Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін до форми податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 469 від 08.10.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 жовтня 1998 р.
 vd981008 vn469            за N 691/3131
 
 
   Про затвердження змін до форми податкової накладної та
   змін і доповнень до порядків заповнення податкової
   накладної, книги обліку придбання та книги обліку
         продажу товарів (робіт, послуг)
 
 
   Відповідно до Закону України  "Про  податок  на  додану
вартість" ( 168/97-ВР ), Указу Президента України від 7 серпня
1998 року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" та керуючись
статтею  8 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до форми податкової накладної, затвердженої
наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня
1997 року N 165 ( z0233-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 23 червня 1997 року за N 233/2037, виклавши її в
новій редакції (додається).
   2. Затвердити зміни та доповнення до Порядку заповнення
податкової накладної, Порядку ведення книги обліку придбання
товарів (робіт, послуг) та Порядку ведення книги обліку продажу
товарів (робіт, послуг), затверджених наказом Державної податкової
адміністрації  України  від  30 травня 1997 року N 165 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 червня 1997 року
за N 233/2037 (додаються).
   3. Начальнику  Головного  управління  непрямих  податків
Богдану А.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
   4. Начальнику  управління  справами  Коваленку  В.В.  у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим органам усіх
рівнів.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
 
                          Затверджено
                         Наказ ДПА України
                         08.10.98 N 469
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 жовтня 1998 р.
                   за N 691/3131
 
            Зміни та доповнення
      до Порядку заповнення податкової накладної
 
   1. Пункти 2 - 5 викласти в такій редакції:
   "2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як
платник  податку  в  податковому  органі  і  якій присвоєно
індивідуальний податковий номер платника податку  на  додану
вартість.
   Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та  проводять  розрахунки  з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для
цього платник податку повинен кожній філії та  структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації  як  платника  податку  на  додану  вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.
   Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова
накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету.
   3. Порядковий  номер  податкової  накладної  відповідає
порядковому номеру книги обліку продажу товарів (робіт, послуг).
   При складанні податкової накладної філією чи структурним
підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної
встановлюється з урахуванням присвоєного коду (номера, шифру) і
визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику номера
податкової накладної проставляється порядковий  номер,  а  в
знаменнику - код (номер, шифр).
   4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у
податковій  накладній  повинна  відповідати  сумі  податкових
зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) продавця у книзі
обліку продажу товарів (робіт, послуг).
   5. Податкова накладна вважається недійсною  у  разі  її
заповнення іншою особою, ніж вказаною у пункті 2 даного Порядку,
або в разі порушення особою, яка вказана в пункті 2 цього Порядку,
вимог  зазначеного  Порядку  чи її невідповідності фактичним
податковим зобов'язанням, заявленим продавцем.
   Якщо особа,  яка  зобов'язана зареєструватися як платник
податку, не здійснила такої  реєстрації  протягом  термінів,
визначених законодавством, здійснює оподатковувані операції з
продажу товарів (робіт, послуг) з нарахуванням податку на додану
вартість і видачею податкової накладної без внесення суми податку
до бюджету, то така податкова накладна вважається фіктивною. За
видачу фіктивної накладної орган державної податкової служби
застосовує до такої особи штраф у розмірі  подвійної  суми
отриманого  податку  на додану вартість, але не менше 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
   2. У пункті 6:
   слова "в трьох примірниках (оригінал і дві копії)" замінити
словами "у двох примірниках (оригінал і копія)";
   після слів "(далі в тексті - Закон)" додати слова "та статті
10 Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857/98 "Про
деякі зміни в оподаткуванні".
   3. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:
   "6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю товарів
(робіт, послуг) на його вимогу.
   Зазначений документ  зберігається  покупцем  разом  із
розрахунковими, платіжними документами з придбання товарів (робіт,
послуг) у порядку і протягом терміну, визначеного для зберігання
облікових  податкових  документів  та  зобов'язань із сплати
податків".
   4. Пункт 6.3 вилучити.
   У зв'язку з цим пункт 6.4 вважати пунктом 6.3.
   5. У пункті 6.3 слово "Друга" вилучити.
   6. Пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "У разі порушення продавцем порядку виписування податкової
накладної на вимогу покупця покупець має право звернутися до кінця
поточного податкового періоду з відповідною заявою до податкового
органу за своїм місцезнаходженням. До заяви додаються копії
товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують
придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є
підставою для включення до податкового кредиту суми податку на
додану вартість, сплачену у зв'язку з придбанням товарів (робіт,
послуг)".
   7. У пункті 8 слово "трьох" замінити словом "двох".
   8. У пункті 8.1 слова "і першій копії" вилучити.
   9. У пункті 12.7 слова "пункт 6.2.5" замінити словами "пункти
6.2.5 - 6.2.8".
   10. У другому реченні пункту 15 слова "у трьох примірниках, з
яких оригінал і перша копія видаються покупцю товарів (робіт,
послуг), а друга копія залишається у продавця (робіт, послуг)"
замінити словами "у двох примірниках, з яких оригінал видається
покупцю товарів (робіт, послуг), а копія залишається у продавця
товарів (робіт, послуг)".
   11. Пункт 17 вилучити.
   12. Після пункту 15 додати нові пункти 16 та 17 такого
змісту:
   "16. У разі передачі товарів у межах договорів комісії
(консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, схову
(відповідального зберігання), інших цивільно-правових договорів,
які не передбачають передачі права власності на такі товари іншій
особі й уповноважують таку особу (далі - комісіонер) здійснювати
продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі -
комітент), податкова накладна в момент передачі таких товарів не
складається. Дата виписки податкової накладної  у  комітента
визначається виходячи з дати перерахування коштів на користь
комітента або надання останньому інших видів компенсації вартості
зазначених товарів. Комісіонер при продажу товарів, одержаних на
умовах комісії та інших умов, зазначених вище, виписує податкову
накладну в міру продажу таких товарів у загальному порядку.
   Це правило  не  поширюється  на  операції  з  вивезення
(пересилання) товарів за межі митної території України або з
увезення (пересилання) товарів на митну територію України в межах
зазначених договорів.
   17. У разі здійснення продажу товарів (робіт,  послуг),
поставка  яких  має безперервний або ритмічний характер при
постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена
податкова  накладна  виходячи  із  визначеної  у  договорі
періодичності оплати поставленої продукції (1 раз на п'ять днів;
1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і
не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової
накладної обов'язково  додається  реєстр  товаротранспортних
накладних чи інших відповідних супроводжувальних  документів,
згідно з якими здійснено поставку товарів (робіт, послуг)".
   13. У зв'язку зі змінами нумерації пункт 16 (старий номер)
вважати відповідно пунктом 18 (новий номер). Текст цього пункту
викласти в такій редакції:
   "18. Усі  складені  примірники  податкової  накладної
підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати
продаж товарів (робіт, послуг), та скріплюються печаткою такого
платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується
покупцем товарів (робіт, послуг) і не скріплюється його печаткою".
   14. Після пункту 18 додати новий пункт 19 такого змісту:
   "19. Накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу
товарів (робіт, послуг) не перевищує двадцяти гривень, у разі
продажу  транспортних  квитків  та при виписуванні готельних
рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового
кредиту  є  товарний чек, інший розрахунковий або платіжний
документ".
   У зв'язку з цим пункти 18 - 29 (старі номери) вважати
відповідно пунктами 20 - 31 (нові номери).
   15. В останньому реченні пункту 20 та в пункті 22 слова "у
трьох" замінити на слова "у двох".
   16. Пункт 23 викласти в такій редакції:
   "23. Оригінал розрахунку  коригування  надається  покупцю
товарів (робіт, послуг). Копія залишається у продавця".
   17. Пункт 27 викласти в такій редакції:
   "27. Розрахунок коригування складається виключно продавцем -
особою, яка є  платником  податку,  філією  чи  структурним
підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної
(відповідно до пункту 2 цього Порядку), а також особою, яка веде
облік  результатів  під час виконання договорів про спільну
діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до
бюджету, із обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни
податкових зобов'язань та одночасним відображенням у книзі обліку
продажу з від'ємним чи позитивним значенням".
 
 --------------------------------
 |Оригінал  (видається|    |         Затверджено
 |покупцю)       |    |        Наказ ДПА України
 |---------------------+--------|        30.05.97 N 165
 |Копія (залишається у|    |        (у редакції наказу
 |продавця)      |    |        ДПА України
 --------------------------------        08.10.98 N 469)
 (Непотрібне виділити поміткою "Х")
 
            Податкова накладна
 
Дата виписки податкової накладної ___________   Порядковий номер ___________________________
 
               Продавець                  Покупець
Особа (платник  ---------------------------   Особа (платник  ---------------------------
податку)-продавець---------------------------   податку)-покупець---------------------------
          (назва; прізвище, ім'я,             (назва; прізвище, ім'я,
          по батькові - для фізичної            по батькові - для фізичної
          особи)                      особи)
 
     -------------------------            -------------------------
     -------------------------            -------------------------
 (індивідуальний податковий номер продавця)   (індивідуальний податковий номер покупця)
 
Місцезнаходження продавця _________________    Місцезнаходження покупця _______________________
 
Номер телефону ____________________________    Номер телефону _________________________________
 
Номер свідоцтва про      -------------    Номер свідоцтва про     -------------------
реєстрацію платника податку  |      |    реєстрацію платника податку |         |
на додану вартість (продавця) -------------    на додану вартість (покупця) -------------------
 
Умова продажу ____________________________________________________________________________________
                 (форма цивільно-правового договору)
Форма проведених
розрахунків ______________________________________________________________________________________
         (бартер, готівка, оплата з розрахункового рахунку, чек тощо)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Роз-|Дата відван-|Номенклатура поставки  |Оди- |Кіль- |Ціна  |Обсяги продажу (база оподатку-|Загальна|
|діл |таження   |товарів (робіт, послуг) |ниця |кість |продажу|вання) без урахування ПДВ, що |сума  |
|  |(виконання, |продавця        |вимі- |(об'єм,|одиниці|підлягають оподаткуванню за  |коштів, |
|  |надання   |            |ру  |обсяг) |продук-|ставками           |що   |
|  |(оплати*)  |            |товару|    |ції без|------------------------------|підлягає|
|  |товарів   |            |   |    |ураху- | 20% |  0%  | 0% |звіль- |оплаті |
|  |(робіт,   |            |   |    |вання |   |(реаліза-|(екс-|нення |    |
|  |послуг)*  |            |   |    |ПДВ  |   |ція на  |порт)|від ПДВ|    |
|  |      |            |   |    |    |   |митній  |   |(ст. 5)|    |
|  |      |            |   |    |    |   |території|   |    |    |
|  |      |            |   |    |    |   |України) |   |    |    |
|  |      |            |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+------------+------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| 1 |    2  |      3      |  4 |  5  |  6  |  7 |  8  | 9 |  10 |  11  |
|----+------------+------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| I |      |            |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+------------+------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
|  |------------+------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------|    |
|  |------------+------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------|    |
|  |-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------|    |
|  |     Усього по розділу I     |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| II |Товаротранспортні витрати      |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| III|Зворотна (заставна) тара       |  Х |  Х  |  Х  |  Х |  Х  | Х |  Х |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| IV |Надано покупцю:     |надбавка (+)|   |    |    |   |     |   |    |    |
|  |            |------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
|  |            |знижка (-) |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| V |Усього по розділах I + II +- IV   |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| VI |Податок на додану вартість      |   |    |    |   |     |   |    |    |
|----+-------------------------------------+------+-------+-------+------+---------+-----+-------+--------|
| VII|Загальна сума з ПДВ         |   |    |    |   |     |   |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати поставки,
на яку виписується податкова накладна; для бартерних операцій -
дата  оприбуткування  товарів, попередньо одержаних в оплату
поставки; дата попереднього одержання робіт, послуг в оплату
поставки; до 01.01.2000 р. (а у відповідних випадках - до
01.01.2003 р.) - для підприємств, що здійснюють продаж вугілля та
вугільних брикетів, електричної, теплової енергії, газу, послуг з
водопостачання (каналізації).
 
Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з продажем товарів
(робіт, послуг), зазначених у цій накладній, визначені правильно,
відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до
книги обліку продажу.
 
 ------------
 |  М.п.  |  
 ------------ 
 
__________________________________________________________________
   (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)
 
-------------------------------------
|Оригінал (видається покупцю)  |  |       Додаток 1
|-------------------------------+---|   до податкової накладної
|Копія (залишається у продавця) |  |
-------------------------------------
(Непотрібне виділити поміткою "Х")
 
         Додаток до податкової накладної
           N _____ від ____________
 
   Дата _________________________ 19__ року
     (дата заповнення додатка)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  N  |       Належить поставці     |Перелік (номенклатура) |Залишок частки товару |
|з/п|договору,|                    |частки товару (роботи, |(роботи, послуги), що |
|  |назва  |                    |послуги), що не містить|не містить відокрем-  |
|  |продавця |                    |відокремленої вартості |леної вартості, яку  |
|  |     |                    |частково поставлених  |слід допоставити    |
|  |     |                    |товарів (робіт, послуг)|            |
|  |     |----------------------------------------+-----------------------+-----------------------|
|  |     |номенкла-|один. |ціна  |кіль- |загальна|номенкла-|один. |кіль- |номенкла-|один. |кіль- |
|  |     |тура   |виміру|один. |кість,|сума  |тура   |виміру|кість,|тура   |виміру|кість,|
|  |     |товарів |   |прод. |об'єм,|коштів |товарів |   |об'єм,|товарів |   |об'єм,|
|  |     |(робіт, |   |без  |обсяг |без ПДВ |(робіт, |   |обсяг |(робіт, |   |обсяг |
|  |     |послуг) |   |урахув.|   |    |послуг) |   |   |послуг) |   |   |
|  |     |     |   |ПДВ  |   |    |     |   |   |     |   |   |
|---+---------+---------+------+-------+------+--------+---------+------+------+---------+------+------|
| 1 |  2  |  3  |  4 |  5  |  6 |  7  |  8  |  9 |  10 |  11  | 12 | 13 |
|---+---------+---------+------+-------+------+--------+---------+------+------+---------+------+------|
|---+---------+---------+------+-------+------+--------+---------+------+------+---------+------+------|
|---+---------+---------+------+-------+------+--------+---------+------+------+---------+------+------|
|-------------+---------+------+-------+------+--------+---------+------+------+---------+------+------|
|    Усього|  х  |  х |  х  |  х |    |  х  |  х |  х |  х  |  х |  х |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 _____________________________________________
 (підпис і прізвище особи, яка склала додаток)
 
---------------------------------------      Додаток 2
|Оригінал (видається покупцю)  |  |  до податкової накладної
|--------------------------------+----|
|Копія (залишається у продавця) |  |
---------------------------------------
(Непотрібне виділити поміткою "Х")
 
            Розрахунок N _____
  коригування кількісних і вартісних показників до податкової
              накладної
   від ___________ N ___ за договором від __________ N ___
 
              Продавець                  Покупець
Особа (платник    ---------------------  Особа (платник   ---------------------
податку) - продавець |          |  податку) - покупець |          |
           ---------------------            ---------------------
              (назва)                   (назва)
 
-------------------------------------      -------------------------------------
| | | | | | | | | | | | |      | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------      -------------------------------------
(індивідуальний податковий номер продавця)  (індивідуальний податковий номер покупця)
 
Місцезнаходження               Місцезнаходження
продавця _________________________________  покупця _________________________________
 
Номер телефону ___________________________  Номер телефону __________________________
 
Номер свідоцтва про ----------------------  Номер свідоцтва про ---------------------
реєстрацію платника |          |  реєстрацію платника |          |
податку на додану  |          |  податку на додану  |          |
вартість (продавця) |          |  вартість (покупця) |          |
          ----------------------            ---------------------
 
  Умова продажу ______________________________________________________________________
                   (форма цивільно-правового договору)
  Дата оплати ________________________________________________________________________
  Форма проведених розрахунків _______________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Дата |При- |Номенк- |Оди- | Коригування | Коригування |Підлягають коригу-|       Проведення коригування       |
|кори-|чина |латура |ниця | кількості |  вартості  |ванню обсяги без |     податкового зобов'язання та      |
|гува-|ко- |товарів |вимі-|-------------+--------------|урахування ПДВ, що|       податкового кредиту        |
|ння |ригу-|(робіт, |ру  |зміна |ціна |зміна |кіль- |оподатковуються за|                         |
|   |вання|послуг),|   |кіль- |пос- |ціни |кість |ставками     |                         |
|   |   |вартість|   |кості, |тавки|(-)(+)|постав-|------------------+-------------------------------------------------|
|   |   |чи кіль-|   |об'єму |това-|   |ки то- |20%  | 0% |звіль-|   при від'ємному  |   при позитивному  |
|   |   |кість  |   |обсягу |рів |   |варів |(-)(+)|(-) |нені |  значенні графи 9  |   значенні графи 9  |
|   |   |яких ко-|   |(-)(+) |(ро- |   |(робіт,|   |(+) |від  |-----------------------+-------------------------|
|   |   |ригуєть-|   |    |біт, |   |послуг)|   |  |ПДВ  |податкове |податковий1|податкове  |податковий1 |
|   |   |ся   |   |    |пос- |   |    |   |  |(ст.5)|зобов'язан-|кредит   |зобов'язання|кредит   |
|   |   |    |   |    |луг) |   |    |   |  |(-)(+)|ня продавця|покупця  |продавця  |покупця   |
|   |   |    |   |    |   |   |    |   |  |   |зменшується|зменшується|збільшується|збільшується|
|   |   |    |   |    |   |   |    |   |  |   |гр.9(-)х20%|гр.9(-)х20%|гр.9(+)х20% |гр.9(+)x20% |
|-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-------+------+----+------+-----------+-----------+------------+------------|
| 1 |  2 |  3  | 4 |   5 | 6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |   12  |   13  |   14   |   15   |
|-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-------+------+----+------+-----------+-----------+------------+------------|
|-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-------+------+----+------+-----------+-----------+------------+------------|
|-----+-----+--------+-----+-------+-----+------+-------+------+----+------+-----------+-----------+------------+------------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку із зміною кількісних чи
вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені
правильно, включені відповідно до податкового зобов'язання з
одночасним відображенням у книзі обліку продажу.
 
 ----------
 | М.п. |
 |    |    _______________________________________________
 ----------      (дата, підпис і прізвище особи, яка склала
                розрахунок коригування)
 
   Розрахунок коригування від ____________________ N ________ до
податкової накладної від ____________ N ______________ отримав і
зобов'язуюся включити суми коригування до книги обліку придбання
та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання
 
            ___________________________________________
            (дата отримання розрахунку, підпис покупця)
 
_______________
   1  Зменшення чи збільшення податкового кредиту покупця
проводиться лише за умови попереднього включення ним в обсяг
податкового кредиту раніше здійснених витрат на сплату податку на
підставі податкової накладної.
 
                          Затверджено
                         Наказ ДПА України
                         08.10.98 N 469
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 жовтня 1998 р.
                   за N 691/3131
 
            Зміни та доповнення
      до Порядку ведення книги обліку придбання
           товарів (робіт, послуг)
 
   1. У пункті 2:
   слово "виключно" вилучити;
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
   "Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та  проводять  розрахунки  з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право ведення книги обліку придбання. Для
цього платник податку повинен кожній філії та  структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації  як  платника  податку  на  додану  вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.
   Під час виконання договорів про спільну діяльність книга
обліку придбання ведеться особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету".
   2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг) повинна
бути прошнурована та пронумерована, зареєстрована в державній
податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника
податку на додану вартість або особи, яка веде облік результатів
під  час  виконання  договорів  про  спільну  діяльність та
відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету. Дата
початку ведення такої книги та дата її закінчення підтверджуються
підписом керівника і головного бухгалтера; щомісячні  та  у
відповідних  випадках  щоквартальні  підсумки  підтверджуються
підписом особи, відповідальної за ведення книги, та підписом
головного бухгалтера.
   При цьому в разі ведення книг обліку придбання філіями та
іншими структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2
цього Порядку) номер для  зазначених  книг  присвоюється  з
урахуванням установленого для цих філій та інших структурних
підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням
через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер книги, а
в знаменнику - код (номер, шифр).
   Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів
про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення
податку  до бюджету, веде окремі книги обліку придбання із
зазначеної діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до
спільної".
 
                          Затверджено
                         Наказ ДПА України
                         08.10.98 N 469
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 жовтня 1998 р.
                   за N 691/3131
 
            Зміни та доповнення
       до Порядку ведення книги обліку продажу
           товарів (робіт, послуг)
 
   1. Пункти 2 та 4 викласти в такій редакції:
   "2. Книга обліку продажу - це книга, яка ведеться особами,
зареєстрованими як платники податку на додану вартість.
   Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку не
мають розрахункового рахунку, але при цьому самостійно здійснюють
продаж товарів (робіт, послуг) та  проводять  розрахунки  з
постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до
складу якого входять такі філії, може делегувати філії або
структурному підрозділу право ведення книги обліку продажу. Для
цього платник податку повинен кожній філії та  структурному
підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово
довести до відома державного податкового органу за місцем його
реєстрації  як  платника  податку  на  додану  вартість.
Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та
структурними підрозділами несе платник податку на додану вартість.
   Під час виконання договорів про спільну діяльність книга
обліку продажу ведеться особою, яка веде облік результатів такої
діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до
бюджету".
   2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) повинна бути
прошнурована  та  пронумерована,  зареєстрована  в  державній
податковій адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації платника
податку на додану вартість або особи, яка веде облік результатів
під  час  виконання  договорів  про  спільну  діяльність та
відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету. Дата
початку ведення такої книги та дата її закінчення підтверджується
підписом керівника і головного бухгалтера; щомісячні  та  у
відповідних  випадках  щоквартальні  підсумки  підтверджуються
підписом особи, відповідальної за ведення книги, та підписом
головного бухгалтера.
   При цьому в разі ведення книг обліку продажу філіями та
іншими структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2
цього Порядку) номер для  зазначених  книг  присвоюється  з
урахуванням установленого для цих філій та інших структурних
підрозділів коду (номера, шифру) і визначається числовим значенням
через дріб: у чисельнику проставляється порядковий номер книги, а
в знаменнику - код (номер, шифр).
   Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів
про спільну діяльність та відповідальна за утримання і внесення
податку до бюджету, веде окремі книги обліку продажу із зазначеної
діяльності і окремо - з діяльності, що не належить до спільної".
   3. Пункт 11.1 після слів "статті 7 Закону" доповнити словами
"та статтею 10 Указу Президента України від 7 серпня 1998 року
N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка