Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Центральної
                   виборчої комісії
                   10.12.2003 N 68
                   ( va068359-03 ) 
                   та
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   19.12.2003 N 838
                   ( v0838290-03 )
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу
   серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів
      з питань виборів та референдумів в Україні
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Центральної виборчої комісії
       N 87 ( v0087359-05 ) від 24.05.2005 )
 
 
            1. Загальні засади
 
   1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів
та референдумів в Україні (далі - Конкурс) проводиться з метою
залучення творчої молоді вищих навчальних закладів України до
вивчення та аналізу важливих проблем теорії виборчого права,
законодавства про вибори і референдуми, практики його реалізації
громадянами України.
 
   1.2. Конкурс оголошує Центральна виборча комісія спільно з
Міністерством освіти і науки України.
 
   1.3. Завданнями Конкурсу є:
   - підвищення інтересу студентів і аспірантів вищих навчальних
закладів до вивчення та аналізу питань теорії виборчого права,
законодавства про вибори і референдуми, практики його реалізації
громадянами України;
   - стимулювання творчого  та  наукового  самовдосконалення
студентів і аспірантів вищих навчальних закладів.
 
   1.4. Конкурс проводиться двома турами:
   перший - з 20 грудня 2003 року до 15 березня 2004 року - у
вищих навчальних закладах;
   другий - з 20 березня до 1 червня 2004 року - в базовому
вищому навчальному закладі.
 
            2. Учасники Конкурсу
 
   2.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти
всіх форм навчання вищих навчальних закладів України III-IV рівнів
акредитації  незалежно  від  форм власності за спеціальністю
"Правознавство".
 
   2.2. На Конкурс подаються наукові  роботи  студентів  і
аспірантів, підготовлені за результатами самостійних досліджень з
питань виборчого права, законодавства про вибори і референдуми,
практики його реалізації громадянами України.
 
   2.3. Наукові роботи виконуються державною мовою.
 
           3. Керівництво Конкурсом
 
   3.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює його оргкомітет,
до складу якого входять представники Центральної виборчої комісії
та Міністерства освіти і науки України, відповідних навчальних
закладів, організацій.
 
   3.2. Організаційне і  науково-методичне  забезпечення  та
керівництво Конкурсом здійснює Науково-методичний центр вищої
освіти Міністерства освіти і науки України.
 
   3.3. Міністерство освіти і науки України визначає базовий
вищий навчальний заклад, в якому буде проводитися другий тур
Конкурсу.
 
   3.4. Для організації та проведення Конкурсу в базовому та
інших вищих навчальних закладах за наказом ректора відповідного
закладу створюється конкурсна комісія.
 
   3.5. До  складу  конкурсної  комісії  входять  провідні
науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального
закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ
тощо. Головою конкурсної комісії є ректор або проректор вищого
навчального закладу.
 
   3.6. Конкурсна комісія  на  своїх  засіданнях  розглядає
представлені роботи, а також, у разі потреби, залучає до їх
розгляду спеціалістів провідних  вищих  навчальних  закладів,
наукових установ, відповідних організацій.
 
   3.7. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу за
результатами узагальнення наукових робіт подає звіт про підсумки
проведення другого туру Конкурсу та кращі наукові роботи до
Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України, який забезпечує їх розгляд членами оргкомітету
Конкурсу, для підбиття його остаточних підсумків.
 
     4. Порядок подання та розгляду наукових робіт
 
   4.1. Протягом першого туру студенти та аспіранти, які виявили
бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на
розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому
вони навчаються.
 
   4.2. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не
більш як по 5 кращих наукових робіт студентів і аспірантів та
надсилає їх до 15 березня 2004 року до Науково-методичного центру
вищої освіти Міністерства освіти і науки України для участі у
другому турі Конкурсу.
 
   4.3. Наукові  роботи  переможців  першого туру Конкурсу,
надіслані до Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства
освіти і науки України, шифруються відповідним "девізом". До
кожної наукової роботи додаються:
   - анотація (додаток 1);
   - відомості про автора та наукового керівника, завірені
печаткою вищого навчального закладу (додаток 2).
   Прізвища, ініціали автора та наукового керівника,  назва
вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших
документах, які підтверджують науковий рівень  та  практичне
значення роботи, замінюються відповідними "девізами".
   На титульних сторінках наукових робіт переможців першого туру
Конкурсу зазначається відповідно: "студент" або "аспірант".
 
   4.4. В окремому запечатаному пакеті під тим самим "девізом"
подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника
роботи.
 
   4.5. На Конкурс подаються оригінали наукових робіт, оформлені
за такими вимогами: текст друкується шрифтом N 14, через півтора
інтервала до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної
роботи - не більш як 30 сторінок. Наукова робота обов'язково
повинна мати назву і план.
   До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її
результатів, копії наукових опублікованих статей автора.
   У разі якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього
Положення, Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства
освіти і науки України повертає її (обов'язково із зазначенням
причин) до вищого навчального закладу.
 
   4.6. Наукові роботи студентів і аспірантів базового вищого
навчального закладу обов'язково повинні мати зовнішні рецензії.
 
   4.7. Наукові роботи студентів і аспірантів вищих навчальних
закладів не надсилаються на рецензування до тих вищих навчальних
закладів, у яких навчаються їх автори (рецензія за формою згідно з
додатком 3).
 
   4.8. Науково-методичний  центр  вищої освіти Міністерства
освіти і науки України до 20 березня 2004 року передає зашифровані
наукові роботи студентів і аспірантів на рецензування конкурсній
комісії базового вищого навчального закладу, про що складається
протокол. До наукових робіт додаються лише анотації, зазначені в
пункті 4.3 цього Положення.
 
   4.9. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на
своїх засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів за
наявності не менш як 2/3 складу комісії приймає рішення щодо
визначення кращих наукових робіт окремо серед студентів і серед
аспірантів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії
голос її голови є вирішальним.
 
   4.10. На підсумковому засіданні конкурсної комісії базового
вищого  навчального  закладу  бере  участь   представник
Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і
науки України, на якому він передає комісії відомості про авторів
та  наукових керівників конкурсних робіт. Рішення конкурсної
комісії оформляється за формою згідно з додатком 4.
 
   4.11. Конкурсна комісія базового вищого навчального закладу
до 1 червня 2004 року надсилає до Науково-методичного центру вищої
освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки
проведення другого туру Конкурсу, до якого обов'язково додаються
такі документи:
   - склад  конкурсної  комісії базового вищого навчального
закладу, затверджений його ректором;
   - рішення конкурсної комісії;
   - протокол  підсумкового  засідання  конкурсної  комісії,
підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні;
   - узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань
(додаток 5);
   - роботи студентів та аспірантів, які визнані претендентами
на переможців Конкурсу.
   Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і
науки України передає зазначені документи оргкомітету Конкурсу.
 
   4.12. Оргкомітет  Конкурсу  в червні 2005 року підбиває
остаточні його підсумки та визначає переможців.
( Пункт 4.12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 87 ( v0087359-05 ) від 24.05.2005 )
 
   4.13. Наукові роботи, подані  на  Конкурс,  авторам  не
повергаються.
 
    5. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження
 
   5.1. Оргкомітет  Конкурсу  подає  для нагородження шість
студентських та шість аспірантських наукових робіт.
   За рішенням   оргкомітету   Конкурсу  його  переможці
нагороджуються  Дипломами  Конкурсу  I,  II,  III  ступенів,
заохочувальними дипломами та грошовими преміями:
   - для студентів у розмірі: перша премія - 600 гривень; друга
премія  -  500  гривень;  третя премія - 400 гривень; три
заохочувальні премії - по 200 гривень;
   - для аспірантів у розмірі: перша премія - 700 гривень; друга
премія - 600 гривень; третя премія  -  500  гривень;  три
заохочувальні премії - по 300 гривень.
 
   5.2.  Переможці  Конкурсу  нагороджуються на міжнародній
науково-практичній конференції "Вибори Президента України - 2004:
проблеми теорії і практики" за участю Міністерства освіти і науки
України, конкурсної комісії базового вищого навчального закладу.
( Пункт 5.2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії N 87
( v0087359-05 ) від 24.05.2005 )
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.Давидович
 
 Директор Науково-методичного центру
 вищої освіти Міністерства освіти
 і науки України                   К.Левківський
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про
                   Всеукраїнський конкурс на
                   кращу наукову роботу серед
                   студентів і аспірантів вищих
                   навчальних закладів з питань
                   виборів та референдумів
                   в Україні
 
 
               АНОТАЦІЯ
 
   В анотації наукової роботи під девізом "____" зазначаються:
   - актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана
методика дослідження;
   - загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг,
кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).
 
   У кінці  анотації подається набір ключових слів (сталих
термінологічних словосполучень), що вживаються в науковій роботі
та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів має
становити не менш як три, але не більш як десять. Ключові слова
подаються в називному відмінку, друкуються в рядок, через кому.
 
   Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний
зміст роботи.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про
                   Всеукраїнський конкурс
                   на кращу наукову роботу
                   серед студентів і аспірантів
                   вищих навчальних закладів з
                   питань виборів та
                   референдуми в Україні
 
 
              ВІДОМОСТІ
      про автора та наукового керівника конкурсної
            роботи під девізом
 
 
   АВТОР             НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
 
   1. Прізвище ________________ 1. Прізвище ___________________
 
   2. Ім'я ____________________ _______________________________
 
   3. По батькові _____________ 2. Ім'я _______________________
 
   4. Повна  назва   вищого 3. По батькові ________________
навчального  закладу,  в якому _______________________________
навчається автор ________________
 
   5. Факультет _______________ 4. Місце роботи, тел.__________
 
   6. Курс (рік навчання) _____ _______________________________
 
   7. Результати     роботи 5. Посада _____________________
опубліковано ____________________ _______________________________
      (рік, місце, назва
_________________________________ _______________________________
         видання)
 
   8. Результати     роботи 6. Науковий ступінь __________
впроваджено _____________________ ______________________________
      (рік, місце, форма
_________________________________ ______________________________
   впровадження)
 
   9. Домашня адреса, тел._____ 7. Вчене звання _____________
_________________________________ _____________________________
 
________________________________  8. Домашня адреса, тел.______
 
 Науковий керівник _______________________________
               (підпис)
 
 Автор роботи ____________________________________
               (підпис)
 
 Рішенням конкурсної комісії _____________________________________
               (назва вищого навчального закладу)
 
 студент/ка (аспірант/ка) ________________________________________
                 (прізвище, ініціали)
 
   рекомендується для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу
наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних
закладів з питань виборів та референдумів в Україні.
 
 Голова конкурсної комісії
 вищого навчального закладу _________ ____________________________
              (підпис) (посада, прізвище, ініціали)
 
             М.П.
 "___" _________ 200_ р.
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про
                   Всеукраїнський конкурс на
                   кращу наукову роботу серед
                   студентів і аспірантів вищих
                   навчальних закладів з питань
                   виборів та референдумів
                   в Україні
 
 
               РЕЦЕНЗІЯ
   на наукову роботу під девізом "__________________",
   представлену на Всеукраїнський конкурс на кращу  наукову
роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з
питань виборів та референдумів в Україні.
 
   Актуальність проблеми _______________________________________
 
   Наукова література та інші джерела інформації _______________
 
   Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу
роботи, методи дослідження _______________________________________
 
   Основні наукові результати __________________________________
                     (теоретичні)
__________________________________________________________________
            (експериментальні)
   Значення роботи _____________________________________________
                (теоретичні)
__________________________________________________________________
     (можливість практичного впровадження результатів
__________________________________________________________________
            роботи в практику)
 
   Ступінь самостійності виконання роботи ______________________
 
   Якість оформлення ___________________________________________
 
   Висновок ____________________________________________________
         (не рекомендується або рекомендується для
__________________________________________________________________
   нагородження Дипломом (I, II, III ступенів, заохочувальним)
__________________________________________________________________
              (конкретно)
 
   Рецензент ___________________________________________________
               (підпис)
__________________________________________________________________
   (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)
 
   Висновки конкурсної комісії: ________________________________
__________________________________________________________________
    (про представлення або не представлення роботи для
__________________________________________________________________
  нагородження Дипломом (I, II, III ступенів, заохочувальним)
 
   Голова конкурсної комісії ___________________________________
                    (підпис)
__________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
 
   Секретар конкурсної комісії _________________________________
                    (підпис)
__________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
 
 "____" 200_ р.
 
 
                    Додаток 4
             до Положення про Всеукраїнський конкурс
             на кращу наукову роботу серед студентів
             і аспірантів вищих навчальних закладів
            з питань виборів та референдумів в Україні
 
               РІШЕННЯ
     конкурсної комісії базового вищого навчального
    закладу Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову
    роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних
    закладів з питань виборів та референдумів в Україні
         від "__"____________200__ року
 
   Конкурсна комісія розглянула _______________ студентських та
                   (кількість)
_______________  аспірантських  наукових робіт, що надіслали
 (кількість)
з ________________ вищих навчальних закладів.
  (кількість)
 
   На підставі аналізу конкурсних робіт  конкурсна  комісія
вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та пропонує
нагородити:
 
            Дипломом I ступеня
------------------------------------------------------------------
 Прізвище, ім'я та  | Тема роботи, девіз, |  Назва вищого
  по батькові    | прізвище та ініціали | навчального закладу
студента (аспіранта) | наукового керівника |
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
 
            Дипломом II ступеня
------------------------------------------------------------------
 Прізвище, ім'я та  | Тема роботи, девіз, |  Назва вищого
  по батькові    | прізвище та ініціали | навчального закладу
студента (аспіранта) | наукового керівника |
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
 
            Дипломом III ступеня
------------------------------------------------------------------
 Прізвище, ім'я та  | Тема роботи, девіз, |  Назва вищого
  по батькові    | прізвище та ініціали | навчального закладу
студента (аспіранта) | наукового керівника |
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
 
           Заохочувальним дипломом
------------------------------------------------------------------
 Прізвище, ім'я та  | Тема роботи, девіз, |  Назва вищого
  по батькові    | прізвище та ініціали | навчального закладу
студента (аспіранта) | наукового керівника |
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
----------------------+----------------------+--------------------
------------------------------------------------------------------
 
Голова конкурсної комісії __________ ____________________________
              (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
Члени конкурсної комісії: __________________________ _____________
               (прізвище, ініціали)    (підпис)
 
             __________________________ _____________
               (прізвище, ініціали)    (підпис)
 
 
                    Додаток 5
             до Положення про Всеукраїнський конкурс
             на кращу наукову роботу серед студентів
             і аспірантів вищих навчальних закладів
            з питань виборів та референдумів в Україні
 
         Перелік питань щодо узагальнення
    підсумків Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову
    роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних
    закладів з питань виборів та референдумів в Україні
 
 
   1. Кількість студентських та аспірантських наукових робіт, що
надійшли на розгляд конкурсної комісії, в тому числі від базового
вищого навчального закладу.
 
   2. Кількість вищих навчальних закладів, які взяли участь у
конкурсі.
 
   3. Кількість членів конкурсної комісії.
 
   4. Кількість рецензентів, які залучаються до  роботи  в
конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук,
доцентів, професорів.
 
   5. Перелік вищих навчальних закладів і установ, у яких
рецензувалися студентські та аспірантські наукові роботи.
 
   6. Перелік вищих навчальних закладів і установ, у яких
рецензувалися наукові роботи студентів та аспірантів базового
вищого навчального закладу.
 
   7. Аналіз  тематики  наукових робіт, щодо визначення їх
актуальності.
 
   8. Характерні недоліки оформлення та змісту наукових робіт.
 
   9. Пропозиції щодо практичного застосування окремих наукових
робіт.
 
Голова конкурсної комісії  __________ ___________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
Секретар конкурсної комісії __________ ___________________________
               (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
"____"_______________ 200 __ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка