Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Української державної страхової комерційної організації

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 жовтня 1991 р. N 272
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
        Про створення Української державної
        страхової комерційної організації
 
 
   З метою надання громадянам додаткових соціальних гарантій при
переході до ринкової економіки, забезпечення страхового захисту
економічних інтересів держави, процесу виробництва і споживання,
своєчасного відшкодування збитків, заподіюваних стихійним лихом,
катастрофами та іншими непередбаченими подіями, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Визнати  за  необхідне створити на базі діючого при
Міністерстві фінансів України Головного управління державного
страхування  України  Українську державну страхову комерційну
організацію (Укрдержстрах), звільнивши це Міністерство від функцій
безпосереднього керівництва державним страхуванням.
 
   Українська державна  страхова  комерційна  організація  є
правонаступником Головного управління  державного  страхування
України.
 
   2. Установити, що Українська державна страхова комерційна
організація здійснює на території України:
 
   усі види  державного  обов'язкового  страхування  майна
підприємств, організацій і громадян, добровільного особового й
майнового страхування, а також інші види державного обов'язкового
страхування відповідно до чинного законодавства України;
 
   проведення запобіжної   та   інвестиційної  діяльності,
перестраховувальних операцій, в тому числі в іноземній валюті;
 
   розвиток ділового співробітництва із страховими організаціями
інших республік і країн, ведення спільної страхової діяльності.
 
   3. Затвердити  Статут  Української  державної  страхової
комерційної організації, що додається.
 
   4. Міністерствам і відомствам  України,  Раді  Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам  сприяти  організаціям  Української  державної
страхової комерційної організації у її діяльності та забезпеченні
своєчасного проведення ними заходів щодо відшкодування втрат від
наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Ради Міністрів УРСР від 26 листопада 1958 р. N 1645
"Про затвердження Положення про органи державного страхування в
Українській РСР" (ЗП УРСР, 1958 р., N 11, ст. 211; 1969 р., N 7,
ст. 86; 1984 р., N 11, ст. 74; 1987 р., N 1, ст. 1);
 
   додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 22 липня 1988 р.
N 193 "Про перебудову діяльності й організаційної структури
Міністерства фінансів УРСР" у частині, що стосується Головного
управління державного страхування УРСР.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             К.МАСИК
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України              В.ПЄХОТА
 
   Інд.18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 жовтня 1991 р. N 272
 
               СТАТУТ
         Української державної страхової
           комерційної організації
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Українська  державна  страхова  комерційна організація
"Укрдержстрах" є юридичною особою, здійснює свою діяльність на
умовах повної господарської самостійності, має самостійний баланс,
розрахункові та інші рахунки в банківських установах, печатку із
зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
 
   2. До складу Укрдержстраху входять дирекції в Кримській АРСР,
областях, мм. Києві та Севастополі, відділення в містах і районах,
які діють на підставі затверджених Укрдержстрахом положень.
 
   3. Укрдержстрах у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами та іншими рішеннями Верховної Ради України, її
Президії,  указами  Президента  України,  постановами  і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.
 
   4. Держава гарантує забезпечення прав і захист законних
інтересів Укрдержстраху.
 
   Укрдержстрах відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним
йому майном.
 
   Укрдержстрах не відповідає по зобов'язаннях  держави,  а
держава - по зобов'язаннях Укрдержстраху, за винятком зобов'язань
по видах державного обов'язкового страхування, проведення яких
покладено на Укрдержстрах.
 
   5. Місцезнаходження  Укрдержстраху - м. Київ, вул. Михайла
Грушевського, 34/1.
 
      II. Завдання і цілі страхової організації
 
   6. Головним завданням Укрдержстраху є забезпечення страхового
захисту життя, здоров'я та майна громадян, а також економічних
інтересів держави від дії стихійних сил природи, катастроф,
нещасних випадків і впливу інших непередбачених подій.
 
   З цією метою Укрдержстрах згідно з чинним законодавством
здійснює на території України державне обов'язкове  страхування
майна підприємств, організацій та громадян, добровільне особове й
майнове страхування та перестраховування (в тому числі в іноземній
валюті), проведення  запобіжної  та  інвестиційної діяльності,
розвиток ділового співробітництва із страховими організаціями
інших республік і країн, ведення спільної страхової діяльності.
 
            III. Майно та кошти
 
   7. Укрдержстрах має у своєму розпорядженні основні засоби
(будинки, споруди, обладнання, інвентар, інші  цінності)  та
оборотні кошти, що належать йому на праві повного господарського
відання.
 
   8. Власні кошти Укрдержстраху утворюються із надходжень від
проведення страхових операцій і надання послуг, доходів від
інвестування тимчасово вільних коштів резервних, запасних та інших
фондів, а також доходів від надання кредитів та від іншої
комерційної діяльності.
 
   9. Органи Укрдержстраху провадять справляння платежів по
державному обов'язковому страхуванню в порядку, встановленому для
справляння податків і неподаткових платежів до бюджету.
 
   10. Для виконання своїх функцій Укрдержстрах створює:
 
   статутний фонд;
   резервний фонд, у тому числі в іноземній валюті;
   резерви внесків по довгострокових видах страхування;
   запасний фонд    по    обов'язковому    страхуванню
сільськогосподарських підприємств;
   фонд запобіжних заходів;
   фонд виробничого та соціально-культурного розвитку;
   фонд споживання;
   інші фонди,  необхідні  для  здійснення  страхової  та
перестраховувальної діяльності.
 
         IV. Управління Укрдержстрахом
 
   11. Управління Укрдержстрахом здійснюється на демократичній
основі з широкою участю трудових колективів.
 
   Органом управління Укрдержстраху є правління, до складу якого
входять  голова  правління, його заступники та інші керівні
працівники правління і дирекцій (усього 7 чоловік).
 
   Голова правління затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Засідання правління проводяться в міру необхідності, але не
рідше одного разу на квартал.
 
   12. При правлінні Укрдержстраху утворюється рада директорів,
яка визначає загальні напрями виробничого й соціального розвитку
організації. Рада директорів є дорадчим органом. Положення про неї
затверджується правлінням.
 
   13. Правління Укрдержстраху  визначає  конкретні  питання
діяльності організації та відповідно до покладених завдань:
 
   організує роботу  по  проведенню державного обов'язкового
страхування підприємств, організацій та окремих громадян;
 
   розробляє та затверджує умови добровільного  страхування,
страхові тарифи, визначає порядок виплат по видах добровільного
страхування (тарифи по видах державного обов'язкового страхування
затверджуються в порядку, встановленому чинним законодавством),
видає методичні розробки  з  питань  фінансово-господарської
діяльності, бухгалтерського і статистичного обліку, звітності,
контролю;
 
   забезпечує проведення апаратом правління,  дирекціями  та
відділеннями страхових і перестраховувальних операцій по видах
добровільного особового й майнового страхування (в тому числі в
іноземній валюті), інвестиційної діяльності та запобіжних заходів;
 
   створює, реорганізує та ліквідує дирекції та відділення,
затверджує положення про них;
 
   визначає порядок розподілу чистого прибутку, форму і систему
оплати праці, розміри тарифних ставок, посадових окладів та інших
доходів працівників організації;
 
   визначає структуру, штати та кошторис доходів і видатків
правління;
 
   установлює ділові зв'язки із страховими організаціями інших
республік і країн;
 
   забезпечує ведення   оперативного   бухгалтерського   і
статистичного обліку, складання і розгляд звітності та балансу
організації, створення інформаційного банку даних;
 
   вживає заходів до підготовки та перепідготовки кадрів для
організації, а також пропаганди й реклами її діяльності;
 
   організує проведення   ревізій   фінансово-господарської
діяльності дирекцій і відділень та інших заходів, необхідних для
виконання покладених на організацію завдань.
 
   14. Правління Укрдержстраху має право приймати рішення, якщо
в його роботі бере участь не менше двох третин членів правління.
Рішення правління приймається простою більшістю голосів його
членів, присутніх на засіданні.
 
   Прийняті правлінням рішення проводяться в життя, як правило,
рішеннями правління, наказами і розпорядженнями його голови, які є
обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами.
 
   15. Голова правління Укрдержстраху керує діяльністю правління
і несе персональну відповідальність за виконання покладених на
організацію завдань. Голова правління діє від імені правління
Укрдержстраху без доручення.
 
   Відповідно до рішення, прийнятого правлінням організації,
голова правління:
 
   видає накази, інструкції та інші нормативні документи з
питань діяльності організації;
 
   розпоряджається відповідно до чинного законодавства майном і
коштами організації, представляє її в усіх організаціях як на
Україні, так і за межами республіки, видає доручення, встановлює
порядок підписання договорів, інших домовленостей, зобов'язань і
давання доручень від імені організації;
 
   затверджує положення  про структурні підрозділи правління
Укрдержстраху, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і
видатків правління;
 
   призначає і звільняє в установленому порядку працівників
правління, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які
відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення;
 
   розподіляє обов'язки  між  заступниками голови правління,
визначає ступінь відповідальності заступників голови і начальників
відділів  правління  та  директорів  дирекцій за керівництво
відповідними галузями діяльності.
 
   Голова правління здійснює й інші функції за  дорученням
правління.
 
   Голова правління може доручати вирішення окремих питань, що
входять до його компетенції,  своїм  заступникам,  керівникам
структурних підрозділів апарату правління, а також керівникам
дирекцій і відділень.
 
   16. Дирекцію  Укрдержстраху  очолює  директор,   який
призначається правлінням.
 
   На дирекцію покладається:
 
   організація роботи по проведенню державного обов'язкового
страхування  майна  підприємств,  організацій  і  громадян,
добровільного особового й майнового страхування та контроль за
діяльністю її відділень;
 
   здійснення заходів для запобігання загибелі та пошкодженню
застрахованого  майна  за  рахунок відрахувань від страхових
платежів;
 
   проведення інвестиційної діяльності в  межах,  визначених
правлінням організації;
 
   ведення оперативного бухгалтерського і статистичного обліку
страхових операцій та подання звітності в установленому порядку, а
також здійснення контролю за станом цього обліку в підпорядкованих
їй відділеннях;
 
   рекламування різних видів страхування та іншої діяльності;
 
   визначення й затвердження структури, штатного розпису  і
кошторису видатків дирекції та відділень, якщо госпрозрахунок
провадиться на рівні дирекції;
 
   робота з кадрами;
 
   забезпечення збереження страхових коштів і державного майна;
 
   проведення ревізій   фінансово-господарської   діяльності
відділень.
 
   Дирекція Укрдержстраху  може  укладати  з підприємствами,
установами й організаціями та окремими громадянами  договори
добровільного  страхування  та  проводити роботу по виплатах
страхових сум:  відшкодування, а також розпоряджатися рахунками,
відкритими для дирекції в установах банку, здійснювати інші
функції,  пов'язані  із  страхуванням  та  госпрозрахунковою
діяльністю.
 
   17. Відділення  Укрдержстраху  очолює  начальник,  який
призначається дирекцією.
 
   На відділення покладається:
 
   безпосереднє здійснення  всього  комплексу  робіт  по
обов'язковому та добровільному страхуванню;
 
   питання обслуговування  страхувальників, дальшого розвитку
страхування;
 
   визначення й виплата страхового відшкодування і страхових
сум;
 
   забезпечення збереження страхових коштів та державного майна;
 
   проведення масово-роз'яснювальної роботи по страхуванню;
 
   ведення оперативного бухгалтерського і статистичного обліку
страхових операцій, подання встановленої звітності;
 
   робота з кадрами;
 
   визначення та затвердження структури, штатного розпису і
кошторису доходів і видатків відділення, якщо воно працює на
умовах госпрозрахунку.
 
   Відділення Укрдержстраху   розпоряджається   рахунками,
відкритими для нього в установах банку, здійснює інші функції,
пов'язані із страхуванням і госпрозрахунковою діяльністю.
 
        V. Фінансово-господарська діяльність
 
   18. Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської
діяльності Укрдержстраху, його дирекцій та відділень є прибуток,
що визначається як різниця між одержаними доходами і проведеними
витратами  (страховими виплатами, відрахуваннями на запобіжні
заходи, а також у резервні, запасні та інші фонди, витратами на
ведення справи).
 
   Прибуток, що   залишається  в  розпорядженні  органів
Укрдержстраху після сплати податків та інших платежів у бюджет, є
їхньою власністю.
 
   19. Укрдержстрах має право брати участь власними коштами в
господарській діяльності спільних підприємств, компаній, банків,
акціонерних, малих та інших підприємств і об'єднань як на Україні,
так і за її межами, а також виступати  засновником  таких
підприємств, компаній, банків і об'єднань, якщо їхня діяльність
відповідає інтересам організації.
 
   20. Втручання  в  страхову  й  комерційну  діяльність
Укрдержстраху  з боку державних, громадських і кооперативних
організацій не допускається, якщо це не зачіпає прав державних
органів по здійсненню контролю за його діяльністю в межах своїх
повноважень.
 
   21. Органи Укрдержстраху звільняються від сплати державного
мита по всіх справах, пов'язаних з операціями обов'язкового і
добровільного страхування.
 
           VI. Облік і звітність
 
   22. Фінансовим роком Укрдержстраху є календарний рік.
 
   Облік і звітність у правлінні Укрдержстраху і його органах
здійснюється на основі єдиної методології.
 
   Підсумки діяльності   Укрдержстраху   відображаються  в
щоквартальних та річних звітах, які складаються відповідно до
встановленого загального порядку. Річні звіти розглядаються на
засіданні правління.
 
   Внутрівідомчий контроль здійснюється створюваним правлінням
Укрдержстраху контрольно-ревізійним підрозділом. Правління може
залучати до  ревізій  та  перевірок  діяльності  структурних
підрозділів Укрдержстраху експертів та інших спеціалістів, які в
них не працюють.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка