих юридичних осіб-нерезидентів" слова  в  дужках
"(нормативно-правовий  акт  іноземної  країни, лист-розрахунок
відповідного повноважного органу іноземної країни, в якому має
зазначатися сума до сплати, нормативний акт, на підставі якого
вона  визначається)"  замінити  словами  "(лист-розрахунок
відповідного повноважного органу, в якому зазначається сума до
сплати або посилання на нормативно-правовий акт, на підставі якого
вона визначається)".
   2.3. Абзац перший підпункту "д" пункту 1 глави 2 після слів
"копії  наказу  Міністерства  охорони  здоров'я  України про
направлення громадянина на лікування за кордон відповідно до
Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95
N 991" доповнити словами "або копії з протоколу засідання комісії
Міністерства охорони здоров'я України з  питань  направлення
громадян України на лікування за кордон або виписки з цього
протоколу".
   2.4. Доповнити пункт 1 глави 2 підпунктами "і" та "ї" такого
змісту:
   "і) на оплату зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав
на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи оплату послуг
патентних  повірених  за  кордоном  -  на  рахунки фізичних
осіб-нерезидентів - патентних повірених та відповідних органів
іноземних країн - суму не більше ніж 5000 доларів США або
еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за наявності
підтвердних документів (лист-розрахунок відповідного повноважного
органу іноземної країни або патентного повіреного-нерезидента, в
якому зазначається сума до сплати);
   ї) на власні рахунки, відкриті в закордонних банках, інших
кредитних установах, філіях українських банків за межами України,
які використовуються відповідно до чинного законодавства України,
- суму не більше ніж 9000 доларів США або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній валюті на місяць за наявності індивідуальної
ліцензії Національного банку на відкриття рахунків за межами
України та розміщення на них валютних цінностей".
   2.5. Пункт 1 глави 3 викласти в такій редакції:
   "1. У разі потреби здійснити переказ у сумі, що перевищує
встановлені в пункті 1 глави 2 розділу II цих Правил норми, а
також на цілі, що не передбачені Правилами, переказ здійснюється
на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку, яку
видає:
   а) на суму, що перевищує встановлену норму, та на цілі, що не
передбачені Правилами, але не більше ніж 25000 доларів США, -
територіальне управління Національного банку;
   б) на цілі, передбачені в пункті 1 глави 2 розділу II цих
Правил, та на цілі, не передбачені Правилами, якщо сума переказу
перевищує 25000 доларів США, - Департамент валютного контролю та
ліцензування Національного банку (далі - Департамент валютного
контролю та ліцензування)".
   2.6. Пункт 3 глави 4 викласти в такій редакції:
   "3. Ліцензію на суму, що перевищує встановлену норму, та на
цілі, що не передбачені Правилами, але не більше ніж 25000 доларів
США або на еквівалентну суму в іншій іноземній валюті видає
територіальне управління Національного банку за місцем проживання
фізичної особи; на цілі, передбачені в пункті 1 глави 2 розділу II
цих Правил, та на цілі, не передбачені Правилами, якщо сума
переказу перевищує 25000 доларів США, - Департамент валютного
контролю та ліцензування Національного банку".
   2.7. Підпункт "в" пункту 4 глави 4 викласти в такій редакції:
   "в) копії   відповідних  підтвердних  документів,  що
підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення
переказу коштів в іноземній валюті".
 
   3. У розділі III:
   3.1. Підпункт "б" пункту 1 глави 1 викласти в такій редакції:
   "б) зняту  з  власного  поточного (вкладного) рахунку в
іноземній валюті в банку, а також зняту за допомогою банківських
платіжних карток, емітованих за кордоном".
   3.2. Пункт 7 глави 3 доповнити абзацами такого змісту:
   "Можливе ведення журналів у електронному вигляді з щоденним
роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за
датами  та  формуються  в  брошури (брошури прошнуровуються,
засвідчуються підписами керівника  та  головного  бухгалтера,
печаткою банку (установи). На першій сторінці брошури зазначаються
кількість сторінок, які містить брошура, початкова та остання
дати.
   Строк зберігання журналів - 5 років".
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання        С.О.Яременко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка