Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм звітності N К-2-рвк(1), N К-2-рвк(2) та інструкцій щодо їх заповнення

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.12.2004 N 853
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 лютого 2005 р.
                   за N 191/10471
 
 
     Про затвердження форм звітності N К-2-рвк(1),
     N К-2-рвк(2) та інструкцій щодо їх заповнення
 
 
   З метою  удосконалення  звітності,  приведення  її  у
відповідність до міжнародних стандартів та відповідно до Закону
України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), статті 19-1 Закону
України "Про  інформацію" ( 2657-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2004 року N 1682 ( 1682-2004-п )
"Про затвердження плану державних статистичних спостережень на
2005 рік" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму звітності N  К-2-рвк(1)  "Звіт  про
діяльність  демонстратора  фільмів  за 200_ рік" (річна) та
Інструкцію щодо її заповнення (додаються).
 
   2. Затвердити форму звітності N К-2-рвк(2) "Зведений звіт про
наявність та діяльність демонстраторів фільмів за 200_ рік"
(річна) та Інструкцію щодо її заповнення ( z0192-05 ) (додаються).
 
   3. Поширити форму N К-2-рвк(1) та Інструкцію  щодо  її
заповнення на суб'єкти кінематографії незалежно від відомчого
підпорядкування та форми власності, які здійснюють демонстрування
(публічний показ) фільмів.
 
   4. Поширити  форму  N К-2-рвк(2) та Інструкцію щодо її
заповнення (  z0192-05  )  на  районні  (міські)  дирекції
кіновідеомережі,  місцеві  органи  управління кінематографією,
визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
(далі - місцеві органи управління кінематографією).
 
   5. Зазначені форми та інструкції набувають чинності через 10
днів після їх реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   6. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначеними в пунктах 1, 2 цього наказу, покладається
на місцеві органи управління кінематографією.
 
   7. Місцевим органам управління кінематографією забезпечувати
збір,  контроль,  обробку  та  подання  зведеної  інформації
Міністерству культури і мистецтв України, Головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управлінню статистики в місті Севастополі в цілому по території та
в розрізі районів (за узгодженим колом показників) у встановлені
терміни.
 
   8. Установити,  що  збір,  контроль, обробку та подання
Державному комітету статистики України зведеної інформації у
цілому по Україні та в розрізі територій в установлені терміни
покладається на Департамент з питань кінематографії Міністерства
культури і мистецтв України.
 
   9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Кохана Т.Г
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного
 комітету статистики України             О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінкультури України
                   13.12.2004 N 853
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 лютого 2005 р.
                   за N 191/10471
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
          щодо заповнення форми звітності
               N К-2-рвк(1)
        "Звіт про діяльність демонстратора
           фільмів за 200 ___ рік"
 
 
           1. Загальні положення
 
   Звітність за формою N К-2-рвк(1) (далі - звіт) поширюється на
всіх демонстраторів фільмів - суб'єктів кінематографії, незалежно
від підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової
форми господарювання (далі - демонстраторів), розташованих на
території України, що здійснюють демонстрування (публічний показ)
ігрових, неігрових та анімаційних фільмів (далі - демонстрування).
   Звіт складають:
   демонстратори, які мають статус юридичної особи і пройшли
відповідну державну реєстрацію (кінотеатри: районні,  міські,
сезонні, спеціалізовані міські дитячі; кіноустановки: міські та
сільські шкільні, інші міські та сільські, сільські стаціонарні;
відеоустановки: сільські стаціонарні та пересувні; відеозали).
   юридичні особи, на балансі (у складі) яких  перебувають
демонстратори (крім дирекцій кіновідеомережі);
   фізичні особи-підприємці,  у  користуванні   яких   є
кіно(відео)установки.
   Демонстратори, які на час складання звіту були тимчасово
закриті з різних причин (ремонт, переоснащення тощо), заповнюють
відповідні показники за період своєї діяльності або на дату
закриття.
   Демонстратори, які  були  закриті  і  не  здійснювали
демонстрування протягом усього звітного року з будь-яких причин,
заповнюють тільки розділи 1 та 2. На вільному місці титульної
сторінки бланка такі демонстратори роблять позначку "Не працював
протягом звітного року з причини .....".
   Демонстратори, ліквідовані протягом звітного року, складають
звіти за період своєї діяльності з використанням матеріалів
ліквідаційних комісій.
   Демонстратори, створені протягом звітного року, на вільному
місці титульної сторінки бланка зазначають реквізити свідоцтва про
державну реєстрацію.
 
        2. Порядок та строки подання звіту
 
   Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та подається
районному (міському) органу  управління  кінематографією  або
безпосередньо  органам  управління  кінематографією Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та  Севастополя,  які
визначені Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
   Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
   У звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі, якщо
відсутній який-небудь показник, ставиться прочерк.
   Дані заповнюються у тих одиницях виміру, які вказані у формі.
   Звіт підписують керівник та бухгалтер, які згідно з чинним
законодавством несуть відповідальність за достовірність інформації
та  своєчасність  її  надання.  Звіт  скріплюється  печаткою
демонстратора.
   Про помилки, виявлені демонстратором у  поданому  звіті,
адресат повідомляється негайно.
 
          3. Порядок складання звіту
 
   Підставою для  складання звіту є свідоцтво про державну
реєстрацію демонстратора, видане державним реєстратором, довідка з
Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, яка
надається органами державної статистики (далі - Довідка з ЄДРПОУ),
а  також  свідоцтво про внесення суб'єкта кінематографії до
Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів
фільмів (після його отримання).
   При заповненні  адресної  частини  та  показників  звіту
використовуються  також  інші  документи:  статут (положення)
демонстратора   фільмів,   бухгалтерська   та   галузева
нормативно-технічна документація, нормативні документи органів
державного управління тощо.
   При заповненні адресної частини звіту необхідно врахувати
таке:
   Найменування демонстратора повинно вказуватись без скорочень
і відповідати найменуванню, зазначеному в статуті (положенні).
   У рядку  "Місцезнаходження"  вказуються  поштовий індекс,
область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону,
номер факсу демонстратора.
   У рядку "Вид демонстратора фільмів" відповідно до галузевих
нормативно-технічних  та  статутних  документів  зазначаються:
сільська  стаціонарна  кіноустановка,  сільська  стаціонарна
відеоустановка, сільська шкільна кіноустановка, сільська пересувна
відеоустановка,  районний  кінотеатр,  міський  кінотеатр,
спеціалізований міський дитячий кінотеатр, міська кіноустановка,
кінотеатр сезонний, міська шкільна кіноустановка, відеозал.
   У рядку "Форма власності" вказується форма, зазначена в
Довідці з ЄДРПОУ. При зміні форми власності без перереєстрації в
органах статистики у згаданому рядку зазначається форма власності
на момент складання звіту з відповідною приміткою на полях форми.
   Рамки кодів  заповнюються  демонстратором  на  підставі
інформації, наведеної в адресній частині звіту, довідки органів
статистики про занесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб і фізичних осіб-підприємців та свідоцтва про  внесення
суб'єкта  кінематографії  до  Державного  реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів. При цьому рамки кодів 1
- 6 заповнюються шляхом унесення необхідних кодів у вільну
клітинку, рамки кодів 8 - 9 - шляхом обведення необхідного
цифрового значення.
 
           4. Заповнення розділу 1
       "Характеристика демонстратора фільмів"
 
   У цьому розділі на підставі галузевої нормативно-технічної
документації,  зокрема  формуляра  кінотеатру (кіноустановки),
наводяться дані про експлуатаційні показники демонстратора.
 
             1.1. Кінотеатри
 
   У графі 1 наводяться дані про кількість залів кінотеатру, у
яких здійснюється демонстрування (далі - зали).
   У графі 2 наводяться дані про фактичну загальну кількість
місць у всіх залах кінотеатру на дату складання звіту .
   У графах 3 - 8 наводяться дані про кількість залів, у яких
установлені відповідні системи  звуковідтворення.  Сума  даних
граф 3 - 8 повинна дорівнювати даним графи 1.
 
          1.2. Кіно(відео)установка
 
   У графі 1 указується кількість  місць  залу,  у  якому
здійснюється демонстрування. У разі відсутності окремих посадочних
місць (крісел) у залі кількість місць визначається з розрахунку
0,52м  )  на  одне посадочне місце (відповідно до Відомчих
будівельних норм ВСН 45-86. Культурно-видовищні установи. Норми
проектування, затверджених постановою Госгражданстроя СРСР ).
   У графах 2, 3, 4 наводяться дані про заклад, у якому
розташована кіно(відео)установка, про що у відповідній графі
ставиться позначка "+".
   У графах 5, 6 наводяться дані про кількість днів роботи
кіно(відео)установки протягом місяця, про що у відповідній графі
ставиться позначка "+".
   У графах 7, 8 наводяться дані про роботу кіно(відео)установки
в зимовий (опалювальний) період, при цьому у відповідній графі
ставиться позначка "+". Для сезонних кіно(відео)установок графи 7,
8 не заповнюються.
 
           5. Заповнення розділу 2
         "Персонал демонстратора фільмів"
 
   Дані за  цим розділом наводяться за станом на 1 січня
наступного за звітним року.
   У розділі не враховуються позаштатні працівники, які працюють
за договорами.
   У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників
згідно    із    штатним    розкладом,    включаючи
адміністративно-управлінський та виробничо-технічний персонал.
   У графах 3, 5 з графи 1 виділяються дані відповідно про
адміністративно-управлінський,   виробничо-технічний  персонал
демонстратора згідно із штатним розкладом.
   У графі 2 наводяться дані про загальну кількість працівників,
що  фактично  працювали  у  звітному  періоді,  включаючи
адміністративно-управлінський та виробничо-технічний персонал.
   У графах 4, 6 з графи 2 виділяються дані відповідно про
адміністративно-управлінський,   виробничо-технічний  персонал
демонстратора, що фактично працювали у звітному періоді.
   У графі  7  з  графи 5 виділяються дані про кількість
кіномеханіків згідно із штатним розкладом.
   У графі  8  з  графи 6 виділяються дані про кількість
кіномеханіків, що фактично працювали у звітному періоді.
   Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 3 та 5; дані
графи 2 - сумі граф 4 та 6.
   Дані графи 7 не можуть перевищувати даних графи 5, дані графи
8 - відповідно даних графи 6.
 
           6. Заповнення розділу 3
     "Основні показники роботи демонстратора фільмів"
 
   Розділ містить відомості про  основні  показники  роботи
демонстратора  за  рік.  При  заповненні  цього  розділу
використовуються дані бухгалтерського обліку та  репертуарних
планів.
   У графах 2 та 4 з графи 1 виділяються дані відповідно щодо
сеансів для дорослих та дітей.
   У графі 3 з графи 2 виділяються дані по пільговими сеансами.
   Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 4 за
всіма рядками.
   У рядку 3 наводяться дані про загальну суму коштів, отриманих
від реалізації квитків.
 
           7. Заповнення розділу 4
        "Показ кіно(відео)фільмів за рік"
 
   Розділ містить відомості про ігрові, неігрові та анімаційні
фільми різних країн, що були продемонстровані демонстратором
протягом  звітного  року.  При  заповненні  цього  розділу
використовуються дані звітів з роботи з фільмами та репертуарні
плани.
   При заповненні граф 1, 4 рядків 01 - 09 використовуються дані
репертуарних планів.
   При заповненні  граф  2,  3,  5,  6  рядків  01 - 09
використовуються дані репертуарних планів та звітів з роботи з
фільмами.
   До фільмів, які демонструвалися вперше,  слід  відносити
фільми, які були вперше випущені на екрани України у звітному
році, мають державні посвідчення на право розповсюдження  і
демонстрування, видані у звітному році та були вперше включені до
репертуарного плану демонстратора.
   До фільмів,  що демонструвалися повторно, слід відносити
фільми, які були випущені на екрани України в попередні роки і вже
демонструвалися демонстратором.
   Якщо один і той самий фільм демонструвався кілька разів
протягом звітного періоду, у графах 1 і 4 його треба враховувати
тільки один раз, а в графах 2, 3, 5, 6 - додавати до показників
відповідної графи у звичайному порядку.
   У рядках 03 - 09 з рядка 02 виділяються дані про фільми
виробництва країн, указаних у графі А.
   Дані рядка 10 дорівнюють підсумку даних рядків 01 та 02.
   Підсумок даних рядків 11 та 12 не може перевищувати даних
рядка 10.
   Дані розділу  4 повинні збігатися з відповідними даними
розділу 3, а саме:
   сума даних граф 2 та 5 рядка 10 повинна дорівнювати даним
графи 1 рядка 02 розділу 3;
   сума даних граф 3 та 6 рядка 10 повинна дорівнювати даним
графи 1 рядка 03 розділу 3.
 
 Директор Департаменту
 з питань кінематографії                 М.П.Мазяр
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінкультури України
                   13.12.2004 N 853
 
                   Форма N К-2-рвк(1)
 
                   Поштова - річна
 
 
              ЗВІТНІСТЬ
 
        Звіт про діяльність демонстратора
            фільмів за 200__ рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|          Подають           | Термін подання |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Демонстратори фільмів, що є юридичними або   |  5 січня   |
|фізичними особами - підприємцями, інші юридичні|        |
|особи, на балансі яких числяться демонстратори |        |
|фільмів, незалежно від підпорядкованості та  |        |
|форми власності: - районному (міському) органу |        |
|управління кінематографією або безпосередньо  |        |
|органам управління кінематографією Автономної |        |
|Республіки Крим, областей, міст Києва та    |        |
|Севастополя (за їх вказівкою), які визначені  |        |
|Радою міністрів Автономної Республіки Крим,  |        |
|обласними, Київською та Севастопольською    |        |
|міськими державними адміністраціями      |        |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Кому подається ________________________________________________ |
|Найменування демонстратора фільмів ____________________________ |
|Дата, серія і N свідоцтва про                  |
|внесення демонстратора до                    |
|Державного реєстру виробників,                 |
|розповсюджувачів і демонстраторів                |
|фільмів _______________________________________________________ |
|Найменування юридичної особи, на балансі якої перебуває     |
|демонстратор фільмів *_________________________________________ |
|Місцезнаходження ______________________________________________ |
|Вид демонстратора фільму ______________________________________ |
|          (згідно із рамкою спеціалізованих кодів N 8) |
|Форма власності _______________________________________________ |
|           (приватна, державна, комунальна)     |
|----------------------------------------------------------------|
|         Коди організації - складача          |
|----------------------------------------------------------------|
|за  |території|виду |форми|органі- |міністерства, |     |
|ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|заційно-|іншого    |     |
|   |     |мічної|ності|правової|центрального |     |
|   |     |діяль-|(КФВ)|форми  |органу, якому |     |
|   |     |ності |   |господа-|підпорядкована|     |
|   |     |(КВЕД)|   |рювання |організація  |     |
|   |     |   |   |(КОПФГ) |- складач   |     |
|   |     |   |   |    |інформації  |     |
|   |     |   |   |    |(КОДУ)**   |     |
|------+---------+------+-----+--------+--------------+----------|
| 1  |  2   | 3  | 4 |  5  |   6    |  7   |
|------+---------+------+-----+--------+--------------+----------|
|   |     |   |   |    |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Тільки для демонстраторів фільмів, які не є юридичними
особами.
   ** Тільки для підприємств державної форми власності.
 
            СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОДИ
 
------------------------------------------------------------------
|  Вид демонстратора фільму          | Форма власності|
|-----------------------------------------------+----------------|
|сільська стаціонарна кіноустановка - 1     |Приватна - 10  |
|сільська стаціонарна відеоустановка - 2    |Державна - 31  |
|сільська пересувна відеоустановка - 3     |Комунальна - 32 |
|сільська шкільна кіноустановка - 4       |        |
|інші сільські кіноустановки - 5        |        |
|районний кінотеатр - 6             |        |
|міський кінотеатр - 7             |        |
|спеціалізований міський дитячий кінотеатр - 8 |        |
|кінотеатр сезонний - 9             |        |
|міська шкільна кіноустановка - 10       |        |
|інші міські кіноустановки - 11         |        |
|відеозал - 12                 |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|          8             |    9    |
------------------------------------------------------------------
 
   1. Характеристика демонстратора фільмів
   1.1. Кінотеатр
 
------------------------------------------------------------------------------
| N  |Кількість |Кількість |    Розподіл залів за системами       |
|рядка|залів для |місць у  |     звуковідтворення, одиниць       |
|   |демонстру-|залах, у |------------------------------------------------|
|   | вання  |яких   |Моно|       стерео у форматах      |
|   | фільмів, |здій-   |  |-------------------------------------------|
|   | одиниць |снюється |  |Долбі-стерео|Долбі-стерео| DTS | SDTS |інше|
|   |     |демонстру-|  |  аналог  | цифровий |   |   |  |
|   |     |вання   |  |      |      |   |   |  |
|   |     |фільмів, |  |      |      |   |   |  |
|   |     |одиниць  |  |      |      |   |   |  |
|-----+----------+----------+----+------------+------------+-----+------+----|
| А |  1   |  2   | 3 |   4   |   5   | 6 |  7 | 8 |
|-----+----------+----------+----+------------+------------+-----+------+----|
| 01 |     |     |  |      |      |   |   |  |
------------------------------------------------------------------------------
 
   1.2. Кіно(відео)установка
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N  |Кількість |  Розташування   | Кількість днів |Чи працює      |
|рядка|місць у  |кіно(відеоустановки) | роботи на місяць |кіно(відео)установка|
|   |залі, у  |           |         |в зимовий період  |
|   |якому   |---------------------+------------------+--------------------|
|   |здійс-  |будинок | клуб| інше | до 18|18 і більше| так  |  ні  |
|   |нюється  |культури|   |   |   |      |     |     |
|   |демонстру-|    |   |   |   |      |     |     |
|   |вання,  |    |   |   |   |      |     |     |
|   |одиниць  |    |   |   |   |      |     |     |
|-----+----------+--------+-----+------+------+-----------+---------+----------|
| А |  1   |  2  | 3 | 4  |  5 |   6   |  7   |  8   |
|-----+----------+--------+-----+------+------+-----------+---------+----------|
| 01 |     |    |   |   |   |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
 
   2. Персонал демонстратора фільмів
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Усього працівників,|         з них         |З виробничо-технічного |
|рядка|   осіб     |                    |   персоналу -   |
|   |          |                    | кіномеханіки, осіб  |
|   |          |---------------------------------------+-----------------------|
|   |          | адміністративно- |виробничо-технічний|за штатним |фактично  |
|   |          | управлінський  |   персонал   |розкладом |(з графи 6)|
|   |          |  персонал    |          |(з графи 5)|      |
|   |-------------------+-------------------+-------------------|      |      |
|   |за штатним|фактично|за штатним|фактично|за штатним|фактично|      |      |
|   |розкладом |    |розкладом |    |розкладом |    |      |      |
|-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------|
| А |  1   |  2  |  3   |  4  |  5   |  6  |   7   |  8   |
|-----+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------|
| 01 |     |    |     |    |     |    |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
   3. Основні показники роботи демонстратора фільмів
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування показника| N |усього| у т.ч. за видами сеансів |
|           |рядка|   |----------------------------|
|           |   |   |сеанси | з них  |сеанси  |
|           |   |   |для   |---------|для дітей|
|           |   |   |дорослих|пільгові |     |
|           |   |   |    |сеанси  |     |
|----------------------+-----+------+--------+---------+---------|
|     А      | Б | 1  |  2  | 3   |  4  |
|----------------------+-----+------+--------+---------+---------|
|Кількість сеансів   | 01 |   |    |     |     |
|----------------------+-----+------+--------+---------+---------|
|Кількість глядачів,  | 02 |   |    |     |     |
|тис. чол.       |   |   |    |     |     |
|----------------------+-----+------+--------+---------+---------|
|Дохід демонстратора  | 03 |   |    |     |     |
|фільмів від реалізації|   |   |    |     |     |
|квитків, тис. грн.  |   |   |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Показ кіно(відео)фільмів за рік
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   КІНОФІЛЬМИ      | N | Фільми, які демонструвалися | Фільми, які демонструвалися |
|              |рядка|      вперше      |      повторно     |
|              |   |------------------------------+------------------------------|
|              |   |кількість|кількість|дохід від |кількість|кількість|дохід від |
|              |   | назв  |глядачів,|реалізації| назв  |глядачів,|реалізації|
|              |   |     |тис. осіб| квитків, |     |тис. осіб|квитків, |
|              |   |     |     |тис. грн. |     |     |тис. грн. |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|        А      | Б |  1  |  2  |  3   |  4  |  5  |  6   |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Українського виробництва  | 01 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Іноземного виробництва   | 02 |     |     |     |     |     |     |
|- усього (ряд. 03-09)   |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|з них: Російської Федерації| 03 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Сполучених Штатів Америки | 04 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Великої Британії      | 05 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Франції          | 06 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Італії           | 07 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Індії           | 08 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|Інших країн        | 09 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|УСЬОГО (ряд.01+02)     | 10 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|з графи 10:        |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|ігрові           | 11 |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------|
|анімаційні         | 12 |     |     |     |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___" _____________ 200__ р.   Керівник ______________________
                    (підпис, прізвище, ініціали)
 
 Виконавець ____________________  Головний бухгалтер ____________
      (прізвище та       (підпис, прізвище, ініціали)
      N телефону виконавця)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка