Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2004 N 2502
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2004 р.
                   за N 1598/10197
 
 
     Про затвердження Типового плану реструктуризації
     та досудової санації господарських товариств,
    у статутних фондах яких державна частка становить
           більше ніж 50 відсотків
 
 
   З метою виконання пункту 49 "Основних концептуальних підходів
до  підвищення ефективності управління корпоративними правами
держави", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11.02.2004 N 155 ( 155-2004-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Типовий план реструктуризації та досудової
санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна
частка становить більше ніж 50 відсотків, що додається.
 
   2. Начальнику Управління з питань банкрутства, санації та
реструктуризації Сторожуку А.К.:
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в п'ятиденний термін від дати його
прийняття Фондом.
 
   2.2. Забезпечити публікацію цього наказу  у  "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію" у десятиденний термін з
дня його державної реєстрації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду Григоренка Є.М.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   17.11.2004 N 2502
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 грудня 2004 р.
                   за N 1598/10197
 
 
              ТИПОВИЙ ПЛАН
    реструктуризації та досудової санації господарських
    товариств, у статутних фондах яких державна частка
        становить більше ніж 50 відсотків
 
 
   План реструктуризації,  розроблений  у  відповідності  до
Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських
товариств,  у статутних фондах яких державна частка становить
більше ніж 50 відсотків (далі - План), є основним документом,
згідно з яким органи управління господарських товариств (далі -
товариств), щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у межах
своїх повноважень, визначених статутом, та відповідно до чинного
законодавства здійснюють реструктуризацію товариств.
 
            1. Вимоги до Плану
 
   1.1. План повинен враховувати  індивідуальні  особливості
конкретного  товариства  таким чином, щоб виконання заходів,
передбачених планом, забезпечило можливість вирішення як наявних
проблем в товаристві, так і створювало умови для стабільної та
ефективної роботи цього товариства в подальшому.
 
   1.2. До Плану додається план заходів з реструктуризації
товариства (додаток 1), окремі переліки майна товариства, яке
ввійшло до статутного фонду товариства та підлягає списанню,
продажу, консервації, переданню в оренду, комунальну власність
(додаток 2), переліки майна товариства, яке увійшло до статутного
фонду та підлягає переданню до статутних фондів новостворюваних
юридичних осіб (додаток 3), бізнес-плани новостворюваних юридичних
осіб  (додаток  4),  розподільчі баланси (у разі проведення
реорганізації товариства) за останній звітний період (додаток 5).
 
          2. Структура та склад Плану
 
          Розділ 1. Загальні положення
 
   1.1. Реквізити товариства:
   повна та скорочена назва;
   код за ЄДРПОУ;
   місцезнаходження товариства;
   номери поточних рахунків, найменування та реквізити банків,
які обслуговують товариство;
   номер і дата державної реєстрації товариства;
   організаційно-правова форма;
   класифікація за групою об'єктів приватизації;
   особливі ознаки товариства (монопольне становище на ринку
продукції (робіт, послуг), стратегічне значення для економіки та
безпеки держави тощо - за наявності).
 
   1.2. Загальна інформація про товариство:
   основні види діяльності;
   основні види продукції (товарів, робіт, послуг);
   кількість працівників;
   дані про фінансові інвестиції, спільну діяльність, стосунки
оренди, державне майно, що не увійшло до статутного  фонду
товариства;
   структура та характеристика статутного  фонду  (капіталу)
товариства;
   інша інформація щодо діяльності товариства.
 
     Розділ 2. Аналіз фінансового стану товариства
 
   2.1. Аналіз фінансового стану товариства здійснюється за
останні три роки.
   Додаються копії форм фінансової та статистичної звітності,
інших документів, які використані в процесі аналізу фінансового
стану.
 
   2.2. Структурний аналіз активів, пасивів та оцінка майнового
стану товариства, у тому числі детальний аналіз дебіторської та
кредиторської заборгованості товариства.
 
   2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності товариства:
   аналіз ліквідності товариства;
   аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) товариства;
   аналіз ділової активності товариства;
   аналіз рентабельності товариства;
   аналіз собівартості  та  рентабельності  основних  видів
продукції;
   визначення точки беззбитковості при наявних закупівельних та
відпускних цінах.
 
   2.4. У  разі  потреби,  яка  визначається  комісією  з
реструктуризації товариства, проводиться оцінка ринкової вартості
активів товариства у відповідності до Національного стандарту N 1
"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  N 1440
( 1440-2003-п ), та Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ),
за трьома методичними підходами:
   витратним;
   доходним;
   порівняльним.
 
   2.5. Загальний висновок за результатами аналізу фінансового
стану товариства:
   загальна оцінка фінансового стану та результатів діяльності
товариства за період, що аналізується;
   динаміка змін фінансового стану за період, що аналізується;
   основні проблеми щодо фінансового стану товариства, які були
виявлені в результаті фінансового аналізу.
 
   2.6. Рекомендації за результатами аналізу фінансового стану
щодо змісту заходів з реструктуризації товариства.
 
    Розділ 3. Аналіз організаційної структури товариства
 
   3.1. Загальна  характеристика  організаційної  структури
товариства:
   схема діючої організаційної структури товариства;
   дані про межі, розмір, місце розташування земельної ділянки
товариства та його структурних підрозділів;
   дані щодо ефективності діяльності структурних підрозділів
товариства;
   наявність об'єктів загального користування;
   характеристика основного та допоміжного виробництва.
 
   3.2. Загальна  характеристика  організаційної  структури
управління товариством:
   діюча організаційна структура управління товариством (схема);
   аналіз функцій управління;
   рівень механізації та автоматизації управлінських робіт:
 
   а) інформаційно-технічна структура товариства:
   канали зв'язку;
   сервери;
   локальна мережа;
   кількість персональних комп'ютерів;
 
   б) структура програмного забезпечення товариства в таких
функціональних областях:
   виробниче планування та облік;
   конструкторська і технологічна підготовка виробництва;
   бухгалтерський та складський облік;
   кадри та заробітна плата;
   управління фінансами і бюджетування;
   документообіг.
 
   3.3. Висновки  щодо  аналізу  організаційної  структури
товариства та структури управління товариством та рекомендації
щодо їх удосконалення:
   відповідність організаційної  структури  товариства  його
стратегії;
   необхідні зміни в організаційній структурі товариства;
   схема організаційної структури товариства, що пропонується;
   відповідність структури  управління  товариством стратегії
товариства та необхідні  зміни  в  організаційній  структурі
управління товариством;
   необхідні зміни  в  інформаційно-технічній  структурі  та
структурі програмного забезпечення товариства;
   схема організаційної структури управління товариством, що
пропонується.
 
   Розділ 4. Аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг),
       які випускаються (надаються) товариством
 
   4.1. Інформація про продукцію товариства:
   основні види продукції, її технічні характеристики тощо;
   частка товариства на ринку основного виду продукції;
   патентоспроможність та авторські права;
   необхідність ліцензування діяльності;
   сфери використання продукції;
   види сервісного та післягарантійного обслуговування;
   основні показники якості продукції;
   обмеження щодо продажу;
   конкурентоспроможність (конкурентні переваги) тощо.
 
   4.2. Аналіз галузі:
   ключові параметри привабливості галузі;
   аналіз характеру галузевої конкуренції;
   аналіз ринкової влади споживачів і постачальників;
   державне регулювання галузі;
   оцінка кон'юнктурних тенденцій та прогноз розвитку галузі.
 
   4.3. Аналіз споживачів:
   характеристика споживачів;
   аналіз рівня задоволення потреб споживачів;
   аналіз каналів та процесу збуту продукції;
   аналіз створення  доданої  вартості  в  галузі,  оцінка
прибутковості кожного етапу створення доданої вартості;
   основні тенденції споживання на ринку збуту.
 
   4.4. Аналіз конкурентів:
   характеристика основних конкурентів;
   характеристика продукції конкурентів;
   характеристика обсягів продаж конкурентів;
   аналіз цінової політики основних конкурентів;
   аналіз можливості  збільшення  цін  на ринку (спільно з
конкурентами);
   рекламна політика  конкурентів  та  стратегії  просування
продукції;
   визначення сильних та слабких сторін конкурентів;
   аналіз можливості створення горизонтальної та вертикальної
інтеграції з метою отримання контролю над ринком збуту.
 
   4.5. Прогноз розвитку ринку збуту товарів (робіт, послуг) та
відповідні рекомендації щодо забезпечення збільшення обсягів збуту
продукції (виконання робіт, надання послуг).
 
     Розділ 5. Заходи з реструктуризації товариства
 
   5.1. Заходи з реструктуризації визначаються за результатами
аналізу фінансового стану товариства, організаційної структури
товариства, ринків збуту, висновків та пропозицій щодо вирішення
проблем товариства.
 
   5.2. Заходи з реструктуризації розробляються за напрямками:
   5.2.1. Формування ефективної структури активів товариства
шляхом здійснення заходів щодо його майна, у тому числі:
   продажу майна, незадіяного у виробничому процесі;
   списання майна;
   консервації майна;
   передання майна в оренду;
   передання об'єктів соціальної сфери до комунальної власності;
   передання майна в статутні фонди новостворюваних юридичних
осіб;
   здійснення заходів щодо об'єктів незавершеного будівництва.
   5.2.2. Удосконалення організаційної структури товариства та
структури його управління за рахунок:
   створення дочірніх підприємств та юридичних осіб за участю
інвесторів на базі майна товариства (виключно після повного
погашення заборгованості із заробітної плати). Частка товариства у
статутних  фондах  новостворюваних  юридичних  осіб  повинна
перевищувати 50 відсотків;
   створення нових структурних підрозділів для  забезпечення
ефективного управління виробничим процесом на товаристві;
   реорганізації або  ліквідації  підрозділів  в  існуючій
організаційній структурі;
   реорганізації дочірніх підприємств;
   удосконалення організаційної структури управління товариства;
   оптимізації кількісного складу працівників товариства;
   інших заходів.
   5.2.3. Реалізація заходів  щодо  погашення  кредиторської
заборгованості  та  заходів  щодо  стягнення  дебіторської
заборгованості, у тому числі:
   списання заборгованості  з простроченим терміном позивної
давності, відповідно до чинного законодавства;
   реструктуризація заборгованості перед основними кредиторами;
   зниження вартості кредитного фінансування;
   інші заходи.
   5.2.4. Упорядкування документів щодо прав товариства  на
землекористування:
   продаж земельних ділянок;
   передання земельних ділянок в оренду;
   передання земельних ділянок, які не  використовуються  у
виробничій діяльності, органам місцевого самоврядування;
   інші заходи.
   5.2.5. Реорганізація товариства (злиття, приєднання, поділ,
перетворення):
   обґрунтування доцільності проведення реорганізації;
   бізнес-план проведення реорганізації товариства.
   У разі прийняття рішення про проведення досудової санації
товариства заходи з досудової санації здійснюються з урахуванням
обмежень, зазначених у статті 140 Закону України "Про Державну
програму приватизації на 2000-2002 роки" ( 1723-14 ).
 
    Розділ 6. Прогноз соціально-економічних наслідків
             реструктуризації
 
   6.1. Прогноз соціально-економічних наслідків повинен бути
розроблений за такими напрямками:
 
   а) затрати на розроблення Плану та здійснення заходів, які
будуть ним передбачені, у тому числі:
   на проведення  експертної  оцінки  майна товариства, яке
підлягає відчуженню, проведення конкурсів з його продажу;
   на підготовку об'єктів соціальної сфери для передання їх до
комунальної власності;
   на розроблення проекту консервації об'єктів, впровадження
заходів щодо їх консервації, тощо;
 
   б) збитки,  пов'язані  зі  списанням  майна,  об'єктів
незавершеного будівництва та проектно-вишукувальних робіт;
 
   в) прогнозні показники економії коштів за рахунок здійснення
заходів з реструктуризації;
 
   г) прогнозні показники надходження коштів при реалізації
заходів з реструктуризації;
 
   ґ) прогноз соціально-економічних наслідків передання об'єктів
соціальної сфери до комунальної  власності,  якщо  передання
передбачене Планом;
 
   д) напрямки використання залучених від реалізації заходів з
реструктуризації коштів;
 
   е) очікувана динаміка погашення кредиторської та дебіторської
заборгованостей товариства за рахунок впровадження заходів з
реструктуризації;
 
   є) прогноз зростання надходжень до бюджету у вигляді податків
та зборів у наслідок проведення реструктуризації товариства;
 
   ж) очікувані кількісні та якісні показники - результати
реструктуризації товариства, такі як:
   розрахунок економічного  ефекту від оптимізації структури
майна товариства;
   розрахунок збільшення обсягів виробництва;
   розрахунок підвищення рентабельності товариства за рахунок
здійснення заходів з реструктуризації;
   очікуваний чистий  прибуток  від  фінансово-господарської
діяльності товариства;
 
   з) соціальні наслідки реструктуризації товариства:
   прогнозні показники збільшення (зменшення) кількості робочих
місць  на  товаристві  завдяки  впровадженню  заходів  з
реструктуризації;
   очікуване збільшення (зменшення) розміру заробітної плати
працівників   товариства   внаслідок   реалізації  проекту
реструктуризації;
   розрахунок терміну погашення простроченої заборгованості із
виплати заробітної плати працівникам товариства тощо;
 
   и) прогноз зростання ринкової вартості активів товариства
внаслідок проведення реструктуризації.
 
 Директор Департаменту з питань
 управління корпоративними правами
 держави у ВАТ                       А.Гудзь
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.2 Типового плану
                   реструктуризації та
                   досудової санації
                   господарських товариств,
                   у статутних фондах яких
                   державна частка становить
                   більше ніж 50 відсотків
 
 
 Погоджено:   Погоджено:    Погоджено:   Схвалено:
 Правління   Спостережна    Профспілковий  Комісія з
 товариства   рада товариства  комітет     реструктуризації
 протокол    протокол     протокол    товариства
 від ____ N __ від ____ N __   від ____ N __  протокол
                         від ____ N__
 
 
              План заходів
        з реструктуризації господарського
         товариства ____________________
 
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Зміст заходів  | Виконавці | Термін |  Примітки  |
|    |         |      |виконання|       |
|-------+------------------+------------+---------+--------------|
|  1  |    2     |   3   |  4  |    5   |
|-------+------------------+------------+---------+--------------|
|    |         |      |     |       |
|-------+------------------+------------+---------+--------------|
|    |         |      |     |       |
|-------+------------------+------------+---------+--------------|
|    |         |      |     |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління товариства   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.2 Типового плану
                   реструктуризації та
                   досудової санації
                   господарських товариств,
                   у статутних фондах яких
                   державна частка становить
                   більше ніж 50 відсотків
 
 
 Погоджено:   Погоджено:    Погоджено:   Схвалено:
 Правління   Спостережна    Профспілковий  Комісія з
 товариства   рада товариства  комітет     реструктуризації
 протокол    протокол     протокол    товариства
 від ____ N __ від ____ N __   від ____ N __  протокол
                         від ____ N__
 
 
             Окремі переліки
      майна товариства, яке ввійшло до статутного
     фонду товариства та підлягає списанню, продажу,
         консервації, переданню в оренду,
            комунальну власність
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- |Інвентар-|Рік  |Первісна | Залишкова |Примітки|
|з/п| вання  |ний номер|вводу в|вартість,| вартість за |    |
|  | активів |     |експлу-|тис. грн.| станом   |    |
|  |     |     |атацію |     |на ________, |    |
|  |     |     |    |     | тис. грн. |    |
|---+---------+---------+-------+---------+-------------+--------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5   |   6   |  7  |
|---+---------+---------+-------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |    |     |       |    |
|---+---------+---------+-------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |    |     |       |    |
|---+---------+---------+-------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |    |     |       |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління товариства   (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер        (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 1.2 Типового плану
                   реструктуризації та
                   досудової санації
                   господарських товариств,
                   у статутних фондах яких
                   державна частка становить
                   більше ніж 50 відсотків
 
 
 Погоджено:   Погоджено:    Погоджено:   Схвалено:
 Правління   Спостережна    Профспілковий  Комісія з
 товариства   рада товариства  комітет     реструктуризації
 протокол    протокол     протокол    товариства
 від ____ N __ від ____ N __   від ____ N __  протокол
                         від ____ N__
 
 
               Переліки
      майна товариства, яке увійшло до статутного
     фонду та підлягає переданню до статутних фондів
      новостворюваних юридичних осіб (господарські
        товариства та дочірні підприємства)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменува-|Інвентар-|Рік вводу|Первіс-| Залишкова |Примітки|
|з/п|  ння  |ний номер|  в  |на вар-| вартість за|    |
|  | активів |     |експлуа- |тість, |  станом |    |
|  |     |     | тацію | тис. |на ________,|    |
|  |     |     |     | грн. | тис. грн. |    |
|---+----------+---------+---------+-------+------------+--------|
| 1 |  2   |  3  |  4  |  5  |   6   |  7  |
|---+----------+---------+---------+-------+------------+--------|
|  |     |     |     |    |      |    |
|---+----------+---------+---------+-------+------------+--------|
|  |     |     |     |    |      |    |
|---+----------+---------+---------+-------+------------+--------|
|  |     |     |     |    |      |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління товариства   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер       (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 1.2 Типового плану
                   реструктуризації та
                   досудової санації
                   господарських товариств,
                   у статутних фондах яких
                   державна частка становить
                   більше ніж 50 відсотків
 
 
      Бізнес-плани новостворюваних юридичних осіб
 
 
   Основні розділи, які повинен включати бізнес-план:
   Резюме бізнес-плану;
   Загальна характеристика створюваного підприємства;
   Організаційно-правова форма;
   Види діяльності та основні види продукції (робіт, послуг);
   Ринки збуту та конкуренти;
   План збуту;
   План виробництва;
   Ресурси;
   Управління та організація;
   Фінансовий план та очікувані результати діяльності.
 
 Директор Департаменту з питань управління
 корпоративними правами держави у ВАТ           А.Гудзь
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 1.2 Типового плану
                   реструктуризації та
                   досудової санації
                   господарських товариств,
                   у статутних фондах яких
                   державна частка становить
                   більше ніж 50 відсотків
 
 
    Розподільчі баланси (у разі проведення реорганізації
       товариства) за останній звітний період
 
 
   Підготовка розподільчого  балансу  товариства  передбачає
складання розподільчого пакета документів фінансової звітності
товариства за формою та в обсягах, що визначені Законом України
"Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ).
 
 Директор Департаменту з питань управління
 корпоративними правами держави у ВАТ           А.Гудзь
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка