Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1893

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 17 листопада 2004 р. N 1547
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
         від 27 листопада 1998 р. N 1893
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п ) "Про затвердження
Інструкції  про  порядок  обліку,  зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2001 р., N 49,
ст. 2190; 2002 р., N 11, ст. 515) зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 17 листопада 2004 р. N 1547
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
     від 27 листопада 1998 р. N 1893 ( 1893-98-п )
 
 
   1. У постанові:
 
   в абзаці другому  пункту  1  слова  "Головним  архівним
управлінням при Кабінеті Міністрів України" замінити словами
"Службою безпеки та Державним комітетом архівів";
 
   доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:
 
   "4. Служба безпеки здійснює контроль за обігом документів,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави".
 
   2. В Інструкції, затвердженій зазначеною постановою:
 
   1) у тексті Інструкції слово "Головархів" в усіх відмінках
замінити словом "Держкомархів" у відповідному відмінку;
 
   2) у пункті 1:
 
   абзац другий замінити абзацами такого змісту:
 
   "Переліки відомостей, які містять конфіденційну інформацію,
що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу
"Для службового користування" (далі - гриф "Для  службового
користування"),  розробляються експертними комісіями згідно з
орієнтовними критеріями віднесення інформації до конфіденційної
(додаток 13) і затверджуються міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими
держадміністраціями, в яких  утворюються  або  у  володінні,
користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості.
 
   Експертні комісії  утворюються  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями. До їх  складу  включаються  представники
режимно-секретного  та інших структурних підрозділів з числа
найбільш кваліфікованих фахівців. У разі потреби для участі в
роботі  експертної  комісії  можуть  залучатися  фахівці
заінтересованих  підприємств,  установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) з метою розгляду питань, що належать
до їх компетенції. Рішення комісії оформляється протоколом, який
затверджується міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною,
Київською  та Севастопольською міською держадміністрацією. На
підставі рішення експертної комісії інформація включається до
переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави".
 
   У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   3) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
 
   "керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади,  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,  які
відповідно  до пункту 1 цієї Інструкції затвердили переліки
відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави, мають право зняти гриф "Для службового користування" з
відповідних документів";
 
   4) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   "7. Запобігання розголошенню відомостей, що містяться  в
документах з грифом "Для службового користування", та випадкам
втрат таких документів покладається на режимно-секретні підрозділи
організацій";
 
   5) пункт 18 доповнити після абзацу другого новим абзацом
такого змісту:
 
   "Оброблення, зберігання, а також друкування документів з
грифом "Для службового користування" та конфіденційної інформації,
що є власністю держави, з використанням автоматизованих систем
(далі  -  АС)  дозволяється тільки за наявності виданого в
установленому порядку Департаментом спеціальних телекомунікаційних
систем  та  захисту  інформації  СБУ  атестата відповідності
комплексної системи захисту інформації в цій АС вимогам щодо
захисту інформації".
 
   У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   6) в абзаці другому пункту 28 слова "які надали зазначеним
документам гриф "Для службового користування" замінити словами і
цифрою "яким надано право відповідно до пункту 1 цієї Інструкції
затверджувати переліки відомостей, які містять  конфіденційну
інформацію, що є власністю держави";
 
   7) абзац перший пункту 62 доповнити словами "а також письмово
повідомляються органи СБУ  із  зазначенням  обставин  втрати
документів чи розголошення відомостей та вжитих заходів";
 
   8) у пункті 63 слова "дисциплінарну та цивільно-правову"
виключити;
 
   9) доповнити Інструкцію додатком 13 такого змісту:
 
                           "Додаток 13
                           до Інструкції
 
            ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ
       віднесення інформації до конфіденційної
 
 
   Інформація, що  включається до переліків відомостей, які
містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, повинна
відповідати таким вимогам:
 
   1) створюватися за кошти державного бюджету або перебувати у
володінні, користуванні чи розпорядженні організації;
 
   2) використовуватися з  метою  забезпечення  національних
інтересів держави;
 
   3) не належати до державної таємниці;
 
   4) унаслідок розголошення такої інформації можливе:
 
   - порушення  конституційних  прав  і  свобод  людини та
громадянина;
 
   - настання негативних наслідків  у  внутрішньополітичній,
зовнішньополітичній,  економічній,  військовій,  соціальній,
гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній
сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
 
   - створення перешкод у роботі державних органів".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка