Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типових статутів підприємств, установ, організацій, підпорядкованих Комітету, та приведення їх статутів у відповідність із Типовими статутами

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2003 N 314
 
 
        Про затвердження Типових статутів
        підприємств, установ, організацій,
       підпорядкованих Комітету, та приведення
          їх статутів у відповідність
           із Типовими статутами
 
 
    З метою приведення у відповідність із вимогами  Указу
Президента України від 27.08.2003 N 920 ( 920/2003 ) "Про
Положення про Державний комітет телебачення і  радіомовлення
України" статутів державних підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Типовий  статут  державного  підприємства,
підпорядкованого Державному комітету телебачення і радіомовлення
України  (додаток  N  1),  та  Типовий  статут  державної
телерадіоорганізації (додаток N 2).
 
   2. Адміністративно-господарському департаменту (Шапкін С.Б.)
довести  наказ  до  відома  керівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих Комітету.
 
   3. Управлінню      інформаційних       технологій
адміністративно-господарського   департаменту  (Козоріз  Д.Б.)
протягом одного дня з моменту підписання наказу забезпечити його
розміщення разом з додатками на web-сайті Комітету.
 
   4. Підприємствам, установам, організаціям, що належать до
сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, привести власні статути у відповідність із Типовими
статутами, розміщеними на web-сайті Комітету, та подати їх до
18 грудня 2003 року на затвердження Голові Комітету.
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови Комітету                А.Мураховський
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   телебачення і радіомовлення
                   України
                   16.12.2003 N 314
 
 
             ТИПОВИЙ СТАТУТ
      державного підприємства, підпорядкованого
         Державному комітету телебачення
           і радіомовлення України
 
      м. ____________          200_ р.
 
 
   Підприємство _______________________________________________,
 
   надалі - Підприємство, засноване на державній власності і
підпорядковане Державному комітету телебачення і радіомовлення
України, надалі - Орган управління майном.
 
           СТАТТЯ 1. Найменування
         та місцезнаходження Підприємства
 
 1.1. Найменування Підприємства
 _________________________________________________________________
               (повне)
 _________________________________________________________________
              (скорочене)
 
 1.2. Місцезнаходження Підприємства ______________________________
 _________________________________________________________________
 
        СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності
 
 2.1. Підприємство створене з метою:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
       СТАТТЯ 3. Юридичний статус Підприємства
 
   3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки
юридичної особи Підприємство набуває з дня  його  державної
реєстрації.
 
   3.2. Підприємство  здійснює свою діяльність на основі і
відповідно до законодавства України та цього Статуту,  який
затверджується Органом управління майном за участю трудового
колективу.
 
   3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах
та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це
не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним
актам України.
   Створення будь-яких  спільних  підприємств  за  участю
Підприємства здійснюється Фондом державного майна України за
згодою Органу управління майном.
 
   3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий,
валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням. Підприємство може мати  товарний  знак,  який
реєструється відповідно до законодавства.
 
   3.5. Підприємство  несе  відповідальність  за  своїми
зобов'язаннями  в  межах  належного  йому  майна  згідно  з
законодавством.
   Підприємство не несе відповідальності  за  зобов'язаннями
держаи та Органу управління майном.
 
   3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові
та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.
 
          СТАТТЯ 4. Майно Підприємства
 
   4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності,  вартість  яких  відображається  у
самостійному балансі Підприємства.
 
   4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється
за ним на праві повного господарського відання.
   Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
законодавству та цьому Статуту.
 
   4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
   - майно, передане йому органами державного управління;
   - доходи, одержані від реалізації продукції, а також
від інших видів фінансово-господарської діяльності;
   - доходи від цінних паперів;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - безоплатні  або  благодійні  внески,  пожертвування
організацій, підприємств і громадян;
   - придбання майна іншого підприємства, організації;
   - інше  майно,  набуте  на  підставах,  не  заборонених
законодавством.
 
   4.4. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю
і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з
Органом управління майном у порядку, встановленому законодавством.
Одержані в результаті  відчуження  зазначеного  майна  кошти
спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є державною
власністю.
 
   4.5. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до
законодавства (крім цілісних майнових комплексів, його структурних
підрозділів, філіалів, цехів,  а  також  нежилих  приміщень)
підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам
устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні
цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу.
 
   4.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і
іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та
законодавства.
 
   4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами  і  державними
органами,  відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або
арбітражного суду.
 
      СТАТТЯ 5. Права та обов'язки Підприємства
 
   5.1. Права Підприємства
   5.1.1. Підприємство  самостійно  планує  свою діяльність,
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно
до  галузевих  науково-технічних  прогнозів  та  пріоритетів,
кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної
ситуації.
   5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки
від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов
економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством
України, - за фіксованими державними цінами.
   5.1.3. Підприємство має право на випуск цінних паперів та
реалізацію їх юридичним особам і громадянам України та інших
держав відповідно до законодавства.
   Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб
України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати
цінні папери відповідно до законодавства України.
   5.1.4. Підприємство   вправі   створювати   філіали,
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом
відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення
про них.
 
   5.2. Обов'язки Підприємства
   5.2.1. При визначенні стратегії господарської  діяльності
Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні
замовлення та інші договірні зобов'язання.
   Доведені у  встановленому  порядку  державні контракти і
державні замовлення є обов'язковими до виконання.
   5.2.2. Підприємство:
   забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань
згідно з чинним законодавством;
   здійснює будівництво, реконструкцію, а також  капітальний
ремонт  основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
   здійснює оперативну діяльність щодо матеріально-технічного
забезпечення виробництва;
   придбаває необхідні матеріальні  ресурси  у  підприємств,
організацій та установ незалежно від форм власності, а також у
фізичних осіб;
   відповідно до державного контракту та державного замовлення,
укладених договорів забезпечує виробництво та поставку продукції і
товарів;
   створює належні  умови  для  високопродуктивної  праці,
забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
   вживає заходів  щодо вдосконалення організації заробітної
плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках
роботи  Підприємства,  забезпечує  економне  і  раціональне
використання  фонду  споживання  і  своєчасні  розрахунки  з
працівниками Підприємства;
   виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена  відповідно  до
законодавства.
 
   5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік
та веде статистичну звітність згідно з законодавством.
   Керівник Підприємства  та  головний  бухгалтер  несуть
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірність обліку та статистичної звітності.
 
        СТАТТЯ 6. Управління Підприємством
        і самоврядування трудового колективу
 
   6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.
 
   6.2. Наймання керівника здійснюється  Органом  управління
майном шляхом укладення з ним контракту. Підприємство самостійно
визначає структуру управління і встановлює штати.
 
   6.3. Керівник призначає на посаду та звільняє з посади
заступників керівника і головного бухгалтера за погодженням з
Головою Органу управління майном.
 
   6.4. Керівник  Підприємства  самостійно  вирішує  питання
діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені статутом до
компетенції Органу управління майном та інших органів управління
даного Підприємства.
   Керівник Підприємства:
   - несе  повну  відповідальність  за  стан та діяльність
Підприємства;
   - діє без довіреності від імені Підприємства, представляє
його в усіх установах та організаціях;
   - розпоряджається  коштами  та  майном  відповідно  до
законодавства;
   - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахунковий та інші рахунки;
   - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів.
   Орган управління майном не має права втручатися в оперативну
і господарську діяльність Підприємства.
 
   6.5. Керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління
і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, відділень,
дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а
також  старші  майстри і майстри призначаються на посаду і
звільняються з посади керівником Підприємства.
 
   6.6. Повноваження трудового колективу державного Підприємства
реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні
органи. Для представництва інтересів трудового колективу  на
загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати
органи колективного самоврядування, до складу яких не  може
обиратися керівник Підприємства.
   Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3
роки не менш як 2/3 голосів. Члени виборного органу не можуть
звільнятися з посади або переводитися на інші посади з ініціативи
адміністрації Підприємства без згоди відповідного виборного органу
цього колективу. Трудовий колектив приймає рішення про оренду
Підприємства, створення на своїй основі органу для переходу на
оренду і викупу Підприємства.
 
   6.7. Рішення соціально-економічних питань, що  стосуються
діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами
управління за участю трудового колективу та уповноважених ним
органів і відображаються у колективному договорі. Колективним
договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та
трудові  відносини  трудового  колективу  з  адміністрацією
Підприємства.
 
   6.8. Право укладення колективного договору від імені власника
надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу
- уповноваженому ним органу.
 
        СТАТТЯ 7. Господарська та соціальна
           діяльність Підприємства
 
   7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
 
   7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату праці, оплати відсотків по кредитах  банків,  внеску
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у
повному його розпорядженні.
 
   7.3. Підприємство  утворює цільові фонди, призначені для
покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:
   - Фонд розвитку виробництва;
   - Фонд споживання;
   - інші фонди.
   7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за  рахунок
відрахувань від чистого прибутку. Кошти Фонду використовуються для
розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат
Фонду визначаються кошторисом.
   7.3.2. Фонд споживання створюється за рахунок відрахувань від
чистого прибутку. Джерелом коштів на оплату праці працівників
Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його
господарської діяльності.
   Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці,
встановлює  працівникам  конкретні  розміри  тарифних ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок
і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
   Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого  законодавством  України  мінімального  розміру
заробітної плати.
   Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника
Підприємства:
 _________________________________________________________________
  (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди, частина
          чистого прибутку та інші)
 
   7.3.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі
______ відсотків Фонду споживання і призначається для покриття
витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків та позапланових
втрат.
 
   7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші
надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити.
 
   7.5. Відносини  Підприємства  з  іншими  підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
 
   7.6. Підприємство  здійснює зовнішньоекономічну діяльність
згідно з законодавством України.
 
   7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,  життя  та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються
трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не
передбачене законодавством.
 
   7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється
згідно з законодавством України.
 
    СТАТТЯ 8. Ліквідація і реорганізація Підприємства
 
   8.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням
Органу управління майном та за участю трудового колективу або
арбітражного суду згідно з чинним законодавством.
 
   8.2. Ліквідація  Підприємства  здійснюється  ліквідаційною
комісією, яка утворюється Органом управління майном. До складу
ліквідаційної комісії входять представники Органу  управління
майном. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для
заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
   В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться
згідно з Законом України "Про банкрутство".
 
   8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять  повноваження  щодо  управління  Підприємством.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і
подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.
   Кредитори та інші юридичні  особи,  які  перебувають  у
договірних  відносинах  з  Підприємством,  яке  ліквідується,
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
 
   8.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам,
які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   телебачення і радіомовлення
                   України
                   16.12.2003 N 314
 
 
             ТИПОВИЙ СТАТУТ
         державної телерадіоорганізації
 
         м. ____________     200_ р
 
 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1. ___________________________________________________________,
 
надалі - Телерадіоорганізація, створена на базі
__________________________________________________________________
 
відповідно  до  Указу Президента України від 03.01.95 N 12 "Про
вдосконалення  системи  управління  державним  телебаченням і
радіомовленням України", наказу Держтелерадіо України від 24.02.95
N 1 , Указу Президента України від 27.08.2003 N 920 "Про Положення
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
 
   1.2. Телерадіоорганізація є юридичною особою, яка заснована
на державній власності та підпорядкована Державному комітету
телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо), що
здійснює  управління  державним телебаченням і радіомовленням
України, забезпечує реалізацію інформаційної політики держави,
визначеної Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України.
 
   1.3. Телерадіоорганізація у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України і законами України, указами і розпорядженнями
Президента  України,  постановами  Верховної  Ради  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
і розпорядженнями Держкомтелерадіо України та цим Статутом.
   Телерадіоорганізація у  межах своєї компетенції організує
виконання законодавчих актів та рішень Уряду України і здійснює
контроль за їх виконанням.
 
   1.4. Телерадіоорганізація  є  бюджетною  установою,  яка
відповідно до цього Статуту веде інформаційну, творчо-виробничу і
фінансово-господарську  діяльність,  має  переважне  право на
використання  державної  теле-  і  радіомереж  на  території
_____________________________ відповідно до Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" і не ставить за мету одержання
прибутку.
 
   1.5. Телерадіоорганізація фінансується за рахунок державного
бюджету і додаткових  асигнувань,  що  виділяються  цільовим
призначенням Держкомтелерадіо, а також коштів або майна, які
надходять безоплатно або у вигляді безповоротної  фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів; коштів
або майна, які надходять як компенсація вартості отриманих платних
послуг, а також інших надходжень, що не заборонені законодавством
України.
 
   1.6. Телерадіоорганізація має самостійний баланс, поточні та
інші рахунки в установах банків, а також печатку зі своїм
найменуванням та зображенням малого Герба України, фірмовий знак,
штампи, бланки та інші реквізити.
 
 1.7. Найменування Телерадіоорганізації:
 повна назва:
 українською мовою: ______________________________________________
 
 англійською мовою: ______________________________________________
 
 скорочена назва:
 українською мовою: ______________________________________________
 
 англійською мовою: ______________________________________________
 
 1.8. Місцезнаходження Телерадіоорганізації:
 _________________________________________________________________
 
         2. ЗАВДАННЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   Основними завданнями Телерадіоорганізації є:
   а) забезпечення  глибокого  і  всебічного  висвітлення
громадсько-політичного,  економічного  та  культурного  життя
_______________________, держави;
   б) оперативне    інформування    про    події   в
________________________, в Україні та за її межами;
   в) розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень
органів державної влади;
   г) популяризація  кращих  творів вітчизняної та світової
літератури і мистецтва;
   ґ) ретрансляція  загальнодержавних  програм телебачення і
радіомовлення;
   д) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних,
культурно-освітніх, медико-гігієнічних,  художніх,  навчальних,
розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та
юнацтва;
   е) сприяння зміцненню міжнародних зв'язків України, зростанню
її авторитету в світі.
 
    3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   Телерадіоорганізація відповідно до законодавства України на
підставі покладених на неї Держкомтелерадіо завдань:
   а) організовує теле- і радіомовлення, трансляції, зйомки і
записи  найважливіших  подій  у  _________________________,
літературних, драматичних,  музичних  та  інших  творів  для
використання у програмах телебачення і радіомовлення;
   б) забезпечує виконання замовлень Національної телекомпанії
України і Національної радіокомпанії України з підготовки окремих
програм  для  загальнонаціонального  мовлення  в  порядку,
встановленому Держкомтелерадіо;
   в) згідно  із  затвердженими  Держкомтелерадіо  обсягами
держзамовлення   і   відповідного  кошторису  витрат  на
телерадіомовлення здійснює на території ___________________ та
області трансляцію телерадіопрограм;
   г) забезпечує раціональне використання  основних  фондів,
матеріальних і фінансових ресурсів, вживає заходів щодо охорони
державного майна і відшкодування заподіяних збитків;
   ґ) узгоджує   з   Держкомтелерадіо   плани   розвитку
матеріально-технічної бази Телерадіоорганізації;
   д) забезпечує  дотримання  державних стандартів, здійснює
контроль за якістю трансляції загальнонаціональних і регіональних
програм телебачення і радіомовлення;
   е) бере участь та проводить теле- і радіофестивалі, конкурси;
   є) організовує первинний облік, подає у встановленому порядку
статистичну і бухгалтерську звітність;
   ж) створює безпечні умови праці;
   з)забезпечує підвищення    кваліфікації    працівників
Телерадіоорганізації;
   и) взаємодіє  з  іншими  підприємствами,  установами,
організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності на основі
договорів;
   і) здійснює видавничу та іншу діяльність, що відповідає її
основним меті і завданням тощо;
   ї) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного
та природного походження;
   й) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань
мобілізаційної підготовки та мобілізацію;
   к) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці.
 
         4. ПРАВА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   Телерадіоорганізація відповідно до своїх завдань і основних
напрямів діяльності має право:
   а) отримувати від державних органів, громадських організацій,
їх посадових осіб інформацію і допомогу, необхідну для підготовки
телерадіопрограм;
   б) направляти у відрядження працівників Телерадіоорганізації
для висвітлення важливих суспільно-політичних подій, інформування
населення _________________ та області;
   в) відповідно  до законодавства України видавати накази,
розпорядження, обов'язкові для виконання підрозділами, що входять
до структури Телерадіоорганізації;
   г) встановлювати  договірні  ціни  на  створену  нею
телерадіопродукцію для продажу (реалізації) організаціям, що не
входять до системи Держкомтелерадіо;
   ґ) виробляти і тиражувати програми на відео- і аудіокасетах;
   д) купувати фільми і програми для показу у своїх програмах;
   е) продавати право на показ телефільмів і програм власного
виробництва;
   є) надавати технічні та консультативні послуги стороннім
організаціям або фізичним особам;
   ж) бути засновником засобів масової інформації;
   з) укладати угоди на придбання обладнання і матеріалів для
створення теле- і радіопрограм, телерадіопродукції, на послуги
іноземних телерадіокомпаній за рахунок продажу (обміну) виробленої
телерадіопродукції;
   и) визначати структуру,  штати,  чисельність  працівників
Телерадіоорганізації, встановлювати надбавки, премії, інші виплати
стимулюючого характеру працівникам Телерадіоорганізації;
   і) здійснювати  прийом  і  звільнення  працівників;
   ї) затверджувати за згодою Держкомтелерадіо норми витрат
коштів на прийом іноземних делегацій;
   й) проводити експортно-імпортні операції по всій номенклатурі
власної  продукції  і послуг, здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність у порядку, встановленому законодавством;
   к) відповідно до законодавства надавати в оренду майно, інші
матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з
балансу.
 
        5. УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЄЮ
 
   5.1. Управління Телерадіоорганізацією здійснює генеральний
директор. Генеральний директор призначається  на  посаду  та
звільняється з посади Головою Держкомтелерадіо за контрактом.
 
   5.2. Генеральний директор призначає на посаду та звільняє з
посади заступників генерального директора та головного бухгалтера
за погодженням із Головою Держкомтелерадіо.
 
   5.3. Генеральний  директор  Телерадіоорганізації:
   - несе відповідальність за діяльність Телерадіоорганізації;
   - діє  без  довіреності  від імені Телерадіоорганізації,
представляє її інтереси в усіх організаціях та установах;
   - розпоряджається  майном та коштами Телерадіоорганізації
відповідно до законодавства;
   - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків поточний та інші рахунки;
   - несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів;
   - затверджує  штатний  розпис, визначає посадові оклади,
тарифні ставки, форми і систему  оплати  праці  працівників
Телерадіоорганізації та інших осіб, які залучаються до роботи в
Телерадіоорганізації за погодженням з органом управління. Визначає
режим роботи та відпочинку працівників згідно із законодавством;
   - здійснює   прийом   та   звільнення   працівників
Телерадіоорганізації;
   - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   5.4. Генеральний директор видає відповідно до законодавства
України  накази, інструкції і розпорядження, обов'язкові для
виконання  всіма  структурними  підрозділами  і  працівниками
Телерадіоорганізації, та контролює їх виконання.
 
   5.5. У Телерадіоорганізації створюється Програмна рада у
складі генерального директора,  його  заступників,  провідних
спеціалістів.  Раду  очолює генеральний директор. Члени Ради
призначаються генеральним директором Телерадіоорганізації.
   Програмна рада є дорадчим органом, який розглядає найбільш
актуальні  питання  діяльності  Телерадіоорганізації.  Рішення
Програмної ради втілюються в життя наказами генерального директора
Телерадіоорганізації.
 
      6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   6.1. Працівники Телерадіоорганізації, які беруть участь у її
діяльності на підставі трудового договору (контракту), становлять
трудовий колектив Телерадіоорганізації.
 
   6.2. Повноваження трудового колективу:
   - розглядає і схвалює проект колективного договору;
   - заслуховує інформацію про виконання Сторонами колективного
договору;
   - бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку
Телерадіоорганізації.
 
   6.3. Трудовий колектив Телерадіоорганізації реалізує свої
повноваження у формі рішень загальних зборів.
   Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж
один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю
присутніх шляхом відкритого голосування.
 
       7. МАЙНО І ФОНДИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   7.1. Майно,    яким   володіє   та   користується
Телерадіоорганізація, є  державною  власністю,  перебуває  на
зведеному балансі Держкомтелерадіо і відповідно до Закону України
"Про  власність"  передано  Телерадіоорганізації  на  праві
оперативного управління.
 
   7.2. Майно  Телерадіоорганізації  складається  з основних
фондів, обігових коштів, а також фінансових та інших цінностей,
відображених у бухгалтерському балансі.
 
   7.3. Майно Телерадіоорганізації формується за рахунок:
   - коштів державного бюджету за загальним і  спеціальним
фондами. Джерелами формування спеціального фонду є надходження від
надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої
діяльності, пов'язаної з основною діяльністю, доходи від якої
спрямовані на здійснення видатків,  передбачених  в  єдиному
кошторисі, а також кошти, що надходять від органів місцевої влади,
державних та недержавних підприємств і організацій,  окремих
громадян  на договірній основі, та інші надходження, що не
суперечать законодавству України;
   - кредитів банків;
   - майна, переданого державою, в особі відповідного органу
управління.
 
   7.4. Телерадіоорганізація фінансується за рахунок асигнувань
Державного бюджету України за загальним і спеціальним фондами.
 
   7.5. Доходи Телерадіоорганізації зараховуються до  складу
кошторису (на спеціальний рахунок) і використовуються виключно на
фінансування видатків цього кошторису. У разі, коли за наслідками
звітного  (податкового)  року  доходи кошторису на утримання
Телерадіоорганізації перевищують  суму  визначених  кошторисом
витрат, сума перевищення враховується в кошторисі наступного року.
 
   7.6. Відчуження майна, що є державною власністю та закріплене
за Телерадіоорганізацією, здійснюється у порядку, встановленому
законодавством.
 
      8. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   8.1. Телерадіоорганізація веде бухгалтерський, оперативний і
статистичний облік у порядку, встановленому законодавством, подає
звітність органам державної влади та Держкомтелерадіо з усіх видів
виробничої діяльності і забезпечує достовірність поданих звітів і
балансів.
 
   8.2. Ревізія   і   перевірка   фінансової  діяльності
Телерадіоорганізації  проводиться  відповідними  підрозділами
Держкомтелерадіо та іншими уповноваженими на це органами державної
влади.
 
     9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 
   9.1. Припинення діяльності Телерадіоорганізації відбувається
шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації і  здійснюється  відповідно  до
законодавства України на підставі наказу Голови Держкомтелерадіо
України.
 
   9.2. Реорганізація  Телерадіоорганізації  здійснюється  за
рішенням відповідного органу державної влади.
   У разі реорганізації Телерадіоорганізації  її  права  та
обов'язки переходять до правонаступників.
 
   9.3. Телерадіоорганізація  ліквідується:
   а) за рішенням відповідного органу державної влади;
   б) на підставі рішення суду або арбітражного суду.
 
   9.4. У разі ліквідації Телерадіоорганізації її активи повинні
бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду
або зараховані до доходу бюджету.
 
   9.5. Ліквідація Телерадіоорганізації проводиться призначеною
відповідним органом державної влади ліквідаційною комісією. З дня
призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління Телерадіоорганізацією.
 
   9.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду,
заподіяну нею Телерадіоорганізації та третім особам, відповідно до
законодавства.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка