Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 серпня 1993 р. N 622
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
     Про Тимчасове положення з питань кооперованих
       поставок продукції виробничо-технічного
              призначення
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Тимчасове положення з питань кооперованих поставок
продукції виробничо-технічного призначення, що додається.
   Міністерствам і  відомствам  забезпечити  контроль  за
додержанням умов, зазначених  у  Тимчасовому  положенні,  при
укладанні договорів   на  кооперовані  поставки  продукції
виробничо-технічного призначення.
 
 
   Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
 
   Перший заступник Міністра 
   Кабінету Міністрів України              В.НЕСМІХ
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
               від 10 серпня 1993 р. N 622
 
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
       з питань кооперованих поставок продукції
         виробничо-технічного призначення
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Тимчасове положення з  питань  кооперованих  поставок
продукції виробничо-технічного призначення (надалі - Тимчасове
положення) регулює відносини з кооперованих поставок продукції
виробничо-технічного призначення  між  суб'єктами господарської
діяльності - виготівниками і споживачами (замовниками) незалежно
від форм власності на внутрішньому ринку України.
 
   2. Міждержавні    кооперовані   поставки   продукції
виробничо-технічного призначення здійснюються відповідно до умов,
передбачених чинним законодавством України з цих питань.
 
   3. Кооперовані поставки - це поставки деталей, заготовок,
напівфабрикатів, комплектуючих та  інших  виробів  (надалі  -
продукція) галузевого або міжгалузевого призначення, виготовлених
за технічною документацією  споживача (замовника),  технічними
умовами та стандартами і необхідних для виготовлення кінцевої
продукції.
 
   4. Суб'єкти господарської діяльності виконують кооперовані
поставки на  договірних  засадах.  Укладання  договору  може
здійснюватися як на основі державного замовлення, так і шляхом
встановлення прямих господарських зв'язків.
 
   5. Головним важелем державної підтримки та заінтересованості
підприємств в укладанні договорів  на  виконання  кооперованих
поставок продукції  на  основі державного замовлення є діючі
фінансові й кредитні пільги, та інші пільги, передбачені чинним
законодавством.
 
   6. Підприємства і організації здійснюють первинний облік
результатів своєї діяльності щодо виконання кооперованих поставок
продукції та подають статистичну  звітність  за  визначеними
адресами.
 
           II. Договірні відносини
 
   7. Кооперовані поставки продукції здійснюються за договорами,
які укладаються між виготівниками та споживачами (замовниками) на
погоджений ними термін.
 
   8. Терміни  (періоди)  поставки  продукції  визначаються
сторонами у договорі з урахуванням необхідності  забезпечення
ритмічності поставки та особливостей її виготовлення.
 
   9. Дострокова поставка продукції може здійснюватися за згодою
споживача (замовника), якщо інше не передбачено законодавством.
 
   10. Договір є основним документом, який визначає права і
обов'язки сторін,  умови  виконання  кооперованих поставок та
відповідальність за невиконання або неналежне виконання сторонами
своїх зобов'язань.
 
   11. До договору не можуть бути включені сторонами умови, що
суперечать чинному законодавству.
 
   12. Розгорнуту номенклатуру (асортимент)  продукції,  яка
підлягає поставці, сторони можуть передбачати у специфікації, яка
є невід'ємною частиною договору на кооперовані поставки. Порядок
та терміни  погодження і зміни специфікації передбачаються в
договорі.
 
   13. Договір може бути змінено або розірвано тільки за згодою
сторін, якщо інше не передбачено законодавством. Сторони можуть
продовжити дію договору на новий термін шляхом обміну листами,
телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами.
 
   14. Одностороння відмова від виконання договору (повністю або
частково) допускається за умови:
   поставки продукції з  відхиленням  від  вимог  технічної
документації;
   оголошення банком споживача неплатоспроможним;
   необгрунтованого завищення виготівниками ціни на продукцію
проти зазначеної у договорі,  а  також  в  інших  випадках,
передбачених договором та законодавством.
 
        III. Вимоги договору на кооперовані
          поставки щодо якості продукції
 
   15. Якість продукції, що постачається  за  кооперованими
поставками, визначається  вимогами  до  її  показників,  які
встановлені державними  стандартами,  технічною  документацією
споживача (кресленнями,  регламентом,  технологією,  технічним
описом, рецептурою  або іншою документацією) чи обумовлені в
тексті (специфікації) договору.
 
   16. При включенні в договір на кооперовані поставки вимог до
показників продукції обов'язково посилання на стандарти, технічні
умови або інші документи, що надаються споживачем виготівнику
продукції.
 
   17. Договір на кооперовані  поставки  продукції  повинен
містити:
   перелік технічної  документації,  що надається споживачем
виготівнику;
   вимоги до правил приймання виготовленої продукції службами
технічного контролю виготівника (суцільний або вибірковий контроль
та його показники);
   вимоги до   методів   контролю   при   проведенні
приймально-здавальних випробувань у виготівника;
   місце та  правила  проставлення  тавра, що свідчить про
відповідність продукції встановленим вимогам;
   порядок виготовлення, затвердження та  зберігання  зразка
(еталона) продукції (у разі необхідності);
   порядок вирішення  спірних  питань  щодо  відповідності
виготовленої та поставленої продукції встановленим вимогам;
   порядок відшкодування  затрат  на  роботи,  пов'язані  з
переробкою продукції, технологічного оснащення та інше, що виникли
з вини споживача;
   вимоги щодо складу  інформації  з  результатів  контролю
продукції, проведеного  виготівником,  та  форми  її  подання
споживачеві.
 
   18. Вимоги до показників продукції, що встановлюються у
договорі або  в  технічній  документації  споживача,  повинні
наводитись з дозволеними відхиленнями.
 
   19. Інші вимоги щодо якості продукції можуть бути визначені
договором і не повинні суперечити чинному законодавству.
 
   20. Укладений  договір на кооперовані поставки, який не
містить вимог до показників продукції  безпосередньо  або  в
технічній документації  споживача,  що  додається  до  нього,
вважається не чинним.
 
         IV. Ціни і порядок розрахунків
 
   21. При укладанні і виконанні договору застосовуються вільні
ціни, а  у  випадках,  передбачених  законодавством, державні
фіксовані та регульовані ціни.
 
      V. Відповідальність за виконання договірних
              зобов'язань
 
   22. Суб'єкти господарської діяльності (підприємці) повинні
вживати усіх необхідних заходів щодо виконання договорів. Сторони,
що уклали договір на поставку продукції, несуть відповідальність
за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань,
передбачену законодавством (договором). У договорі, за згодою,
сторони можуть передбачати  санкції,  які  законодавством  не
встановлені, а також збільшувати розміри санкцій, встановлених
законодавством.
 
   23. Сторона, яка залучає третю особу до виконання своїх
зобов'язань за договором, несе перед іншою стороною договору
відповідальність за  невиконання  або  неналежне  виконання
зобов'язань третьою особою, як за власні дії.
 
   24. Збитки  відшкодовуються стороною, яка порушила умови
договору. У разі неможливості визначити розмір збитку, заподіяного
кожною із сторін, загальна сума його розподіляється між ними
рівними частинами.
 
   25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
зобов'язань у випадках, передбачених законодавством.
 
   26. Сплата штрафів за порушення умов договору, а також
відшкодування завданих збитків не звільняють виготівника  від
виконання зобов'язань щодо поставок продукції.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка