Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по металургійній промисловості

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 23 вересня 1991 р. N 217
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
        Питання Державного комітету України
         по металургійній промисловості
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
металургійній промисловості, що додається.
 
   2. Розмістити Державний комітет України по металургійній
промисловості в м. Дніпропетровську.
 
   3. Погодитися з пропозицією ради директорів ліквідовуваного
Державного  виробничого  об'єднання  "Південметалургпром"  про
передачу його майна і майнових прав Державному комітетові України
по металургійній промисловості.
 
   4. На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів УРСР
від 20 липня 1991 р. N 124 дозволити Державному комітетові України
по металургійній промисловості мати 5 заступників голови Комітету,
в тому числі одного першого, і колегію в складі 11 чоловік.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ФОКІН
 
     Державний секретар
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
   Інд. 21
 
 
                      Затверджене
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 вересня 1991 р. N 217
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Державний комітет України по
          металургійній промисловості
 
   1. Державний комітет України по металургійній промисловості
(Держметалургпром України) є центральним  органом  державного
управління, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
 
   Держметалургпром України  та  підвідомчі йому об'єднання,
підприємства,  установи,  організації  чорної  та  кольорової
металургії України (надалі - підприємства) становлять систему
Комітету.
 
   Комітет, використовуючи  економічні  методи,  будує  свою
діяльність на принципах розмежування функцій державного управління
та безпосереднього господарювання, що здійснюється підприємствами.
 
   2. Держметалургпром України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 888-09 ), законами та іншими рішеннями
Верховної Ради України та її Президії, указами Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання законодавчих актів, рішень Уряду України і здійснює
систематичний контроль за їх виконанням.
 
   3. Головними завданнями Держметалургпрому України є:
 
   координація господарської    діяльності    підприємств
металургійного комплексу;
 
   задоволення потреб народного господарства і населення України
у металопродукції з високими споживчими властивостями, виробленої
з мінімальними затратами, що забезпечує їх конкурентоспроможність
на внутрішньому й зовнішньому ринках;
 
   прогнозування і стратегічне планування розвитку металургійної
промисловості;
 
   створення економічних,   технічних,   соціальних   та
організаційних умов  для  ефективної  діяльності  підвідомчих
підприємств.
 
   4. Держметалургпром України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державного управління України
та Кримської АРСР, органами місцевого самоврядування.
 
   5. Держметалургпром України відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   бере участь у визначенні  обсягу  і  складу  державного
замовлення, приймає його від республіканських органів і розподіляє
по підприємствах, організує забезпечення державного замовлення у
повному обсязі матеріально-технічними ресурсами, контролює його
виконання;
 
   розробляє пропозиції щодо забезпечення збалансованої роботи
підприємств усього металургійного циклу шляхом координації та
складання балансів  виробництва, визначає разом з підприємствами
планові обсяги випуску продукції та поставки її по внутрігалузевій
кооперації, оптимальне  завантаження  виробничих  потужностей,
провадить розрахунки необхідної сировини та паливно-енергетичних
ресурсів, вживає заходів до задоволення потреби в них підприємств;
 
   створює сприятливі умови для становлення й розвитку ринкових
відносин, заохочує підприємництво, сприяє розвиткові всіх форм
власності, впроваджує  в  галузі  нові  організаційні  форми
господарювання;
 
   аналізує кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, рівень
цін на продукцію металургійної промисловості, оперативно інформує
про них підприємства, бере участь у погодженні проектів оптових
цін, регулює ціни на продукцію внутрігалузевого споживання;
 
   організує та  координує  зовнішньоекономічну  діяльність
підприємств, подає Кабінету Міністрів України пропозиції про
розподіл квот та видачу ліцензій для продажу продукції на експорт,
у  виключних  випадках  за  погодженням  з  Міністерством
зовнішньоекономічних зв'язків України вносить оперативні зміни до
виданих ліцензій;
 
   розробляє за  погодженням  з  Держгіртехнаглядом  України
комплексні галузеві програми, нові нормативи безпечних і здорових
умов праці, здійснює їх реалізацію, вживає заходів до створення
більш ефективних засобів запобігання виробничому травматизму і
аваріям;
 
   здійснює аналіз  і  прогнозування чисельності працівників
металургійної промисловості, визначає потребу  підприємств  у
спеціалістах  і  робітниках провідних професій, організує їх
підготовку, перепідготовку та професійну переорієнтацію;
 
   проводить організаційно-методичну  роботу  по  здійсненню
державної політики з питань праці та заробітної плати;
 
   забезпечує проведення  ефективної  інвестиційної  політики
шляхом координації та централізації сил і засобів (у тому числі на
основі погодженої пайової участі підприємств), визначає пріоритети
інвестицій;
 
   створює необхідні умови для залучення іноземного капіталу та
коштів  інших  галузей  промисловості  з  метою  прискорення
науково-технічного  переозброєння  підприємств,  впровадження
ресурсозберігаючих і безвідхідних технологій;
 
   за згодою підприємств створює галузеві фонди позабюджетних
коштів, а також об'єднує кошти для фінансування програм, в яких
заінтересована галузь чи група підприємств;
 
   контролює використання централізованих капітальних вкладень
на будівництво об'єктів соціального призначення;
 
   координує діяльність підвідомчих інститутів, організує  і
фінансує  наукові дослідження з проблем, які мають галузеве
значення, розробляє та забезпечує реалізацію комплексних програм
науково-технічного розвитку підприємств;
 
   розробляє і координує виконання галузевих і міжгалузевих
програм автоматизації  технологічних  процесів  і  управління
виробництвом;
 
   удосконалює структуру і організацію ремонтного виробництва,
забезпечує  оптимальне  завантаження  потужностей  ремонтних
підприємств, розробляє та організує виконання програм модернізації
устаткування,  стабілізації  енергозабезпечення  підприємств,
розвитку  їх енергетичного господарства, узагальнює дані про
потребу металургійного комплексу в енергоресурсах;
 
   розробляє та забезпечує виконання програм науково-технічного
вдосконалення  залізничного  і  автомобільного  транспорту
металургійного комплексу;
 
   затверджує технічні умови на спробні партії та  серійну
продукцію,  що  виробляється  і  споживається на підвідомчих
підприємствах, погоджує проекти державних і галузевих стандартів
на металургійну продукцію;
 
   визначає потребу металургійного комплексу в основних видах
централізовано розподілюваних ресурсів, складає плани їх розподілу
і доводить до підприємств відповідні ліміти, контролює укладання і
виконання    договорів    на   поставку  підприємствам
матеріально-технічних ресурсів;
 
   організує роботу  підвідомчих  підприємств  по  укладанню
господарських  договорів,  узагальнює  практику  застосування
законодавства в галузі і в установленому порядку подає до Кабінету
Міністрів України пропозиції по його вдосконаленню;
 
   вирішує після   проведення   експертизи   і   оцінки
техніко-економічного рівня металургійних підприємств питання про
доцільність подальшої  експлуатації  агрегатів  з  низькими
техніко-економічними показниками;
 
   проводить комплексний аналіз діяльності підприємств, складає
бухгалтерську та статистичну звітність,  забезпечує  передачу
центральним  органам  республіки  необхідної  інформації щодо
прогнозних показників з економіки та фінансів;
 
   здійснює керівництво заходами щодо усунення наслідків аварій,
стихійного лиха;
 
   захищає законні  інтереси  і права підприємств, трудових
колективів, працівників;
 
   Комітет здійснює функції по управлінню державним майном,
закріпленим за підвідомчими йому підприємствами, за винятком
функцій, що входять до компетенції Фонду державного майна України.
 
   6. Держметалургпром України має право:
 
   в установленому порядку  створювати,  реорганізовувати  й
ліквідовувати  державні підприємства, установи і організації,
затверджувати їх статути і положення;
 
   бути на договірній основі засновником та учасником об'єднань,
підприємств, недержавних форм власності;
 
   призначати і  звільняти керівників державних підприємств,
установ та організацій, підвідомчих Комітету, укладати з ними
контракти;
 
   одержувати від міністерств і відомств України, підвідомчих
підприємств інформацію, необхідну для виконання передбачених цим
Положенням завдань і функцій;
 
   розробляти і подавати Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань розвитку металургійної промисловості.
 
   7. Держметалургпром України в межах своєї компетенції видає
на основі й на виконання чинного законодавства накази, положення,
інструкції, організує та перевіряє їх виконання.
 
   Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими органами
державного управління та громадськими об'єднаннями спільні акти.
 
   8. Держметалургпром України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
 
   Голова Комітету має заступників, яких за його  поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови проводиться головою Комітету.
 
   Голова Держметалургпрому   України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій.
 
   9. Для погодженого вирішення питань державного управління в
галузі, обговорення найважливіших питань діяльності й розвитку
металургійної промисловості України створюється колегія у складі
голови Комітету, заступників голови за посадою, а також інших
керівних працівників Комітету.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державного управління та представники відповідних громадських
об'єднань.
 
   Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
 
   Рішення колегії доводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
 
   10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату Держметалургпрому України затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
 
   Структура центрального  апарату  Комітету  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
 
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету,
 
   11. Держметалургпром України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах
банків, печатку з зображенням Державного герба України і з своїм
найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка