Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Центр європейського та порівняльного права

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.10.2004 N 126/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 жовтня 2004 р.
                   за N 1385/9984
 
 
        Про затвердження Положення про Центр
        європейського та порівняльного права
 
 
   З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
21 серпня 2004 року N 965 ( 965/2004 ) "Питання організації
виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України  до  законодавства  Європейського Союзу"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  Центр  європейського  та
порівняльного права (додається).
 
   2. Департаменту міжнародного права (Зеркаль О.В.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 23 червня 2003 року N 68/5 ( z0504-03 ) "Про
затвердження Положення про Центр європейського та порівняльного
права", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня
2003 року за N 504/7825, та наказ Міністерства юстиції України від
18 липня 2003 року N 88/5 ( z0644-03 ) "Про внесення змін до
Положення  про  Центр  європейського та порівняльного права,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня
2003 року N 68/5", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28 липня 2003 року за N 644/7965.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції України Зайця А.П.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   28.10.2004 N 126/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 жовтня 2004 р.
                   за N 1385/9984
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Центр європейського та порівняльного права
 
 
   1. Центр європейського та порівняльного права (далі - Центр)
є державною установою, створеною на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 15 травня 2003 року N 716 ( 716-2003-п )
"Про утворення Центру європейського та порівняльного права" (із
змінами).
 
   2. Центр  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, рішеннями Ради з питань
співробітництва між Україною і ЄС та її української частини,
Комітету  з питань співробітництва між Україною та ЄС, цим
Положенням, а також наказами Міністерства юстиції України.
 
   3. Робота Центру координується та спрямовується Департаментом
міжнародного права Міністерства юстиції України.
 
   4. Основним завданнями Центру є:
   1) сприяння Міністерству юстиції  України  в  реалізації
покладених на нього функцій у сфері адаптації законодавства
України до законодавства ЄС;
   2) здійснення перекладу документів, необхідних для реалізації
функцій Міністерства юстиції України;
   3) створення   та   адміністрування   загальнодержавної
інформаційної мережі з питань європейського права.
 
   5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організовує комплексний порівняльний аналіз регулювання
правовідносин у відповідній сфері в Україні та в ЄС;
   2) розробляє  рекомендації  щодо приведення законодавства
України у відповідність до acquis communautaire;
   3) організовує  переклад  актів  acquis communautaire на
українську мову, здійснює термінологічну експертизу перекладів
актів acquis communautaire та надає таким перекладам статусу
офіційного;
   4) розробляє глосарій термінів acquis communautaire;
   5) формує банк даних офіційних перекладів актів європейського
права;
   6) надає  допомогу  Департаменту  міжнародного  права  у
здійсненні експертизи щодо відповідності acquis communautaire
проектів законів України та інших нормативно-правових актів, що за
предметом  регулювання  належать  до сфер, відносини в яких
регулюються правом ЄС;
   7) готує пропозиції щодо змісту щорічних планів заходів з
виконання Загальнодержавної програми  адаптації  законодавства
України до законодавства ЄС;
   8) надає консультативну допомогу з питань європейського права
органам державної влади України, іншим суб'єктам процесу адаптації
законодавства України до законодавства ЄС;
   9) забезпечує створення та адміністрування загальнодержавної
інформаційної мережі з питань європейського права,  зокрема,
створення інтернет-порталу, електронної системи документації ЄС,
перекладеної на українську  мову,  створення  спеціалізованої
бібліотеки європейського права та її філіалів у регіонах України;
   10) готує видання з питань європейського права, адаптації
правової системи України до acquis ЄС, збірки перекладів актів
європейського права на українську  мову,  глосарії  термінів
європейського права;
   11) вивчає, узагальнює та аналізує досвід держав Центральної
та Східної Європи в сфері адаптації національних правових систем
до acquis ЄС.
 
   6. Центр має право:
   1) створювати робочі групи для проведення досліджень сфер,
галузей, окремих аспектів та питань європейського права, а також
адаптації правової системи України до acquis ЄС, залучати до
роботи таких груп фахівців у сфері європейського права, у тому
числі на договірних засадах;
   2) отримувати безоплатно  від  органів  державної  влади
довідково-інформаційні матеріали, що потрібні Центру для виконання
покладених на нього завдань;
   3) проводити конференції, симпозіуми, "круглі столи", інші
заходи з питань європейського права та адаптації правової системи
України до acquis ЄС;
   4) звертатись із запитами до міжнародних  та  іноземних
інституцій, а також до підприємств, установ, організацій в Україні
з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених
на Центр завдань;
   5) створювати науково-експертну раду,  інші  дорадчі  та
консультативні органи для виконання покладених на Центр завдань;
   6) укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними
особами для забезпечення виконання покладених на Центр завдань;
   7) здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов'язану з
виконанням завдань Центру.
 
   7. Центр очолює директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром юстиції України.
 
   8. Директор у своїй діяльності підзвітний Міністру юстиції
України та/або заступнику Міністра, якого визначає Міністр юстиції
України, а також директору Департаменту міжнародного права.
 
   9. Директор Центру за погодженням з директором Департаменту
міжнародного права:
   1) планує роботу Центру та готує звіти про виконання планів
роботи Центру;
   2) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру;
   3) установлює працівникам Центру розміри надбавок, доплат та
премій відповідно до чинного законодавства;
   4) розпоряджається  коштами Центру в межах затвердженого
кошторису витрат;
   5) видає накази в межах компетенції Центру.
 
   10. Директор Центру:
   1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну
відповідальність перед Міністром юстиції України за виконання
покладених на Центр завдань;
   2) затверджує посадові інструкції працівників Центру;
   3) організовує  виконання  працівниками   Центру   їх
функціональних обов'язків;
   4) відповідає за підготовку та виконання планів  роботи
Центру;
   5) організовує роботу, спрямовану на підвищення професійного
рівня працівників Центру;
   6) здійснює  інші  повноваження  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   11. Директор Центру має заступників.
   Розподіл обов'язків між заступниками здійснює директор Центру
за погодженням з директором Департаменту міжнародного права.
 
   12. Структура, штатний розпис, розпис асигнувань Державного
бюджету України на утримання Центру, кошторис витрат Центру,
річний план роботи Центру за поданням директора Центру та після
погодження  директора  Департаменту   міжнародного   права
затверджуються Міністром юстиції України або заступником Міністра,
якого визначає Міністр юстиції України.
 
   13. Активи Центру становлять:
   - асигнування з Державного бюджету України;
   - кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
   - кошти та майно, що надходять як компенсація вартості
отриманих державних послуг;
   - кошти та майно, які надходять в рамках технічної допомоги;
   - пасивні доходи.
 
   14. Витрати, що безпосередньо не пов'язані з виконанням плану
роботи Центру, покладаються на замовника.
 
   15. Центр веде бухгалтерський облік та статистичну звітність
у порядку, визначеному законодавством.
 
   16. Реорганізація  чи  ліквідація  Центру здійснюється в
порядку, визначеному чинним законодавством.
 
   17. Центр є юридичною особою, яка має самостійний баланс,
відокремлене  майно, рахунки в установах банків, печатки із
зображенням Державного Герба України та свого найменування.
 
 Директор Департаменту
 міжнародного права                  О.В.Зеркаль
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка